Dz.U.UE.L.2018.317.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR 1/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE-CTC
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie zaproszenia Zjednoczonego Królestwa do przystąpienia do tej konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1987]

KOMISJA MIESZANA,

(Dz.U.UE L z dnia 14 grudnia 2018 r.)

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej 1 , w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. e) Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (zwanej dalej "konwencją") Komisja Mieszana ustanowiona tą konwencją może uchwalać, w drodze decyzji, zaproszenia wystosowywane do krajów trzecich w celu ich przystąpienia do tej konwencji zgodnie z art. 15a.

(2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") wyraziło wolę przystąpienia do konwencji jako odrębna umawiająca się strona od dnia, w którym konwencja przestanie być stosowana wobec Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

(3) Przepływ towarów z i do Zjednoczonego Królestwa zostałby ułatwiony poprzez wspólną procedurę tranzytową dla towarów przemieszczanych między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, Republiką Islandii, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Republiką Serbii, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Turcji.

(4) W celu wprowadzenia takiego ułatwienia należy zaprosić Zjednoczone Królestwo do przystąpienia do konwencji.

(5) Przystąpienie Zjednoczonego Królestwa do konwencji powinno być skuteczne dopiero od dnia, w którym państwo to przestanie być objęte konwencją jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, albo - jeżeli Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo uzgodnią przejściowe uregulowania, na mocy których konwencje byłyby stosowane wobec Zjednoczonego Królestwa i w tym państwie - od dnia, w którym te uregulowania przejściowe przestaną obowiązywać,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zjednoczone Królestwo zaprasza się do przystąpienia do konwencji zgodnie z art. 15a konwencji od dnia, w którym państwo to przestanie być państwem członkowskim Unii Europejskiej, albo od dnia, w którym przestaną obowiązywać ewentualne uregulowania przejściowe między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, na mocy których konwencja byłaby stosowana wobec Zjednoczonego Królestwa i w tym państwie.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji Mieszanej
Philip KERMODE
Przewodniczący
1 Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.