Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.193.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2080/91
z dnia 16 lipca 1991 r.
zastępujące kody ustanowione na podstawie nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące w dniu 31 grudnia 1987 r. kodami ustanowionymi na podstawie Nomenklatury Scalonej, w niektórych rozporządzeniach dotyczących klasyfikacji towarów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1056/91(2), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 950/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(3), uchylone rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, ustanowiło nomenklaturę Wspólnej Taryfy Celnej na podstawie Konwencji z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie nomenklatury klasyfikacji towarów w taryfie celnej;

Komisja przyjęła pewną liczbę rozporządzeń dotyczących klasyfikacji towarów w nomenklaturze Wspólnej Taryfy Celnej na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 97/69 z dnia 16 stycznia 1969 r. w sprawie środków, jakie należy podjąć w celu jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej(4), uchylonego rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanowiło nomenklaturę towarów, zwaną Nomenklaturą Scaloną, która spełnia jednocześnie wymogi Wspólnej Taryfy Celnej i statystyk w dziedzinie handlu zewnętrznego Wspólnoty, na podstawie Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, która zastąpiła wyżej wspomnianą Konwencję z dnia 15 grudnia 1950 r.;

artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 stanowi, że kody i opisy towarów ustanowione na podstawie Nomenklatury Scalonej zastępują te ustanowione na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej obowiązującej w dniu 31 grudnia 1987 r.;

należy odpowiednio zmienić te z rozporządzeń, które ciągle mają znaczenie praktyczne, a których zmiana nie pociąga za sobą żadnych zmian ich istoty, aby uzupełnić początkową serię rozporządzeń, które zostały przyjęte rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 646/89(5) i rozporządzeniem (EWG) nr 2723/90(6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniach wymienionych w kolumnie 1 Załącznika, które odnoszą się do towarów opisanych w kolumnie 2, kody ustanowione na podstawie nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej w kolumnie 3 są zastępowane przez kody ustanowione na podstawie Nomenklatury Scalonej, wymienione w kolumnie 4.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 1991 r.

W imieniu Komisji
Christiane SCRIVENER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 107 z 27.4.1991, str. 10.

(3) Dz.U. L 172 z 22.7.1968, str. 1.

(4) Dz.U. L 14 z 21.1.1969, str. 1.

(5) Dz.U. L 71 z 15.3.1989, str. 20.

(6) Dz.U. L 261 z 25.9.1990, str. 24.

ZAŁĄCZNIK

Rozporządzenie (EWG) nrWyszczególnienie towarówWTC pozycja nrKod CN
(1)(2)(3)(4)
2257/87(1)1. Produkty podpozycji 27.07 B

Wspólnej Taryfy Celnej,

przeznaczone do poddania

przetworzeniu, z którego uzyskuje

się produkty nadające się do

użycia jako energia lub paliwa

grzewcze, należy sklasyfikować w

podpozycji 27.07 B II, jeśli

przetworzenie jest z rodzaju tych,

które zostały wyliczone w uwadze

dodatkowej 5 działu 27 Wspólnej

Taryfy Celnej

27.07 B II2707 10 90

2707 20 90

2707 30 90

2707 50 91

2707 50 99

2. W podpozycji 2707 B II

sklasyfikowano także produkty z

podpozycji 27.07 B, jeśli

przeznaczone są do przetworzenia

innego rodzaju, niż wskazane w

ustępie poprzednim, a z których to

uzyskuje się produkty nadające się

do użycia jako energia lub paliwa

grzewcze, w przypadku gdy te

ostatnie będą poddane dalszej

obróbce przemysłowej

27.07 B II2707 10 90

2707 20 90

2707 30 90

2707 50 91

2707 50 00

Jeżeli produkty pochodne wymienione powyżej są używane jako energia lub paliwa grzewcze, produkty podpozycji 27.07 B są klasyfikowane proporcjonalnie w podpozycji 27.07 B I27.07 B I2707 10 10

2707 20 10

2707 30 10

2707 50 10

2585/86(2)Olej napędowy przeznaczony do poddania działaniu kwasu siarkowego, polegającego na dodaniu do produktu podstawowego 98 % kwasu siarkowego w proporcji 10 litrów na 100 m3, czyli 0,01 % objętości, a następnie zneutralizowanego roztworem 20 % wodorotlenku sodu w proporcji 38 litrów na 100 m3, czyli 0,038 % objętości, a także wcześniejszemu działaniu węgla aktywnego przez wymuszone krążenie pod tłoczonym ciśnieniem w filtrze o objętości około 5 m327.10 C I c)2710 00 69
810/83(3)1. Skarbonka z ceramiki w kształcie

świnki o długości około 15 cm i

wysokości około 9 cm, ozdobiona

motywem kwiatowym, mająca na

grzbiecie szparę do wsuwania monet

i okrągły otwór na dole, zamknięty

korkiem z miękkiej gumy,

pozwalającym na ich wyjęcie

69.136913
2. Skarbonka z ceramiki w kształcie

statuetki starego człowieka

(żebraka) o wysokości około 18 cm,

z namalowaną twarzą i ubraniem,

mająca szparę do wsuwania monet i

okrągły otwór w podstawie,

zamknięty korkiem z miękkiej gumy,

pozwalającym na ich wyjęcie

69.136913
3. Skarbonka z ceramiki w kształcie

pingwina o wysokości około 30 cm,

mająca na grzbiecie szparę

pozwalającą na wsuwanie monet oraz

kłódkę u podstawy

69.136913
4. Skarbonka z plastiku w kształcie

pingwina, o wysokości około 16 cm,

z czerwonym szalikiem oraz szparą

na grzbiecie do wrzucania monet

39.07 B V d)3926 40 00
5. Skarbonka z malowanego drewna w

kształcie stylizowanej figurki

dziecka, o wysokości około 16 cm,

składająca się z cylindrycznego

pojemnika, posiadającego szparę

przeznaczoną do wsuwania monet i w

górnej części zatyczkę, która może

być wyciągnięta w celu wyjęcia

monet, przymocowana do trzech

kulek przedstawiających ręce oraz

kiwającą się głowę

44.27 B4420 10
6. Metalowa skarbonka w kształcie

miniaturowej skrzynki na listy

(około 12 cm wysokości, podstawa

około 5 × 6 cm), pomalowanej na

czerwono i zaopatrzonej w otwór z

tyłu, pozwalający na jej

zawieszenie na ścianie, i z przodu

w szparę do wsuwania monet oraz

klapkę zawierającą zamek

73.40 B7326 90 98
2858/86(4)1. Segregator wykonany z tektury, o

kształcie prostokątnym (około 530

× 310 mm i 1,84 mm grubości),

pokryty po obydwu stronach

arkuszem sztucznego tworzywa

plastycznego (o około 0,23 mm

grubości), zgrzanego na czterech

krawędziach. Ten pokryty karton

jest następnie zagięty w dwóch

miejscach dla utworzenia grzbietu

segregatora. Wewnątrz znajduje się

mechanizm do oprawy

39.073926 10 00
2. Segregator złożony z dwóch

tekturowych prostokątów (okładki,

około 310 × 220 mm każda i 1,64 mm

grubości), z paska kartonu

(grzbiet, około 310 × 45 mm i 1,64

mm grubości) i dwóch pasków z

jednej i drugiej strony grzbietu

(wzmocnienie, około 310 × 14 mm

każdy i 1,64 mm grubości), pokryte

po obydwu stronach arkuszem

sztucznego tworzywa plastycznego

(około 0,42 mm grubości),

zgrzanego na czterech krawędziach,

a także wzdłuż paska stanowiącego

grzbiet segregatora oraz wzdłuż

wzmocnień. Wewnątrz znajduje się

mechanizm do oprawy

39.073926 10 00
3. Segregator składający się z dwóch

tekturowych prostokątów (okładki,

około 255 × 310 mm każda i 2,05 mm

grubości) i z paska kartonu

(grzbiet, około 51 × 310 mm i 2,05

mm grubości), pokrytych po obydwu

stronach arkuszem sztucznego

tworzywa plastycznego (około 0,40

mm grubości), zgrzanym na czterech

krawędziach oraz wzdłuż paska

stanowiącego grzbiet segregatora.

Wewnątrz znajduje się mechanizm do

oprawy

39.073926 10 00
4. Segregator składający się z

tekturowego prostokąta (około 520

× 310 mm), zawierającego w

środkowej części, wzdłuż dwóch

linii złożenia, dwa prostokątne

otwory (około 290 × 6 mm),

oddalone od siebie o około 18 mm.

Karton jest pokryty po obydwu

stronach arkuszem sztucznego

tworzywa plastycznego, zgrzanym na

wszystkich krawędziach, a także w

miejscu odpowiadającemu otworom.

Wewnątrz znajduje się mechanizm do

oprawy

39.073926 10 00
3929/86(5)Sklejka siedmiowarstwowa o długości od około 1.981 do 2.400 mm, o szerokości od 762 do 1.220 mm i grubości około 44 mm, składająca się z rdzenia znajdującego się między dwiema trzywarstwowymi płytami sklejki; sklejka ta posiada dwie długie krawędzie (ewentualnie oklejone) i, jedna lub dwie krótkie krawędzie (ewentualnie oklejone) składające się głównie z jednego kawałka drzewa zwanego "łatą", poza tym nie została poddana żadnemu innemu działaniu.44.154412
3557/81(6)Produkt w zwojach, składający się z dwóch zlepionych ze sobą arkuszy, jednego z kartonu siarczanowego półbielonego, o gramaturze 320 g/m2, powleczonego po obydwu stronach warstwami polietylenu o gramaturze, odpowiednio 14 i 18 g/m2, a drugiego z aluminium, o gramaturze 26 g/m2 i grubości poniżej 0,20 mm, powleczonego z jednej strony warstwą polietylenu, o gramaturze od 35 do 50 g/m248.07 D4811 39 00
1592/71(7)Artykuły nawierzchniowe (w szczególności na pokrycie dachu), rolek zwojach lub w formie płyt lub arkuszy ewentualnie pociętych według kształtu lub wymiaru (takie jak gont lub płytka gontowa), składające się z podstawy papierowej lub z papy, nawet impregnowane asfaltem lub innym podobnym produktem, pokryte po obydwu stronach warstwą tego tworzywa, albo zatopione w tym tworzywie, nawet pokryte substancjami mineralnymi (piasek, odpady łupku, kamieni itp.), lub po jednej stronie cienkim arkuszem metalu (w szczególności miedź lub aluminium)68.086807 10 11

6807 90 00

679/72(8)Produkty w rodzaju "porcelana szklana" lub "porcelana półszklana", które są produktami ceramicznymi, bardziej lub mniej szklonymi, o porcelanowej skorupie w kolorze białym lekko szarawym lub sztucznie barwionej, niekaleczące języka, objęte odpowiednio pozycjami lub podpozycjami 69.09 A, 69. 11, 69.13 B lub 69.14 A Wspólnej Taryfy Celnej, równocześnie posiadające właściwości:
a) stopień porowatości (współczynnik

absorbcji wody) nieprzekraczający

3 %, mierzony według metody

wymienionej w załączniku I;

b) gęstość równą lub wyższą niż 2,2;
c) przezroczystość do grubości nie

większej niż około 3 mm, według

metody podanej w załączniku II.

Kryterium to nie jest jednak

stosowane, jeśli ceramiczny

materiał jest barwiony lub jeśli

jest pokryty barwnym lub

nieprzezroczystym lakierem, barwną

lub nieprzezroczystą emalią

69.09. A

69.11

69.13 B

69.14 A

5909 11 00

6911

6913 10 00

6914 10 00

1220/84(9)1. Szklana rozetka ("strass")

bezbarwna, o kształcie ośmioboku

(średnica około 14 mm), przycięta

i oszlifowana mechanicznie,

posiadająca liczne szlify na

bokach, przewiercona symetrycznie

w dwóch miejscach blisko krawędzi

Rozetka ta zwykle służy do opraw

oświetlenia elektrycznego.

70.14 A I9405 91 11
2. Szklany wisiorek ("strass")

bezbarwny, o kształcie owalnym (na

przykład około 50 × 29 mm),

przycięty i oszlifowany

mechanicznie, posiadający liczne

szlify z obydwu stron,

przewiercone na wylot przy

wierzchołku. Wisiorek ten zwykle

służy do opraw oświetlenia

elektrycznego

70.14 A I9405 91 11
3. Szklany paciorek ("strass")

bezbarwny (średnica około 30 mm),

przycięty i oszlifowany

mechanicznie, posiadający liczne

szlify, zaopatrzony w mały

metalowy haczyk służący do

zamocowania. Paciorek ten zwykle

służy do opraw oświetlenia

elektrycznego

70.14 A I9405 91 11
4. Szklany paciorek w formie perełki

("strass") bezbarwny (średnica

około 10 mm), przycięty i

oszlifowany mechanicznie,

posiadający liczne szlify,

przedziurkowany na wylot wzdłuż

swojej osi. Jest on zwykle używany

do wyrobu przedmiotów należących

do biżuterii i sztucznej biżuterii

70.19 A I a)7018 10 11
3558/81(10)Kolczyki typu wkręty, ze stali powlekanej złotem albo srebrem, nawet w sterylnych opakowaniach, składające się z pręcika zaopatrzonego w ozdobną główkę i zapięcia motylkowego; ten pręcik służy do przekłucia ucha dzięki specjalnemu urządzeniu, które go przymocowuje w płatku ucha71.16 A7117 19 91
1030/86(11)Breloczek do kluczy składający się z około 3-centymetrowego stalowego niklowanego łańcuszka, którego jeden koniec posiada kółko z tego samego metalu, zaopatrzone w system otwierania i zamykania, a drugi - mały pokrowiec z tworzywa sztucznego (około 5 cm × około 2,5 cm), zawierający miniaturowy notatnik adresowy, którego okładka zaopatrzona jest w hasło reklamowe73.40 B7326 20 90
1480/83(12)Zestaw dla dzieci złożony z:
1. łańcuszka z metalu

nieszlachetnego, wisiorka w

rodzaju "kamei" z metalu

nieszlachetnego, dwóch kolczyków,

broszki i pierścionka z metalu

nieszlachetnego i tworzywa

sztucznego, umieszczonych w jednym

opakowaniu;

2. łańcuszka z metalu

nieszlachetnego, wisiorka w

kształcie zegarka, dwóch

kolczyków, dwóch bransoletek i

dwóch pierścionków z tworzywa

sztucznego, umieszczonych w jednym

opakowaniu

97.03 B9503 70 00
(1) Dz.U. L 208 z 30.7.1987, str. 8.
(2) Dz.U. L 232 z 19.8.1986, str. 5.
(3) Dz.U. L 90 z 8.4.1983, str. 11.
(4) Dz.U. L 265 z 17.9.1986, str. 5.
(5) Dz.U. L 356 z 17.12.1986, str. 5.
(6) Dz.U. L 356 z 11.12.1981, str. 26.
(7) Dz.U. L 166 z 24.7.1971, str. 39.
(8) Dz.U. L 81 z 5.4.1972, str. 1.
(9) Dz.U. L 117 z 3.5.1984, str. 20.
(10) Dz.U. L 356 z 11.12.1981, str. 28.
(11) Dz.U. L 95 z 10.4.1986, str. 13.
(12) Dz.U. L 151 z 9.6.1983, str. 27.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.