Zaproszenie do składania wniosków - DG EAC nr EAC/73/04 - Zaproszenie do składania wnisoków na 2005 r. na ogólne działania... - OpenLEX

Zaproszenie do składania wniosków - DG EAC nr EAC/73/04 - Zaproszenie do składania wnisoków na 2005 r. na ogólne działania związane z obserwacją, analizą i innowacyjnością (Działania 6.1.2 i 6.2 programu Socrates).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.5.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 stycznia 2005 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW - DG EAC NR EAC/73/04

Zaproszenie do składania wnisoków na 2005 r. na ogólne działania związane z obserwacją, analizą i innowacyjnością

(Działania 6.1.2 i 6.2 programu "Socrates")

(2005/C 5/04)

(Dz.U.UE C z dnia 8 stycznia 2005 r.)

1.
Cele i opis

Na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi etap wspólnotowego programu "Sokrates"(1), Komisja ogłasza zaproszenie do składania wniosków na wykonanie "Ogólnych działań obserwacji i analizy" (działanie 6.1.2, pkt c) i d)) oraz "Inicjatyw nowatorskich odpowiadających pojawiającym się potrzebom" (działanie 6.2), poprzez środki mające na celu poprawę i ułatwienie wymiany informacji i doświadczeń, jak również poprzez realizację innowacji w dziedzinie edukacji pomiędzy państwami uczestniczącymi w programie "Socrates".

2.
Kandydaci kwalifikujący się.

Wnioski o wsparcie mogą obejmować lub być złożone przez podmioty mające siedzibę w państwach uczestniczących w programie "Socrates", tzn.:

– 25 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej,

– krajach EFTA i EOG: Islandii, Lichtensteinie i Norwegii,

– krajach kandydujących: Bułgarii, Rumunii, Turcji.

Jako kwalifikujące się do złożenia wniosków w ramach niniejszego zaproszenia traktuje się organizacje i podmioty mające siedzibę w państwach uczestniczących w programie "Sokrates", które wykażą się kompetencjami i doświadczeniem wystarczającymi do zrealizowania proponowanego działania i które zaangażują jako partnerów w projekcie podmioty z co najmniej pięciu państw uczestniczących w programie "Socrates", włącznie z krajem, w którym znajduje się instytucja koordynująca projekt, wśród których znajdzie się co najmniej jedno Państwo Członkowskie Unii Europejskiej.

Podmioty kwalifikujące się wniosków w ramach niniejszego zaproszenia są sklasyfikowane według typów i umieszczone w wykazie znajdującym się w załączniku 2 do niniejszego Zaproszenia zatytułowanym "Wykaz kodów do zastosowania we wniosku".

3.
Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi w przybliżeniu 2.297.000 EUR. Pomoc finansowa Komisji nie może przekroczyć 75 % całkowitych wydatków kwalifikujących się. Maksymalna kwota dotacji przyznanej przez Komisję wynosi 220.000 EUR rocznie.

Działania muszą rozpocząć się z dniem 1 października 2005 r. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 24 miesiące.

4.
Termin składania wniosków

Wnioski o finansowanie należy wysłać do Komisji najpóźniej do dnia 18 marca 2005 r.

5.
Szczegółowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe i załączniki dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/observation/call_en.html

Wnioski muszą być w pełni zgodne z przepisami zawartymi w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.

______

(1) Decyzja 253/2000/WE z dnia 24 stycznia 2000 r., Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1-15.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.