Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.244.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
GR/001/17
Wsparcie dla działań zwiększających świadomość wartości własności intelektualnej oraz szkód powodowanych podrabianiem i piractwem

(2017/C 244/04)

(Dz.U.UE C z dnia 28 lipca 2017 r.)

1. Cele i opis

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest zwiększenie świadomości wartości własności intelektualnej oraz korzyści wynikających z jej ochrony, a także szkód powodowanych naruszaniem praw własności intelektualnej.

Chodzi o podniesienie poziomu wiedzy i budowanie szacunku dla własności intelektualnej wśród priorytetowych grup docelowych, co ostatecznie ma doprowadzić do zmian zachowania, tj. rezygnacji z zakupu podrobionych produktów i sięgania po treści cyfrowe pochodzące z nielegalnych źródeł.

Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków:

1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat wartości własności intelektualnej jako narzędzia chroniącego kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, poprzez przekazywanie konkretnej i obiektywnej wiedzy na temat własności intelektualnej oraz uświadamianie szkód, jakie powoduje łamanie praw własności intelektualnej.
2. Zaangażowanie priorytetowych grup docelowych z wykorzystaniem efektu dźwigni oraz przekazywanie informacji na ten temat w sposób zgodny z oczekiwaniami odbiorców (niepouczająco, obiektywnie i neutralnie), co ma prowadzić do zmiany zachowań, zmniejszenia atrakcyjności podrabiania i piractwa i/lub ograniczenia możliwości działania fałszerzy i piratów.

Od rezultatów oczekuje się:

- Dotarcia z przekazem dotyczącym własności intelektualnej i związanych z nią kwestii do obywateli UE, zwłaszcza priorytetowych grup docelowych, tj. dzieci w wieku szkolnym, młodego pokolenia i obywateli (15-30 lat) oraz decydentów politycznych i liderów opinii.
- Zaangażowania odpowiednich środowisk opiniotwórczych i multiplikatorów, którzy są w stanie dotrzeć do grup docelowych w ramach jasno zdefiniowanego procesu.
- Zapewnienia trwałości i skalowalności (elastyczność) wyników projektu, a ostatecznie doprowadzenia do zmian zachowania.
2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Kwalifikujący się wnioskodawcy muszą spełniać następujące wymogi:

- być osobą prawną, publiczną lub prywatną, na przykład:
- organizacją non-profit, organizacją pozarządową,
- organem publicznym działającym na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
- fundacją uniwersytecką,
- prywatną spółką,
- być zarejestrowanym w jednym z 28 państw członkowskich i przedstawić wydane przez odpowiedni organ kraju rejestracji dowody potwierdzające, że wnioskujący podmiot został prawidłowo ustanowiony i jest zarejestrowany od ponad dwóch lat.

Za niekwalifikujące się zostaną uznane podmioty publiczne, które otrzymują fundusze lub wsparcie od EUIPO w ramach innych środków finansowania, takich jak programy współpracy, w ramach których realizowane są cele zdefiniowane w niniejszym zaproszeniu (np. krajowe i regionalne urzędy ds. własności intelektualnej lub organizacje międzynarodowe).

W przypadku współpracy z partnerami stowarzyszonymi, niezależnie od ich roli w projekcie, każdy z partnerów musi spełniać kryteria kwalifikowalności obowiązujące w stosunku do wnioskodawcy i podpisać list intencyjny.

Wniosek może być skoordynowany i złożony w imieniu wszystkich uczestników przez jednego z nich, będącego prawnym przedstawicielem organizacji występującej jako wnioskodawca.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dotację.

3. Kwalifikujące się działania

Maksymalny czas trwania (okres kwalifikowalności) wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji. Okres ten można wydłużyć maksymalnie o 6 dodatkowych miesięcy.

Konkretne sektory lub zagadnienia, których muszą dotyczyć działania, to własność intelektualna oraz kwestie związane z naruszającym prawa własności intelektualnej procederem podrabiania i piractwa.

Działania muszą być prowadzone w jednym lub kilku państwach członkowskich UE.

Uwzględnione zostaną jedynie działania wymienione w poniższych trzech częściach, z uwzględnieniem specyficznych typów zdefiniowanych działań. Dany podmiot może wnioskować o dofinansowanie działań w ramach kilku części i otrzymać dotacje na realizację projektów odnoszących się do różnych części:

Część 1: Dotarcie z przekazem do dzieci poprzez zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach

Część 2: Dotarcie z przekazem do młodego pokolenia i obywateli

Część 3: Dotarcie z przekazem do decydentów i liderów opinii poprzez konferencje i fora

Rozpoczynając realizację działania, beneficjent musi przedstawić ilościowe i jakościowe oszacowanie wyników, aby zapewnić osiągnięcie przyjętych celów. Rzeczywista wartość zostanie podana po zrealizowaniu działania.

Za niekwalifikujące się uznano następujące typy działań:

- projekty polegające wyłącznie lub głównie na sponsorowaniu indywidualnego uczestnictwa w warsztatach, seminariach, konferencjach, kongresach i innych wydarzeniach, lub wystąpień podczas tego rodzaju wydarzeń,
- projekty polegające wyłącznie lub głównie na finansowaniu indywidualnych stypendiów na studia lub szkolenia.

Do działań, które mogą uzyskać finansowane w ramach niniejszego wezwania do składana wniosków należą m.in. (lista niewyczerpująca):

W odniesieniu do części 1 i 2:

- działania w mediach i w mediach społecznościowych,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, publikacje lub komunikacja elektroniczna,
- organizacja wydarzeń, targów, wystaw lub szkoleń,
- infotainment, czyli działania informacyjnorozrywkowe (debaty, programy młodzieżowe, quizy, gry wideo lub programy muzyczne),
- narzędzia, działania i rozwiązania internetowe.

W odniesieniu do części 3:

- Międzynarodowe konferencje w kontekście UE
- Fora
- Debaty

Szczegółowe informacje przedstawiono w części 6. Wytycznych dla wnioskodawców.

4. Kryteria wyłączenia

Wnioskodawcy nie mogą znajdować się w sytuacji, która wyklucza ich z uczestnictwa i/lub uniemożliwia przyznanie dotacji, zgodnie z treścią rozporządzenia finansowego, mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zasad stosowania.

5. Kryteria wyboru

Wnioskodawcy muszą złożyć pełne i podpisane przez siebie honorowe oświadczenie o swoim statusie osoby prawnej oraz o zdolnościach finansowych i operacyjnych umożliwiających im realizację proponowanych działań.

Szczegółowe informacje przedstawiono w części 10. Wytycznych dla wnioskodawców.

6. Kryteria przyznania

Wnioski zostaną poddane ocenie w 100-punktowej skali, na podstawie kryteriów przyznania i w oparciu z następujące zasady ważenia:

Próg minimalnyMaksymalna liczba punktów
1. Istotność projektu i jego znaczenie z punktu widzenia interesu publicznego2535
2. Zasięg i wpływ2535
3. Trwałość i metodologia1420
4. Opłacalność610
Razem70100

Aby mieć szanse na dofinansowanie, wniosek musi otrzymać:

- łącznie co najmniej 70 punktów,

oraz

- co najmniej minimalną liczbę punkty w każdym podkryterium.

Szczegółowe informacje przedstawiono w części 11. Wytycznych dla wnioskodawców.

7. Budżet

Całkowity budżet na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 1 000 000 EUR.

Finansowanie w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków uzależnione jest od dostępności środków, zgodnie z budżetem na 2018 r. przyjętym przez władze budżetowe EUIPO.

Wkład finansowy z EUIPO nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadeklarowanych przez wnioskodawcę, i musi mieścić się pomiędzy następującymi kwotami minimalnymi i maksymalnymi przyjętymi dla poszczególnych trzech części:

Dla części 1: Dotarcie z przekazem do dzieci poprzez zajęcia edukacyjne prowadzone w szkołach (dostępny budżet: 400 000 EUR)

- Minimalna kwota: 20 000 EUR
- Maksymalna kwota: 60 000 EUR

Dla części 2: Dotarcie z przekazem do młodego pokolenia za pośrednictwem środowisk opiniotwórczych i multiplikatorów (dostępny budżet: 400 000 EUR)

- Minimalna kwota: 20 000 EUR
- Maksymalna kwota: 60 000 EUR

Dla części 3: Dotarcie z przekazem do decydentów politycznych i liderów opinii za pośrednictwem konferencji i forów (dostępny budżet: 200 000 EUR)

- Minimalna kwota: 15 000 EUR
- Maksymalna kwota: 40 000 EUR

EUIPO zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

8. Termin składania wniosków

Pakiet zgłoszeniowy dostępny jest w Internecie pod następującym adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Wnioski należy przesyłać do EUIPO, korzystając z formularza elektronicznego (e-formularza) najpóźniej do dnia 25 września 2017 r. godz. 13.00 (czasu lokalnego).

Nie dopuszcza się innych metod składania wniosków.

Wnioskodawcy powinni sprawdzić, czy przedłożyli wszystkie wymagane dokumenty wymienione w e-formularzu.

Wnioski, które nie zawierają wszystkich wymaganych załączników, i które nie zostały złożone przed upływem terminu, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się w części 16. Wytycznych dla wnioskodawców.

9. Pełne informacje

Pełny tekst wytycznych dla wnioskodawców jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Wnioski należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich wymogów podanych w Wytycznych i złożyć na przeznaczonych do tego celu formularzach.

10. Kontakt

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z nami pod następującym adresem: grants@euipo.europa.eu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.