Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.454.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - EACEA/36/2018
Program Erasmus+, kluczowe działanie 3 - Wsparcie w reformowaniu polityk inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki Europejskie projekty przyszłej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia

(2018/C 454/05)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

1. Opis, cele i priorytety

Projekty przyszłej współpracy to wielkoskalowe projekty, których celem jest zidentyfikowanie, sprawdzenie, rozwinięcie lub ocena innowacyjnych metod w stosunku do polityk, które mogą być włączone w główny nurt oraz poprawiać systemy kształcenia i szkolenia.

Projekty powinny zapewnić dogłębną wiedzę na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania bądź szkolenia, a także skuteczne metody i narzędzia ułatwiające rozwój odpowiednich strategii oraz wnioski istotne dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach.

Projekty przyszłej współpracy powinny być realizowane i wdrażane przez reprezentatywne zainteresowane strony wysokiego szczebla, które mają udokumentowaną rozległą i najnowszą wiedzę w temacie, wykazują zdolność do innowacyjności lub wygenerowania systematycznego wpływu poprzez swoją działalność oraz potencjał do kierowania programem politycznym w zakresie kształcenia i szkolenia.

Ogólne cele niniejszego zaproszenia to:

- promowanie innowacji w dziedzinie kształcenia i szkoleń poprzez współpracę europejską zarówno na poziomie polityki, jak i praktyki,
- wzmocnienie pozycji kluczowych zainteresowanych stron w zakresie rozwoju i włączania innowacji politycznych do głównego nurtu.

Szczegółowe cele niniejszego zaproszenia to:

- ożywienie długoterminowych zmian i zbadanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania w obszarze kształcenia i szkolenia, które mogą być włączone w główny nurt, oraz wywieranie zrównoważonego i systematycznego wpływu na systemy kształcenia i szkolenia,
- wspieranie współpracy transgranicznej i wzajemnego uczenia się między kluczowymi zainteresowanymi stronami w kwestiach dotyczących przyszłości,
- ułatwienie gromadzenia i analizowania istotnych dowodów na poparcie innowacyjnych polityk i praktyk.

Wnioski składane w następstwie niniejszego zaproszenia muszą dotyczyć jednego z sześciu priorytetów opisanych poniżej:

1. pozyskiwanie podstawowych umiejętności przez osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach;
2. projektowanie i ocena skuteczności ustawicznego szkolenia w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności;
3. promowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie poradnictwa zawodowego;
4. promowanie innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do nauczania w trybie STE(A)M w kształceniu;
5. promowanie wykorzystania narzędzi autorefleksji do wspierania innowacji i zmian systemowych w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych;
6. szkolnictwo wyższe - osiągnięcie celów planu działania na rzecz kształcenia cyfrowego (w tym otwartej nauki) oraz ocena efektów uczenia się na potrzeby analizy porównawczej między instytucjami szkolnictwa wyższego.

Wnioski nieodnoszące się do żadnego z 6 powyższych priorytetów ujętych w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Za kwalifikujących się wnioskodawców uznaje się organizacje publiczne lub prywatne prowadzące aktywną działalność w obszarach kształcenia, szkolenia i działań na rzecz młodzieży lub w innych sektorach społeczno-gospodarczych lub organizacje prowadzące działalność międzysektorową (np. ośrodki ds. uznawania kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i kulturalne, sieci zainteresowanych stron, organizacje pozarządowe, ministerstwa ds. kształcenia, dostawcy usług szkoleniowych itd.).

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w następujących państwach objętych programem:

- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
- państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
- kraje kandydujące do UE: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja i Serbia 1 .

Informacja dla wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa: należy zwrócić uwagę, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione w całym okresie trwania projektu. W przypadku gdy Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie trwania projektu bez zawarcia z UE umowy, która w szczególności zapewni dalszą kwalifikowalność wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa, wnioskodawcy ze Zjednoczonego Królestwa przestaną otrzymywać dotacje UE (w miarę możliwości przy zachowaniu prawa do udziału w projekcie) lub będą musieli wycofać się z projektu na mocy art. II.16.3.1 (a) Umowy o udzielenie dotacji.

Dla celów niniejszego zaproszenia wymaga się, aby partnerstwo składało się z co najmniej 3 organizacji reprezentujących 3 państwa objęte programem.

3. Kwalifikujące się działania i czas trwania projektu

Za kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem uznaje się wyłącznie działania prowadzone w państwach objętych programem (zob. sekcja 2). Wszelkie koszty związane z działaniami podejmowanymi w państwach partnerskich 2  lub przez organizacje niezarejestrowane w państwach objętych programem nie kwalifikują się, chyba że są one niezbędne do zakończenia projektu oraz należycie wyjaśnione i uzasadnione w formularzu wniosku. Wszelkie zmiany w działaniach, w które zaangażowane są państwa partnerskie, wymagają uprzedniego uzyskania specjalnego upoważnienia od agencji wykonawczej.

Działania muszą rozpocząć się 1 listopada 2019 r., 1 grudnia 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

Czas trwania projektu powinien wynosić od 24 do 36 miesięcy.

4. Oczekiwane rezultaty

Projekty proponowane w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków powinny prowadzić do osiągnięcia udokumentowanych wyników w co najmniej jednym z następujących obszarów:

(i) rozwój lub doskonalenie innowacyjnych działań w dziedzinie kształcenia i szkoleń zgodnie z priorytetami zaproszenia (zob. sekcja 1);
(ii) lepsze udokumentowanie i zrozumienie grup(y) docelowej(-ych), sytuacji związanych z uczeniem się i nauczaniem oraz skutecznych metodologii i narzędzi, które mogą inspirować i stymulować innowacje na poziomie systemowym;
(iii) dowody potencjalnego długoterminowego wpływu na systemy kształcenia i szkolenia poprzez włączenie do głównego nurtu zaawansowanych i innowacyjnych podejść politycznych opracowanych w ramach projektów;
(iv) europejska wartość dodana dzięki wzmocnionej współpracy ponadnarodowej i wzajemnemu uczeniu się głównych zainteresowanych stron.
5. Budżet

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 12 000 000 EUR.

Wielkość wkładu finansowego UE nie może przekraczać 75 % łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona na realizację jednego projektu, wynosi 500 000 EUR.

Agencja zastrzega sobie prawo do nierozdzielenia wszystkich środków udostępnionych w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

6. Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

1. istotność projektu (30 %);
2. jakość planu projektu i sposobu jego realizacji (30 %);
3. jakość partnerstwa i uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (20 %);
4. wpływ na rozwój i rozpowszechnianie polityki (20 %). Jedynie wnioski, które osiągnęły minimalne progi jakości:
- co najmniej 50 % progu każdego z 4 kryteriów (tj. co najmniej 15 punktów odpowiednio za "istotność projektu" i "jakość planu projektu i sposobu jego realizacji"; 10 punktów odpowiednio za "jakość partnerstwa i uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy" oraz "wpływ na rozwój i rozpowszechnianie polityki"), oraz
- co najmniej 70 % łącznej liczby punktów (tj. sumy punktów możliwych do zdobycia w ramach 4 kryteriów przyznania finansowania)

zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania dofinansowania z UE. Wnioski poniżej tych progów zostaną odrzucone.

7. Procedura i termin składania wniosków

Wnioski należy składać do dnia 19 marca 2019 r., do godz. 12.00 CET (czasu brukselskiego).

Wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami o zaproszeniu do składania wniosków EACEA/36/2018, procedurze ich składania, jak też skorzystać z dokumentów stanowiących część wniosku (pakietu zgłoszeniowego) dostępnych pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en

Formularz wniosku i powiązane z nim obowiązkowe załączniki należy złożyć online, korzystając z odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

8. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w wytycznych dla wnioskodawców.

Tekst wytycznych wraz z pakietem zgłoszeniowym jest dostępny pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en

Adres e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

1 Serbia: dostosowania budżetowe ustalone przez Serbię, która stała się krajem uczestniczącym w programie Erasmus +, stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem przyjęcia przez Komisję decyzji zatwierdzającej (zmiany) Umowy między Unią Europejską a Republiką Serbii w sprawie udziału Republiki Serbii w programie "Erasmus +": unijnym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na dzień 1 stycznia 2019 r.
2 Państwa partnerskie: państwa, które nie uczestniczą w pełni w programie Erasmus+ i dlatego nie są państwami objętymi programem
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.