Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.257.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1673
z dnia 23 lipca 2019 r.
zastępujące załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej 1 , w szczególności jego art. 23,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2019/788 stanowi, że jednym z warunków ważności inicjatywy jest, by w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy była co najmniej równa minimalnej liczbie obywateli określonej w załączniku I w chwili rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej. Ta minimalna liczba sygnatariuszy odpowiada liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

(2) W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.

(3) W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Europejska przyjęła decyzję (UE) 2018/937 ustanawiającą skład Parlamentu Europejskiego 2 . Decyzja ta, która weszła w życie w dniu 3 lipca 2018 r., ustanawia liczbę posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich na kadencję parlamentarną 2019-2024, która rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2019 r.

(4) W dniu 22 marca 2019 r., decyzją (UE) 2019/476 3 , Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podjęła decyzję o przedłużeniu okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE, do dnia 22 maja 2019 r., w przypadku zatwierdzenia przez Izbę Gmin umowy o wystąpieniu do dnia 29 marca 2019 r. lub, w przeciwnym razie, do dnia 12 kwietnia 2019 r. Izba Gmin nie zatwierdziła umowy o wystąpieniu do dnia 29 marca 2019 r. W dniu 11 kwietnia 2019 r. Rada Europejska decyzją (UE) 2019/584 4 , w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, podjęła decyzję o przedłużeniu tego okresu do dnia 31 października 2019 r.

(5) Aby odzwierciedlić przepisy zawarte w decyzji (UE) 2018/937 w odniesieniu do minimalnej liczby sygnatariuszy określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/788, właściwe jest zastąpienie załącznika I do rozporządzenia (UE) 2019/788. Zmiana ta powinna obowiązywać od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2019/788, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. Jeżeli jednak wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nastąpi po tej dacie, zmiana miałaby zastosowanie po dacie wystąpienia.

(6) Należy zatem zastąpić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2019/788,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (UE) 2019/788 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się je od dnia 1 stycznia 2020 r. lub od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

MINIMALNA LICZBA SYGNATARIUSZY PRZYPADAJĄCA NA PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE
Belgia14 805
Bułgaria11 985
Czechy14 805
Dania9 870
Niemcy67 680
Estonia4 935
Irlandia9 165
Grecja14 805
Hiszpania41 595
Francja55 695
Chorwacja8 460
Włochy53 580
Cypr4 230
Łotwa5 640
Litwa7 755
Luksemburg4 230
Węgry14 805
Malta4 230
Niderlandy20 445
Austria13 395
Polska36 660
Portugalia14 805
Rumunia23 265
Słowenia5 640
Słowacja9 870
Finlandia9 870
Szwecja14805"
1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 55.
2 Dz.U. L 165 I z 2.7.2018 s. 1.
3 Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/476 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 22 marca 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 80I z 22.3.2019, s. 1).
4 Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/584 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE (Dz.U. L 101 z 11.4.2019, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.