Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.147.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2005 r.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego"

(2005/C 147/07)

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2005 r.)

1.
Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/EC z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002 do 2006)(1), Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, pt.: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego" (2002-2006)(2) (zwany dalej "programem jednostkowym").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej "Komisją") przyjęła dnia 6 grudnia 2002 r. program pracy(3) (zwany dalej "programem pracy") szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002 do 2006)(4) (zwanego dalej "zasadami uczestnictwa"), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2.
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (dalej zwane "zaproszeniem") obejmuje niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załączniku. Załącznik zawiera w szczególności terminy składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.
3.
Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) (zwane dalej "wnioskodawcami") mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu. Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6).

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4.
Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i Procedury Selekcji(7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(-ń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5.
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS)(8). Tym niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

The HRM Activity Information Desk

(Call identifier:.............)

Research Directorate General

B-1049 Brussels

lub adres e-mail: rtd-mc-papersubmission@cec.eu.int

Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać w formacie PDF ("portable document format", kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami - embedded fonts). Pliki poddane kompresji ("zzipowane") nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

6.
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7.
W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.
8.
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.
9.
We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJE O SKŁADANIU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH SIECI BADAWCZO-SZKOLENIOWYCH IM. MARIE CURIE

1. Program szczegółowy: Kształtowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

2. Dział: Działania związane z zasobami ludzkimi i mobilnością

3. Tytuł ogłoszenia: Zaproszenie do składania wniosków dotyczących sieci badawczo-szkoleniowych im. Marie Curie

4. Oznaczenie ogłoszenia: FP6-2005-Mobility-1

5. Data publikacji: 17 czerwca 2005 r.

6. Termin składania wniosków: 28 września 2005 r., godz. 17:00 (czas lokalny w Brukseli).

7. Orientacyjny budżet całkowity: 220 mln EUR.

8. Instrumenty: zob. punkt 2.3.1.1. programu prac.

9. Minimalna liczba uczestników: zob. warunki określone w punkcie 2.3.1.1. programu prac.

10. Ograniczenia uczestnictwa (rodzaje organizacji, przedmiot działalności, państwa trzecie): zob. warunki przewidziane w punktach 2.3.1.1. i 2.5 programu prac.

11. Umowy konsorcjalne: Od uczestników działań w zakresie badań naukowych i rozwoju technicznego, będących następstwem niniejszego ogłoszenia, nie wymaga się zawarcia umów konsorcjalnych.

12. Procedura oceny wniosków: Ocena nastąpi po zakończeniu dwuetapowego procesu składania wniosków. Liczba wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie określona jako wielokrotność liczby wniosków przewidzianych od sfinansowania w ramach ogłoszenia zgodnie z informacjami zawartymi w Wytycznych do Oceny i Procedur Selekcji Wniosków. Zastosowany zostanie mnożnik 2,5. Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny: Informacje o obowiązujących kryteriach (oraz ich odpowiednich punktacjach, progach i łącznym prógu) dla każdego instrumentu znajdują się w załączniku Mob-B programu prac.

14. Orientacyjny harmonogram oceny wniosków i zawierania umów: - Wstępne wyniki oceny: Oczekuje się, że wyniki pierwszego etapu będą dostępne w grudniu 2005 r., a drugiego etapu w ciągu około 4 miesięcy od 14 lutego 2006 r., terminu składania pełnych wniosków. - Podpisanie umów: oczekuje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem wejdą w życie w pierwszej połowie 2006 r.

______

(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 44.

(3) Decyzja Komisji C(2002) 4791, zmieniona przez decyzję Komisji C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571, C(2004) 48 i C(2004) 3330 - wszystkie niepublikowane.

(4) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5) Dz.U. L 248 z 16.09.2002, str. 1.

(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7) C(2003) 883 z 27 marca 2003 r., ostatnio zmienione przez C(2004) 3337 z 1 września 2004 r.

(8) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.