Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.143.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/949
z dnia 2 czerwca 2017 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do konfiguracji kodu identyfikacyjnego bydła i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 3 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 ustanowiono zasady dotyczące identyfikacji i rejestracji bydła. Aby możliwe było śledzenie przemieszczeń bydła, rozporządzenie stanowi, że zwierzęta identyfikuje się przy użyciu co najmniej dwóch środków identyfikacji wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, na których umieszcza się ten sam niepowtarzalny kod identyfikacyjny. Środki identyfikacji wymienione w załączniku obejmują zwykłe kolczyki oraz identyfikator elektroniczny w formie kolczyka elektronicznego, kapsułki ceramicznej (bolusa) lub wszczepianego transpondera.

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 653/2014 2  przewidziano, że zasady dotyczące konfiguracji kodu identyfikacyjnego ustanawia się w drodze aktów wykonawczych.

(3) Najwłaściwszą konfiguracją kodu identyfikacyjnego bydła, zgodną z normami ustanowionymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w zakresie identyfikacji zwierząt, jest dwuliterowy kod alfa kraju lub trzycyfrowy kod numeryczny kraju oraz indywidualny kod zwierzęcia składający się z maksymalnie 12 cyfr.

(4) Ponadto konfiguracja kodu identyfikacyjnego ustanowiona w tym rozporządzeniu powinna zagwarantować funkcjonowanie jednolitego rynku nie tylko bydła, ale również owiec i kóz, jeżeli taka konfiguracja kodu identyfikacyjnego jest wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 3 , niezależnie od środków identyfikacji wprowadzonych przez poszczególne państwa członkowskie.

(5) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 911/2004 4  określono skodyfikowaną formę identyfikacji państwa członkowskiego, z którego pochodzi dane zwierzę, wraz z informacjami dotyczącymi danego zwierzęcia, które należy umieścić na widocznych kolczykach. Ta skodyfikowana forma identyfikacji składa się z dwuliterowego kodu alfa kraju oraz kodu danego zwierzęcia składającego się z maksymalnie 12 cyfr.

(6) Konfiguracja kodu identyfikacyjnego bydła powinna mieć zastosowanie zarówno do zwykłych kolczyków, jak i do identyfikatorów elektronicznych, oraz kody takie powinny być interoperacyjne, zapewniać możliwość wymiany elektronicznej i być czytelne we wszystkich państwach członkowskich. W związku z powyższym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 911/2004, aby odnosiło się ono do kodu identyfikacyjnego, który ma być ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu.

(7) W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 911/2004 przewidziano, że Hiszpania, Irlandia, Włochy, Portugalia i Zjednoczone Królestwo mogą utrzymać swój obecny system kodu alfanumerycznego w postaci 12 cyfr po kodzie kraju w odniesieniu do zwierząt urodzonych do dnia 31 grudnia 1999 r. dla Hiszpanii, Irlandii, Włoch i Portugalii oraz w odniesieniu do zwierząt urodzonych do dnia 30 czerwca 2000 r. dla Zjednoczonego Królestwa. Ponieważ zasady konfiguracji kodu identyfikacyjnego bydła ustanowione w niniejszym rozporządzeniu mają zastąpić te ustanowione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 911/2004, w niniejszym rozporządzeniu należy również przewidzieć takie odstępstwo.

(8) W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 przewidziano, że państwa członkowskie tworzą komputerową bazę danych bydła, do której właściwe władze państwa członkowskiego wprowadzają kody identyfikacyjne bydła. Ponadto w art. 4 ust. 4 tego rozporządzenia określono datę, od której państwa członkowskie muszą zagwarantować pełną operacyjność infrastruktury, która jest konieczna do stosowania identyfikatorów elektronicznych jako oficjalnych środków identyfikacji bydła. Infrastruktura ta obejmuje komputerową bazę danych.

(9) W celu umożliwienia płynnego przejścia ze zwykłych kolczyków na identyfikatory elektroniczne należy ustanowić środki tymczasowe dotyczące wprowadzania kodów identyfikacyjnych bydła do komputerowej bazy danych do czasu zagwarantowania przez państwa członkowskie pełnej operacyjności infrastruktury, która jest konieczna do stosowania identyfikatorów elektronicznych.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się zasady konfiguracji kodu identyfikacyjnego bydła, jak przewidziano w art. 4 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1760/2000.

Artykuł  2

Konfiguracja kodu identyfikacyjnego bydła

Kod identyfikacyjny bydła umieszcza się na środkach identyfikacji w następujący sposób:

a) pierwszym elementem kodu identyfikacyjnego jest kod danego państwa członkowskiego, w którym środek identyfikacji został zastosowany po raz pierwszy w formie dwuliterowego kodu alfa kraju lub trzycyfrowego kodu numerycznego kraju wymienionego w załączniku;
b) drugim elementem kodu identyfikacyjnego jest kod numeryczny danego zwierzęcia, nie dłuższy niż 12 cyfr; Irlandia, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Zjednoczone Królestwo mogą jednak utrzymać swój obecny system kodu alfanumerycznego w postaci 12 cyfr występujących po kodzie kraju w odniesieniu do zwierząt urodzonych do dnia 31 grudnia 1999 r. dla Hiszpanii, Irlandii, Włoch i Portugalii oraz w odniesieniu do zwierząt urodzonych do dnia 30 czerwca 2000 r. dla Zjednoczonego Królestwa.
Artykuł  3

Komputerowa baza danych

Właściwe władze państwa członkowskiego mogą wprowadzić do komputerowej bazy danych bydła, jak przewidziano w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000, kod identyfikacyjny w formie dwuliterowego kodu alfa lub trzycyfrowego kodu numerycznego, o których mowa w art. 2 lit. a) tego rozporządzenia, niezależnie od kodu kraju umieszczonego na środku identyfikacji, o ile zostanie zagwarantowana pełna identyfikowalność danej sztuki bydła.

Artykuł  4

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 911/2004

W rozporządzeniu (WE) nr 911/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Znaki tworzące kod identyfikacyjny na kolczykach są zgodne z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/949 * .

2) skreśla się załącznik I.
Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 2 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Kody krajów, o których mowa w art. 2:
Państwo członkowskieDwuliterowy kod alfaTrzycyfrowy kod numeryczny
BelgiaBE056
BułgariaBG100
Republika CzeskaCZ203
DaniaDK208
NiemcyDE276
EstoniaEE233
IrlandiaIE372
GrecjaEL300
HiszpaniaES724
FrancjaFR250
ChorwacjaHR191
WłochyIT380
CyprCY196
ŁotwaLV428
LitwaLT440
LuksemburgLU442
WęgryHU348
MaltaMT470
NiderlandyNL528
AustriaAT040
PolskaPL616
PortugaliaPT620
RumuniaRO642
SłoweniaSI705
SłowacjaSK703
FinlandiaFI246
SzwecjaSE752
Zjednoczone KrólestwoUK826
1 Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 653/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i etykietowania mięsa wołowego (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 33).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, s. 65).
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/949 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do konfiguracji kodu identyfikacyjnego bydła i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2004 (Dz.U. L 143 z 3.6.2017, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.