Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.144.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2017 r.

DECYZJA NR 2/2015 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-CHILE
z dnia 30 listopada 2015 r.
zastępująca art. 12 tytułu III załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, dotyczący transportu bezpośredniego [2017/958]

KOMITET STOWARZYSZENIA UE-CHILE,

uwzględniając Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony 1 , w szczególności art. 38 załącznika III,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 12 tytułu III załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony ("Układ") stanowi, że preferencyjne traktowanie dotyczy tylko dóbr spełniających wymagania załącznika III, które są transportowane bezpośrednio między Republiką Chile ("Chile") i Unią Europejską.

(2) Od momentu wejścia w życie Układu Chile i Unia Europejska zawarły szereg umów regulujących kwestie handlowe, które dają podmiotom gospodarczym możliwość dostosowania swoich strategii eksportu w celu zmniejszenia kosztów i skuteczniejszego reagowania na popyt rynkowy.

(3) Chile i Unia Europejska postanowiły dokonać zmian w art. 12 tytułu III załącznika III do Układu, aby zapewnić podmiotom gospodarczym większą elastyczność,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 12 tytułu III załącznika III dotyczący transportu bezpośredniego zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 90 dni po dacie ostatniego powiadomienia, w którym strony informują o zakończeniu niezbędnych wewnętrznych procedur prawnych.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2015 r.
W imieniu Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile
Edgardo RIVEROSRoland SCHAEFER
Wiceminister spraw zagranicznych, Republika ChileZastępca dyrektora zarządzającego ds. Ameryk, ESDZ

ZAŁĄCZNIK

"Artykuł 12

Transport bezpośredni

1. Preferencyjne traktowanie przewidziane w Układzie dotyczy wyłącznie produktów spełniających wymagania niniejszego załącznika, które są transportowane bezpośrednio między Unią Europejską a Chile. Produkty mogą jednak być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem że pozostają pod nadzorem organów celnych w państwie tranzytu lub składowania i że nie są poddawane innym czynnościom niż dodawanie lub przymocowywanie znaków, etykiet lub pieczęci; wyładunek; ponowny załadunek; podział przesyłek lub wszelkie czynności mające na celu zachowanie ich w dobrym stanie.

2. Wymogi ust. 1 uznaje się za spełnione, chyba że organy celne mają powody, by przyjąć przeciwne domniemanie. W takich przypadkach organy celne mogą zażądać od importera udokumentowania zgodności, którą należy udowodnić za pomocą wszelkich odpowiednich środków, włącznie z umownymi dokumentami przewozowymi w rodzaju listu przewozowego, albo też dowodami faktycznymi lub materialnymi, jak oznakowanie lub numeracja opakowań lub jakiekolwiek inne dowody związane z samymi towarami."

1 Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.