Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.182.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1259
z dnia 19 czerwca 2017 r.
zastępujące załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 1 , a w szczególności jego art. 26,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 ustanowione są formularze, które należy wykorzystywać w celu ułatwienia stosowania tego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 2 . Zmiany wprowadzone do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń powinny znaleźć odzwierciedlenie w formularzach określonych w załącznikach. W trosce o zapewnienie jasności należy zastąpić załączniki w całości.

(3) Ponieważ zmiany do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 zaczną obowiązywać w dniu 14 lipca 2017 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu 14 lipca 2017 r.

(4) Zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo i Irlandia powiadomiły o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 861/2007 i rozporządzenia (UE) 2015/2421, są zatem związane niniejszym rozporządzeniem.

(5) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(6) Należy zatem zastąpić załączniki I-IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 14 lipca 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 3  

"ZAŁĄCZNIK I

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

FORMULARZ A

FORMULARZ POZWU

(Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń)

grafika

"ZAŁĄCZNIK II

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

FORMULARZ B

WEZWANIE SĄDU LUB TRYBUNAŁU DO UZUPEŁNIENIA LUB SKORYGOWANIA FORMULARZA POZWU

(Art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń)

Wypełnia sąd lub trybunał

grafika

"ZAŁĄCZNIK III

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

FORMULARZ C

FORMULARZ ODPOWIEDZI

(Art. 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń)

grafika

"ZAŁĄCZNIK IV

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

FORMULARZ D

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA WYDANEGO W EUROPEJSKIM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ LUB UGODY SĄDOWEJ

(Art. 20 ust. 2 i art. 23a rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń)

Wypełnia sąd lub trybunał

grafika

1 Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 1).
3 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.69.63). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.