Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/34/10 - MEDIA 2007 - Promocja/Dostęp do rynku.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.275.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2010 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - EACEA/34/10

MEDIA 2007 - Promocja/Dostęp do rynku

(2010/C 275/08)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2010 r.)

1. Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

Cele wymienione we wspomnianej decyzji Rady obejmują:

– ułatwianie i stymulowanie promocji i obiegu europejskich utworów audiowizualnych i kinematograficznych podczas pokazów handlowych, targów i festiwali audiowizualnych w Europie i na całym świecie, o ile te wydarzenia mogą odgrywać ważną rolę w promocji utworów europejskich oraz w tworzeniu sieci kontaktów zawodowych,

– zachęcanie do tworzenia sieci zrzeszających europejskich podmiotów w tej dziedzinie, poprzez wspieranie wspólnych działań prywatnych i publicznych instytucji promocyjnych na rynkach europejskich i światowych.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zawiadomienie skierowane jest do europejskich organizacji i przedsiębiorstw, zarejestrowanych i będących własnością osób pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Porozumienia Ekonomicznego uczestniczących w Programie MEDIA 2007 (Islandia, Lichtenstein Norwegia) Szwajcaria i Chorwacja.

3. Kwalifikujące się działania

Niniejsze zaproszenie do składanie wniosków dotyczy działań i czynności, które są realizowane w państwach uczestniczących w programie MEDIA i poza nimi.

Do celów programu należy wspieranie działań zmierzających do:

– poprawy obiegu europejskich dzieł audiowizualnych poprzez zapewnienie europejskiemu sektorowi audiowizualnemu dostępu do profesjonalnych europejskich i międzynarodowych rynków audiowizualnych,

– zachęcania krajowych organizacji promujących programy filmowe i audiowizualne do realizacji wspólnych działań,

– zachęcania do rozwijania partnerstwa ekonomicznego między krajami i specjalistami w ramach programu MEDIA i poza nim, a także do ułatwienia lepszego wzajemnego zrozumienia oraz poszerzenia wzajemnej wiedzy o sobie.

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi 12 miesięcy.

Działania muszą rozpocząć się najwcześniej w dniu 1 czerwca 2011 r. i muszą zakończyć się najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 r.

4. Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikujące się wnioski/projekty będą ocenianie na podstawie następujących kryteriów (maksymalna liczba punktów wynosi 100):

Europejski wymiar działania30 punktów
Wpływ na promocję i obieg europejskich utworów audiowizualnych30 punktów
Jakość i koszt/skuteczność złożonego planu działania25 punktów
Nowatorskie aspekty działania5 punktów
Promowanie utworów audiowizualnych pochodzących z krajów europejskich o małych możliwościach w zakresie produkcji audiowizualnej10 punktów

5. Budżet

Całkowity szacunkowy budżet przyznany na współfinansowanie projektów wynosi 2,5 mln EUR (pod warunkiem, że budżet UE na rok 2011 zostanie zatwierdzony).

Wkład finansowy Komisji nie może przekraczać 50 % wszystkich kosztów działania.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

6. Termin składania wniosków Termin składania wniosków upływa:

– dnia 8 grudnia 2010 r. w przypadku działań rozpoczynających się w dniu 1 czerwca 2011 r. lub później i kończących się najpóźniej w dniu 31 grudnia 2011 r.,

– dnia 1 czerwca 2011 r. w przypadku działań rocznych z 2012 r. oraz działań rozpoczynających się pomiędzy dniem 1 stycznia 2012 r. a dniem 31 maja 2012 r.

Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej (EACEA) na poniższy adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit Programme MEDIA - P8

Call for Proposals - EACEA/34/10 - Promotion/Access to Markets

M. Constantin DASKALAKIS

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski złożone na odpowiednim formularzu, należycie wypełnione, opatrzone datą i podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek.

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

7. Informacje szczegółowe

Wskazówki dotyczące zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/media

Wnioski muszą spełniać wszelkie warunki przedstawione w przewodniku i należy je składać na odpowiednich formularzach. Warunki ogólne są dostępne na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.