Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.203.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1281/2005
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie zarządzania licencjami połowowymi oraz minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 22 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu ułatwienia i zapewnienia spójnej kontroli działalności połowowej niezbędne jest ustanowienie na poziomie Wspólnoty zasad dotyczących minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencji połowowej, w szczególności informacji o właścicielu licencji, statku, zdolności połowowej i narzędziach połowowych. 1

(2) Licencja połowowa stanowi istotne narzędzie zarządzania flotą, w szczególności w odniesieniu do ograniczeń zdolności ustanowionych w art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty(2). Łączna zdolność floty Państwa Członkowskiego wyrażona w wydanych licencjach nie może przekraczać tych ograniczeń, w szczególności poziomów wynikających ze stosowania rozporządzeń Komisji (WE) nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002(3) i (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotyczącego szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych.

(3) Ze względu na fakt, że licencja połowowa jest ważnym instrumentem zarówno zarządzania flotą, jak i kontroli i inspekcji działalności połowowej, Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że informacje w niej zawarte są jasne i jednoznaczne i zawsze zgodne ze stanem faktycznym.

(4) Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Państwo Członkowskie musi wycofać licencję połowową, aby statek mógł zostać wycofany z floty przy wsparciu ze środków publicznych. Zdolność odpowiadająca tej licencji nie może zostać zastąpiona. Z drugiej strony, jeżeli wycofanie statku nastąpiło bez wsparcia ze środków publicznych, zdolność oraz licencja na zdolność mogą zostać zastąpione, o ile spełnione zostały wymagania art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia i systemu wprowadzania i wycofywania floty.

(5) Informacje zawarte w licencji powinny być zgodne z informacjami zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej.

(6) Informacje zawarte w licencji powinny być przedstawione zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich(4) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącym rejestru statków rybackich Wspólnoty(5).

(7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 3690/93(6) ustanowiło wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty uchylenia tego rozporządzenia.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady zarządzania licencjami połowowymi, o których mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, oraz zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być w nich zawarte.

Artykuł  2 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia "licencja połowowa" nadaje jej właścicielowi prawo, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z przepisów krajowych, do wykorzystania określonej zdolności połowowej do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych.

Artykuł  3

Eksploatacja zasobów wodnych

Wspólnotowy statek rybacki może być wykorzystywany do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych tylko, jeżeli na pokładzie znajduje się ważna licencja połowowa.

Artykuł  4

Obowiązki Państw Członkowskich

Państwo Członkowskie bandery wydaje licencje połowowe, zarządza nimi i wycofuje je zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  5

Minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencji połowowej

1. Licencja połowowa zawiera przynajmniej informacje określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. Informacje zawarte w licencji połowowej są w przypadku zmian uaktualniane przez Państwo Członkowskie bandery.
3. Państwo Członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w licencji połowowej były dokładne i zgodne z tymi zawartymi w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
Artykuł  6

Zawieszenie i wycofanie

1. Państwo Członkowskie bandery zawiesza tymczasowo licencję połowową statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją tego Państwa Członkowskiego.
2. Państwo Członkowskie bandery wycofuje ostatecznie licencję połowową statku objętego środkiem dostosowującym zdolność, o którym mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
Artykuł  7

Spójność ze środkami zarządzania zdolnościami floty

Całkowita zdolność odpowiadająca wydanym przez Państwo Członkowskie licencjom połowowym, wyrażona w GT i kW, w żadnym momencie nie jest większa niż maksymalny poziom zdolności dla tego Państwa Członkowskiego ustanowiony zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 i rozporządzeniami (WE) nr 639/2004, (WE) nr 1438/2003 i (WE) nr 2104/2004.

Artykuł  8
1. Każde Państwo Członkowskie bandery zapewnia, że nie później niż 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszystkie licencje wydawane przez nie będą zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
2. Do czasu wydania przez Państwo Członkowskie bandery wszystkich licencji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, licencje wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3690/93 są ważne.
Artykuł  9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty uchylenia rozporządzenia (WE) nr 3690/93.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 9.

(3) Dz.U. L 204 z 13.4.2003, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 916/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 81).

(4) Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11).

(5) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 25.

(6) Dz.U. L 341 z 31.12.1993, str. 93.

ZAŁĄCZNIK  3

Minimum Informacji

I. IDENTYFIKACJA

A. STATEK(1)

1. Numer rejestru wspólnotowej floty rybackiej ("CFR"(*))

2. Nazwa statku(2)

3. Państwo bandery/Państwo rejestracji(*)

4. Port rejestracji (Nazwa i kod krajowy(*))

5. Oznaka rybacka(*)

6. Międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (IRCS)(*)(3)

B. WŁAŚCICIEL LICENCJI/WŁAŚCICIEL STATKU/ARMATOR

1. Nazwa/nazwisko i adres właściciela licencji

2. Nazwa/nazwisko i adres właściciela statku(1)

3. Nazwa/nazwisko i adres armatora(1)

II. PARAMETRY ZDOLNOŚCI POŁOWOWEJ

1. Moc silnika (kW)(**)

2. Pojemność (GT)(**)

3. Długość całkowita(**)(1)

4. Główne narzędzie połowowe(*)(1)

5. Dodatkowe narzędzie połowowe(*)(1)

______

(*) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 26/2004.

(**) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2930/86.

(1) Informację podaje się na licencji połowowej tylko w momencie rejestracji statku w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej zgodnie

z przepisami rozporządzenia (WE) nr 26/2004.

(2) W odniesieniu do statków posiadających nazwę.

(3) W odniesieniu do statków, dla których wymagany jest IRCS.

1 Motyw 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 1 marca 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.57.38).
2 Art. 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 1 marca 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.57.38).
3 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 1 marca 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.57.38).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.