Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.106.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/10/2018
w ramach programu Erasmus+ Kluczowe działanie 3: Wspieranie reform politycznych Włączenie społeczne i wspólne wartości: wkład w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

(2018/C 106/08)

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2018 r.)

1. Cele

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wsparcie otrzymają projekty współpracy ponadnarodowej w obszarze kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Zaproszenie składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy kształcenia i szkolenia (część 1), a druga młodzieży (część 2).

Każdy wniosek musi dotyczyć jednego celu ogólnego i jednego spośród celów szczegółowych, które sformułowano osobno dla części 1 i części 2. Zarówno ogólne, jak i szczegółowe cele przyjęte na potrzeby zaproszenia do składania wniosków są wyczerpujące: wnioski, które ich nie uwzględniają, nie będą rozpatrywane.

Cele ogólne

Projekty składane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie i obejmujące obie części powinny służyć:

1. popularyzacji lub rozpowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej/środowisk młodzieżowych lub propagowaniu wspólnych wartości, inicjowanych przede wszystkim na szczeblu lokalnym. W kontekście niniejszego zaproszenia do składania wniosków, rozpowszechnianie oznacza powielanie dobrych praktyk na szerszą skalę/ wdrażanie ich w innym kontekście lub na wyższym szczeblu/na szczeblu systemowym;

lub

2. opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych metod i praktyk służących wspieraniu edukacji włączającej/środowisk młodzieżowych i propagowaniu wspólnych wartości w określonych kontekstach.

Zaleca się, aby projekty zgłaszane w ramach obydwu części w stosownych przypadkach aktywnie zachęcały do podejmowania działań związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018.

CZĘŚĆ 1 - KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE

Cele szczegółowe:

- poprawa zdolności do nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich, sprzyjanie zwiększaniu poziomu wiedzy na temat wspólnych wartości i praw podstawowych, poziomu zrozumienia tych wartości i praw oraz poziomu identyfikacji z tymi wartościami i prawami,
- propagowanie kształcenia i szkolenia sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz kształcenia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, m.in. poprzez wspieranie nauczycieli, wychowawców i kierownictwa instytucji edukacyjnych w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością oraz propagowanie zróżnicowania społecznoekonomicznego w środowisku uczenia się,
- zachęcanie uczących się, rodziców i pracowników sektora edukacji do krytycznego myślenia i zdobywania umiejętności korzystania z mediów,
- wspieranie integracji nowo przybyłych imigrantów poprzez umożliwienie im dostępu do wysokiej jakości usług kształcenia, m.in. poprzez ocenianie posiadanej przez nich wiedzy i uznawanie wcześniej zdobytego wykształcenia,
- rozwijanie umiejętności i kompetencji cyfrowych osób należących do grup wykluczonych cyfrowo (w tym osób starszych, migrantów i młodzieży pochodzącej ze środowisk w niekorzystnej sytuacji społecznej) w ramach partnerstw zawiązywanych między szkołami, przedsiębiorstwami i podmiotami z sektora nieformalnego, uwzględniając biblioteki publiczne,
- propagowanie europejskich wartości, dziedzictwa kulturowego i umiejętności związanych z dziedzictwem, wspólnej historii, dialogu międzykulturowego i włączenia społecznego poprzez podejmowanie działań w obszarze kształcenia, uczenia się pozaformalnego i uczenia się przez całe życie zgodnie z celami wyznaczonymi na Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

CZĘŚĆ 2 - MŁODZIEŻ

Cele szczegółowe:

- promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży poprzez wzmacnianie roli wolontariatu na rzecz integracji społecznej,
- zapobieganie marginalizacji i radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu wśród młodych ludzi.
2. Kwalifikowalność
2.1. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Za kwalifikujących się wnioskodawców uznaje się organizacje publiczne lub prywatne prowadzące aktywną działalność w obszarze kształcenia, szkolenia i działań na rzecz młodzieży lub w innych sektorach społeczno-gospodarczych lub organizacje prowadzące działalność międzysektorową (np. organizacje kulturalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje sportowe, ośrodki ds. uznawania kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe itp.).

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w następujących państwach objętych programem:

- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
- państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
- kraje kandydujące do członkostwa w UE: była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcji.

Wymaga się, aby partnerstwo składało się z co najmniej 4 kwalifikujących się organizacji reprezentujących 4 różne państwa objęte programem.

Jeżeli w realizację projektu zaangażowane są również sieci, w skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 2 organizacje nienależące do sieci, a członkowie konsorcjum muszą reprezentować co najmniej 4 kwalifikujące się kraje.

2.2. Kwalifikujące się działania i czas trwania projektu

Za kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem uznaje się wyłącznie działania prowadzone w państwach objętych programem (zob. sekcja 2.1). Wszelkie koszty związane z działaniami prowadzonymi poza terytorium tych państw lub działaniami podejmowanymi przez organizacje, które nie zostały zarejestrowane w państwach objętych programem, zostaną uznane za niekwalifikowalne. W wyjątkowych i szczególnych przypadkach działania z udziałem państw innych niż państwa objęte programem mogą zostać objęte dofinansowaniem, ale wiąże się to z koniecznością uprzedniego uzyskania specjalnej zgody Agencji Wykonawczej.

Działania muszą rozpocząć się w dniu 31 grudnia 2018 r. albo 15 lub 31 stycznia 2019 r.

Czas realizacji projektu powinien wynosić od 24 do 36 miesięcy.

3. Oczekiwane rezultaty i przykładowe działania

Realizacja projektów w ramach Części 1 - Kształcenie i szkolenie powinna przynieść następujące rezultaty:

- zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w odpowiednich instytucjach oświatowych i społecznościach oraz przyczynienie się do lepszego zrozumienia tych praktyk,
- zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych podejść politycznych lub praktycznych,
- zwiększenie poziomu świadomości, motywacji i kompetencji liderów w dziedzinie kształcenia i edukatorów w kwestiach związanych ze stosowaniem podejść w zakresie edukacji włączającej oraz propagowaniem wspólnych wartości,
- aktywne angażowanie rodzin i społeczności lokalnych w działania wspierające stosowanie podejść w zakresie edukacji włączającej i propagowanie wspólnych wartości,
- opracowanie szeroko zakrojonych i skutecznych narzędzi wspierania instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem oraz placówek edukacyjnych we wdrażaniu podejść w zakresie edukacji włączającej i w propagowaniu wspólnych wartości.

Realizacja projektów w ramach Części 2 - Młodzież powinna przynieść następujące rezultaty:

- poprawę kompetencji i umiejętności społecznych, obywatelskich i międzykulturowych młodych ludzi, w tym aktywnego obywatelstwa, umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów, krytycznego myślenia i zrozumienia międzykulturowego; zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym i obywatelskim,
- wypracowanie doskonalszych, innowacyjnych metod współpracy lub tworzenia partnerstw między podmiotami z sektora kształcenia pozaformalnego a szkołami (np. korzystanie z metod nauczania pozaformalnego i nieformalnego w kontekście edukacji obywatelskiej),
- zwiększenie świadomości praw podstawowych wśród młodych ludzi oraz wzmocnienie poczucia przynależności do społeczeństwa, większe oddanie wartościom demokratycznym i zaangażowanie w dialog przeciw rasizmowi, dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz wzajemne zrozumienie,
- skuteczniejsze docieranie do młodych ludzi z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (np. młodzieży NEET 1  i młodzieży ze środowisk migracyjnych) poprzez tworzenie synergii ze społecznością lokalną i optymalne wykorzystanie istniejących sieci na poziomie lokalnym,
- zwiększenie zdolności podmiotów pracujących z młodzieżą, organizacji młodzieżowych lub sieci młodzieżowych do działania na rzecz poprawy poziomu włączenia poprzez wspieranie młodych ludzi i zachęcanie ich do zaangażowania, pracy na zasadach wolontariatu i sprzyjania wprowadzaniu pozytywnych zmian w społecznościach,
- wzbogaconą fachową wiedzę w zakresie udzielania podstawowej pomocy lub przekazywania nowo przybyłym migrantom i uchodźcom wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie integracji w nowym społeczeństwie lub przydatnych w procesie reintegracji w kraju pochodzenia po zakończeniu konfliktu, a także szacunek dla różnorodności kulturowej w społecznościach,
- usprawniony proces integracji nowo przybyłych imigrantów i uchodźców oraz budowanie klimatu sprzyjającego włączeniu w społeczeństwach przyjmujących, w szczególności poprzez planowanie i organizację przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalnym na poziomie lokalnym, z udziałem mieszkańców i wolontariuszy, jeśli zostanie to uznane za stosowne,
- usprawnienie przekazywania informacji w mediach społecznościowych, na stronach internetowych i podczas spotkań publicznych, w celu wspierania wolontariatu i wysiłków organizacji.
4. Dostępny budżet

Całkowity budżet udostępniony do celów współfinansowania projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 14 000 000 EUR i został podzielony w następujący sposób:

- Część 1 - Kształcenie i szkolenie 12 000 000 EUR
- Część 2 - Młodzież 2 000 000 EUR

Wielkość wkładu finansowego UE nie może przekraczać 80 % łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 500 000 EUR.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy.

5. Kryteria przyznania finansowania

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

1) istotność projektu (30 %);
2) jakość planu projektu i sposobu jego realizacji (20 %);
3) jakość partnerstwa i uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (20 %);
4) wpływ, możliwość upowszechniania i zrównoważony charakter projektu (30 %).
6. Procedura i termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa: w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 13.00 (czasu brukselskiego).

Wnioskodawcy powinni uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami o zaproszeniu do składania wniosków EACEA/10/2018 oraz procedurze ich składania i korzystać z obowiązkowych dokumentów, które można znaleźć pod następującym adresem:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (nr referencyjny zaproszenia: EACEA/10/2018)

Formularz wniosku i powiązane z nim załączniki należy złożyć online, korzystając z odpowiedniego formularza elektronicznego.

7. Informacje dotyczące składania wniosków

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków w ramach zaproszenia EACEA/10/2018 opublikowano na stronie:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (nr referencyjny zaproszenia: EACEA/10/2018)

Adres e-mail: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

1 Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.