Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.178.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKREDYTACJĘ - EAC/A02/2020
Akredytacja Erasmus w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego i edukacji szkolnej

(2020/C 178/04)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2020 r.)

Klauzula zastrzeżenia

Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027 zaproponowany przez Komisję Europejską w dniu 30 maja 2018 r. (zwany dalej "programem") nie został jeszcze przyjęty przez europejskich prawodawców. Jednakże niniejsze zaproszenie do składania wniosków o akredytację jest publikowane celem ułatwienia potencjalnym beneficjentom dotacji unijnych składania wniosków zaraz po przyjęciu podstawy prawnej przez europejskich prawodawców.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków o akredytację nie jest prawnie wiążące dla Komisji Europejskiej. W przypadku istotnej zmiany podstawy prawnej przez europejskich prawodawców niniejsze zaproszenie może zostać zmienione lub anulowane, a także mogą zostać ogłoszone inne zaproszenia do składania wniosków o akredytację o innej treści, z odpowiednimi terminami udzielenia odpowiedzi.

Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie działania wynikające z niniejszego zaproszenia do składania wniosków o akredytację podlegają następującym warunkom, których wdrożenie wykracza poza zakres kontroli Komisji:

przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej ostatecznego tekstu podstawy prawnej ustanawiającej program,
przyjęciu rocznych programów prac na 2021 r. i na kolejne lata, jak również ogólnych wytycznych dotyczących wdrażania, kryteriów i procedur wyboru, po konsultacjach z komitetem programu, oraz
przyjęciu budżetu Unii Europejskiej na 2021 r. i na kolejne lata przez władzę budżetową.

Proponowany unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027 opiera się na art. 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz na zasadzie pomocniczości.

1. Wprowadzenie i cele

Akredytacje Erasmus są narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę.

Organizacje posiadające akredytację Erasmus uzyskają uproszczony dostęp do możliwości finansowania w ramach działania kluczowego 1 przyszłego programu (na lata 2021-2027). Warunki dostępu akredytowanych organizacji do finansowania zostaną określone w corocznych zaproszeniach do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską.

Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności i wykorzystania ich do poprawy oferty edukacyjnej i szkoleniowej. Plan ten nazywany jest "planem Erasmus" i stanowi kluczowy element wniosku o akredytację Erasmus.

Szczegółowe cele w podziale na poszczególne dziedziny określono w zasadach stosowania.

2. Kwalifikowalność

Ubiegać się o akredytację mogą wyłącznie wnioskodawcy posiadający osobowość prawną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego "Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/wE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE.

Wnioskodawcy mający siedzibę w jednym z następujących krajów mogą ubiegać się o akredytację Erasmus:

w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
w państwach trzecich stowarzyszonych z programem, na warunkach określonych w podstawie prawnej 1 .

Dodatkowo, aby kwalifikować się w każdym z trzech obszarów objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków, wnioskodawcy muszą być uznani przez organy krajowe swojego kraju za jeden z kwalifikujących się rodzajów organizacji, jak opisano w zasadach stosowania.

Wcześniejsze doświadczenia w ramach programu Erasmus+ (2014-2020) nie są wymagane.

3. Ostateczny termin składania wniosków oraz przybliżony termin publikacji wyników wyboru

Termin składania wniosków o akredytacje Erasmus upływa w dniu 29 października 2020 r. Przybliżony termin publikacji wyników wyboru przypada na dzień 16 lutego 2021 r.

4. Procedura selekcji

W drodze wyjątku zostaną zastosowane dwie oddzielne procedury składania wniosków w ramach niniejszego zaproszenia.

1. Standardowa procedura: otwarta dla wszystkich kwalifikujących się wnioskodawców. Wnioskodawcy ubiegający się o akredytacje w ramach procedury standardowej zostaną poddani ocenie pod kątem kryteriów wykluczenia, wyboru i przyznania akredytacji.
2. Uproszczona procedura: otwarta dla organizacji, które posiadają ważną Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego Erasmus+. Wnioskodawcy ubiegający się o akredytacje w ramach procedury uproszczonej zostaną poddani ocenie pod kątem kryteriów wykluczenia i wyboru.

Agencja narodowa odpowiadająca za procedurę wyboru wyznaczy komisję oceniającą, aby nadzorowała zarządzanie całym procesem wyboru. Na podstawie oceny przeprowadzonej przez ekspertów komisja oceniająca ustali listę wniosków proponowanych do wyboru.

5. Szczegółowe informacje

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ustanawiającego unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027 jest dostępny na następującej stronie internetowej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX:52018PC0367

Szczegółowe warunki, zasady i procedury związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków o akredytację można znaleźć w zasadach stosowania pod następującym adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation

Zasady stosowania stanowią integralną część niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a zawarte w nich warunki udziału mają w pełni zastosowanie do niniejszego zaproszenia.

1 Nie przyjęto jeszcze podstawy prawnej. W programie Erasmus+ na lata 2014-2020 wykaz ten obejmuje: Islandię, Norwegię, Liechtenstein, Turcję, Macedonię Północną oraz Serbię.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.