Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.20.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA NR 1/2018 PODKOMITETU DS. CEŁ UE-UKRAINA
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie zastąpienia Protokołu I do Układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej [2019/101]

PODKOMITET DS. CEŁ UE-UKRAINA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 1 , w szczególności jego art. 26 ust. 2,

uwzględniając Protokół I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 26 ust. 2 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwany dalej "Układem"), znajduje się odniesienie do Protokołu I do Układu (zwanego dalej "Protokołem I") dotyczące reguł pochodzenia.

(2) Układ ten wszedł w życie z dniem 1 września 2017 r.

(3) Art. 39 Protokołu I stanowi, że Podkomitet ds. Ceł, ustanowiony na mocy art. 83 rozdziału 5 tytułu IV Układu, może podjąć decyzję o zmianie postanowień tego Protokołu i zastąpieniu reguł pochodzenia określonych w tym Protokole.

(4) Regionalna konwencja w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia 2  ("Konwencja") ma na celu zastąpienie protokołów dotyczących reguł pochodzenia obowiązujących obecnie w państwach strefy paneurośródziemnomorskiej jednym aktem prawnym.

(5) Unia Europejska podpisała Konwencję w dniu 15 czerwca 2011 r. W dniu 16 maja 2017 r. Wspólny Komitet ustanowiony na mocy art. 3 ust. 1 Konwencji uznał, że Ukrainę należy zaprosić do przystąpienia do Konwencji 3 .

(6) Unia Europejska złożyła swój akt przyjęcia u depozytariusza Konwencji w dniu 26 marca 2012 r. Ukraina złożyła swój akt przyjęcia u depozytariusza Konwencji w dniu 19 grudnia 2017 r. W związku z powyższym, w zastosowaniu art. 10 ust. 2 i 3 konwencji, Konwencja weszła w życie w odniesieniu do UE w dniu 1 maja 2012 r. i w odniesieniu do Ukrainy w dniu 1 lutego 2018 r.

(7) Protokół I należy zatem zastąpić nowym protokołem, odwołującym się do Konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Protokół I do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej, zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w dzienniku urzędowym Ukrainy.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2018 r.
W imieniu Podkomitetu ds. Ceł UE-Ukraina
F.P. DE PINNINCKD. WENCELN. BILOUS
PrzewodniczącySekretarze

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ I

DOTYCZĄCY DEFINICJI POJĘCIA "PRODUKTY POCHODZĄCE" ORAZ METOD WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ
Artykuł  1

Obowiązujące reguły pochodzenia

1.  Do celów wdrożenia niniejszego Układu stosuje się dodatek I oraz odpowiednie postanowienia dodatku II do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia 4  ("Konwencja").
2.  Wszystkie odniesienia do "odpowiedniej umowy" zawarte w dodatku I i w odpowiednich postanowieniach dodatku II do Konwencji traktowane są jako odniesienia do niniejszego Układu.
Artykuł  2

Rozstrzyganie sporów

1.  Spory zaistniałe w związku z procedurami weryfikacji określonymi w art. 32 dodatku I do Konwencji, których nie można rozstrzygnąć pomiędzy organami celnymi wnioskującymi o przeprowadzenie weryfikacji a organami celnymi odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tej weryfikacji, przekazuje się Podkomitetowi ds. Ceł. Postanowienia dotyczące mechanizmu rozstrzygania sporów określone w rozdziale 14 (Rozstrzyganie sporów) tytułu IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) niniejszego Układu nie mają zastosowania.
2.  We wszystkich przypadkach rozstrzyganie sporów pomiędzy importerem a organami celnymi państwa przywozu podlega prawodawstwu tego państwa.
Artykuł  3

Zmiany w Protokole

Podkomitet ds. Ceł może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień niniejszego Protokołu.

Artykuł  4

Wystąpienie z Konwencji

1.  Jeżeli Unia Europejska lub Ukraina zawiadomi depozytariusza Konwencji na piśmie o zamiarze wystąpienia z Konwencji zgodnie z jej art. 9, Unia Europejska i Ukraina niezwłocznie podejmą negocjacje w sprawie reguł pochodzenia w celu wdrożenia niniejszego Układu.
2.  Do czasu wejścia w życie takich nowo wynegocjowanych reguł pochodzenia, do niniejszego Układu nadal mają zastosowanie reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie postanowienia dodatku II do Konwencji, mające zastosowanie w momencie wystąpienia. Jednakże począwszy od daty wystąpienia reguły pochodzenia zawarte w dodatku I oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie postanowienia dodatku II do Konwencji uznaje się za umożliwiające dwustronną kumulację wyłącznie między Unią Europejską a Ukrainą.
Artykuł  5

Postanowienia przejściowe - kumulacja

Niezależnie od postanowień art. 16 ust. 5 i art. 21 ust. 3 dodatku I do Konwencji, w przypadku gdy kumulacja obejmuje wyłącznie państwa EFTA, Wyspy Owcze, Unię Europejską, Turcję, uczestników procesu stabilizacji i stowarzyszenia, Republikę Mołdawii, Gruzję i Ukrainę, dowodem pochodzenia może być świadectwo przewozowe EUR1 lub deklaracja pochodzenia.

1 Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3.
2 Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.
3 Decyzja nr 1/2017 Wspólnego Komitetu Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wniosku Ukrainy o przystąpienie do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia jako umawiająca się strona [2017/1367] (Dz.U. L 191 z 22.7.2017, s. 11).
4 Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.