Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.191.138

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - EACEA/12/2019 Program Erasmus+, działanie podstawowe 3 - Wsparcie w reformowaniu polityk Europejska młodzież razem

(2019/C 191/04)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2019 r.)

1. WPROWADZENIE - KONTEKST 1

Wielu młodych ludzi aktywnie angażuje się w działania związane z UE: działają w ogólnoeuropejskich organizacjach lub uczestniczą w mniej ustrukturyzowanych, nieformalnych formach wymiany z rówieśnikami z innych krajów europejskich, dowodząc swojego pozytywnego nastawienia do procesu integracji europejskiej i wspierając go 2 . Mogą pełnić funkcję ważnych ambasadorów europejskiego projektu i budować pomosty na całym kontynencie, w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej, a także na linii północ-południe. Ich sposób doświadczania Europy i tożsamości europejskiej jest inspiracją dla innych.

Erasmus+ w sektorze Młodzież promuje różne formy mobilności, w tym programy wymiany młodzieży oraz mobilność młodych pracowników i wspiera organizacje młodzieżowe. Analiza dotychczasowych doświadczeń wskazuje na owocną i aktywną współpracę między organizacjami a młodymi ludźmi w różnych krajach. Program Erasmus + skutecznie przyciąga i zachęca młodzież do działania. Obserwuje się duże zainteresowanie uczestnictwem, a obecnie ze wsparcia może skorzystać tylko 1 na 3 projekty mobilności (wymiana młodzieży, mobilność młodych pracowników) i 1 na 5 projektów realizowanych w ramach partnerstw (Transnarodowe inicjatywy młodzieżowe).

Jak podkreślił przewodniczący Juncker 3 ; "[...] Europa musi być Unią równości i Unią, w której wszyscy są równi. W której panuje równość między jej członkami, państwami dużymi i małymi, wschodem i zachodem, północą i południem". Młodzi ludzie pełnią kluczową rolę w tym procesie. Choć często w mniejszym niż osoby starsze stopniu angażują się w tradycyjne formy partycypacji, takie jak głosowanie w wyborach lub przynależność do partii politycznej, większość z nich deklaruje zainteresowanie polityką i ma silniejsze poczucie obywatelstwa w UE niż starsze pokolenia.

Przeprowadzono szereg działań przygotowawczych i konsultacji z młodymi ludźmi, w tym badanie Eurobarometru, które to działania zostały przeprowadzone przed przedstawieniem wniosku Komisji dotyczącego nowej strategii UE na rzecz młodzieży, przyjętej w listopadzie 2018 r. 4 , która będzie określać działania UE na rzecz polityki młodzieżowej UE w ciągu najbliższych kilku lat oraz opierać się na europejskich celach młodzieżowych przedstawianych przez młodych ludzi.

Konsultacje te potwierdziły, że większość ankietowanych młodych ludzi zwraca się do UE o priorytetowe traktowanie zagadnień takich jak edukacja i umiejętności oraz ochrona środowiska.

2. CELE

Zakres działań prowadzonych w ramach projektu "Europejska młodzież razem" powinien opierać się na doświadczeniach zdobytych w ramach projektu "Nowa narracja dla Europy" 5 , europejskich celów młodzieżowych 6  oraz wyników Eurobarometru na temat priorytetów młodych ludzi 7  i innych inicjatyw w zakresie polityki młodzieżowej i programów młodzieżowych, w tym projektów wybranych w ramach tego działania w 2018 r., mających na celu promowanie udziału młodych ludzi w europejskim życiu publicznym, jak również w wymianach międzynarodowych i działaniach związanych z mobilnością

2.1. Cele ogólne

Celem projektów prowadzonych pod hasłem "Europejska młodzież razem" jest tworzenie sieci promujących partnerstwa regionalne. Mają być prowadzone w ścisłej współpracy z młodymi ludźmi z całej Europy (kraje programu Erasmus+). Sieci organizowałyby wymiany, promowały szkolenia (na przykład dla liderów młodzieżowych) i pozwalały młodym ludziom samodzielnie tworzyć wspólne projekty.

"Europejska młodzież razem" dąży do wspierania inicjatyw grup złożonych z przynajmniej pięciu organizacji młodzieżowych z pięciu różnych kwalifikujących się krajów programu Erasmus+, służących dzieleniu się pomysłami dotyczącymi przyszłości UE, zachęcających do szerszej partycypacji obywatelskiej i wspierających poczucie obywatelstwa europejskiego. Inicjatywa ma na celu zgromadzenie młodzieży europejskiej z całej Europy: ze wschodu, zachodu, północy i południa.

Priorytety tematyczne to aktywne obywatelstwo, budowanie sieci, europejskie wartości i obywatelstwo europejskie, demokratyczne uczestnictwo, demokratyczna odporność i integracja społeczna związana z młodzieżą.

2.2. Cele szczegółowe

Inicjatywa wesprze w szczególności:

- promowanie i rozwój bardziej zorganizowanej współpracy między różnymi organizacjami młodzieżowymi w celu budowania lub wzmacniania partnerstw,
- organizacje młodzieżowe zaangażowane w inicjatywy mające na celu zachęcenie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym i działaniach społecznych poprzez organizowanie szkoleń, podkreślanie elementów łączących młodych Europejczyków oraz zachęcanie do dyskusji i debaty na temat ich związków z UE oraz jej wartości i fundamentu demokratycznego,
- promowanie uczestnictwa niedostatecznie reprezentowanych grup młodych ludzi w polityce, organizacjach młodzieżowych i innych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie młodych ludzi w trudnej sytuacji społecznoekonomicznej.

Jest skierowana do młodzieżowych organizacji pozarządowych, organów publicznych i nieformalnych grup młodych ludzi, zwłaszcza tych aktywnych na szczeblu lokalnym, które zaproponują projekty angażujące co najmniej pięciu partnerów zdolnych do zmobilizowania młodych ludzi w ramach partnerstw obejmujących różne kraje i regiony, w których realizowany jest program Erasmus+.

Działania w zakresie mobilności na dużą skalę skierowane do młodych ludzi powinny stanowić kluczowy element projektów na rzecz Europejskiej młodzieży razem. Mobilność ta powinna oferować możliwości wymiany transgranicznej oraz pozaformalnych lub nieformalnych szkoleń dla młodych ludzi z całej Europy (Wschodniej, Zachodniej, Północnej i Południowej), aby wesprzeć realizację celów niniejszego zaproszenia. Tego typu działania w zakresie mobilności muszą być bardzo wyraźnie uzasadnione zgodnie z celami zaproszenia do składania wniosków.

Wszystkie powyższe działania powinny przyczynić się do poszerzenia zasięgu działań skierowanych do młodych ludzi, aby zapewnić różnorodność głosów, dotrzeć do młodych ludzi w organizacjach młodzieżowych i poza nimi oraz do młodzieży o mniejszych szansach, wykorzystując tym samym różne kanały.

3. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Wnioski spełniające następujące kryteria będą poddane szczegółowej ocenie.

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w państwach objętych programem Erasmus+ 8 .

3.1. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Mogą nimi być:

- organizacje non-profit, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w tym europejskie młodzieżowe organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa społeczne,
- organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
- stowarzyszenia regionów,
- europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
- organizacje pożytku publicznego działające w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, z siedzibą w krajach objętych zakresem programu Erasmus+

Minimalny wymóg dotyczący składu partnerstwa w przypadku tego zaproszenia wynosi co najmniej 5 partnerów z 5 różnych krajów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie Erasmus+. Wnioskujące organizacje powinny wykazać zdolność do zapewnienia odpowiedniej równowagi geograficznej pod kątem zaangażowania partnerów z różnych części krajów, w których realizowany jest program Erasmus +. Oznacza to partnerstwo, w którym partnerzy pochodzą z różnych regionów: wschodu, zachodu, północy i południa kwalifikujących się krajów.

3.2. Kwalifikujące się kraje
- państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo,
- kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
- kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami w celu ich uczestnictwa w programach UE: Macedonia Północna, Republika Serbii 9  i Turcja.
3.3. Kwalifikujące się działania

Finansowanie unijne w ramach niniejszego zaproszenia przyjmuje formę dotacji na pokrycie części kosztów poniesionych przez wybrane organy w ramach szeregu działań. Działania te muszą być bezpośrednio związane z ogólnymi i szczegółowymi celami zaproszenia i wyszczególnione w opisie projektu obejmującym cały okres, na jaki ma być przyznana dotacja.

Poniższe rodzaje działań są kwalifikowalne:

- działania związane z mobilnością, w tym realizowane na wielką skalę projekty wymiany dla młodzieży, w tym (ale nie wyłącznie) tworzenie sieci kontaktów i możliwości pozaformalnych lub nieformalnych szkoleń oraz opracowywanie projektów przez młodych ludzi,
- działania ułatwiające dostęp i udział młodzieży w działaniach politycznych UE istotnych dla młodzieży,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; tworzenie sieci kontaktów i partnerstw z innymi organizacjami młodzieżowymi; udział w spotkaniach lub seminariach z innymi zainteresowanymi stronami lub decydentami, również w celu zwiększenia wpływu polityki na docelowe grupy, sektory lub systemy,
- inicjatywy i wydarzenia na rzecz rozwoju sieci europejskich organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i sieci ogólnoeuropejskich,
- podnoszenie świadomości, informowanie, rozpowszechnianie i działania promocyjne (seminaria, warsztaty, kampanie, spotkania, debaty publiczne, konsultacje itp.) na temat priorytetów polityki unijnej w dziedzinie młodzieży,

działania mają charakter transgraniczny i mogą być realizowane na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Zgodnie z zasadą przekrojową organizacje uczestniczące powinny realizować strategie mające na celu zapewnienie kontaktu z młodymi ludźmi na szczeblu lokalnym z różnych środowisk w celu zapewnienia dotarcia do coraz większej liczby młodych ludzi na najniższym szczeblu.

Czas trwania projektu musi wynosić od 9 do 24 miesięcy. Nie można go przedłużyć.

4. WYNIKI I CZAS TRWANIA PROJEKTU

Podmioty realizujące projekty, które otrzymają finansowanie, powinny udowodnić ich wkład w realizację polityki UE na rzecz młodzieży poprzez:

- wykorzystywanie celów strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027, w szczególności poprzez wykazanie, w jaki sposób przyczyniają się one do realizacji priorytetów strategii "Zaangażuj się. Kontaktuj się. Wzmocnij swoją pozycję" ("Engage-Connect-Empower"),
- wykorzystanie efektów Nowej narracji dla Europy, europejskich celów młodzieżowych oraz innych projektów opartych na debacie i badań opinii związanych z przyszłością Europy i powiązanie ich z tworzeniem polityki na szczeblu lokalnym/regionalnym/krajowym/europejskim,
- zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w życie demokratyczne w zakresie aktywności obywatelskiej i w proces decyzyjny (wzmocnienie pozycji, nowe umiejętności, zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie projektów itp.),
- pomoc w zwiększaniu możliwości sektora młodzieżowego aktywnego na poziomie lokalnym w zakresie działań prowadzonych na szczeblu ponadnarodowym oraz promowanie transnarodowego uczenia się i współpracy między młodymi ludźmi a podmiotami kształtującymi politykę,
- upowszechnianie istniejących najlepszych praktyk i wychodzenie poza zwykłą sieć (sieci),
- rozpowszechnianie ich rezultatów w skuteczny i atrakcyjny sposób wśród młodych ludzi zaangażowanych w działalność organizacji młodzieżowych, aby utorować drogę bardziej zorganizowanym partnerstwom, a także wśród tych, którzy nie są związani ze strukturami młodzieżowymi lub pochodzą z grup defaworyzowanych.

Czas trwania projektu musi wynosić od 9 do 24 miesięcy. Nie można go przedłużyć.

5. KRYTERIA PRZYZNANIA DOTACJI

Kwalifikujące się wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria wykluczające, kryteria kwalifikacji i kryteria przyznania finansowania. Kryteria wykluczenia i selekcji zdefiniowano w wytycznych dotyczących zgłoszeń pod adresem: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en.

Kryteria przyznania finansowania na pokrycie kosztów realizacji wniosku obejmują:

- istotność projektu (30 %),
- jakość planu projektu i sposobu jego realizacji (20 %),
- jakość partnerstwa i uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (30 %),

sposób zaangażowania młodych ludzi na wszystkich etapach realizacji projektu oraz uwzględnienie linii wschód-zachód i północ-południe.

- wpływ, możliwość upowszechniania i zrównoważony charakter projektu (20 %)

Wyłącznie te wnioski, które uzyskały:

- co najmniej 60 % łącznej liczby punktów (tj. sumy punktów możliwych do zdobycia w ramach 4 kryteriów przyznania finansowania), oraz
- co najmniej 50 % łącznej liczby punktów dla każdego kryterium

zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyznania dofinansowania z UE.

6. BUDŻET

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 5 000 000 EUR.

Wkład finansowy UE w każdy projekt wynosi od 100 000 EUR do 500 000 EUR. Nie może on przekroczyć maksymalnego poziomu współfinansowania wynoszącego 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

7. PROCEDURA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pakiet zgłoszeniowy należy złożyć przez internet, należycie wypełniając odpowiedni formularz elektroniczny i załączając do niego wszystkie istotne załączniki i dokumenty potwierdzające.

E-formularz jest dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim pod następującym adresem:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Formularz należy odpowiednio wypełnić w jednym z języków urzędowych UE.

Należycie wypełniony e-formularz należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli), wraz z odpowiednimi załącznikami 10 :

Dodatkowe obowiązkowe załączniki administracyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Agencji w tym samym terminie.

Wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zaproszenia do składania wniosków EACEA/12/2019 oraz procedury ich składania, oraz skorzystać z dokumentów stanowiących część pakietu zgłoszeniowego, dostępnych pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

8. WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wszystkie informacje dotyczące zaproszenia EACEA/12/2019, w tym składania wniosków, opublikowano na następującej stronie:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Adres e-mail:

EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

2 Zobacz Eurobarometr 455 "Europejska młodzież" (wrzesień 2017 r.), opublikowany w styczniu 2018 r.: http://ec.europa.eu/ commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2163.
4 Rezolucja Rady 2018/C 4556/014, opublikowana w grudniu 2018 r.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:42018Y1218(01)&from=EN.
9 Modyfikacje w budżecie wynikające z faktu objęcia Serbii programem Erasmus+ obowiązują od 1 stycznia 2019 r. na mocy podjętej przez Komisję decyzji zatwierdzającej (poprawioną) Umowę między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącą udziału Republiki Serbii w programie "Erasmus+": unijnym programie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na dzień 1 stycznia 2019 r.
10 Wszelkie dodatkowe dokumenty administracyjne wymienione we wskazówkach dotyczących składania wniosków należy przesłać pocztą elektroniczną do Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w terminie do dnia 18 lipca 2019 r. (południe czasu obowiązującego w Brukseli) na następujący adres: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.