Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.174.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w panelach naukowych i Komitecie Naukowym Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

(Parma, Włochy)

Nr ref.: EFSA/E/2017/01

(2017/C 174/08)

(Dz.U.UE C z dnia 1 czerwca 2017 r.)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 września 2017 r., północ (czasu lokalnego, CET).

- Czy jesteś doświadczonym naukowcem, któremu zależy na tym, by swoją pracą wpływać pozytywnie na jakość życia społeczeństwa?
- Czy chcesz przyczyniać się do ochrony zdrowia publicznego w Europie, współpracując z najzdolniejszymi naukowcami?
- Czy chciałbyś, by Twoja pasja do nauki posłużyła w budowaniu fundamentów naukowej oceny ryzyka w Europie?

Celem doradztwa naukowego EFSA jest ochrona konsumentów, zwierząt i środowiska przed ryzykiem związanym z żywnością. Swoją misję ochrony zdrowia publicznego w Europie możemy realizować tylko w ramach współpracy, dlatego potrzebujemy Waszego wkładu, jako najlepszych ekspertów w Europie.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do naukowców, którzy pragną zostać członkami Komitetu Naukowego (Scientific Committee, SC) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) lub jednego z paneli naukowych EFSA, tj.: Animal Health and Welfare (panel ds. zdrowia i warunków hodowli zwierząt, AHAW), Biological Hazards (panel ds. zagrożeń biologicznych, BIOHAZ), Contaminants in the Food Chain (panel ds. środków trujących w łańcuchu żywnościowym, CON-TAM), Additives and Products or Substances used in Animal Feed (panel ds. dodatków i produktów lub substancji wykorzystywanych w paszach, FEEDAP), Genetically Modified Organisms (panel ds. organizmów modyfikowanych genetycznie, GMO), Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (panel ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych, NDA), Plant Health (panel ds. zdrowia roślin, PLH), Plant Protection Products and their Residues (PPR), Food Additives and Flavourings (panel ds. produktów ochrony roślin i ich pozostałości, FAF), Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (panel ds. materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów, aromatów oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, CEP).

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest jedną z agencji UE i stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa żywności w UE. Misja Urzędu polega na zapewnianiu bezpieczeństwa łańcucha żywności i pasz w UE oraz wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

EFSA skupia najlepszych dostępnych ekspertów europejskich ds. oceny zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin i środowiska, którzy w sposób niezależny zapewniają instytucjom europejskim i państwom członkowskim doradztwo naukowe najwyższej jakości.

Priorytetami EFSA wymienionymi w Strategii EFSA do 2020 r. są:

- Priorytetowe traktowanie zaangażowania opinii publicznej w proces oceny naukowej.
- Poszerzanie bazy dowodów EFSA i optymalizacja dostępu do zawartych w niej danych.
- Rozwijanie zdolności UE w zakresie oceny naukowej i budowanie wspólnoty wiedzy.
- Przygotowanie do przyszłych wyzwań w zakresie oceny ryzyka.
- Tworzenie środowiska i kultury bazujących na wartościach EFSA (współpracę, innowacyjność, otwartość, niezależność, doskonałość naukową).

Więcej informacji na temat EFSA znajduje się na stronie internetowej http://www.efsa.europa.eu.

Siedziba EFSA znajduje się w Parmie. Dowiedz się, co Parma ma do zaoferowania tutaj.

TWÓJ UDZIAŁ

Rola paneli naukowych EFSA i Komitetu Naukowego

Panele naukowe i Komitet Naukowy są odpowiedzialne za przekazywanie opinii naukowych Urzędu oraz, stosownie do potrzeb, świadczenia innych usług doradztwa w przypisanych im obszarach kompetencji, określonych w rozporządzeniu ustanawiającym (rozporządzenie (WE) nr 178/2002) 1 . Służą opiniami naukowymi i doradztwem dla osób zarządzającym ryzykiem, a tym samym do budowania solidnych podstaw dla formułowania polityk i prawodawstwa europejskiego oraz udzielania tym osobom wsparcia w procesie podejmowania decyzji.

Te opinie naukowe, oświadczenia i wytyczne są publikowane w wydawanym co miesiąc Dzienniku EFSA (EFSA Journal) indeksowanym w bibliograficznych bazach danych właściwych dla zakresu prac EFSA (np. CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge).

W skład każdego panelu naukowego wchodzi od 15 do 25 ekspertów naukowych, w zależności od obciążenia pracą zaplanowanego na daną kadencję oraz od wymaganej wiedzy fachowej. W skład Komitetu Naukowego wchodzą przewodniczący wszystkich dziesięciu (10) paneli naukowych oraz sześciu (6) innych ekspertów naukowych. Eksperci współpracują z EFSA z zachowaniem pełnej niezależności w stosunku do podmiotów zewnętrznych.

Każdy ekspert może zasiadać w danym panelu naukowym lub w Komitecie Naukowym przez maksymalnie trzy kadencje.

Proszę zapoznać się z treścią załącznika I opublikowanego na stronie internetowej EFSA 2 , w którym szczegółowo opisano kompetencje Komitetu Naukowego i paneli naukowych.

Rola paneli naukowych i Komitetu Naukowego EFSA

Członkowie Komitetu Naukowego i paneli naukowych są doświadczonymi, niezależnymi naukowcami, wybranymi i powoływanymi zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EFSA oraz obowiązującymi zasadami. Powierzono im następujące obowiązki:

- terminowe opracowanie, omawianie i przyjmowanie opinii naukowych, dokumentów zawierających wytyczne i oświadczeń panelu naukowego i/lub Komitetu Naukowego oraz odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach grup roboczych,
- wkład w niezależne doradztwo naukowe w sprawach należących do kompetencji panelu naukowego i/lub Komitetu Naukowego w zależności od potrzeb,
- zapewnienie spójności podejść EFSA do ocen naukowych i bliska współpraca z innymi panelami naukowymi i Komitetem Naukowym,
- zapewnienie przestrzegania sektorowych i horyzontalnych wytycznych EFSA oraz odpowiednich przepisów UE.

Członkowie Komitetu Naukowego/paneli powinni współpracować ze sobą, wykazując wysoki poziom etyki zawodowej i uczciwości oraz wspierać innowacje, zarazem dążąc do zapewnienia doskonałości naukowej.

Członkowie paneli naukowych mogą być wybierani na stanowisko przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sprawozdawcy paneli naukowych/Komitetu oraz ich grup roboczych.

Członkowie panelu naukowego i Komitetu Naukowego mają obowiązek uczestnictwa w dwu- lub trzydniowych posiedzeniach, które odbywają się od sześciu do ośmiu razy w roku, zazwyczaj w Parmie (Włochy).

Od członków oczekuje się obecności, aktywnego i terminowego wkładu we wszystkie posiedzenia paneli naukowych/ Komitetu, na których przyjmowane są opinie, oświadczenia lub dokumenty zawierające wytyczne.

Ponadto od członków panelu naukowego i Komitetu Naukowego oczekuje się uczestnictwa w wybranych posiedzeniach grup roboczych powołanych przez panele naukowe/Komitet.

Obecność i aktywne uczestnictwo w posiedzeniach paneli naukowych, Komitetu lub grup roboczych wymaga prac przygotowawczych, w tym uprzedniego przeczytania materiałów i opracowania projektów dokumentów. Posiedzenia odbywają się w języku angielskim, a dokumenty również z reguły opracowuje się w języku angielskim.

EFSA może monitorować, dokumentować i oceniać udział i wkład członków paneli naukowych/Komitetu.

Członkom paneli naukowych/Komitetu zostaną zaproponowane różne moduły szkoleniowe, jak również podręczniki z informacjami uzupełniającymi dotyczące metodyki oceny ryzyka przez EFSA oraz dokumenty zawierających wytyczne.

Z uwagi na deklarowaną przez EFSA otwartość i transparentność, niektóre posiedzenia plenarne paneli naukowych/ Komitetu mogą być otwarte dla obserwatorów i/lub transmitowane w internecie.

Zgodnie z zasadami finansowymi Urzędu, EFSA pokrywa koszty podróży, diety i koszty zakwaterowania ekspertów. Za każdy pełny dzień posiedzenia wypłacana jest specjalna rekompensata 3 .

TWOJE ZGŁOSZENIE

- Przygotowując swoje zgłoszenie, kandydaci powinni uważnie zapoznać się z treścią załącznika I.
- Kandydaci proszeni są o składanie zgłoszeń online na stronie karier EFSA: careers.efsa.europa.eu/experts.
- Za dopuszczalne będą uznawane wyłącznie należycie wypełnione formularze zgłoszeń, przesłane online przed upływem podanego terminu. Żadne inne formy zgłoszeń nie będą akceptowane.
- Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku angielskim.
- Kandydatom zdecydowanie zaleca się wypełnienie wszystkich części formularza zgłoszeniowego z podaniem wszelkich koniecznych informacji i dowodów, gdyż będą one podstawą oceny ich zgłoszenia.
- Zalecamy kandydatom wysyłanie zgłoszeń ze stosownym wyprzedzeniem. Należy mieć na uwadze, że z uwagi na ogromną liczbę przyjmowanych zgłoszeń, system może mieć trudności z przetwarzaniem dużych ilości danych, kiedy zbliża się termin końcowy ich składania.
- Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani emailem o wyniku procesu selekcji.

Dane osobowe, o które EFSA prosi kandydatów, będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 4 .

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie zgłoszeniami kandydatów ubiegających się o członkostwo w panelach naukowych EFSA.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego wezwania należy kierować na adres: call.experts@efsa.europa.eu.

PROCES WYBORU

EFSA przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania w swoich procedurach zasad przejrzystości, sprawiedliwości i niedyskryminacji.

Kandydaci proszeni są o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia panelu naukowego i/lub Komitetu Naukowego, do którego kandydują, i który najlepiej odpowiada zakresowi ich wiedzy i doświadczenia (patrz załącznik I).

Wnioskodawca może wskazać dodatkowy panel naukowy/ Komitet, jeżeli jego obszary specjalizacji odpowiadają obszarowi zainteresowania więcej niż jednego panelu naukowego i/lub Komitetu Naukowego.

Kandydaci, którzy zasiadali w danym panelu naukowym lub Komitecie Naukowym przez trzy kadencje, nie mogą ubiegać się o członkostwo w tym samym podmiocie naukowym, ale mają prawo wnioskować o przyjęcie do innego panelu naukowego/Komitetu. Okres krótszy niż 18 miesięcy nie jest uznawany za kadencję. W związku z tym, mandaty ANS i CEF na okres 2017-2018 nie są uważane za kadencje.

EFSA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia konsultacji ze stronami trzecimi w sprawie doświadczenia zawodowego kandydatów w kontekście ich zgłoszenia.

Kryteria kwalifikowalności

W terminie składania zgłoszeń, kandydaci muszą spełniać następujące wymogi:

- obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), lub państwa kandydującego do członkostwa w UE. Eksperci z krajów trzecich również mogą zgłaszać swoje kandydatury, ale ich członkostwo w panelach naukowych zostanie wzięte pod uwagę tylko w przypadku, gdy eksperci z państw UE, EFTA lub państw kandydujących nie będą w stanie zapewnić wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia,
- doskonała znajomość języka angielskiego 5 ,
- zobowiązanie do udziału w posiedzeniach i wnoszenia aktywnego wkładu w działalność Komitetu Naukowego/ paneli naukowych i ich grup roboczych,
- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym co najmniej 4-letnim studiom wyższym, potwierdzony dyplomem w jednej z następujących dziedzin: nauki rolnicze, biochemia, bioinformatyka, biologia, biometria, biotechnologia, chemia, narażenie z dietą, środowisko, epidemiologia, nauka o żywności, technologia żywności, genetyka, zdrowie i bezpieczeństwo żywności, medycyna ludzka, nauki biologiczne, matematyka, mikrobiologia, biologia molekularna, nauki przyrodnicze, żywienie, farmacja, zdrowie publiczne, statystyka, toksykologia, medycyna weterynaryjna lub dziedziny pokrewne 6 ,
- co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe zgodne z kompetencjami panelu(-i), nabyte po uzyskaniu wymaganego dyplomu 7 .

Kryteria wyboru

Zgłoszenia spełniające wymogi kwalifikacyjne EFSA poddaje ocenie porównawczej na podstawie kryteriów wyboru wymienionych poniżej na dwóch etapach:

Etap 1:

Każde kwalifikujące się do oceny zgłoszenie zostanie ocenione na podstawie dwóch nadrzędnych kryteriów: Próg dla etapu 1. ewaluacji ustalono na 40 punktów (na 100).

- Doświadczenie w wielodyscyplinarnym zarządzaniu projektami naukowymi: Doświadczenie w zarządzaniu projektami naukowymi (rodzaj i ilość) w jednej z dziedzin objętych zakresem kompetencji EFSA. (50 punktów na 100)
- Doświadczenie w komunikacji naukowej: Doświadczenie w przekazywaniu wiedzy naukowej różnym grupom odbiorców docelowych w sposób przejrzysty i zrozumiały. (50 punktów na 100)

Etap 2:

Kandydaci, którzy zdobędą co najmniej 40 punktów w 1. etapie oceny, zostaną poddani ocenie w oparciu o następujące 3 kryteria wyboru w odniesieniu do wybranego przez nich panelu naukowego/ Komitetu. Próg na 2. etapie oceny wynosi 60 punktów (na 100).

- Doświadczenie w zakresie ocen naukowych i/lub doradztwa naukowego na rzecz osób zarządzających ryzykiem: Doświadczenie w przeprowadzaniu naukowej oceny zagrożeń i/lub w zapewnianiu innego rodzaju doradztwa naukowego w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem żywności oraz środowiskiem, w zależności od sytuacji, w zakresie odpowiadającym kompetencjom oraz wiedzy eksperckiej preferowanego panelu naukowego. (maksymalnie 40 punktów na 100)
- Udowodniona doskonałość naukowa: Doskonałość naukowa w jednej lub kilku dziedzinach związanych z obszarem działalności preferowanego panelu naukowego/ Komitetu, udowodniona wieloma publikacjami naukowymi w recenzowanych czasopismach oraz rola kandydata w przygotowywaniu publikacji. (maksymalnie 40 punktów na 100)
- Doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych: Doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych oraz umiejętność analizy złożonych informacji w obszarze działalności preferowanego panelu naukowego. (maksymalnie 20 punktów na 100)

Kandydaci zostaną poddani ocenie na 2. etapie w odniesieniu do preferowanego przez nich panelu naukowego/ Komitetu. W razie potrzeby, kandydaci mogą być również poddani ocenie w odniesieniu do drugiego wskazanego przez siebie panelu naukowego/Komitetu.

Krótka lista kandydatów

Kandydaci, którzy zdobyli co najmniej 60 punktów na 2. etapie oceny, zostaną umieszczeni na krótkiej liście. Kandydaci powinni pamiętać o tym, że umieszczenie na krótkiej liście nie gwarantuje mianowania na członka panelu naukowego/ Komitetu.

Lista kandydatów, którzy nie zostaną ostatecznie powołani na stanowisko, może zostać wykorzystana w przyszłości na potrzeby powoływania członków paneli naukowych/Komitetu, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących członkostwa (deklaracja o braku konfliktu interesów zgodna z polityką niezależności obowiązującą w EFSA oraz zasadami obowiązującymi w odniesieniu do deklaracji o braku konfliktu interesów, a także odpowiednia kombinacja kompetencji i obszarów wiedzy). Lista ta będzie obowiązywać do momentu ogłoszenia kolejnego wezwania mającego na celu odnowienie składu paneli naukowych/Komitetu.

Deklaracja o braku konfliktu interesów

Kandydaci umieszczeni na krótkiej liście kandydatów i dysponujący najbardziej odpowiednim zestawem kompetencji i wiedzy w odniesieniu do danego panelu naukowego lub Komitetu Naukowego zostaną poproszeni o złożenie deklaracji o braku konfliktu interesów, która zostanie przeanalizowana przez EFSA zgodnie z polityką EFSA w zakresie niezależności i obowiązującymi zasadami obowiązującymi w odniesieniu do deklaracji o braku konfliktu interesów 8  obowiązującymi w momencie przeprowadzania analizy. Potrzeba zapobiegania potencjalnemu konfliktowi interesów lub łagodzenia go zostanie uwzględniona przy podejmowaniu decyzji, czy kandydat nadal będzie rozważany jako potencjalny członek panelu, przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

Kandydaci, którzy nie złożą deklaracji o braku konfliktu interesów, nie zostaną uwzględnieni przy wyborze członków panelu naukowego/Komisji. Kandydaci mogą zostać poproszeni o udzielenie bardziej szczegółowych wyjaśnień w odniesieniu do deklaracji o braku konfliktu interesów.

Poniżej zamieszczono wybrane przykłady sytuacji, które uznaje się konflikt interesów. Lista nie jest wyczerpująca i zawiera jedynie przykłady:

- O członkostwo w panelach naukowych nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy w chwili składania deklaracji o braku konfliktu interesów są zatrudnieni przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność, na którą opracowania naukowe EFSA wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ, taką jak produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności, rolnictwo lub hodowla zwierząt. Zakaz obejmuje wszelkie formy regularnego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, w tym samozatrudnienie (np. doradztwo) na rzecz wyżej wymienionych osób.
- Członkostwo w panelach naukowych nie jest dostępne dla kandydatów, którzy w chwili składania deklaracji o braku konfliktu interesów doraźnie lub okazjonalnie świadczą usługi doradcze takim organom jak europejskie stowarzyszenie producentów produktów, poddawanych ocenie przez odpowiedni panel, obejmujące na tyle szeroki zakres tematów, że działalność ta często kolidowałaby z punktami porządku obrad odpowiedniego panelu naukowego.

Nominacja

Rozpatrzone będą jedynie zgłoszenia ekspertów, których deklaracja o braku konfliktu interesów jest zgodna z polityką i zasadami niezależności EFSA.

Proponując nominację, EFSA uwzględni takie czynniki, jak wiedza fachowa wymagana przez dany panel naukowy/ Komitet, zgodnie z treścią niniejszego wezwania do wyrażenia zainteresowania. Odnosi się to w szczególności do specyficznej wiedzy naukowej kandydata i ogólnej kombinacji kompetencji i obszarów wiedzy dostępnych dla panelu naukowego/Komitetu w celu spełnienia jego przewidywanych potrzeb, jak również na potrzeby zapewnienia równowagi narodowościowej, płci i dotychczasowych kadencji.

Eksperci zostaną powołani do pełnienia funkcji członków paneli naukowych/Komitetu na podstawie decyzji zarządu EFSA i na wniosek dyrektora wykonawczego EFSA.

Przed mianowaniem, EFSA zastrzega sobie prawo do skonfrontowania zgłoszeń kandydatów ubiegających się o członkostwo z dokumentami i świadectwami, w celu potwierdzenia ich treści i upewnienia się, że kandydaci kwalifikują się do przyjęcia.

Procedury odwoławcze

- Kandydaci mogą wszcząć postępowanie przeciw wszelkim decyzjom mającym wpływ na ich sytuację prawną na warunkach określonych w art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Należy tego dokonać w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania lub powiadomienia o kwestionowanej decyzji. Sprawa przeciw EFSA musi być wniesiona do Sądu:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

2925 LUKSEMBURG

Tel.: +352 4303-1

Faks: +352 43032100

E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internet: www.curia.europa.eu

- Kandydaci mogą również złożyć skargę dotyczącą domniemanego niewłaściwego zarządzania w instytucjach i organach Unii Europejskiej na ręce Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Obowiązują w tym zakresie pewne wymogi, między innymi ten, że skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty stwierdzenia faktów, których one dotyczy. Przed skontaktowaniem się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, skarżący mają obowiązek skontaktować się z EFSA, przedstawiając swoje zastrzeżenia.

The European Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich)

1 Avenue du President Robert Schuman

CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCJA

Tel.: +33 388172313

Faks: +33 388179062

Internet: www.ombudsman.europa.eu

Dodatkowe informacje dotyczące wyboru członków paneli naukowych zawarto w "Decision of the Executive Director concerning the selection of members of the Scientific Committee the Scientific Panels, and the selection of external experts to assist EFSA with its scientific work" (decyzji dyrektora wykonawczego dotyczącej wyboru członków komitetu naukowego, paneli naukowych i wyboru ekspertów zewnętrznych w celu wspierania działań naukowych EFSA).

Dodatkowe informacje dotyczące ustanowienia i działalności paneli naukowych i grup roboczych zamieszczono w dokumencie "Decision of the Management Board of the European Food Safety Authority concerning the establishment and operations of the Scientific Committee, Scientific Panels and of their Working Groups" (decyzja zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotycząca ustanowienia i działalności komitetu naukowego, paneli naukowych i grup roboczych).

1 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
3 Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf.
4 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1
5 Za "doskonałą znajomość" uznaje się znajomość języka na poziomie B2 lub wyższym (tzn. C1 i C2), zgodnie z treścią dokumentu referencyjnego Rady Europy w sprawie Europejskiego Portfolio Językowego ("Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie"). Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ Framework_EN.pdf.
6 Akceptowane będą wyłącznie kwalifikacje nadane przez organy państwa członkowskiego UE i kwalifikacje uznawane za równoważne przez odpowiednie organy państwa członkowskiego UE. W przypadku uzyskania dyplomów w państwach niebędących państwami członkowskimi UE EFSA może zażądać od kandydata dostarczenia odpowiedniego dokumentu porównywalności wydanego przez uznawany organ.
7 Doświadczenie zawodowe liczone jest jako okres rozpoczynający się od daty, kiedy dana osoba uzyskała kwalifikacje minimalne związane z zatrudnieniem. Dany okres liczy się tylko raz (lata studiów lub doświadczenia zawodowego uwzględniane w obliczeniach w celu ustalenia kwalifikowalności kandydata nie mogą pokrywać się z innymi okresami studiów lub doświadczenia zawodowego). Działalność zawodową wykonywaną w niepełnym wymiarze czasu pracy uwzględnia się w obliczeniach w stosunku proporcjonalnym, w oparciu o poświadczony udział procentowy przepracowanych godzin pełnego wymiaru czasu pracy.
8 Więcej informacji opublikowano na stronie http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/independence
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.