Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/18/12 - Program "Młodzież w działaniu" - Systemy wsparcia młodzieży - Działanie 4.6 - Partnerstwa.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.187.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 czerwca 2012 r.

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/18/12

Program "Młodzież w działaniu"

Systemy wsparcia młodzieży - Działanie 4.6 - Partnerstwa

(2012/C 187/10)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2012 r.)

1.
Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wsparcie partnerstw z regionalnymi lub lokalnymi organami publicznymi lub innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w sektor młodzieży na szczeblu europejskim w celu opracowania długoterminowych projektów łączących różne działania programu "Młodzież w działaniu".

Celem mechanizmu jest wzmacnianie synergii i współpracy pomiędzy Komisją Europejską - poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego - oraz różnymi podmiotami pracującymi w obszarze młodzieży poprzez łączenie zasobów i praktyk w celu maksymalizacji oddziaływania programu oraz docierania do większej liczby beneficjentów.

Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie dotacji dla projektów.

1.1.
Szczególne cele i priorytety Szczególne cele takich partnerstw to:
zachęcanie do zaangażowania regionalnych lub lokalnych organów publicznych lub innych zainteresowanych stron zaangażowanych w sektor młodzieży i w europejskie działania związane z młodzieżą i edukacją pozaformalną,
wspieranie budowania ich potencjału jako organów aktywnych w dziedzinie dotyczącej młodzieży, oferujących osobom młodym oraz tym, kórzy pracują z młodzieżą możliwości edukacji pozaformalnej,
promowanie tworzenia trwałych sieci, wymiany najlepszych praktyk oraz uznawanie edukacji pozaformalnej.

Pierwszeństwo będą miały projekty, które najlepiej odzwierciedlają następujące priorytety:

Stałe założenia priorytetowe programu "Młodzież w działaniu":

udział młodzieży,
różnorodność kulturowa,
obywatelstwo europejskie,
włączenie mniej uprzywilejowanej młodzieży.

Roczne założenia priorytetowe programu "Młodzież w działaniu":

bezrobocie, ubóstwo i marginalizacja osób młodych,
duch inicjatywy, kreatywności i przedsiębiorczości, szanse zatrudnienia,
sport dla wszystkich i aktywność sportowa na świeżym powietrzu,
ogólnoświatowe wyzwania środowiskowe i zmiana klimatu.

Ponadto pierwszeństwo będą miały projekty dobrze ustrukturyzowane, opracowane w perspektywie długoterminowej i ukierunkowane na osiągnięcie efektu mnożnikowego i trwałego oddziaływania.

1.2.
Charakterystyka partnerstwa

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wspieranie rozwoju programu działań łączącego jedno lub kilka działań, które powstały na kanwie programu "Młodzież w działaniu".

Taki program działań może być:

realizowany bezpośrednio przez wnioskodawcę (procedura A),
lub realizowany we współpracy z "partnerem-współorganizatorem (partnerami-współorganizatorami)", który jest w znacznym stopniu zaangażowany w opracowanie i realizację projektu i zostanie wskazany w czasie składania wniosku (procedura B).

W obu przypadkach (procedura A i procedura B) w programie działań mogą brać udział "partnerzy stowarzyszeni". Partnerzy stowarzyszeni biorą udział w realizacji proponowanych działań w ramach projektu, ale nie w takim samym stopniu i nie na takim samym poziomie udziału, jak partnerzy-współorganizatorzy.

2.
Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioski są składane przez:

lokalny lub regionalny organ publiczny,
stowarzyszenie albo sieć lokalnych lub regionalnych organów publicznych,
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej(1),
organizację nienastawioną na zysk prowadzącą działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiającą organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu (8) krajów programu "Młodzież w działaniu",
firmę, przedsiębiorstwo, organizację dochodową zaangażowaną w społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw na rzecz młodzieży.

Jeżeli projekt wskazuje na możliwość realizacji programu działań we współpracy z jednym lub większą liczbą współorganizatorów (procedura B), organizacje te mogą być:

lokalnym lub regionalnym organem publicznym,
stowarzyszeniem lub siecią lokalnych lub regionalnych organów publicznych,
Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej,
organizacją pozarządową nienastawioną na zysk (NGO),
organizacją nienastawioną na zysk prowadzącą działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiającą organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu (8) krajów programu "Młodzież w działaniu",
firmą, przedsiębiorstwem, organizacją dochodową zaangażowaną w społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw na rzecz młodzieży.

Wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną oraz muszą - w dniu upłynięcia terminu składania wniosków - od co najmniej dwóch (2) lat posiadać oficjalną siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie.

W programie uczestniczą następujące kraje:

państwa członkowskie Unii Europejskiej: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo(2),
następujące państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria,
kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami w celu ich uczestnictwa w programach UE: Chorwacja i Turcja.
3.
Kwalifikujące się działania i wnioski

Projekty muszą obejmować działania nienastawione na zysk i dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji pozaformalnej.

W ramach niniejszego zaproszenia za kwalifikujące uważa się następujące działania:

międzypaństwowe wymiany młodzieży,
krajowe lub międzypaństwowe inicjatywy młodzieżowe,
europejski wolontariat,
szkolenia i tworzenie sieci kontaktów.

Wnioskodawcy są zobowiązani przedstawić program działań odpowiadający szczególnym kryteriom odnoszącym się do każdego z kwalifikujących się działań.

Ponadto program działań musi obejmować działania, których celem jest koordynacja projektu i rozpoznawalność partnerstwa.

Rozpoczęcie programu działań musi nastąpić między dniem 1 marca 2013 r. a dniem 1 września 2013 r. Czas trwania programu działań przewidziano na maksymalnie 2 lata (24 miesiące).

Należy zwrócić uwagę, że każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

4.
Kryteria przyznawania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

4.1.
Kryteria jakościowe

Na kryteria jakościowe będzie przypadać 80 % punktów w ramach procedury oceny.

Uwzględnione zostaną następujące kryteria jakościowe:

istotność projektu w odniesieniu do celów i priorytetów zaproszenia do składania wniosków (30 %) w tym kryterium oceniane będą następujące aspekty:
a)
projekt spełnia ogólne cele programu "Młodzież w działaniu";
b)
projekt spełnia cele i priorytety niniejszego zaproszenia do składania wniosków, w tym priorytety roczne na 2012 r.
jakość projektu i ujęte w nim metody pracy (50 %) w tym kryterium oceniane będą następujące aspekty:
c)
wysoka jakość programu działania z punktu widzenia treści i metodologii, jasności i spójności. Jasność opisu rzeczywistej roli partnerów we współpracy, o ile dotyczy, a także doświadczenie i motywacja partnerów do stworzenia projektu/współpracy;
d)
widoczność programu "Młodzież w działaniu" ogólnie oraz, w sposób szczególny, partnerstwa pomiędzy Komisją a wnioskodawcą;
e)
zakres projektu, innymi słowy efekt mnożnikowy, a w szczególności jego trwałe oddziaływanie oraz trwała rentowność;
f)
aktywne zaangażowanie młodzieży w projekt;
g)
jakość środków przeznaczonych na popularyzację i wykorzystanie efektów projektu; h) spójność pomiędzy budżetem a działaniami przewidzianymi w programie pracy.
4.2.
Kryteria ilościowe

Na kryteria ilościowe będzie przypadać 20 % punktów w ramach procedury oceny.

Uwzględnione zostaną następujące kryteria ilościowe:

profil i liczba uczestników i promotorów biorących udział w projekcie, to jest:
a)
liczba krajów uczestniczących w projekcie;
b)
liczba osób młodych - w tym osób o mniejszych szansach - oraz osób pracujących z młodzieżą bezpośrednio zaangażowanych w projekt.
5.
Dostępny budżet

Całkowity budżet przyznany na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków szacuje się na 2.500.000 EUR. Maksymalna kwota dotacji na każdy projekt nie przekroczy 100.000 EUR. Pomoc finansowa Agencji zostanie przyznana na nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawcy muszą przedstawić budżet zgodny z przepisami o finansowaniu każdego z kwalifikujących się działań.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. Ponadto, pomimo dążenia do zrównoważonej reprezentacji geograficznej wybranych projektów, głównym czynnikiem decydującym o liczbie współfinansowanych projektów z poszczególnych krajów będzie jakość.

6.
Termin składania wniosków

Wnioski o dotacje muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE i złożone na specjalnym formularzu elektronicznym przeznaczonym do tego celu.

Formularze dostępne są w internecie pod następującym adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Należycie wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 (południe, czas brukselski) dnia 17 września 2012 r.

Papierową wersję wniosku również należy wysłać do dnia 17 września 2012 r. na następujący adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

'Youth in Action' programme - EACEA/18/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

pocztą (decyduje data stempla pocztowego),
przesyłką kurierską (decyduje data odebrania przesyłki przez firmę kurierską, uznawana za dowód nadania przesyłki - do formularza należy dołączyć kopię potwierdzenia nadania).

Wnioski wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

7.
Informacje dodatkowe

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w wytycznych dla wnioskodawców dotyczących zaproszenia do składania wniosków EACEA/18/12, muszą być złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu i zawierać stosowne załączniki.

Powyższe dokumenty można znaleźć w internecie pod następującym adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

______

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) - (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19).

(2) Osoby pochodzące z krajów i terytoriów zamorskich oraz, w stosownych przypadkach, instytucje publiczne lub prywatne mające tam siedzibę, kwalifikują się do udziału w programie "Młodzież w działaniu" według zasad określonych w programie i ustaleń obowiązujących państwo członkowskie, z którym są związane. Lista krajów i terytoriów zamorskich znajduje się w załączniku 1A do decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską ("decyzja o stowarzyszeniu zamorskim") Dz.U. L 314 z 30.11.2001: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:PL:PDF

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.