Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.133A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 maja 2014 r.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskami ekspertów zewnętrznych, którzy mają być powołani na członków i zastępców członków Administracyjnej Rady Odwoławczej Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt nad Menem, Niemcy)

(2014/C 133 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 1 maja 2014 r.)

1. Wprowadzenie

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 1 ustanawia Jednolity Mechanizm Nadzorczy na podstawie art. 127 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W skład Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego wchodzą EBC i właściwe organy krajowe państw członkowskich, których walutą jest euro, z możliwością ustanawiania bliskiej współpracy z właściwymi organami państw członkowskich, których walutą nie jest euro. Za ogólne funkcjonowanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego odpowiedzialny jest EBC.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC ustanawia Administracyjną Radę Odwoławczą (dalej zwaną "Radą Odwoławczą"), której zadaniem będzie przeprowadzanie wewnętrznego administracyjnego przeglądu decyzji podjętych przez EBC w ramach wykonywania uprawnień powierzonych mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w związku z wnioskiem o przegląd.

W związku z powyższym EBC ogłasza niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu powołania pięciu członków i dwóch zastępców członków Rady Odwoławczej zgodnie z art. 4 decyzji EBC/2014/16 2 .

2. EBC i Administracyjna Rada Odwoławcza

Rada Odwoławcza stanowi integralną część Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Każda osoba fizyczna lub prawna może w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wystąpić z wnioskiem o przegląd decyzji EBC podjętej na mocy tego rozporządzenia, o ile decyzja taka jest do tej osoby skierowana lub jej bezpośrednio i indywidualnie dotyczy, z wyjątkiem decyzji Rady Prezesów EBC podjętych na podstawie art. 24 ust. 7 tego rozporządzenia.

3. Skład Administracyjnej Rady Odwoławczej

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w skład Rady Odwoławczej wchodzi pięciu członków oraz dwóch zastępców, których wybiera się spośród osób wysoko cenionych. Radzie Odwoławczej zapewnia się wystarczające zasoby i wiedzę fachową, umożliwiające dokonywanie oceny wykonywania przez EBC uprawnień powierzonych mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. EBC wyznacza członków Rady Odwoławczej i dwóch zastępców na pięcioletnią kadencję, z możliwością jednorazowego przedłużenia. Działają oni niezależnie i w interesie publicznym.

Dwaj zastępcy zastępują tymczasowo członków Rady Odwoławczej w przypadku ich przejściowej niezdolności do pełnienia obowiązków, śmierci, rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska, a także gdy w kontekście konkretnego wniosku o przegląd decyzji zachodzi poważna obawa, że zaistnieje konflikt interesów, tzn. jeśli prywatne lub osobiste interesy członka Rady Odwoławczej mogłyby wywrzeć wpływ lub stwarzać wrażenie, że mogą wywrzeć wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie przez niego obowiązków.

Członków Rady Odwoławczej i ich zastępców wyznacza Zarząd EBC, po konsultacji z Radą ds. Nadzoru, a powołuje ich Rada Prezesów EBC. Rada Prezesów EBC określa także warunki powołania członków Rady Odwoławczej i ich zastępców.

4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Odwoławczej

Rada Odwoławcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zapewnia funkcjonowanie Rady Odwoławczej, sprawne prowadzenie przeglądów decyzji i przestrzeganie regulaminu operacyjnego. Wiceprzewodniczący wspiera przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków oraz zastępuje go, jeśli przewodniczący nie może pełnić obowiązków lub na jego żądanie, w celu zapewnienia funkcjonowania Rady Odwoławczej.

5. Kwalifikacje i doświadczenie członków i zastępców członków Rady Odwoławczej

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 członkowie i zastępcy członków Rady Odwoławczej są wybierani spośród osób cieszących się dużym uznaniem, na podstawie ich udokumentowanej odpowiedniej wiedzy i zawodowego doświadczenia, również w zakresie nadzoru, na wystarczająco wysokim poziomie w dziedzinie bankowości lub innych usług finansowych. Z naboru wyłączeni są członkowie aktualnego personelu EBC, właściwych organów lub innych krajowych lub unijnych instytucji, organów, urzędów, biur i agencji zaangażowanych w wykonywanie zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013. Członkowie i zastępcy członków Rady Odwoławczej nie mogą wykonywać innej pracy w dziedzinie bankowości i finansów, jeśli mogłoby to powodować konflikt interesów i ograniczyć ich zdolność do rozpatrywania odwołań. Muszą oni być dyspozycyjni w krótkim terminie w celu rozpatrywania odwołań od decyzji EBC.

Przy mianowaniu członków i zastępców członków Rady Odwoławczej należy w najszerszym możliwym zakresie zapewnić odpowiednią równowagę geograficzną i równowagę płci względem państw członkowskich.

Zgłoszenia będą poddane procedurze oceny porównawczej przeprowadzonej przez EBC. W szczególności brane będą pod uwagę poniższe kryteria wyboru.

a) Kryteria wyboru

Kandydaci muszą posiadać następujące umiejętności i kompetencje:

- bardzo dobra znajomość i zrozumienie prawa UE w dziedzinie bankowości i innych usług finansowych,
- bardzo dobra znajomość i zrozumienie funkcjonowania sektora bankowego,
- bardzo dobra znajomość i zrozumienie procedur nadzorczych i praktyki sądowniczej w zakresie procedury odwołań od decyzji nadzorczych.

Ponadto istotną zaletę stanowić będzie posiadanie którychkolwiek z następujących umiejętności i kompetencji:

- doświadczenie w zakresie nadzoru w sektorze bankowym lub doświadczenie prawnicze związane z nadzorem,
- bardzo dobra znajomość instytucji UE i procesu decyzyjnego UE, a także innych europejskich i międzynarodowych procesów mających znaczenie dla działalności EBC, a w szczególności dla Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego,
- bardzo dobra znajomość zadań i funkcjonowania EBC, a w szczególności Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.
b) Kryteria kwalifikowalności

W momencie upływu terminu zgłoszeń kandydaci muszą spełniać wszystkie poniższe kryteria kwalifikowalności. Kandydat musi:

- być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i posiadać pełnię praw obywatelskich,
- posiadać zaawansowaną znajomość języka angielskiego, wraz z umiejętnościami redagowania tekstów i umiejętnościami prowadzenia prezentacji,
- posiadać dobrą znajomość przynajmniej jednego innego języka urzędowego Unii Europejskiej.

Ponadto zaawansowana lub dobra znajomość innych języków urzędowych Unii Europejskiej będzie dodatkowym atutem.

6. Wynagrodzenie

Wybrani kandydaci będą otrzymywać wynagrodzenie odpowiadające wykonywanym przez nich zadaniom.

7. Powołanie

Procedura wyboru zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013 oraz z regulaminem operacyjnym Rady Odwoławczej. Członków Rady Odwoławczej i ich zastępców powołuje Rada Prezesów EBC. Wykonują oni powierzone im obowiązki osobiście i w związku z tym nie mogą delegować ich na innego członka lub na osobę trzecią.

8. Niezależność, oświadczenie o zobowiązaniach i deklaracja interesów

Członkowie i zastępcy członków Rady Odwoławczej działają niezależnie i w interesie publicznym. W tym celu zobowiązani są oni do złożenia podawanego do publicznej wiadomości oświadczenia o zobowiązaniach oraz podawanej do publicznej wiadomości deklaracji, w której ujawniają charakter wszelkich bezpośrednich lub pośrednich interesów, które mogłyby zaważyć na ich niezależności, albo stwierdzają brak takich interesów. Oświadczają oni także, że zobowiązują się do zachowania poufności.

9. Oświadczenie o ochronie prywatności

EBC będzie przetwarzać wszelkie dane osobowe kandydatów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 oraz z decyzją Europejskiego Banku Centralnego EBC/2007/1 4 . Odnosi się to głównie do poufności i bezpieczeństwa tych danych. Administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych związanych z udziałem EBC w procesie wyboru na podstawie niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania jest dyrektor generalny służb prawnych EBC. Celem przetwarzania danych jest organizacja wyboru i powołania członków i zastępców członków Rady Odwoławczej. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tym celu.

Dane osobowe kandydatów zostaną przekazane członkom komisji kwalifikacyjnej, członkom Zarządu EBC, członkom Rady ds. Nadzoru EBC oraz członkom Rady Prezesów EBC.

EBC może zachować dane wybranych kandydatów przez okres pięciu lat, licząc od dnia upływu kadencji. Dane kandydatów, którzy nie zostaną wybrani, będą przechowywane przez pięć lat od zakończenia procedury wyboru. W przypadku sporów prawnych powyżej określone okresy przechowywania ulegają przedłużeniu o dwa lata od dnia zakończenia właściwych postępowań.

Kandydatom przysługuje prawo dostępu oraz uaktualniania lub poprawiania swoich danych osobowych. Jednakże dane, z których wynika spełnianie kryteriów kwalifikowalności i kryteriów wyboru, nie mogą być uaktualniane ani poprawiane po upływie terminu zgłaszania kandydatur na podstawie niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z zasadami równego dostępu i niedyskryminacji oraz zapewnienia, aby procedura wyboru była uczciwa, sprawiedliwa i przejrzysta dla wszystkich kandydatów.

Kandydatom przysługuje prawo dostępu do danych dotyczących ich oceny przez cały czas trwania procedury. W celu zapewnienia poufności narad i podejmowania decyzji przez komisję kwalifikacyjną, Zarząd EBC, Radę ds. Nadzoru EBC oraz Radę Prezesów EBC, oraz w celu ochrony praw i wolności pozostałych kandydatów, dostęp kandydata do danych jest ograniczony do materiałów przedłożonych przez niego oraz do tych części oceny, które go dotyczą.

Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Nazwiska członków i zastępców członków Rady Odwoławczej po ich powołaniu zostaną umieszczone na stronie internetowej EBC.

10. Procedura zgłaszania kandydatur

Prawidłowe zgłoszenie kandydatury musi być zgodne z procedurami określonymi poniżej oraz musi obejmować:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na pod adresem: http://www.ecb.europa.eu,
- aktualne curriculum vitae (europejski wzór CV (zalecany) jest dostępny na wskazanej powyżej stronie internetowej).

Zgłoszenia należy składać w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty publikacji niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (decyduje data otrzymania zgłoszenia). Zgłoszenia można przesyłać listem poleconym lub prywatną pocztą kurierską na następujący adres:

European Central Bank, Director General Legal Services, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt, Germany

Zgłoszenie musi być podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia dokonane po upływie wyżej wskazanego terminu lub złożone w innej formie (np. faksem) nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia nieczytelne lub niekompletne nie będą rozpatrywane. W celu ułatwienia procedury wyboru komunikację z kandydatami dotyczącą niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania prowadzi się w języku angielskim.

Kandydaci bezzwłocznie informują EBC na piśmie o wszelkich zmianach swojego statusu lub danych adresowych w celu umożliwienia aktualizacji zgłoszenia.

Wszystkie osoby, które zgłoszą swoje kandydatury w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, informuje się o wyniku procedury wyboru i powołania.

1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).
2 Decyzja EBC/2014/16 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
4 Decyzja EBC/2007/1 z dnia 17 kwietnia 2007 r. przyjmująca zasady wykonawcze w zakresie ochrony danych w Europejskim Banku Centralnym (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 64).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.