Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.104.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 2019 r.

Zaproszenie do wyrażania zainteresowania stanowiskiem zastępcy członka/dodatkowych członków Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów, posiadających kwalifikacje techniczne

(2019/C 104/05)

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2019 r.)

Opis Agencji

Europejska Agencja Chemikaliów ("Agencja") z siedzibą w Helsinkach (Finlandia) została utworzona w dniu 1 czerwca 2007 r. i odgrywa pierwszoplanową rolę we wdrażaniu rozporządzeń REACH, CLP, BPR i PIC.

REACH 1  to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło ono w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. W art. 75-111 rozporządzenia REACH zawarto przepisy dotyczące funkcjonowania Agencji oraz określono wykonywane przez nią zadania.

CLP 2  to rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów. Weszło ono w życie w dniu 20 stycznia 2009 r. W art. 50 CLP określono zadania Agencji w kontekście tego rozporządzenia.

BPR 3  to rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych, które weszło w życie w dniu 1 września 2013 r. i które dotyczy wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych. W art. 74 BPR określono rolę Agencji w kontekście tego rozporządzenia.

PIC 4  to rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu, które weszło w życie w dniu 1 marca 2014 r. i które reguluje przywóz i wywóz określonych niebezpiecznych chemikaliów oraz nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa zamierzające eksportować te chemikalia do krajów poza UE. W art. 6 PIC określono zadania Agencji w kontekście tego rozporządzenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.echa.europa.eu/

Rada Odwoławcza

Art. 89-94 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 5  zawierają odpowiednie przepisy dotyczące odwołań. Art. 89 przewiduje ustanowienie Rady Odwoławczej. Rada Odwoławcza jest odpowiedzialna za rozpatrywanie odwołań od niektórych decyzji indywidualnych podjętych przez Agencję, określonych w art. 91 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Rada Odwoławcza jest również odpowiedzialna za rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Agencję, określonych w art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 6  w sprawie produktów biobójczych.

Rada Odwoławcza składa się z przewodniczącego i dwóch innych członków, którzy są pracownikami Agencji. Posiadają oni zastępców, którzy reprezentują ich podczas ich nieobecności. Zastępcy nie są pracownikami Agencji. Kwalifikacje przewodniczącego i członków definiuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające przepisy dotyczące kwalifikacji członków Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów 7 . Zgodnie z tym rozporządzeniem w skład Rady Odwoławczej wchodzą członkowie posiadający kwalifikacje techniczne i prawnicze.

Przewodniczący i pozostali członkowie Rady Odwoławczej są niezależni. Przy podejmowaniu decyzji nie są oni związani żadnymi instrukcjami. Nie mogą oni pełnić żadnych innych obowiązków w Agencji.

Rozpatrując odwołania, przewodniczący i pozostali członkowie Rady Odwoławczej stosują się do zasad organizacji i regulaminu ustanowionych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 771/2008 8 , zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/823 9 .

Aby zapewnić sprawne działanie Rady Odwoławczej, w wykonywaniu jej obowiązków wspomaga ją kancelaria działająca pod kierownictwem sekretarza kancelarii. Sekretarz kancelarii jest mianowany bezpośrednio przez przewodniczącego Rady Odwoławczej.

Oferujemy

Do zadań zastępcy członka Rady Odwoławczej posiadającego odpowiednie kwalifikacje techniczne należy w szczególności zaliczyć:

- badanie odwołań i podejmowanie decyzji w postępowaniu odwoławczym w sposób niezależny i bezstronny,
- przestrzeganie zasad prawnych i reguł postępowania,
- wykonywanie obowiązków sprawozdawcy w postępowaniach odwoławczych,
- przeprowadzanie wstępnej oceny odwołań,
- podejmowanie decyzji o dopuszczalności odwołania,
- przygotowywanie informacji dla stron postępowania,
- uczestniczenie w spotkaniach wyjaśniających,
- terminowe oraz gruntowne przygotowywanie projektów decyzji w sprawach odwoławczych,
- służenie specjalistyczną wiedzą na temat substancji chemicznych lub podobnych substancji.

Więcej informacji na temat Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów można znaleźć na stronie: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Wymogi, które muszą spełniać kandydaci (kryteria kwalifikowalności)

Aby zostać zakwalifikowanym do etapu selekcji, kandydaci muszą spełniać następujące kryteria formalne przed upływem terminu zgłaszania kandydatur:

- posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
- posiadać:
- dyplom ukończenia studiów wyższych, których normalny czas trwania wynosi co najmniej cztery lata, uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich, lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych, których normalny czas trwania wynosi trzy lata, oraz dodatkowo stosowne roczne doświadczenie zawodowe (to roczne doświadczenie zawodowe nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej),
- posiadać co najmniej 12-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach naukowych lub technicznych związanych z REACH, w tym takich jak: ocena bezpieczeństwa, ocena narażenia lub zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia ludzi lub środowiska stwarzanych przez substancje chemiczne lub w powiązanych z nimi dziedzinach (nabyte po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu oraz doświadczenia lub równoważnych kwalifikacji, o których mowa powyżej), w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie w zarządzaniu chemikaliami poprzez regulacje lub w zakresie analogicznych systemów regulacyjnych,
- posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej 10  oraz zadowalającą znajomość co najmniej jednego innego języka urzędowego Unii Europejskiej w stopniu koniecznym do wykonywania swoich obowiązków.

Pożądane jest, aby kandydaci byli w stanie sprawować stanowisko przez okres przynajmniej 5 lat.

Ponadto kandydaci muszą spełniać następujące kryteria formalne przed upływem terminu zgłaszania kandydatur:

- posiadanie pełni praw obywatelskich,
- wypełnienie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów o służbie wojskowej,
- przedstawienie odpowiednich referencji potwierdzających zdatność do wykonywania obowiązków 11 .

Oczekujemy (kryteria wyboru)

- dobrej znajomość aspektów prawnych systemu REACH i europejskiego prawodawstwa w dziedzinie produktów biobójczych lub pokrewnych systemów regulacyjnych 12 ,
- umiejętności podejmowania decyzji i pracy zespołowej,
- dobrych umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej (dominującym językiem komunikacji w Agencji jest język angielski).

Do dodatkowych atutów należą:

- znajomość i zrozumienie procedur regulacyjnych lub praktyk sądowych,
- udokumentowane doświadczenie w zakresie prawa Unii Europejskiej, związanego z substancjami chemicznymi lub pokrewnym systemem regulacyjnym,
- doświadczenie w pracy w organie kolegialnym,
- doświadczenie w pracy w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym.

Procedura wyboru, powołanie na stanowisko i warunki zatrudnienia

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 decyzję o powołaniu zastępcy członka/dodatkowych członków posiadających kwalifikacje techniczne podejmie Zarząd na podstawie listy zakwalifikowanych kandydatów zaproponowanych przez Komisję.

Celem niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania jest umożliwienie Komisji sporządzenia listy kandydatów, którzy zostaną zaproponowani Zarządowi na stanowisko zastępcy członka/dodatkowych członków posiadających kwalifikacje techniczne. Kandydaci powinni mieć świadomość, że fakt umieszczenia kandydata na liście sporządzonej przez Komisję nie gwarantuje powołania na stanowisko.

Zastępcy członków/dodatkowi członkowie zostaną wpisani na listę rezerwową i będą wzywani przez Radę Odwoławczą do rozpatrywania poszczególnych spraw w przypadku nieobecności członków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy lub, gdy będzie do konieczne, w celu zapewnienia rozpatrywania odwołań w zadowalającym tempie. Zastępcy członków/dodatkowi członkowie nie są mianowani członkami personelu Agencji. W związku z tym zastępcy członków/ dodatkowi członkowie nie są zobowiązani do przerwania swojej dotychczasowej działalności zawodowej. Działalność ta musi być jednak zgodna z wymogiem niezależności członków Rady Odwoławczej.

Kadencja członków Rady Odwoławczej trwa pięć lat. Może zostać jednokrotnie przedłużona.

Komisja Europejska zorganizuje nabór na stanowisko zastępcy członka/dodatkowych członków Rady Odwoławczej posiadających kwalifikacje techniczne. W tym celu Komisja powoła komisję selekcyjną, która zaprosi na rozmowę kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymienione wyżej kryteria kwalifikowalności oraz których profil w największym stopniu odpowiada specyficznym wymaganiom związanym ze stanowiskiem; dokonując wyboru komisja ta będzie kierować się osiągnięciami kandydatów i wymienionymi wyżej kryteriami wyboru.

Po rozmowach z kandydatami komisja selekcyjna sporządzi listę kandydatów najlepiej spełniających wymagania. Lista ta zostanie zatwierdzona przez Komisję Europejską i przekazana Zarządowi Agencji. Zarząd przeprowadzi rozmowy z kandydatami, którzy znaleźli się na liście najlepszych kandydatów sporządzonej przez Komisję Europejską, a następnie wyznaczy zastępcę członka/dodatkowych członków Rady Odwoławczej posiadających kwalifikacje techniczne.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury wyboru w interesie zarówno kandydatów, jak i Agencji, procedura ta będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim. Komisje selekcyjne będą jednak sprawdzać podczas rozmów, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE.

Zastępcy członków/dodatkowi członkowie są wynagradzani za daną sprawę za każdy dzień pracy. Wysokość wynagrodzenia zastępcy członka/dodatkowego członka, który został wyznaczony przez przewodniczącego na sprawozdawcę w określonej sprawie odwoławczej, wynosi do 400 EUR za każdy dzień pracy (8,0 godz.), maksymalnie 6 000 EUR za rozpatrzenie jednej sprawy, natomiast wysokość wynagrodzenia zastępcy członka/dodatkowego członka, który nie został wyznaczony przez przewodniczącego na sprawozdawcę, wynosi do 300 EUR za każdy dzień pracy, maksymalnie 4 500 EUR za rozpatrzenie jednej sprawy. Dodatkowo w obu przypadkach zwracane są koszty podróży i wypłacana jest dzienna dieta na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 13 .

Zastępca członka/dodatkowi członkowie są zobowiązani informować Radę Odwoławczą zgodnie z art. 90 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 o wszelkich okolicznościach, które mogą kolidować z pełnieniem przez nich ich funkcji.

Listy rezerwowe kandydatów na te stanowiska będą ważne przez okres pięciu lat od dnia podjęcia przez Zarząd decyzji o powołaniu członków.

Zgłaszanie kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności (określone w części "Wymogi, które muszą spełniać kandydaci"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikowalności oznacza automatycznie wykluczenie z procedury wyboru.

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Służy on do identyfikacji ich zgłoszenia oraz do kontaktowania się z kandydatami na poszczególnych etapach procedury wyboru. Kandydaci powinni informować o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej w toku procedury rekrutacyjnej.

W celu złożenia kandydatury należy przesłać życiorys oraz list motywacyjny na poniższy adres poczty elektronicznej: GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu.

Zachęcamy kandydatów, aby określili wszystkie języki UE, którymi władają, ze wskazaniem poziomu znajomości tych języków zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego 14 . Kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Uwaga: jeżeli kandydat nie otrzymał wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie kandydatury, oznacza to, że nie została ona zarejestrowana. Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: grow-d1@ec.europa.eu.

Termin zgłaszania kandydatur

Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z członkami tych komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu.

W celu dokonania ważnego zgłoszenia należy załączyć życiorys w formacie PDF oraz wypełnić, w trybie online, list motywacyjny (maks. 8 000 znaków). Kandydaci muszą wskazać w liście motywacyjnym, o które stanowisko się ubiegają.

Zaleca się sporządzenie życiorysu według wzoru życiorysu europejskiego. Jeżeli którykolwiek z tych dokumentów nie jest sporządzony w języku angielskim, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski. Na obecnym etapie nie należy załączać poświadczonych kopii dyplomów, referencji, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe itp. Konieczne będzie ich przedłożenie na żądanie na późniejszym etapie procedury.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Członek Rady Odwoławczej, zastępca jej członka/dodatkowi członkowie Rady działają w sposób niezależny i w interesie publicznym oraz ujawniają wszelkie interesy, które mogłyby zostać uznane za mające niekorzystny wpływ na ich niezależność. W swoim zgłoszeniu kandydaci muszą potwierdzić gotowość do dokonania takiego ujawnienia.

Z uwagi na szczególny charakter funkcji kandydaci zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne będą musieli podpisać oświadczenie dotyczące ich obecnych lub przyszłych interesów, które mogłyby zostać uznane za mające niekorzystny wpływ na ich niezależność.

Kandydaci muszą również spełniać kryteria kwalifikowalności określone przez Zarząd Agencji ECHA 15 .

Polityka równych szans

Unia Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 16 . Unia dokłada starań, aby w swoich procedurach rekrutacji unikać wszelkich form dyskryminacji i aktywnie zachęca kobiety do składania kandydatur.

Ochrona danych osobowych

Komisja i Agencja zapewnią przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE 17 . Odnosi się to w szczególności do zapewnienia poufnego i bezpiecznego traktowania tych danych.

5 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).
7 Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 10.
8 Dz.U. L 206 z 2.8.2008, s. 5.
9 Dz.U. L 137 z 26.5.2016, s. 4.
11 Przed powołaniem na stanowisko wybrani kandydaci będą musieli przedłożyć oficjalne zaświadczenie o niekaralności.
12 Oznacza to systemy regulacyjne w zakresie np. środków ochrony roślin, produktów biobójczych, dodatków do żywności, produktów farmaceutycznych czy kosmetyków, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, dyrektywy Seveso, czy przepisów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i zdrowia w związku z chemikaliami.
13 Zob. decyzja Zarządu (dokument MB/10/2014 z dnia 20.3.2014) https://echa.europa.eu/documents/10162/21678309/final_mb_10_2014_remuneration_of_aams_of_boa_annexes_included_en.pdf/ 79489824-0381-4364-a73c-7118fd5ee130
15 Zob. dokument MB/45/2013 final: https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/final_mb_45_2013_eligibility_crit_guid_en.pdf Uwaga: niniejsze kryteria kwalifikowalności są obecnie przedmiotem rewizji, a ich zaktualizowana wersja zostanie opublikowana w najbliższych tygodniach na stronie internetowej ECHA w ramach procedury PRO-0067 zapobiegania potencjalnym konfliktom interesów i zarządzania nimi: https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/conflicts-of-interest
16 Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF
17 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.