Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.325.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2005 r.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego"

Priorytetowy obszar tematyczny: "Polityki wspierające i przewidywanie potrzeb naukowo-technicznych"

Identyfikatory zaproszenia: FP6-2005-SSP-5B-Influenza

(2005/C 325/15)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2005 r.)

1. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/EC z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002 do 2006)(1), Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, pt.: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego" (2002-2006)(2) (zwany dalej "programem jednostkowym").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej "Komisją") przyjęła dnia 9 grudnia 2002 r. program pracy(3) (zwany dalej "programem pracy") szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002 do 2006)(4) (zwanego dalej "zasadami uczestnictwa"), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (dalej zwane "zaproszeniami") obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załącznikach. Załączniki zawierają w szczególności terminy składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5) (zwane dalej "wnioskodawcami") mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6).

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i Procedury Selekcji(7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeniań można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

Research Directorate-General

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 60 33

adres e-mail: rtd-policies@cec.eu.int

adres internetowy: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS)(8). Tym niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

Unit A 1

Directorate General RTD

SDME 2/73

B-1049 Brussels

adres e-mail: rtd-policies@cec.eu.int

Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać w formacie PDF ("portable document format", kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami - embedded fonts). Pliki poddane kompresji ("zzipowane") nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7. W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.

______

(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1.

(3) Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona przez C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008 i C(2005)5588 - wszystkie niepublikowane

(4) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7) C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004)1855 z 18.5.2004.

(8) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIK 

1. Program szczegółowy: "Integrowanie i wzmacnianie ERA"

2. Działanie: Działania specyficzne obejmujące badania naukowe zorientowane na polityki w ramach rozdziału "Polityki wspierające i przewidywanie potrzeb naukowo-technicznych"

3. Tytuł zaproszenia: Wsparcie naukowe dla prowadzonych polityk: Szczególne zaproszenie dotyczące ptasiej grypy/pandemii grypy

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-SSP-5B-INFLUENZA

5. Data publikacji: 22 grudnia 2005 r.

6. Termin(-y) składania wniosków: 22 marca 2006 r. do godz. 17.00 (czasu brukselskiego)

7. Całkowity szacowany budżet:

Instrument(*)EUR (miliony)
STREP, CA i SSA20
(*) STREP = ukierunkowany projekt badawczy; CA = działanie koordynacyjne;

SSA = konkretne działanie wspierające

8. Obszary objęte zaproszeniem i instrumenty:

Obszary objęte priorytetem "Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi Europy"ZadaniaInstrumentyWkład WE w przybliżeniu (mln EUR)
8.1. B.1.4.

Nowe i bardziej przyjazne środowisku metody produkcji przyczyniające się do poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt, włączając badania nad

1, 2, 3, 5STREP
chorobami zwierząt, takimi jak6CA10
pryszczyca oraz pomór świń, a także

udoskonalanie szczepionek

4STREP lub CA
znacznikowych7CA lub SSA
Obszary objęte priorytetem "Zapewnienie mieszkańcom Europy zdrowia, bezpieczeństwa i możliwości"ZadaniaInstrumentyWkład WE w przybliżeniu (mln EUR)
8.1. B.2.2.

Zagadnienia zdrowia publicznego, wraz z epidemiologią, prowadzące do zapobiegania chorobom i reagowania na pojawiające się choroby rzadkie i zakaźne, alergie, procedury zapewnienia dawców krwi oraz organów, metody testowania inne

1, 2, 3STREP10
niż testowanie na zwierzętach4SSA

9. Minimalna liczba uczestników(1):

InstrumentMinimalna liczba uczestników
STREP i CA3 niezależne osoby prawne z 3 różnych PC lub PS, w tym co najmniej z 2 PC lub SKK.
SSA1 osoba prawna z PC lub PS

10. Ograniczenia uczestnictwa: Brak.

11. Umowy konsorcyjne: Od uczestników działań BRT będących wynikiem niniejszego zaproszenia nie wymaga się zawarcia umowy konsorcyjnej.

12. Procedura oceny:

Ocena odbywa się w ramach procedury jednoetapowej.

Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny: Por. załącznik B do programu pracy zawierający kryteria mające zastosowanie do każdego z instrumentów (łącznie z ich indywidualnymi progami i wagami, a także progiem ogólnym).

14. Przybliżony kalendarz oceny i zawarcia umów:

Wyniki oceny: Mając na uwadze szeroki zakres SSP oraz potrzebę zapewnienia spójności z priorytetami tematycznymi programu prac, oceny będą dokonywane w różnych terminach, a udostępnienie wyników przewiduje się nie wcześniej niż w lipcu 2006 r.

Podpisanie umowy: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem (do składania wniosków) wejdą w życie w ostatnim kwartale 2006 r.

______

(1) PC = Państwa Członkowskie UE; PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub w Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.