Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1993.194.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2158/93
z dnia 28 lipca 1993 r.
dotyczące zastosowania zmian do Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z 1974 r. oraz do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki z 1973 r. do celów rozporządzenia Rady (EWG) nr 613/91

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 613/91 z dnia 4 marca 1991 r. w sprawie transferu statków z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty(1), w szczególności jego art. 1 ust. 2) lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

stosowanie zasad Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z 1974 r. (Solas z 1974 r.) oraz Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki z 1973 r., zmienionej Protokołem z 1978 r. (Marpol z 1973/78 r.), do celów transferu statków jest ograniczone do przepisów obowiązujących w dniu przyjęcia rozporządzenia (EWG) nr 613/91, mianowicie dnia 4 marca 1991 r.;

w tym czasie, z powodu potrzeby podniesienia jakości norm bezpieczeństwa statków, Konwencja Solas z 1974 r. wraz z Protokołem z 1978 r. została zmieniona dnia 9 i 10 listopada 1988 r., 11 kwietnia 1989 r. i 23 maja 1990 r.; zmiany te weszły w życie na szczeblu międzynarodowym dnia 1 lutego 1992 r.;

w tym czasie również, z powodu potrzeby podniesienia jakości norm dotyczących zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, Konwencja Marpol z 1973/78 r. została zmieniona dnia 4 lipca 1991 r., a zmiany weszły w życie na szczeblu międzynarodowym dnia 4 kwietnia 1993 r.;

w celu zapewnienia stosowania tych norm bezpieczeństwa morskiego oraz zapobiegania zanieczyszczeniom we Wspólnocie w odniesieniu do transferu statków między rejestrami Państw Członkowskich należy ogłosić stosowanie tych zmian do celów rozporządzenia (EWG) nr 613/91;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Transferu Statków z dnia 7 maja 1993 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Następujące zmiany do Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (Konwencja Solas z 1974 r.) stosuje się do celów rozporządzenia Rady (EWG) nr 613/91:

1. rezolucja 1 Konferencji Stron Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z 1974 r. w sprawie światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa z dnia 9 listopada 1988 r., zmieniająca rozdziały I, II-1, III, IV, V oraz dodatek Załącznika do Konwencji Solas z 1974 r.;

2. rezolucja 2 Konferencji Stron Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu 1974 w sprawie światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa z dnia 9 listopada 1988 r., dostosowująca rejestry wyposażenia (wzór E i R) w celu uzupełnienia certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego i certyfikatu bezpieczeństwa radiowego statku towarowego, jak określono w Załączniku do Konwencji Solas z 1974 r.;

3. rezolucja Konferencji Stron protokołu 1978 r. dotycząca Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z 1974 r. w sprawie światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa z dnia 10 listopada 1988 r., zmieniająca rozdział I, a także dodatek Załącznika do Protokołu z 1978 r. dotyczącego Konwencji Solas z 1978 r.;

4. rezolucja KBM 13 (57) z 57 posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, przyjęta dnia 11 kwietnia 1989 r., zmieniająca rozdziały II-1, II-2, III, IV, V i VII Załącznika do Konwencji Solas z 1974 r.;

5. rezolucja KBM 19 (58) z 58 posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, przyjęta dnia 23 maja 1990 r., zmieniająca rozdział II-1 Załącznika do Konwencji Solas z 1974 r.

Artykuł  2

Rezolucję KOŚM 47 (31) z 31 posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej z 4 dnia lipca 1991 r., zmieniającą załącznik I do Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki z 1973 r., zmieniony Protokołem z 1978 r., stosuje się do celów rozporządzenia (EWG) nr 613/91.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 1993 r.

W imieniu Komisji
Abel MATUTES
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 68 z 15.3.1991, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.