Zaproszenie do składania wniosków - EACEA 04/2015 w ramach programu Erasmus+ - "Kompleksowe ramy polityki w zakresie... - OpenLEX

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA 04/2015 w ramach programu Erasmus+ - "Kompleksowe ramy polityki w zakresie ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.31.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - EACEA 04/2015
w ramach programu Erasmus+ "Kompleksowe ramy polityki w zakresie ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego"

(2015/C 31/06)

(Dz.U.UE C z dnia 30 stycznia 2015 r.)

1.
Cele i opis

Celem zaproszenia jest wspieranie opracowywania polityk publicznych ukierunkowanych na koordynację środków w zakresie realizacji wysokiej jakości, odpowiedniego i łatwo dostępnego ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (CVET), jak również zapewnienie znaczącego wzrostu w dziedzinie korzystania z dalszych możliwości szkoleniowych w ramach krajowych, regionalnych lub lokalnych strategii rozwijania umiejętności.

Zaproszenie ma zachęcić do współpracy pomiędzy organami krajowymi i wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w CVET, m.in. w zakresie rozwoju umiejętności pracowników oraz ich przekwalifikowania zawodowego (np. szkolenia prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia).

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do organów krajowych odpowiedzialnych za polityki dotyczące CVET w każdym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, lub do wyznaczonej przez nie organizacji.

Bezpośrednie zaangażowanie właściwych organów krajowych (ministerstwo lub podmiot równoważny) będzie polegać na zagwarantowaniu, aby projekty skutecznie przyczyniały się do lepszego zrozumienia kwestii związanych z prowadzeniem szkoleń CVET oraz obowiązujących w tym zakresie polityk. Projekty powinny wykazać, w jaki sposób właściwe organy krajowe wykorzystują swoją wiodącą rolę przy określaniu strategicznych priorytetów krajowych, regionalnych lub lokalnych polityk dotyczących umiejętności oraz powiązanych polityk dotyczących CVET w celu tworzenia podstawy dla reformy systemowej. Każdy projekt będzie czerpać z praktyk stosowanych w co najmniej jednym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, i tym samym skorzysta z przekazanej wiedzy i doświadczeń. Czynny udział krajowych, regionalnych lub lokalnych zainteresowanych stron, np. partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), podmiotów realizujących kształcenie i szkolenie zawodowe, poszczególnych firm i organizacji pośredniczących przyczyni się znacznie do podniesienia jakości wniosku.

2.
Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zaproszenie otwarte jest dla organów krajowych odpowiedzialnych za CVET w każdym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Wnioski o dotacje muszą zostać złożone przez co najmniej dwa podmioty z co najmniej dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Kwalifikujący się wnioskodawca (koordynator) musi być organem krajowym lub organizacją wyznaczoną przez organ krajowy odpowiedzialny za kształcenie i szkolenie zawodowe, w tym CVET, i mieć swoją siedzibę w kraju uczestniczącym w programie.

Kwalifikujący się partnerzy mogą być ministerstwami oraz innymi zainteresowanymi stronami, np. partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami, izbami handlowymi, publicznymi lub prywatnymi organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, ośrodkami badawczymi itd.

W przypadku gdy wnioskodawca (koordynator) jest organizacją wyznaczoną przez organ krajowy, wyznaczający ją organ krajowy musi figurować we wniosku jako współwnioskodawca (pełnoprawny partner) lub jako partner stowarzyszony, uczestniczący w realizacji bez ponoszenia kosztów.

Osoby fizyczne nie kwalifikują się.

Do krajów kwalifikujących się należą:

-
28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
-
kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
-
kraje kandydujące do UE: była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcja,
-
potencjalne kraje kandydujące do UE: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra i Serbia.
3.
Kwalifikujące się działania

Dzięki dotacjom organy krajowe otrzymają wsparcie dla swoich działań na rzecz planowania lub wdrażania narzędzia polityki w zakresie CVET, co ma na celu zapewnienie spójności i adekwatności podaży oraz znaczącego zwiększenia udziału osób dorosłych w procesie nauki. W realizację działań zaangażują się odpowiednie krajowe, regionalne lub lokalne zainteresowane strony; co więcej, będą one bazować na doradztwie i wiedzy fachowej partnerów z jednego lub większej liczby krajów uczestniczących w programie Erasmus+, które stoją przed podobnymi wyzwaniami, lub w których obowiązują polityki dotyczące CVET oraz realizowane jest ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków kwalifikują się następujące rodzaje działań:

-
studia wykonalności, przeglądy krajowych/regionalnych/lokalnych przepisów dotyczących CVET, analiza kosztów i korzyści,
-
szczegółowe plany działania w zakresie opracowywania i wdrażania spójnych ram polityki w zakresie CVET,
-
organizowanie krajowych/regionalnych/lokalnych forów biznesowych w celu mobilizowania pracodawców do inwestowania w CVET,
-
organizowanie i/lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach i grupach roboczych,
-
kampanie mające na celu zwiększenie świadomości; działania waloryzacyjne i upowszechniające; działania wspierające zrównoważony charakter projektu,
-
wymiany dobrych i/lub innowacyjnych praktyk pomiędzy krajami w drodze np. ukierunkowanych wizyt studyjnych,
-
działalność badawcza,
-
prace przygotowawcze do projektowania efektywnych narzędzi w zakresie CVET poprzez wykorzystanie EFW lub innych odpowiednich funduszy,
-
wspólnoty praktyków.

Czas trwania projektów wynosi 12 lub 24 miesiące. Wnioski dotyczące projektów o zaplanowanym czasie trwania krótszym lub dłuższym niż ten określony w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie zostaną przyjęte.

4.
Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

1.
Adekwatność projektu (maksymalnie 40 punktów - minimalny próg wynosi 20 punktów).
2.
Jakość planu projektu i jego realizacji (maksymalnie 20 punktów - minimalny próg wynosi 10 punktów).
3.
Jakość konsorcjum projektowego i ustaleń dotyczących współpracy (maksymalnie 20 punktów - minimalny próg wynosi 10 punktów).
4.
Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 20 punktów - minimalny próg wynosi 10 punktów).

Próg w odniesieniu do wniosków, które zostaną przedłożone komisji oceniającej, wynosi co najmniej 60 punktów (na 100 punktów ogółem).

5.
Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się maksymalnie na 4 200 000 EUR.

Kwota każdej dotacji będzie wynosić maksymalnie 150 000 EUR w przypadku projektu trwającego jeden rok oraz maksymalnie 300 000 EUR w przypadku projektu trwającego dwa lata. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ("Agencja") przewiduje finansowanie około 15 wniosków.

W przypadku dotacji UE maksymalna stawka współfinansowania ograniczona jest do 75 % kosztów kwalifikowalnych.

Agencja zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich dostępnych środków finansowych.

6.
Ostateczny termin składania wniosków

Wnioski należy przedłożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godziny 12.00 w południe (czasu brukselskiego).

Wnioski muszą spełniać następujące wymogi:

-
muszą zostać przedłożone wyłącznie przy użyciu prawidłowego oficjalnego formularza zgłoszeniowego on-line,
-
muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE.

Należy pamiętać, że rozpatrzone zostaną jedynie wnioski przedłożone w trybie on-line przy użyciu e-formularza.

Niezastosowanie się do powyższych wymogów doprowadzi do odrzucenia wniosku.

7.
Szczegółowe informacje

Wytyczne wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w wytycznych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.