Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1859
z dnia 6 listopada 2019 r.
ustanawiające zasady stosowania art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/1242 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gromadzenia niektórych danych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE 1 , w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu ustanowienia metody do oceny stosowania warunków, w których określa się emisje odniesienia CO2 ("metoda"), Komisja powinna mieć dostęp do niektórych danych udostępnionych producentom podczas działania narzędzia symulacyjnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2400 2 , w szczególności do pliku "sum exec data file".

(2) Plik "sum exec data file" pozwoliłby Komisji ocenić wynikający ze stosowania metody wpływ ilościowy na emisje CO2 z pojazdów. W szczególności pliki "sum exec data file" są niezbędne do określenia - na podstawie korekt danych dotyczących elementów pojazdu, które służą jako dane wejściowe dla narzędzia symulacyjnego - wynikających z nich korekt poziomu emisji CO2 ustanowionego w przepisach. Pliki "sum exec data file" są zatem niezbędne do oszacowania ewentualnej konieczności korekt z jednej strony, a w razie takiej konieczności, do stosowania korekt emisji CO2 z pojazdu z drugiej strony, na podstawie skorygowanych danych dotyczących elementów, które stanowią dane wejściowe w narzędziu symulacyjnym.

(3) Producenci powinni zatem monitorować i zgłaszać Komisji pliki "sum exec data file" dotyczące pojazdów, w odniesieniu do których przeprowadzono symulację w okresach sprawozdawczych 2019 i 2020. Ponieważ zgłaszanie takich informacji w odniesieniu do pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 października 2019 r. może wymagać większego wysiłku ze strony producentów, termin zgłaszania tych danych powinien zostać ustalony na późniejszy dzień składania sprawozdań, czyli na dzień 30 września 2021 r.

(4) Należy zapewnić, aby monitorowane i zgłaszane dane były rzetelne i wiarygodne. W związku z tym Komisja powinna mieć możliwość weryfikacji i, w razie konieczności, zastosowania środków, które zagwarantują prawidłowość końcowych danych.

(5) Aby ułatwić gromadzenie danych producentom Komisja powinna korzystać z repozytorium danych biznesowych (Business Data Repository) zarządzanego przez Europejską Agencję Środowiska, która powinna przekazywać te dane wraz z danymi zgłoszonymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 3 .

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w możliwie najkrótszym terminie po jego opublikowaniu w celu zapewnienia solidności i reprezentatywności emisji odniesienia CO2 jako podstawy do ustalenia docelowych poziomów emisji dla unijnego parku pojazdów.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Monitorowanie i zgłaszanie danych przez producentów

1.  Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem producenci monitorują i zgłaszają Komisji plik "comma separated values file" (z tą samą nazwą co plik "job file" i z rozszerzaniem.vsum) zawierający zagregowane wyniki w podziale na symulowany profil zadań i stan ładunku użytkowego, generowany przez narzędzie symulacyjne, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2400, w jego wersji graficznej interfejsu użytkownika (GUI) ("sum exec data file") w odniesieniu do nowych pojazdów ciężkich, dla których data symulacji przypada przed dniem 1 lipca 2021 r.
2.  Producenci monitorują plik "sum exec data file" dla każdego nowego pojazdu ciężkiego,
a) dla którego data symulacji przypada w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., i przekazują te dane najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.;
b) dla którego data symulacji przypada w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., i przekazują te dane najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.;
c) dla którego data symulacji przypada w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., i przekazują te dane najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
3.  Punkt kontaktowy producenta przekazuje pliki "sum exec data file" za pomocą elektronicznego transferu danych do systemu repozytorium danych biznesowych zarządzanego przez Europejską Agencję Środowiska ("Agencja"). Punkt kontaktowy powiadamia Komisję i Agencję o przekazaniu danych, wysyłając e-mail na adresy określone w ust. 5 niniejszego artykułu.
4.  Punktem kontaktowym odpowiedzialnym za przesyłanie danych w odniesieniu do każdego producenta jest punkt wyznaczony przez producenta na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/956, chyba że producent poinformuje Komisję o innym rozwiązaniu do dnia 1 września 2020 r.
5.  Powiadomienia są przesyłane na następujące adresy: "EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu" oraz "HDV-monitoring@eea.europa.eu".
Artykuł  2

Weryfikacja

1.  Za poprawność i jakość danych zgłaszanych zgodnie z art. 1 ust. 2 odpowiadają producenci. Bezzwłocznie informują oni Komisję o wszelkich błędach wykrytych w zgłoszonych danych.
2.  Komisja może zweryfikować jakość danych zgłoszonych zgodnie z art. 1 ust. 2.
3.  W przypadku gdy Komisja zostanie poinformowana o błędach w danych albo na podstawie własnej weryfikacji stwierdzi rozbieżności w danych, podejmuje, w stosownych przypadkach, niezbędne działania w celu skorygowania danych po konsultacji z producentem.
Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 202.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (Dz.U. L 349 z 29.12.2017, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy (Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.