Zaproszenie do składania wniosków na 2009 r. - Ćwiczenia ogólne, wspólnotowy mechanizm ochrony ludności.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.139.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2009 r.

Zaproszenie do składania wniosków na 2009 r. - Ćwiczenia ogólne, wspólnotowy mechanizm ochrony ludności

(2009/C 139/08)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2009 r.)

1. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Dział ds. ochrony ludności ogłasza zaproszenie do składania wniosków, którego celem jest określenie ćwiczeń ogólnych, które mogłyby kwalifikować się do wsparcia finansowego w ramach decyzji Rady 2007/162/EC, Euratom ustanawiającej instrument finansowy ochrony ludności przyjętej dnia 5 marca 2007 r. oraz na mocy decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) przyjętej dnia 8 listopada 2007 r. Wsparcie to przyjmie formę dotacji.

2. Dziedziny, których dotyczy zaproszenie, a także charakter i treść działań oraz warunki finansowania zostały określone w odnośnych wytycznych dotyczących przyznawania dotacji, w których znajdują się również szczegółowe instrukcje wyjaśniające, gdzie i w jakim terminie należy składać wnioski. Wytyczne dotyczące przyznawania dotacji oraz odpowiednie formularze wniosków o dotacje można pobrać z następującej strony internetowej: http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

3. Wnioski należy przesłać do Komisji na adres wskazany w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji do dnia 20 sierpnia 2009 r. Wnioski należy przesyłać pocztą lub prywatną pocztą kurierską najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2009 r. (poświadczenie stanowi data wysyłki, stempla pocztowego lub dowodu nadania). Wnioski można również doręczać osobiście pod adres wskazany w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2009 r., godz. 17.00 (poświadczenie stanowi pokwitowanie odbioru opatrzone datą i podpisem odpowiedzialnego urzędnika).

Wnioski przedłożone za pomocą faksu, poczty elektronicznej, wnioski niekompletne lub przesłane w kilku częściach nie będą przyjmowane.

4. Procedura przyznawania dotacji jest następująca:

– odbiór, odnotowanie i pokwitowanie odbioru przez Komisję,

– ocena wniosków przez Komisję,

– decyzja o przyznaniu dotacji i powiadomienie wnioskodawców o wynikach.

Beneficjenci zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w wytycznych dotyczących przyznawania dotacji, o których mowa w pkt I.2, oraz w ramach dostępnego budżetu.

W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Komisję, zostanie zawarta umowa na dotację (opiewająca na kwotę wyrażoną w EUR) między Komisją a stroną składającą wniosek.

Procedura jest ściśle poufna.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.