Zaproszenie do składania wniosków o wkład IX-2018/01 - Wkłady na rzecz europejskich partii politycznych. - OpenLEX

Zaproszenie do składania wniosków o wkład IX-2018/01 - Wkłady na rzecz europejskich partii politycznych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.206.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania wniosków o wkład IX-2018/01 - "Wkłady na rzecz europejskich partii politycznych"

(2017/C 206/13)

(Dz.U.UE C z dnia 30 czerwca 2017 r.)

A. 

WPROWADZENIE I RAMY PRAWNE

1.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii.
2.
Zgodnie z art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada ustanawiają przepisy regulujące partie polityczne na poziomie europejskim, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania. Zasady te i regulacje są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 1 .
3.
W art. 25 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 stwierdzono, że: "warunki i terminy przyznawania wkładów i dotacji są określane przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do składania wniosków o wkład i zaproszeniu do składania wniosków."
4.
W związku z tym Parlament Europejski ogłasza niniejsze zaproszenie do składania wniosków o wkład w celu przyznania wkładów europejskim partiom politycznym ("zaproszenie").
5.
Podstawowe ramy prawne są określone w następujących aktach prawnych:
a)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014;
b)
decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 2 ;
c)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 3  ("rozporządzenie finansowe");
d)
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 4  ("zasady stosowania rozporządzenia finansowego");
e)
rozporządzenie delegowane Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zawartości i funkcjonowania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 5 ;
f)
rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2246 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych, mającego zastosowanie do rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz informacji zawartych w standardowych odpisach z rejestru 6 ;
g)
Regulamin Parlamentu Europejskiego 7 .

B. 

CEL ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

6.
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie zarejestrowanych europejskich partii politycznych do składania wniosków o finansowanie z budżetu Unii ("wnioski o finansowanie").

C. 

CEL, KATEGORIA I FORMA FINANSOWANIA

7.
Celem finansowania jest wsparcie działalności statutowej i celów europejskich partii politycznych na rok budżetowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o przyznaniu wkładu przez właściwego urzędnika zatwierdzającego.
8.
Kategorią finansowania jest wkład na rzecz europejskich partii politycznych zgodnie z częścią II tytuł VIII rozporządzenia finansowego ("wkład"). Wkład przybiera formę zwrotu odsetka faktycznie poniesionych kosztów podlegających zwrotowi.
9.
Maksymalna kwota wypłacona beneficjentowi przez Parlament Europejski nie może przekraczać 85 % faktycznie poniesionych kosztów podlegających zwrotowi.

D. 

DOSTĘPNY BUDŻET

10.
Przewidywane środki finansowe na rok budżetowy 2018 zgodnie z art. 402 budżetu Parlamentu "Finansowanie europejskich partii politycznych" wynoszą 32 447 000 EUR. Ostateczne dostępne środki podlegają zatwierdzeniu przez władzę budżetową.

E. 

WYMOGI W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI WNIOSKÓW O FINANSOWANIE

11.
Aby wniosek o finansowanie został dopuszczony, musi on:
a)
zostać złożony w formie pisemnej na formularzu wniosku załączonym do niniejszego zaproszenia;
b)
zawierać zobowiązanie, że wnioskodawca zgadza się na warunki określone w załączniku 1a do decyzji Prezydium określonej w ust. 5 lit. b) niniejszego zaproszenia;
c)
zawierać pismo prawnego przedstawiciela potwierdzające upoważnienie do podejmowania zobowiązań prawnych w imieniu wnioskodawcy;
d)
zostać przekazany przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego do dnia 30 września 2017 r. na poniższy adres:
President of the European Parliament
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance
SCH 05B031
L-2929 Luxembourg
12.
W celu dokonania oceny kryteriów rozpatrzenia wniosków wnioskodawcy muszą przedstawić:
a)
formularz wniosku o finansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami;
b)
szacunkowy budżet, ze wskazaniem wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Unię.
13.
Wnioski uznane za niekompletne mogą zostać odrzucone.

F. 

KRYTERIA ROZPATRZENIA WNIOSKÓW O DOTACJE

F.1 

Kryteria wykluczenia

14.
Wnioskodawcy zostaną wykluczeni z procedury finansowania, jeżeli:
a)
znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 106 ust. 1 i 2 lub art. 107 rozporządzenia finansowego;
b)
podlegają jakimkolwiek karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 oraz w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

F.2 

Kryteria kwalifikowalności

15.
Aby kwalifikować się do finansowania przez Unię, wnioskodawcy muszą spełniać warunki określone w art. 17 i 18 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, tj. wnioskodawca:
a)
musi być zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014;
b)
musi być reprezentowany w Parlamencie Europejskim przez przynajmniej jednego ze swoich członków;
c)
musi przestrzegać obowiązków wymienionych w art. 23 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, czyli musi uprzednio przekazać roczne sprawozdania finansowe 8  i sprawozdanie z audytu zewnętrznego oraz wykaz darczyńców, jak określono w tym artykule;
d)
musi być reprezentowany w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich przez posłów do Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, parlamentów regionalnych lub zgromadzeń regionalnych, lub musi on - lub jego partie członkowskie - zebrać w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;
e)
musi uprzednio uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub publicznie wyraził zamiar uczestniczenia w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
16.
Poseł do Parlamentu Europejskiego jest uznawany za członka tylko jednej europejskiej partii politycznej, która, w stosownych przypadkach, powinna być partią, z którą jego krajowa lub regionalna partia polityczna jest powiązana w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania wniosków o finansowanie. Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 przepis ten jest ustanowiony do celów ustalania kwalifikowalności do ubiegania się o finansowanie przez Unię zgodnie z art. 17 ust. 1, art. 3 ust. 1 lit. b) i stosowania art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 oraz do celu oceny kwalifikowalności finansowania, jak wskazano w kryteriach kwalifikowalności określonych w ust. 15 niniejszego zaproszenia.
17.
Ponadto wielokrotne indywidualne członkostwo w kilku europejskich partiach politycznych spowoduje wykluczenie danego członka do celu:
a)
oceny kwalifikowalności wniosku o finansowanie, jak wskazano w kryteriach kwalifikowalności określonych w ust. 15 niniejszego zaproszenia; lub
b)
obliczenia kwoty finansowania zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

F.3 

Kryteria przyznawania i podział finansowania

18.
Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 odnośne dostępne środki są rozdzielane co roku. Są one rozdzielane pomiędzy europejskie partie polityczne, których wnioski o finansowanie zostały zatwierdzone w świetle kryteriów kwalifikowalności i wykluczenia, według następującego klucza:
a)
15 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami, w równych częściach;
b)
85 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące beneficjentami proporcjonalnie do liczby członków wybranych do Parlamentu Europejskiego.

G. 

WSPÓLNA KONTROLA ZE STRONY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I URZĘDU

19.
Art. 24 ust. 1 i 2 9  rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 przewiduje wspólną kontrolę ze strony Parlamentu Europejskiego i Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 10  ("Urząd").
20.
W przypadku gdy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 Urząd przewiduje kontrolę, Parlament Europejski przekaże wnioski o finansowanie do Urzędu. Urząd poinformuje Parlament Europejski o wynikach tej kontroli.

H. 

WARUNKI

21.
Wnioskodawcy są zobowiązani do zgłaszania Parlamentowi Europejskiemu wszelkich zmian odnośnie do przedłożonych dokumentów oraz wszystkich innych informacji zawartych we wniosku, w terminie dwóch tygodni od takiej zmiany. W razie braku takiego zgłoszenia urzędnik zatwierdzający może podjąć decyzję na podstawie dostępnych informacji, z zastrzeżeniem wszelkich informacji udzielonych na późniejszym etapie.
22.
Ciężar dowodu spoczywa na wnioskodawcach, którzy muszą wykazać, że nadal spełniają wymagane kryteria.
23.
Warunki dotyczące finansowania przez Unię, które ma być przyznane w ramach niniejszego zaproszenia, są określone w załączniku 1a do decyzji Prezydium określonej w ust. 5 lit. b) niniejszego zaproszenia. W szczególności każdy beneficjent wkładu:
a)
musi nadal spełniać warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. b) 11  rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 w okresie, na który wnosi się o finansowanie. W przeciwnym razie na mocy art. 30 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 decyzja o przyznaniu wkładu przestaje obowiązywać;
b)
musi spełniać warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. d) 12  rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 w okresie, na który wnosi się o finansowanie. W przeciwnym razie na mocy art. 30 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 decyzja o przyznaniu wkładu przestaje obowiązywać;
c)
musi spełniać warunek określony w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, tj. musi być reprezentowany w Parlamencie Europejskim przez przynajmniej jednego ze swoich członków w okresie, na który wnosi się o finansowanie. W przeciwnym razie na mocy art. 19 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 decyzja o przyznaniu wkładu przestaje obowiązywać.
24.
Złożenie wniosku o finansowanie oznacza akceptację warunków ogólnych, o których mowa w ust. 23 niniejszego zaproszenia. Te warunki ogólne są wiążące dla beneficjenta, któremu przyznano finansowanie, i są określone w decyzji w sprawie przyznania wkładu.

I. 

HARMONOGRAM

25.
W poniższej tabeli przedstawiono orientacyjny harmonogram przyznawania wkładów na rzecz europejskich partii politycznych:
EtapyData lub okres
a)Publikacja zaproszeniaDo 30 czerwca 2017 r.
b)Termin składania wniosków o finansowanie30 września 2017 r.
c)Okres ocenyPaździernik-grudzień 2017 r.
d)Poinformowanie wnioskodawcówStyczeń 2018 r.
e)Powiadomienie o decyzji w sprawie przyznania wkładuStyczeń-luty 2018 r.
f)Wypłata zaliczek (1)Styczeń-luty 2018 r.
(1) W terminie 30 dni od dnia powiadomienia o decyzji w sprawie przyznania wkładu.

J. 

UJAWNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

26.
Parlament Europejski publikuje informacje, w tym również na stronach internetowych, zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.
27.
Wszelkie dane osobowe zgromadzone w związku z niniejszym zaproszeniem przetwarza się zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 13  na mocy art. 33 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.
28.
Dane te są przetwarzane do celów oceny wniosków o finansowanie oraz ochrony interesów finansowych Unii. Pozostaje to bez uszczerbku dla ewentualnego przekazania tych danych organom odpowiedzialnym za kontrolę i audyt zgodnie z prawodawstwem Unii, takim jak służby audytu wewnętrznego Parlamentu Europejskiego, Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
29.
Na pisemny wniosek beneficjent może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych w celu poprawienia wszelkich błędnych lub niekompletnych informacji. Beneficjent może składać wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych do Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Parlamentu Europejskiego lub do Wydziału Ochrony Danych Osobowych działającego w Parlamencie Europejskim. Beneficjent może w każdej chwili wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.
30.
Dane osobowe mogą być rejestrowane przez Parlament Europejski w bazie danych systemu wczesnego wykrywania i wykluczania, jeśli beneficjent znajduje się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego.

K. 

KONTAKT

31.
Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia należy kierować pocztą elektroniczną, z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia, na adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

L. 

ZAŁĄCZNIKI

32.
Oprócz podstawowych aktów prawnych wymienionych w ust. 5 lit. b) niniejszego zaproszenia na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm) dostępne są następujące załączniki do niniejszego zaproszenia:
a)
formularz wniosku o finansowanie, w tym oświadczenie o akceptacji warunków ogólnych (wzór);
b)
szacunkowy budżet (wzór).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  a

FORMULARZ WNIOSKU O FINANSOWANIE

WKŁADY 14  NA RZECZ EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH

NA ROK BUDŻETOWY [WSTAWIĆ ROK]

STRUKTURA WNIOSKU O FINANSOWANIE

Poniższa tabela ma pomóc w przygotowaniu wniosku o finansowanie. Można jej używać jako listy kontrolnej przy sprawdzaniu, czy wniosek zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

Numer dokumentuDOKUMENTY DO PRZEDŁOŻENIA
Dokumenty, które należy dostarczyć, ale które nie zostały ujęte w tym modelu wniosku o finansowanie
1.Oryginał pisma przewodniego z podaniem wnioskowanej kwoty wkładu na rok budżetowy n podpisany przez prawnego przedstawiciela
2.Pismo prawnego przedstawiciela potwierdzające upoważnienie do podejmowania zobowiązań prawnych w imieniu wnioskodawcy (1)
3.Standardowy odpis z rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (2)
4.Wykaz wszystkich członków wraz z aktualnym (*) dowodem ich członkostwa (3)
5.Lista posłów do Parlamentu Europejskiego (4)
6.Okresowe sprawozdania finansowe za okres (nie wcześniejszy niż) od czerwca roku n-1), podpisane przez biegłego rewidenta (5)
Dokumenty, które należy dostarczyć i które zostały ujęte w tym modelu wniosku o finansowanie
7.Formularz informacji finansowych
8.Oświadczenie w sprawie ogólnych warunków oraz kryteriów wykluczenia
Inne wzory
9.Formularz potwierdzenia indywidualnego członkostwa
(*) Aby przedstawić aktualny dowód członkostwa, o którym mowa w dokumencie nr 4, wnioskodawca musi wykorzystać dokument nr 9.

(1) Np. w odniesieniu do właściwych przepisów - statut wnioskodawcy.

(2) Jak określono w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2246 (Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 31).

(3) W przypadku indywidualnych członków (osoby fizyczne) dowód członkostwa musi zawierać nazwisko, imię i wskazanie parlamentu, którego osoba ta jest członkiem (regionalny, krajowy lub Parlament Europejski). Do dowodu członkostwa należy dołączyć kopię dowodu tożsamości danego członka.

W przypadku osób prawnych wnioskodawca musi przedstawić dowód członkostwa poświadczony przez przedstawiciela prawnego członka.

(4) Tutaj należy wymienić bezpośrednich i pośrednich członków. Bezpośrednimi członkami są indywidualni członkowie wnioskodawcy. Pośrednimi członkami są członkowie partii członkowskich wnioskodawcy.

(5) Chyba że wnioskodawca udowodni, iż nie ma to zastosowania (np. nowo utworzony podmiot itp.). Rewident musi być wykwalifikowany w państwie członkowskim siedziby wnioskodawcy. Dowód kwalifikacji należy załączyć do okresowych sprawozdań finansowych.

Dokument nr 7

FORMULARZ INFORMACJI FINANSOWYCH

grafika

Dokument nr 8

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ KRYTERIÓW WYKLUCZENIA

Ja, niżej podpisany, prawny przedstawiciel [wstawić nazwę wnioskodawcy] oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami ogólnymi określonymi w modelu decyzji w sprawie przyznania wkładu i wyrażam na nie zgodę,

- wnioskodawca nie znajduje się w jednej z sytuacji opisanych w art. 106 ust. 1 *  i art. 107 *  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 ("rozporządzenie finansowe") 15 ,

- wnioskodawca nie podlega jakimkolwiek karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 *  rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 ani w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi) *  tegoż rozporządzenia, 16

- organizacja składająca wniosek posiada zdolność finansową i organizacyjną do wdrożenia decyzji o przyznaniu wkładu,

- informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do niego są prawdziwe, a żadna inna informacja nie została, w całości lub w części, zatajona przed Parlamentem Europejskim.

Podpis osoby upoważnionej:

Tytuł (Pani, Pan, Prof. ...), imię i nazwisko:
Stanowisko w organizacji składającej wniosek o finansowanie:
Miejscowość/data:
Podpis:

Dokument nr 9

FORMULARZ POTWIERDZENIA INDYWIDUALNEGO CZŁONKOSTWA

Ja, niżej podpisany

[nazwisko i imię],

urodzony [data urodzenia],

adres [ulica, numer, kod pocztowy, kraj],

członek parlamentu [nazwa Parlamentu Europejskiego lub parlamentu narodowego/regionalnego lub zgromadzenia regionalnego]

oświadczam, że *

1. jestem członkiem:

a. europejskiej partii politycznej [nazwa, numer rejestrowy 17 : EUPP XXX] od [data]

b. krajowej partii politycznej [nazwa]

c. europejskiej fundacji politycznej [nazwa, numer rejestrowy: EUPF XXX] od [data]

2. Rozumiem, że oświadczenie to może stanowić część wniosku o finansowanie z budżetu Unii europejskiej partii politycznej, o której mowa powyżej. Jestem świadomy podstawy, według której finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych jest rozdzielane między beneficjentów zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 18 .

3. Nie jestem członkiem żadnej innej europejskiej partii politycznej.

4. Zrezygnowałem z członkostwa w europejskiej partii politycznej [nazwa, numer rejestrowy] w dniu [data], a moja rezygnacja jest skuteczna od dnia [data].

5. Rozumiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane do celów audytu, kontroli i przejrzystości w rozumieniu art. 32 i 33 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.

Podpis Data/miejsce

.................................................... ...................................................

Załącznik: kopia ważnego dowodu tożsamości lub paszportu

ZAŁĄCZNIK  b

SZACUNKOWY BUDŻET

Koszty
Koszty podlegające zwrotowiBudżetFaktycznie
A.1: Koszty zatrudnienia pracowników

1. Wynagrodzenia

2. Składki

3. Szkolenie zawodowe

4. Koszty delegacji

5. Inne koszty zatrudnienia pracowników

A.2: Koszty infrastruktury i operacyjne

1. Czynsz, media i koszty utrzymania

2. Koszty instalacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń

3. Koszty amortyzacji ruchomości i nieruchomości

4. Materiały papiernicze i narzędzia biurowe

5. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

6. Koszty druku, tłumaczeń, reprodukcji

7. Inne koszty związane z infrastrukturą

A.3: Koszty administracyjne

1. Koszty dokumentacji (prasa, agencje prasowe, bazy danych)

2. Koszty analiz i badań

3. Koszty sądowe

4. Koszty księgowe i audytu

5. Inne koszty administracyjne

6. Wsparcie na rzecz podmiotów powiązanych

A.4: Posiedzenia i koszty reprezentacyjne

1. Koszty posiedzeń

2. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach

3. Koszty reprezentacyjne

4. Koszty zaproszeń

5. Inne koszty związane z organizacją posiedzeń

A.5: Koszty rozpowszechniania i publikacji

1. Koszty publikacji

2. Tworzenie i użytkowanie stron internetowych

3. Koszty reklamy

4. Drobne materiały promocyjne

5. Seminaria i wystawy

6. Kampanie wyborcze

7. Inne koszty związane z polityką informacyjną

A. KWOTA CAŁKOWITA KOSZTÓW PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
Koszty niepodlegające zwrotowi

1. Przydział na inne rezerwy

2. Opłaty finansowe

3. Straty kursowe

4. Wierzytelności wątpliwe na rzecz stron trzecich

5. Inne (określić jakie)

6. Wkłady rzeczowe

B. KWOTA CAŁKOWITA KOSZTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
C. KOSZTY OGÓŁEM
D.1-1. Finansowanie Parlamentu Europejskiego przeniesione z roku N-1
D.1-2. Finansowanie Parlamentu Europejskiego przyznane na rok N
D.1-3. Finansowanie Parlamentu Europejskiego przeniesione na rok N+1nie dotyczy
D.1. Finansowanie Parlamentu Europejskiego wykorzystane na pokrycie 85 % kosztów podlegających zwrotowi w roku N
D.2 opłaty członkowskie
2.1 ze strony członków partii

2.2 ze strony członków niepartyjnych

D.3 Darowizny
D.4 Inne zasoby własne
(określić jakie)
D.5. Wkłady rzeczowe
D. DOCHODY OGÓŁEM
E. Zyski/straty (F-C)
F. Zasoby własne przeniesione na rachunek rezerwy
G. Zyski/straty związane z kontrolą zgodności z zasadą non profit (F-G)
H. Odsetki z tytułu płatności zaliczkowych
1 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
2 Dz.U. C 205 z 29.6.2017, s. 2.
3 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.
5 Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 50.
6 Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 28.
7 Regulamin Parlamentu Europejskiego, styczeń 2017 r.
8 Chyba że wnioskodawca nie podlegał kontroli zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 (np. nowo utworzony podmiot itp.).
9 Art. 24 ust. 1-2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 - Ogólne przepisy dotyczące kontroli:

1. Kontrola nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, jest sprawowana we współpracy przez Urząd, urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego i właściwe państwa członkowskie.

2. Urząd sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności w związku z art. 3, art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)-f), art. 5 ust. 1 lit. a)-e) i g), art. 9 ust. 5 i 6 oraz art. 20, 21 i 22.

Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne obowiązków związanych z finansowaniem unijnym, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Przy sprawowaniu takiej kontroli Parlament Europejski podejmuje niezbędne środki w zakresie zwalczania nadużyć finansowych mających skutki dla interesów finansowych Unii i zapobiegania im.

10 Ustanowiony na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.
11 Artykuł 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014:

"[...] sam jako taki lub jego członkowie są reprezentowani w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich lub przez członków Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, parlamentów regionalnych lub zgromadzeń regionalnych, lub sam jako taki lub jego partie członkowskie otrzymali, w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich, co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego".

12 Artykuł 3 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014:

"[...] sam jako taki lub jego członkowie uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub publicznie wyraził zamiar uczestniczenia w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego".

13 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
14 Kategorią finansowania jest wkład na rzecz europejskich partii politycznych na mocy części II tytuł VIII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2002, s. 1).
* Przepisy artykułów przywołanych w powyższych odniesieniach znajdują się poniżej: Art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego Kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurach udzielania zamówień, jeżeli:

a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrole zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;

c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych;

d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji zamawiającej, lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;

e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;

f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1.

Litery a)-d) akapit pierwszy nie mają zastosowania do zakupu dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swoją działalność gospodarczą lub od syndyka masy upadłościowej lub likwidatora, na podstawie układu z wierzycielami lub innej podobnej procedury na mocy prawa krajowego.

Litery b) i e) akapit pierwszy nie mają zastosowania, jeżeli kandydaci lub oferenci są w stanie wykazać, że przyjęto odpowiednie środki przeciwko osobom posiadającym w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, wobec których wydano wyrok, o którym mowa w lit. b) lub e) akapit pierwszy.

Art. 107 ust. 1 rozporządzenia finansowego

Zamówienia nie udziela się kandydatom lub oferentom, którzy w trakcie trwania procedury udzielania zamówień:

a) pozostają w konflikcie interesów;

b) są winni błędnego przedstawiania informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie przedłożyli tych informacji;

c) znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1, powodujących wykluczenie z danej procedury udzielania zamówień. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 wnioskodawca nie może podlegać żadnym karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 i w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 1

Zgodnie z art. 16 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z rejestru w następujących sytuacjach:

a) jeżeli wobec danej partii lub fundacji wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

b) jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 10 ust. 2-5 stwierdzono, że nie spełnia ona już co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. a), c) i e) lub art. 3 ust. 2; lub

c) jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze względu na poważne zaniedbanie obowiązków przewidzianych w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 3 lit. b).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi)

Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach:

a) naruszenia niewymierne:

(v) jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

(vi) jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna kiedykolwiek celowo nie podała informacji lub celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje lub jeżeli organy uprawnione na mocy niniejszego rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli beneficjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego wykryły nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finansowych uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

* Przepisy artykułów przywołanych w powyższych odniesieniach znajdują się poniżej: Art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego Kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurach udzielania zamówień, jeżeli:

a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrole zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;

c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych;

d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji zamawiającej, lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;

e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;

f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1.

Litery a)-d) akapit pierwszy nie mają zastosowania do zakupu dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swoją działalność gospodarczą lub od syndyka masy upadłościowej lub likwidatora, na podstawie układu z wierzycielami lub innej podobnej procedury na mocy prawa krajowego.

Litery b) i e) akapit pierwszy nie mają zastosowania, jeżeli kandydaci lub oferenci są w stanie wykazać, że przyjęto odpowiednie środki przeciwko osobom posiadającym w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, wobec których wydano wyrok, o którym mowa w lit. b) lub e) akapit pierwszy.

Art. 107 ust. 1 rozporządzenia finansowego

Zamówienia nie udziela się kandydatom lub oferentom, którzy w trakcie trwania procedury udzielania zamówień:

a) pozostają w konflikcie interesów;

b) są winni błędnego przedstawiania informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie przedłożyli tych informacji;

c) znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1, powodujących wykluczenie z danej procedury udzielania zamówień. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 wnioskodawca nie może podlegać żadnym karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 i w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 1

Zgodnie z art. 16 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z rejestru w następujących sytuacjach:

a) jeżeli wobec danej partii lub fundacji wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

b) jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 10 ust. 2-5 stwierdzono, że nie spełnia ona już co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. a), c) i e) lub art. 3 ust. 2; lub

c) jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze względu na poważne zaniedbanie obowiązków przewidzianych w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 3 lit. b).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi)

Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach:

a) naruszenia niewymierne:

(v) jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

(vi) jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna kiedykolwiek celowo nie podała informacji lub celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje lub jeżeli organy uprawnione na mocy niniejszego rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli beneficjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego wykryły nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finansowych uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
* Przepisy artykułów przywołanych w powyższych odniesieniach znajdują się poniżej: Art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego Kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurach udzielania zamówień, jeżeli:

a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrole zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;

c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych;

d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji zamawiającej, lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;

e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;

f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1.

Litery a)-d) akapit pierwszy nie mają zastosowania do zakupu dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swoją działalność gospodarczą lub od syndyka masy upadłościowej lub likwidatora, na podstawie układu z wierzycielami lub innej podobnej procedury na mocy prawa krajowego.

Litery b) i e) akapit pierwszy nie mają zastosowania, jeżeli kandydaci lub oferenci są w stanie wykazać, że przyjęto odpowiednie środki przeciwko osobom posiadającym w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, wobec których wydano wyrok, o którym mowa w lit. b) lub e) akapit pierwszy.

Art. 107 ust. 1 rozporządzenia finansowego

Zamówienia nie udziela się kandydatom lub oferentom, którzy w trakcie trwania procedury udzielania zamówień:

a) pozostają w konflikcie interesów;

b) są winni błędnego przedstawiania informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie przedłożyli tych informacji;

c) znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1, powodujących wykluczenie z danej procedury udzielania zamówień. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 wnioskodawca nie może podlegać żadnym karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 i w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 1

Zgodnie z art. 16 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z rejestru w następujących sytuacjach:

a) jeżeli wobec danej partii lub fundacji wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

b) jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 10 ust. 2-5 stwierdzono, że nie spełnia ona już co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. a), c) i e) lub art. 3 ust. 2; lub

c) jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze względu na poważne zaniedbanie obowiązków przewidzianych w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 3 lit. b).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi)

Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach:

a) naruszenia niewymierne:

(v) jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

(vi) jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna kiedykolwiek celowo nie podała informacji lub celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje lub jeżeli organy uprawnione na mocy niniejszego rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli beneficjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego wykryły nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finansowych uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

* Przepisy artykułów przywołanych w powyższych odniesieniach znajdują się poniżej: Art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego Kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurach udzielania zamówień, jeżeli:

a) znajdują się w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji albo ich działalnością zarządza sąd, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, prowadzone jest wobec nich postępowanie sądowe dotyczące tych kwestii bądź też znajdują się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych lub wykonawczych;

b) oni sami lub osoby posiadające w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrole zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem (res judicata) właściwego organu państwa członkowskiego;

c) dopuścili się poważnego uchybienia zawodowego dowiedzionego za pomocą wszelkich właściwych środków, których wykorzystanie instytucja zamawiająca może uzasadnić, w tym poprzez decyzje EBI i organizacji międzynarodowych;

d) nie wypełnili swoich obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami państwa, w którym mają siedzibę, lub państwa instytucji zamawiającej, lub państwa, w którym zamówienie ma zostać zrealizowane;

e) wydany został w stosunku do nich lub do osób posiadających w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne prawomocny wyrok (res judicata) za nadużycia finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność naruszającą interesy finansowe Unii;

f) podlegają karze administracyjnej, o której mowa w art. 109 ust. 1.

Litery a)-d) akapit pierwszy nie mają zastosowania do zakupu dostaw na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie likwidującego swoją działalność gospodarczą lub od syndyka masy upadłościowej lub likwidatora, na podstawie układu z wierzycielami lub innej podobnej procedury na mocy prawa krajowego.

Litery b) i e) akapit pierwszy nie mają zastosowania, jeżeli kandydaci lub oferenci są w stanie wykazać, że przyjęto odpowiednie środki przeciwko osobom posiadającym w stosunku do nich uprawnienia reprezentacyjne, decyzyjne lub kontrolne, wobec których wydano wyrok, o którym mowa w lit. b) lub e) akapit pierwszy.

Art. 107 ust. 1 rozporządzenia finansowego

Zamówienia nie udziela się kandydatom lub oferentom, którzy w trakcie trwania procedury udzielania zamówień:

a) pozostają w konflikcie interesów;

b) są winni błędnego przedstawiania informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą jako warunek udziału w procedurze udzielania zamówień lub nie przedłożyli tych informacji;

c) znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1, powodujących wykluczenie z danej procedury udzielania zamówień. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 wnioskodawca nie może podlegać żadnym karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 i w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 1

Zgodnie z art. 16 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z rejestru w następujących sytuacjach:

a) jeżeli wobec danej partii lub fundacji wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

b) jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 10 ust. 2-5 stwierdzono, że nie spełnia ona już co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. a), c) i e) lub art. 3 ust. 2; lub

c) jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze względu na poważne zaniedbanie obowiązków przewidzianych w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 3 lit. b).

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 - art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi)

Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach:

a) naruszenia niewymierne:

(v) jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

(vi) jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna kiedykolwiek celowo nie podała informacji lub celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje lub jeżeli organy uprawnione na mocy niniejszego rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli beneficjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego wykryły nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finansowych uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002.

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ("rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014") (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).
* niepotrzebne skreślić
17 W formacie określonym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2246 (Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 30).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.