Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego". - Priorytetowy obszar tematyczny: "Działania szczegółowe obejmujące szerszy obszar tematyczny badań" - Identyfikatory zaproszenia: FP6-2004-NEST-C, FP6-2004-NEST-Path.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.306.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2004 r.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego".

Priorytetowy obszar tematyczny: "Działania szczegółowe obejmujące szerszy obszar tematyczny badań"

Identyfikatory zaproszenia: FP6-2004-NEST-C, FP6-2004-NEST-Path

(2004/C 306/11)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2004 r.)

1. Zgodnie z decyzją 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002-2006)(1) Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji, pt.: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego" (2002-2006)(2) (zwany dalej "programem jednostkowym").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej "Komisją") przyjęła dnia 9 grudnia 2002 r. program pracy(3) (zwany dalej "programem pracy") szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i technologiczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002-2006)(4) (zwanego dalej "zasadami uczestnictwa") wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (dalej zwane "zaproszeniami") obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załącznikach. Załączniki zawierają w szczególności terminy składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5) (zwane dalej "wnioskodawcami") mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. Niemniej jednak, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6).

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w której ramach szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne oceny projektów i procedury selekcji(7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeń można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

adres e-mail: rtd-nest@cec.eu.int

Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS)(8). Niemniej jednak, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

William Cannell

Directorate General RTD

SDME 1/32

B-1049 Brussels, Belgium

adres e-mail: rtd-nest@cec.eu.int

Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego muszą zawierać dwie części: formularze (część A) oraz treść (część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego należy składać w formacie PDF (portable document format, kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami - embedded fonts). Pliki poddane kompresji ("zzipowane") nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-ROM, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych oceny projektów i procedur selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7. W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.

______

(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1.

(3) Decyzja Komisji C(2002) 4789, zmieniona przez C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555 , C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, C(2004) 2002, C(2004) 2727, C(2004) 3324 i C(2004) 4178 - żadna niepublikowana.

(4) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7) C(2003) 883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004) 1855 z dnia 18 maja 2004 r.

(8) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

FP6-2004-NEST-C

Informacja o zaproszeniu (projekty: ADVENTURE, INSIGHT, NEST SUPPORT)

1. Program szczegółowy: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego"

2. Działanie: "Przewidywanie naukowych i technologicznych potrzeb"

3. Tytuł zaproszenia: Nauka i Technologia Przyszłości - zaproszenie otwarte

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2004-NEST-C

Szczegółowy identyfikator zaproszeniaInstrumentData zamknięcia
FP6-2004-NEST-C-1STREP13 kwietnia 2005 r.
FP6-2004-NEST-C-2SSA13 kwietnia 2005 r.

5. Data publikacji: 10 grudnia 2004 r.

6. Termin przyjmowania wniosków: od dnia publikacji zaproszenia

7. Data zamknięcia: 13 kwietnia 2005 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli)

8. Całkowity przewidywany budżet: 30 mln EUR

Przewidywany podział

InstrumentEUR (w mln)
STREP28
SSA2

9. Obszary objęte zaproszeniem i instrumenty(1):

ObszarInstrumenty(1)
INSIGHTSTREP
ADVENTURESTREP
NEST SUPPORTSSA
(1) STREP = konkretnie ukierunkowany projekt badawczy; SSA = konkretne

działanie wspierające.

10. Minimalna liczba uczestników(2):

InstrumentMinimalna liczba
STREP3 niezależne podmioty prawne z trzech różnych PC lub PS, w tym przynajmniej z 2 PC lub SKK
Szczególne działania wspierające1 podmiot prawny z jednego PC lub PS

11. Ograniczenie uczestnictwa: brak.

12. Umowy konsorcyjne: Od uczestników w zakresie działań RTD wyłonionych w drodze niniejszego zaproszenia nie wymaga się zawarcia umowy konsorcyjnej, jednakże zachęca się do rozważenia ewentualnych korzyści wynikających z takiego porozumienia oraz do podpisania stosownej umowy.

13. Procedura oceny:

– Oceny dokonują eksperci pracujący na odległość oraz zespół ekspertów.

– Ocena wniosków dotyczących programu STREP odbędzie się zgodnie z procedurą dwustopniową:

– Należy zgłosić wniosek wstępny zawierający wymagane informacje administracyjne oraz opis naukowy/techniczny składający się maksymalnie z 5 stron, obejmujący kluczowe cele, metodologię i motywację proponowanej pracy. Naukowa/techniczna część (część B) wniosku wstępnego jest oceniana anonimowo i ocena odbywa się według uproszczonych kryteriów.

– W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku wstępnego wnioskodawcy są zapraszani do złożenia pełnego wniosku(3). Pełne wnioski nie są oceniane anonimowo i ocena odbywa się według pełnych kryteriów.

– Wnioski dotyczące działań SSA będą składane w procedurze jednostopniowej. Należy złożyć pełną wersję wniosku. Wnioski nie są oceniane anonimowo.

– Wnioskodawcy otrzymają informacje zwrotne zawarte w formularzu oceny projektu, który dokładnie odzwierciedla ocenę poszczególnych ekspertów i grup ekspertów.

– Terminy składania wniosków: 13 kwietnia 2005 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązujęcego w Brukseli)(4).

14. Kryteria oceny:

– Projekty STREP: por. kryteria i progi dla działań w ramach INSIGHT i ADVENTURE, pkt 8.2.7 programu pracy.

– Projekty SSA będą oceniane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku B do programu pracy.

15. Przewidywane terminy oceny i selekcji:

– Wyniki oceny: 3 miesiące od właściwej daty zamknięcia/terminu składania wniosków.

– Zawarcie umowy: szacunkowo siedem miesięcy od właściwej daty zamknięcia/terminu złożenia pełnego wniosku STREP lub odpowiednio SSA.

______

(1) Celem zapewnienia prawidłowych kryteriów oceny wniosków należy wskazać we wnioskach tylko jeden kod działania (INSIGHT, ADVENTURE albo NEST SUPPORT). W przypadku niejasności Komisja przydzieli wnioski do działania, które uzna za najbardziej odpowiednie.

(2) PC = Państwa Członkowskie UE, PS (włącznie z SKK) = państwa stowarzyszone, SKK = stowarzyszone kraje kandydujące.

(3) Komisja poinformuje o terminie składania pełnych wniosków w zaproszeniu do składania pełnych wniosków STREP. Komisja wyznaczy wnioskodawcom w przybliżeniu 2-, 3-miesięczny stosowny termin.

(4) Jeśli zaplanowana data publikacji zostanie przyspieszona lub opóźniona, terminy składania wniosków zostaną odpowiednio dostosowane.

ZAŁĄCZNIK  II

FP6-2004-NEST-Path

Informacja o zaproszeniu (projekt Pathfinder)

1. Program szczegółowy: "Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego"

2. Działanie: "Przewidywanie potrzeb naukowych i technologicznych"

3. Tytuł zaproszenia: Nauka i Technologia Przyszłości - projekt Pathfinder

4. Identyfikator konkursu: FP6-2004-NEST-Path

5. Data publikacji: 10 grudnia 2004 r.

6. Terminy przyjmowania wniosków: od dnia ogłoszenia zaproszenia istnieje możliwość przedwstępnej weryfikacji wniosków. Zaleca się składanie wniosków przedwstępnych nie później niż 3 tygodnie przed ostatecznym terminem składania wniosków.

7. Data zamknięcia: 13 kwietnia 2005 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

8. Całkowity przewidywany budżet: 35 mln EUR

InstrumentEUR (w mln)
STREP30
CA4
SSA1

9. Tematy objęte konkursem i instrumenty(1):

Składane wnioski powinny dotyczyć poniżej podanych tematów opisanych przy użyciu jedynie krótkich tytułów. Wnioskodawcy mogą znaleźć pełne tytuły i definicje tematów w części technicznej programu pracy. Ocena wniosków oparta będzie na pełnej definicji tematów opisanych w programie pracy. Dla każdego tematu podane są odpowiednie instrumenty.

Numer referencyjny tematuKrótki tytuł tematuInstrumenty(1)
NEST-2004-Path-1Biologia syntetycznaSTREP, CA, SSA
NEST-2004-Path-2Co to znaczy być człowiekiemSTREP, CA, SSA
NEST-2004-Path-3Zmierzyć niezmierzoneSTREP, CA, SSA
(1) STREP = konkretnie ukierunkowany projekt badawczy; CA = działanie

koordynacyjne; SSA = konkretne działanie wspierające.

10. Minimalna liczba uczestników(2):

InstrumentMinimalna liczba
STREP i CA3 niezależne podmioty prawne z trzech różnych PC lub PS, w tym przynajmniej z 2 PC lub SKK
SSA1 podmiot prawny z jednego PC lub PS

11. Ograniczenie uczestnictwa: brak.

12. Umowy konsorcyjne: Od uczestników w zakresie działań RTD wyłonionych w drodze niniejszego zaproszenia nie wymaga się zawarcia umowy konsorcyjnej, jednakże zachęca się do rozważenia ewentualnych korzyści wynikających z takiego porozumienia oraz do podpisania umowy, jeśli to stosowne.

13. Procedura oceny:

– Oceny dokonują arbitrzy (ocena na odległość) i zespoły ekspertów zbierających się w Brukseli.

– Złożone wnioski muszą być pełnymi wnioskami. Pełne wnioski nie będą oceniane anonimowo.

14. Kryteria oceny:

– Projekty STREP:

– por. kryteria i progi dla działań w ramach PATHFINDER pkt 8.2.7 programu pracy. Projekty CA i SSA będą oceniane zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku B do programu pracy.

15. Przewidywane terminy oceny i selekcji:

– Wyniki oceny: 3 miesiące po terminie składania wniosków.

– Zawarcie umowy: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym konkursem wejdą w życie siedem miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

______

(1) Celem zapewnienia prawidłowych kryteriów oceny wniosków należy wskazać we wnioskach tylko jeden kod działania (INSIGHT, ADVENTURE albo NEST SUPPORT). W przypadku niejasności Komisja przydzieli wnioski do działania, które uzna za najbardziej odpowiednie.

(2) PC = Państwa Członkowskie UE, PS (włącznie z SKK) = państwa stowarzyszone, SKK = stowarzyszone kraje kandydujące.