Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.257.4

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1674
z dnia 27 września 2019 r.
zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych "Beurre d'Isigny" (ChNP)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia "Beurre d'Isigny" zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 2 .

(2) Pismem z dnia 16 października 2017 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że okres przejściowy, o którym mowa w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., przyznano dziesięciu podmiotom mających siedzibę we Francji, które spełniają warunki tego artykułu zgodnie z zarządzeniem z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany specyfikacji produktów o chronionej nazwie pochodzenia "Beurre d'Isigny" i "Crème d'Isigny", opublikowanym w dniu 20 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej. Pismem z dnia 26 września 2018 r. te same władze przekazały tekst nowego zarządzenia z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie z dnia 12 września 2017 r. i zawierającego nazwy wspomnianych podmiotów. W ramach krajowej procedury sprzeciwu wspomniane podmioty, które zgodnie z prawem wprowadzały do obrotu "Beurre d'Isigny" nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, zgłosiły sprzeciw. Sześć podmiotów sprzeciwiło się następującemu przepisowi: "Krowy w okresie laktacji powinny mieć do dyspozycji co najmniej 35 arów użytków zielonych (naturalnych, tymczasowych lub rocznych) na jedno zwierzę, w tym co najmniej 20 arów pastwisk lub - o ile krowom będzie zadawana pasza zielona - 10 arów pastwisk". Wspomniane podmioty to następujące grupy rolne wspólnego gospodarowania (GAEC): GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) oraz GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Dwa podmioty sprzeciwiły się następującemu przepisowi: "Zielonka świeża lub konserwowana stanowi co najmniej 40 % dawki pokarmowej pod względem suchej masy średnio w przeliczeniu na minimalny okres 7 miesięcy wypasu". Wspomniane podmioty to: gospodarstwo rolne z ograniczoną odpowiedzialnością EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) oraz GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Dwa podmioty sprzeciwiły się następującemu przepisowi: "W pozostałej części roku (poza okresem wypasu) w ramach codziennej dawki pokarmowej zawartość zielonki (świeżej lub konserwowanej) nie może wynosić mniej niż 20 % pod względem suchej masy". Wspomniane podmioty to następujące grupy rolne wspólnego gospodarowania (GAEC): GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) oraz GAEC du Village Culot.

(3) Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(4) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę w specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy "Beurre d'Isigny" (ChNP).

Artykuł  2

Ochrona, o której mowa w art. 1, podlega okresowi przejściowemu przyznanemu przez Francję na podstawie art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 podmiotom spełniającym warunki wymienionego artykułu zgodnie z zarządzeniami z dnia 12 września 2017 r. i z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany specyfikacji produktów o chronionej nazwie pochodzenia "Beurre d'Isigny" i "Crème d'Isigny", opublikowanymi odpowiednio w dniu 20 września 2017 r. i w dniu 6 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2019 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).
3 Dz.U. C 177 z 23.5.2019, s. 14.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.