Zaproszenie do składania wniosków - DG ENTR ENT-SAT-10/5010 - Program nagród GALILEO-EGNOS.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.292.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2010 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - DG ENTR ENT-SAT-10/5010

Program nagród GALILEO-EGNOS

(2010/C 292/06)

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2010 r.)

1. Cele i opis

Współfinansowanie mechanizmu przyznawania nagród za innowacyjne wnioski oparte na technologii GNSS (globalny system nawigacji satelitarnej) UE (EGNOS i GALILEO), które będą promowały innowacje przemysłowe i stosowanie wysokich technologii w całej Europie.

Rodzaje działań objętych wsparciem:

– organizacja dorocznego konkursu, w ramach którego przyznawane będą nagrody, oraz zarządzanie nim (publikacja zaproszeń do przedstawiania pomysłów, na podstawie których składane będą wnioski przedsiębiorców; ocena pomysłów przez ekspertów; przyznawanie nagród),

– zbieranie funduszy uzupełniających dotację Komisji,

– upowszechnianie "skierowane do wewnątrz", tj. zwiększanie liczby innowacyjnych pomysłów zgłaszanych każdego roku do konkursu o nagrody GALILEO,

– upowszechnianie "skierowane na zewnątrz", tj. nadanie projektowi odpowiedniej rangi w światowej branży GNSS w celu wypromowania konkursu, jego uczestników i laureatów,

– monitorowanie laureatów i uczestników,

– koordynacja z programami wspierania innowacji i instrumentami finansowania na późniejszym etapie, tak by nagroda GALILEO stanowiła pośredni krok na drodze do uzyskania finansowania lub innego wsparcia dla innowacji/przedsiębiorczości.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioski powinny być składane przez organizacje prywatne lub publiczne mające swoją siedzibę w jednym z następujących państw:

– 27 państw Unii Europejskiej,

– państwa EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

3. Budżet i czas trwania projektu

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 900.000 EUR.

Planowany termin rozpoczęcia działania: maj 2011 r. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy.

4. Termin składania wniosków

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 15 stycznia 2011 r.

5. Dodatkowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.