Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.139.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/908
z dnia 11 maja 2017 r.
zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Picodon (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia "Picodon" zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 2  zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1143/2009 3 .

(2) Pismem z dnia 11 marca 2016 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że okres przejściowy, o którym mowa w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, upływający dnia 31 grudnia 2016 r., przyznano dwóm podmiotom mającym siedzibę we Francji i spełniającym warunki wspomnianego artykułu zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie chronionej nazwy pochodzenia "Picodon" opublikowanym w dniu 26 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej. W ramach krajowej procedury sprzeciwu dwa podmioty złożyły sprzeciw w sprawie obowiązku stosowania surowego mleka do produkcji "Picodon", wskazując, że nie są one w stanie spełnić bezzwłocznie tego wymogu oraz że potrzebują czasu na dostosowanie swoich narzędzi produkcji. Wymienione podmioty, które legalnie wprowadzały do obrotu "Picodon" nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat poprzedzających złożenie wniosku, spełniają warunki określone w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. W tym kontekście przyznano im okres przejściowy upływający dnia 31 grudnia 2016 r. Odnośne podmioty to: Fromagerie du Vivarais, Les Pélissons, 07570 Désaignes; Eurial, rue Henri Barbusse, 26400 Crest.

(3) Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4 .

(4) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy "Picodon" (ChNP).

Artykuł  2

Ochrona, o której mowa w art. 1, podlega okresowi przejściowemu przyznanemu przez Francję na podstawie zarządzenia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie chronionej nazwy pochodzenia "Picodon", opublikowanego dnia 26 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, na rzecz podmiotów spełniających warunki wymienionego artykułu.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1143/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Picodon de l'Ardèche ou Picodon de la Drôme (ChNP)) (Dz.U. L 312 z 27.11.2009, s. 14).
4 Dz.U. C 25 z 25.1.2017, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.