Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.18.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

(2019/C 18/04)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2019 r.)

1. Kontekst i cel niniejszego zaproszenia do składania wniosków
1.1. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych

W dniu 22 października 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) nr 1144/2014 1  w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008. Rozporządzenie to uzupełnia rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 2 , a zasady jego stosowania zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1831 3 .

Ogólnym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

Celami szczegółowymi działań informacyjnych i promocyjnych są:

a) podniesienie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii;
b) zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i niektórych produktów spożywczych oraz zwiększenie ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią;
c) podniesienie wiedzy o unijnych systemach jakości i ich lepsza rozpoznawalność;
d) zwiększenie udziału w rynku unijnych produktów rolnych i niektórych produktów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w państwach trzecich o najwyższym potencjale wzrostu;
e) przywrócenie zwykłych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.
1.2. Roczny program prac Komisji na 2019 r.

W rocznym programie prac Komisji na 2019 r., przyjętym decyzją wykonawczą 4  w dniu 14 listopada 2018 r., ustalono szczegóły przyznawania współfinansowania oraz priorytety dotyczące programów prostych, jak i programów, w których uczestniczy wiele państw, na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich. Jest on dostępny pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

1.3. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Komisja Europejska powierzyła Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (zwanej dalej "Chafea") zarządzanie niektórymi częściami działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w tym rozpoczęcie procedury zaproszenia do składania wniosków i ocenę wniosków w sprawie programów prostych.

1.4. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy wdrożenia programów prostych, na podstawie sekcji 1.2.1.1 (działania w ramach priorytetu tematycznego 1: programy proste wdrażane na rynku wewnętrznym) oraz sekcji 1.2.1.2 (działania w ramach priorytetu tematycznego 2: programy proste wdrażane w państwach trzecich) załącznika I do rocznego programu prac na 2019 r.

2. Cele - priorytety - tematy

W sekcjach 1.2.1.1 i 1.2.1.2 załącznika I do rocznego programu prac na 2019 r. ustanawia się priorytety tematyczne w odniesieniu do działań współfinansowanych w ramach niniejszego zaproszenia (zob. również sekcja 6.2 poniżej dotycząca kwalifikujących się działań). Wnioski składane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie muszą wchodzić w zakres jednego z 6 tematów określonych we wspomnianych sekcjach rocznego programu prac; w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione przy przyznawaniu finansowania. Wnioskodawcy mogą złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach tego samego tematu priorytetowego. Wnioskodawcy mogą również złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach różnych priorytetów tematycznych lub tematów.

3. Harmonogram

Termin składania wniosków upływa dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego).

Etapy/terminyData i godzina albo orientacyjny okres
a)Publikacja zaproszenia do składania wniosków15.1.2019
b)Termin zadawania pytań niezwiązanych z IT2.4.2019, godz. 17.00 CET
c)Termin odpowiedzi na pytania niezwiązane z IT9.4.2019, godz. 17.00 CET
d)Termin składania wniosków16.4.2019, godz. 17.00 CET
e)Okres ocenykwiecień - sierpień 2019 r.
f)Decyzja Komisjipaździernik 2019 r.
g)Przekazanie informacji wnioskodawcom przez państwa członkowskiepaździernik 2019 r.
h)Etap dostosowania dotacjipaździernik 2019 r. - styczeń 2020 r.
i)Podpisanie umowy o udzielenie dotacji między państwami członkowskimi a beneficjentami< styczeń 2020 r.
j)Data rozpoczęcia działania> 1.1.2020
4. Dostępny budżet

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach tego zaproszenia wynosi 95 000 000 EUR. Orientacyjne kwoty odnośnie do każdego z tematów są wskazane w tabeli "Kwalifikujące się działania" w sekcji 6.2 poniżej.

Kwota ta zależy od dostępności środków ujętych w budżecie ogólnym UE na 2019 r. po jego przyjęciu przez władzę budżetową UE lub przewidzianych w dwunastych częściach środków tymczasowych. Kwota ta zależy również od dostępności środków na trzy kolejne lata, przy uwzględnieniu ich niezróżnicowanego charakteru.

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia wszystkich dostępnych funduszy.

5. Wymagania w zakresie dopuszczalności

Wnioski należy przesłać nie później niż w terminie składania wniosków, o którym mowa w sekcji 3.

Wnioski muszą zostać złożone elektronicznie przez koordynatora za pośrednictwem portalu Funding and Tenders (elektroniczny system składania wniosków jest dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/ portal/screen/programmes/agrip).

Niezastosowanie się do wyżej wymienionych wymogów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Wnioski można składać w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej. Przygotowując wnioski, wnioskodawcy powinni jednak wziąć pod uwagę, że umowami o udzielenie dotacji będą zarządzały państwa członkowskie. W związku z tym zachęca się wnioskodawców do składania swoich wniosków w języku lub językach państwa członkowskiego, z którego pochodzi organizacja inicjująca lub pochodzą organizacje inicjujące, chyba że państwo członkowskie, o którym mowa, wyraziło zgodę na podpisanie umowy o udzielenie dotacji w języku angielskim 5 .

Dla ułatwienia przeglądu wniosków przez niezależnych ekspertów, którzy wnoszą wkład techniczny do oceny, wnioskowi powinno najlepiej towarzyszyć tłumaczenie części technicznej wniosku (część B) na język angielski, jeżeli wniosek jest napisany w innym języku urzędowym UE.

6. Kryteria kwalifikowalności
6.1. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioski dotyczące programów prostych mogą być składane wyłącznie przez osoby prawne lub inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem że ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz pod warunkiem że dane podmioty dają gwarancje ochrony interesów finansowych Unii równorzędne z gwarancjami, jakie dają osoby prawne, jak określono w art. 197 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym") 6 .

Dokładniej rzecz ujmując, kwalifikują się wnioski złożone przez następujące organizacje i podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014:

(i) organizacje branżowe i międzybranżowe mające siedzibę w jednym z państw członkowskich i reprezentatywne dla danego sektora lub danych sektorów w tym państwie członkowskim, w szczególności przez organizacje międzybranżowe, o których mowa w art. 157 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 7 , oraz grupy określone w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 8 , pod warunkiem że reprezentują one nazwę chronioną na mocy tego ostatniego rozporządzenia i objętą tym programem;
(ii) organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, o których mowa w art. 152 i 156 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uznane przez państwa członkowskie; lub
(iii) organy sektora rolno-spożywczego, których celem i przedmiotem działalności jest promocja i informowanie na temat produktów rolnych i którym państwo członkowskie powierzyło świadczenie wyraźnie określonych usług użyteczności publicznej w tej dziedzinie; organy te muszą mieć siedzibę prawną w danym państwie członkowskim od co najmniej dwóch lat przed datą publikacji zaproszenia do składania wniosków, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

Wymienione powyżej organizacje inicjujące mogą złożyć wniosek, pod warunkiem że reprezentują one sektor lub produkt, do którego odnosi się wniosek, zgodnie z warunkami określonymi w art. 1 ust. 1 lub 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829, a więc w następujący sposób:

(i) organizację branżową lub międzybranżową, z siedzibą w państwie członkowskim, o której mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywną dla danego sektora objętego programem:
- jeżeli obejmuje ona co najmniej 50 % w stosunku do liczby producentów lub 50 % wielkości lub wartości produkcji zbywalnej produktu(-ów) lub danego sektora w danym państwie członkowskimi, lub
- jeśli jest to organizacja międzybranżowa uznana przez państwo członkowskie zgodnie z art. 158 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 9 ;
(ii) grupę zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 oraz o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywną dla nazwy chronionej na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i objętą programem, w przypadku gdy obejmuje ona co najmniej 50 % wielkości lub wartości produkcji zbywalnej produktu(-ów), którego(-ych) nazwa jest chroniona;
(iii) organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywne dla produktu(-ów) lub danego sektora w ramach programu w przypadku, gdy są uznane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 154 i 156 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;
(iv) organ sektora rolno-spożywczego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, uznaje się za reprezentatywny dla objętego(-ych) programem sektora(-ów) z uwagi na fakt, że przedstawiciele tego produktu(-ów) lub sektora są ich członkami.

W drodze odstępstwa od powyższych ppkt (i) i (ii) można przyjąć niższe progi, jeśli organizacja inicjująca wykaże w przedstawionym wniosku, że istnieją szczególne okoliczności, w tym dowody dotyczące struktury rynku, które uzasadniałyby uznanie organizacji inicjującej za reprezentatywną dla danego(-ych) produktu(-ów) lub sektora.

Wnioski mogą być składane przez jedną organizację inicjującą lub większą ich liczbę, przy czym wszystkie powinny pochodzić z tego samego państwa członkowskiego UE.

Jedynie wnioski złożone przez podmioty mające siedzibę w państwach członkowskich UE są kwalifikowalne.

Informacja dla wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa: należy zwrócić uwagę, że kryteria kwalifikowalności muszą być spełnione w całym okresie, na który przyznawana jest dotacja. W przypadku gdy Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie dotowania bez zawarcia z UE umowy, która w szczególności zapewni dalszą kwalifikowalność wnioskodawców ze Zjednoczonego Królestwa, wnioskodawcy ze Zjednoczonego Królestwa przestaną otrzymywać dotacje UE (w miarę możliwości przy zachowaniu prawa do udziału w projekcie) lub będą musieli wycofać się z projektu na mocy art. 34.3 umowy o udzielenie dotacji.

Niekwalifikujące się podmioty: wnioskodawcy, którzy już korzystają z finansowania unijnego w ramach tych samych działań informacyjnych i promocyjnych, które stanowią część ich wniosku(-ów), nie kwalifikują się do finansowania unijnego w odniesieniu do tych działań na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

W celu oceny kwalifikowalności wnioskodawców wymagane są następujące dokumenty potwierdzające:

- podmiot prywatny: wyciąg z urzędowego rejestru, kopia statutu lub wyciąg z rejestru handlowego bądź rejestru stowarzyszeń,
- podmiot publiczny: kopia uchwały lub decyzji ustanawiającej spółkę publiczną bądź inny urzędowy dokument ustanawiający podmiot prawa publicznego,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej: dokumenty stanowiące dowód, iż ich przedstawiciel jest uprawniony lub ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w ich imieniu zobowiązań prawnych,
- Dodatkowo każdy wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich dokumentów zaświadczających o tym, że spełnia on kryteria reprezentatywności określone w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829.
6.2. Kwalifikujące się działania i czynności

Wnioski muszą spełniać kryteria kwalifikowalności wymienione w załączniku II do rocznego programu prac, mianowicie:

a) wnioski mogą obejmować wyłącznie produkty i systemy wymienione w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014;
b) we wniosku należy zapewnić, aby działania były realizowane przez organy wykonawcze, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) 1144/2014. Organizacje inicjujące muszą wybrać organy odpowiedzialne za realizację programów, zapewniając najlepszy stosunek jakości do ceny i brak konfliktu interesów (zob. art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829). Organizacja inicjująca zobowiązuje się do wyboru podmiotu realizującego program najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji (zob. art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831);
c) jeżeli organizacja inicjująca proponuje zrealizowanie niektórych części samego wniosku, zapewnia ona, aby koszt działania, które planuje sama przeprowadzić, nie przekraczał normalnych stawek rynkowych;
d) wnioski są zgodne z przepisami prawa Unii dotyczącymi tych produktów i ich wprowadzania do obrotu, są zaplanowane na dużą skalę, mają wymiar unijny i są zgodne z wszystkimi innymi przepisami określonymi w art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829;
e) jeśli przesłanie programu obejmuje informacje na temat wpływu na zdrowie, wnioski są zgodne z przepisami określonymi w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829;
f) jeżeli we wniosku proponuje się wskazanie pochodzenia lub znaków handlowych, jest on zgodny z przepisami określonymi w rozdziale II rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831.
Informacja dla wnioskodawców składających wnioski skierowane do Zjednoczonego Królestwa: prosimy mieć na uwadze, że wycofanie się Zjednoczonego Królestwa z UE może skutkować zmianami we wdrażaniu programów.

Do celów oceny kwalifikowalności planowanych działań należy przedstawić następujące informacje:

- we wnioskach obejmujących krajowe systemy jakości należy przedstawić dokumentację lub odniesienie do źródeł dostępnych publicznie, które potwierdzają, że państwo członkowskie uznaje system jakości,
- we wnioskach odnoszących się do rynku wewnętrznego i obejmujących przesłanie, które dotyczy właściwych praktyk żywieniowych i odpowiedzialnego spożywania alkoholu, należy opisać, w jaki sposób program przedstawiony we wniosku i jego przesłanie(-nia) są zgodne z odnośnymi przepisami krajowymi w dziedzinie zdrowia publicznego w państwie członkowskim, w którym program zostanie wdrożony. W uzasadnieniu należy przedstawić odniesienia lub dokumentację, które potwierdzają przedstawione informacje.

Ponadto wniosek musi być również zgodny z jednym z priorytetów tematycznych wymienionych w rocznym programie prac na 2019 r. w przypadku programów prostych. Poniżej zamieszczono fragmenty rocznego programu prac na 2019 r. zawierające 6 tematów, w odniesieniu do których można składać wnioski. Tekst zawiera opis tematu, przewidzianą odnośną kwotę, cele i oczekiwane wyniki.

Działania w ramach priorytetu tematycznego 1: programy proste wdrażane na rynku wewnętrznym

TematyPrzewidywana łączna kwotaRoczne priorytety, cele i oczekiwane wyniki
Temat 1

Programy informacyjne i promocyjne, których celem jest poszerzenie wiedzy o unijnych systemach jakości, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, oraz zwiększenie ich rozpoznawalności

12 000 000 EURCelem jest poszerzenie wiedzy o unijnych systemach jakości i zwiększenie ich rozpoznawalności; chodzi o:

a) systemy jakości: chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG), gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS) oraz opcjonalne warunki jakości;

b) ekologiczną metodę produkcji;

c) znak graficzny produktów rolnych wysokiej jakości, specyficznych dla regionów najbardziej oddalonych w Unii.

Programy informacyjne i promocyjne ukierunkowane na te unijne systemy jakości powinny być głównym priorytetem na rynku wewnętrznym, gdyż zapewniają one konsumentów o jakości i cechach produktu lub zastosowanym procesie produkcji, tworzą wartość dodaną takich produktów i zwiększają ich możliwości rynkowe.

Jednym ze spodziewanych rezultatów jest wzrost poziomu rozpoznawalności znaku graficznego związanego z unijnymi systemami jakości przez europejskich konsumentów. Zgodnie ze specjalnym badaniem Eurobarometr (nr 473) tylko 18 % europejskich konsumentów rozpoznaje logo produktów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), a 15 % rozpoznaje logo gwarantowanej tradycyjnej specjalności, przy czym są to główne unijne systemy jakości. Chociaż świadomość dotycząca logo rolnictwa ekologicznego wzrosła od 2015 r. o cztery punkty, wciąż tylko 27 % europejskich konsumentów rozpoznaje logo UE dotyczące rolnictwa ekologicznego.

Oczekiwanym ostatecznym efektem jest zwiększenie konkurencyjności i spożycia produktów zarejestrowanych w ramach unijnego systemu jakości, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku.

Temat 2

Programy informacyjne i promocyjne, których celem jest podkreślenie specyfiki metod unijnej produkcji rolnej, charakterystyki europejskich produktów rolno-spożywczych oraz systemów jakości, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014

8 000 000 EURCelem jest podkreślenie co najmniej jednej ze specyficznych cech metod unijnej produkcji rolnej, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, identyfikowalności, autentyczności, oznakowania, wartości odżywczych i zdrowotnych (w tym właściwych praktyk żywieniowych i odpowiedzialnego spożywania dopuszczalnych napojów alkoholowych), dobrostanu zwierząt, poszanowania środowiska i zrównoważonego charakteru oraz cech produktów rolnych i środków spożywczych, zwłaszcza w zakresie ich jakości, smaku, różnorodności lub tradycji.

Oczekiwanym ostatecznym efektem jest podniesienie świadomości w kwestii zalet unijnych produktów rolnych wśród europejskich konsumentów oraz zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-spożywczych, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku.

Działania w ramach priorytetu tematycznego 2: programy proste wdrażane w państwach trzecich

W celu uzyskania dodatkowych informacji wnioskodawcy mogą odnieść się do sekcji 1.2.1 załącznika I do rocznego programu prac.

TematyPrzewidywana łączna kwotaRoczne priorytety, cele i oczekiwane wyniki
Temat 3

Programy informacyjne i promocyjne dotyczące jednego z następujących krajów lub większej ich liczby: Chiny (w tym Hongkong i Makau), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, region Azji Południowo-Wschodniej lub Azja Południowej (1)

25 250 000 EURProgramy informacyjne i promocyjne są ukierunkowane na co najmniej jedno państwo określone w odpowiednim temacie.

Cele tych programów są zgodne z celami głównymi i szczegółowymi wymienionymi w art. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

Temat 4

Programy informacyjne i promocyjne ukierunkowane na co najmniej jedno następujące państwo: Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk lub Kolumbia

22 000 000 EUROczekiwanym ostatecznym efektem jest zwiększenie konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolno-spożywczych, a także zwiększenie ich widoczności oraz udziału w rynku we wspomnianych państwach docelowych.
Temat 5

Programy informacyjne i promocyjne ukierunkowane na inne obszary geograficzne

25 250 000 EUR
Temat 6 (*)

Programy informacyjne i promocyjne ukierunkowane na dowolne państwo trzecie dotyczące oliwek stołowych, jak określono w części VII lit. b) załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2018

2 500 000 EUR
(*) Programy dotyczące oliwek stołowych ukierunkowane na państwa trzecie mają zastosowanie w ramach tematu 6. Nie mogą mieć zastosowania w ramach tematów 3, 4 ani 5, poza sytuacjami, w których oliwki stołowe są powiązane z innym produktem lub z innymi produktami.

(1) Układ regionów jest zgodny z klasyfikacją państw i regionów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bardziej szczegółowe informacje na temat listy państw wchodzących w skład obszarów geograficznych można znaleźć pod adresem: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

Jeżeli organizacja inicjująca chce ukierunkować swoje działania na kilka regionów priorytetowych w państwach trzecich, składa ona kilka wniosków albo jeden wniosek na temat. Może ewentualnie złożyć wniosek w ramach tematu Programy informacyjne i promocyjne ukierunkowane na inne obszary geograficzne. Temat ten odnosi się do obszarów geograficznych, które nie zostały ujęte w wykazie w temacie 3 ani 4, może jednak również dotyczyć połączenia kilku regionów priorytetowych ujętych w wykazie w tematach 3 i 4.

Rodzaje kwalifikujących się działań

Działania promocyjne i informacyjne mogą w szczególności obejmować następujące działania kwalifikujące się w ramach niniejszego zaproszenia:

1. Zarządzanie projektem
2. Public relations
- Działania w zakresie PR
- Wydarzenia prasowe
3. Strona internetowa, media społecznościowe
- Założenie, aktualizowanie i utrzymanie strony internetowej
- Media społecznościowe (założenie kont, regularne posty)
- Inne (aplikacje mobilne, platformy elearningowe, seminaria internetowe itp.)
4. Reklamy
- prasa drukowana
- telewizyjna
- radiowa
- online
- zewnętrzna
- kinowa
5. Narzędzia przekazywania informacji
- publikacje, teczki prasowe, materiały reklamowe
- promocyjne filmy wideo
6. Wydarzenia
- stoiska na targach
- seminaria, warsztaty, spotkania B2B, szkolenia dla handlowców/kucharzy, zajęcia w szkołach
- tygodnie restauracji
- sponsorowanie imprez
- wyjazdy studyjne do krajów europejskich
7. Promocja w punktach sprzedaży
- dni degustacji
- pozostałe: promocja w publikacjach detalistów, reklama w punktach sprzedaży
Degustowanie i dystrybuowanie próbek jest niedozwolone w ramach kampanii w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, prowadzonych na rynku wewnętrznym; działania te są jednak akceptowalne, jeśli uzupełniają oraz wspierają działania informacyjne dotyczące systemów jakości i ekologicznej metody produkcji.

Okres realizacji

Współfinansowane działanie (dostarczanie informacji/programy promocyjne) jest realizowane przez okres co najmniej jednego roku, lecz nie dłużej niż przez trzy lata.

We wnioskach należy określić czas trwania działania.

7. Kryteria wykluczenia 10
7.1. Wykluczenie z udziału w procedurze

Z ubiegania się o dotację w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wyklucza się wnioskodawców, którzy znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia:

a) wnioskodawca znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, znajduje się w stanie zawarcia układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w unijnych lub krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych;
b) stwierdzono - w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej - że wnioskodawca naruszył swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z obowiązującego prawa;
c) stwierdzono - w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej - że wnioskodawca dopuścił się poważnego wykroczenia zawodowego poprzez naruszenie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ten wnioskodawca należy, lub poprzez jakiekolwiek zachowanie wskazujące na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo, w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań:
(i) przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia lub do sprawdzenia spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów kwalifikacji lub w ramach wykonania umowy, umowy o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji, które to informacje w wyniku nieuczciwości lub zaniedbania wprowadzały w błąd;
(ii) zawarcie porozumienia z innymi wnioskodawcami w celu zakłócenia konkurencji;
(iii) naruszenie praw własności intelektualnej;
(iv) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez Agencję w trakcie procedury wyboru;
(v) próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danemu wnioskodawcy nienależną przewagę w procedurze wyboru;
d) stwierdzono - w drodze prawomocnego wyroku - że wnioskodawca dopuścił się któregokolwiek z następujących czynów:
(i) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 11  oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.;
(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 oraz w rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspólnot Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z dnia 26 maja 1997 r., lub zachowań, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW 12 , lub korupcji zdefiniowanej w innych mających zastosowanie przepisach;
(iii) zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW 13 ;
(iv) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 14 ;
(v) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW 15 , lub podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których to czynach mowa w art. 4 tej decyzji;
(vi) pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE 16 ;
e) wnioskodawca dopuścił się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem umowy, umowy o udzielenie dotacji lub decyzji finansowanych z budżetu UE, co doprowadziło do ich przedterminowego zakończenia lub do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych lub zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał Obrachunkowy w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń;
f) stwierdzono - w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej - że wnioskodawca dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 17 ;
g) stwierdzono - w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej - że wnioskodawca utworzył podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych, których stosowanie jest wymagane w jurysdykcji ich siedziby statutowej, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa;
h) stwierdzono - w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej - że utworzono podmiot z zamiarem, o którym mowa w lit. g);
i) w przypadku sytuacji, o których mowa w lit. c) - h) powyżej, wnioskodawca podlega:
(i) faktom stwierdzonym w ramach audytów lub dochodzeń przeprowadzonych przez Prokuraturę Europejską po jej ustanowieniu, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych lub audytora wewnętrznego, lub w ramach wszelkich innych weryfikacji, audytów lub kontroli prowadzonych w zakresie odpowiedzialności urzędnika zatwierdzającego instytucji unijnej, urzędu europejskiego, agencji unijnej lub organu unijnego;
(ii) nieprawomocnym wyrokom lub decyzjom administracyjnym innym niż ostateczne, które mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez właściwy organ nadzorczy odpowiedzialny za sprawdzanie stosowania norm etyki zawodowej;
(iii) faktom, o których mowa w decyzjach osób i podmiotów, którym powierzono zadania związane z wykonywaniem budżetu UE;
(iv) informacjom przekazanym przez państwa członkowskie wykonujące środki finansowe Unii;
(v) decyzjom Komisji dotyczącym naruszenia prawa konkurencji Unii lub decyzjom właściwego organu krajowego dotyczącym naruszenia prawa konkurencji Unii lub krajowego prawa konkurencji; lub
(vi) decyzjom o wykluczeniu podjętym przez urzędnika zatwierdzającego z instytucji unijnej, urzędu europejskiego, agencji unijnej lub organu unijnego.
7.2. Wykluczenie z procedury udzielenia dotacji

Wnioskodawcy zostaną wykluczeni z procedury przyznania współfinansowania, jeżeli w trakcie procedury udzielenia dotacji znajdują się w jednej z sytuacji opisanych w art. 141 rozporządzenia finansowego 18 :

a) znajdują się w sytuacji wykluczenia ustalonej zgodnie z art. 136 rozporządzenia finansowego;
b) wprowadzili w błąd, przedstawiając informacje wymagane jako warunek udziału w postępowaniu, bądź nie przedstawili tych informacji w postępowaniu o udzielenie dotacji lub w dalszym ciągu nie przedstawiają tych informacji;
c) byli wcześniej zaangażowani w przygotowanie dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru, w przypadku gdy pociąga to za sobą naruszenie zasady równego traktowania, w tym również zakłócenie konkurencji, któremu nie można zaradzić w inny sposób.

W celu wykazania zgodności z kryteriami wykluczenia, składając wniosek przez internet, koordynator musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Wszyscy beneficjenci (w przypadku dotacji dla wielu beneficjentów), którzy zostali wybrani do przyznania współfinansowania, muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 136 ust. 1 i 2 oraz art. 141 i 142 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy powinni postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na portalu Funding and Tenders.

8. Kryteria wyboru
8.1. Zdolność finansowa

Wnioskodawcy muszą mieć stałe i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności przez okres realizacji działania i muszą uczestniczyć w jego finansowaniu.

Zdolność finansowa wszystkich wnioskodawców będzie oceniana zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046. Taka ocena nie zostanie dokonana, jeżeli:

- wkład UE, o którego przyznanie wnioskodawca złożył wniosek, wynosi ≤ 60 000 EUR,
- wnioskodawca jest podmiotem publicznym.

Dokumenty potwierdzające, które należy załączyć do internetowego wniosku w celu umożliwienia oceny zdolności finansowej, obejmują:

- roczne sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) za ostatni rok budżetowy, który został zamknięty (w przypadku nowo założonych podmiotów sprawozdanie finansowe należy zastąpić biznesplanem),
- wypełniony formularz rentowności podsumowujący niezbędne dane z rocznego sprawozdania finansowego, które pozwalają na ocenę zdolności finansowej wnioskodawcy.

Ponadto w przypadku koordynatora lub innego beneficjenta występującego o wkład UE wynoszący ≥ 750 000 EUR (pułap na beneficjenta):

- sprawozdanie z audytu sporządzone przez zatwierdzonego audytora zewnętrznego potwierdzające księgi rachunkowe za ostatni dostępny rok budżetowy. Tego przepisu nie stosuje się do podmiotów publicznych.
8.2. Zdolność operacyjna

Wnioskodawcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji proponowanych działań.

Wnioskodawcy muszą wykazać, że na kierownika projektu zostanie wyznaczona co najmniej jedna osoba fizyczna, która współpracuje z wnioskodawcą na podstawie umowy o pracę lub która została przydzielona do działania na podstawie równoważnego aktu powołania, płatnego oddelegowania lub innych rodzajów umów bezpośrednich (np. obejmujących świadczenie usług). Kierownik projektu musi mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Na dowód należy dostarczyć następujące informacje w załączniku "CV":

- życiorys (kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) osoby lub osób, które będą ponosiły główną odpowiedzialność za zarządzanie proponowanym działaniem i jego realizację 19 .

W przypadkach gdy organizacje inicjujące proponują realizację niektórych części wniosku, należy udowodnić, że posiadają one co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. Na dowód należy dostarczyć następujące informacje w załączniku "Dodatkowe informacje":

- sprawozdanie z działalności organizacji inicjującej(-ych) lub opis działań przeprowadzonych w związku z działaniami, które kwalifikują się do współfinansowania, jak opisano w sekcji 6 (powyżej).
9. Kryteria udzielania dotacji

Część B formularza pozwala na ocenę wniosku na podstawie kryteriów przyznania finansowania.

Wnioskodawcy muszą zaproponować skuteczną strukturę zarządzania oraz przedstawić jasny i dokładny opis strategii i spodziewanych wyników.

Treść każdego wniosku będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów oraz kryteriów szczegółowych:

KryteriaMaksymalna ilość punktówPróg
1. Wymiar unijny2014
2. Jakość wniosku technicznego4024
3. Jakość zarządzania projektem106
4. Budżet i opłacalność3018
OGÓŁEM10062

Wnioski znajdujące się poniżej ogólnych lub indywidualnych progów przedstawionych powyżej należy odrzucić. Następujące kryteria szczegółowe są brane pod uwagę przy ocenie każdego z głównych kryteriów udzielania dotacji:

1. Wymiar unijny:
a) znaczenie proponowanych działań informacyjnych i promocyjnych dla celów głównych i szczegółowych wymienionych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, celów wymienionych w art. 3 tego rozporządzenia, a także priorytetów, celów i oczekiwanych wyników przedstawionych w ramach odpowiedniego priorytetu tematycznego;
b) przekaz Unii w kampanii;
c) wpływ projektu na szczeblu Unii.
2. Jakość wniosku technicznego
a) jakość i istotność analizy rynku;
b) spójność strategii, celów i najważniejszych przesłań programu;
c) odpowiednie dobranie działań do celów i strategii programu, właściwy zestaw komunikatów, synergia między działaniami;
d) zwięzły opis działań i rezultatów;
e) jakość proponowanych metod oceny i wskaźników.
3. Jakość zarządzania projektem
a) struktura organizacyjna i zarządcza projektu;
b) mechanizmy kontroli jakości i zarządzanie ryzykiem.
4. Budżet i opłacalność
a) uzasadnienie ogólnego poziomu inwestycji;
b) odpowiedni podział budżetu w odniesieniu do celów i zakresu działań;
c) jasny opis szacunkowych kosztów i rzetelności budżetowej;
d) spójność między szacowanymi kosztami i rezultatami;
e) realistyczne oszacowanie kosztów koordynacji projektu i działań realizowanych przez organizację inicjującą, w tym liczby i stawki osobodni.

Po dokonaniu oceny wszystkie kwalifikujące się wnioski zostają uszeregowane według całkowitej liczby przyznanych punktów. Wkłady finansowe przyznaje się wnioskom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, do wysokości dostępnych środków budżetowych.

Oddzielny ranking ustala się dla każdego z tematów priorytetowych wymienionych w sekcji 6.2 niniejszego zaproszenia.

Jeżeli to samo miejsce w rankingu zajmują co najmniej dwa wnioski, które otrzymały taką samą liczbę punktów, wówczas w pierwszej kolejności wybiera się wniosek, który umożliwia, lub wnioski, które umożliwiają największe zróżnicowanie pod względem produktów lub rynków docelowych. Oznacza to, że spośród dwóch wniosków zajmujących to samo miejsce Komisja wybiera najpierw ten, którego treść (przede wszystkim pod względem produktów, po drugie pod względem rynku docelowego) nie jest jeszcze reprezentowana w rankingu. Jeżeli nie można zastosować tego kryterium, wówczas Komisja wybiera najpierw ten program, który uzyskał wyższy wynik na podstawie indywidualnych kryteriów przyznania finansowania. W pierwszej kolejności porówna wyniki za kryterium "Wymiar unijny", następnie za kryterium "Jakość wniosku technicznego", a w ostatniej kolejności za kryterium "Budżet i opłacalność".

Jeżeli w rankingu odnoszącym się do danego tematu nie złożono dostatecznej liczby wniosków, która wyczerpywałaby przewidzianą kwotę, pozostała kwota może zostać przydzielona do innych tematów zgodnie z następującymi kryteriami:

a) całość pozostałej kwoty przewidzianej na dwa tematy dotyczące rynku wewnętrznego przeznacza się na projekty dotyczące rynku wewnętrznego, które otrzymały największą liczbę punktów pod względem jakości, niezależnie od tematu, który był przedmiotem wniosku;
b) takie samo podejście stosuje się do wniosków skierowanych do państw trzecich (tematy 3-6);
c) jeżeli przewidziana kwota w dalszym ciągu nie została wyczerpana, pozostałe kwoty przeznaczone na projekty dotyczące zarówno rynku wewnętrznego, jak i państw trzecich łączy się i przeznacza na projekty, które otrzymały największą liczbę punktów pod względem jakości, niezależnie od priorytetu i tematu, który był przedmiotem wniosku.

Kolejność rankingów będzie ściśle przestrzegana.

10. Zobowiązania prawne

Po dokonaniu oceny Chafea tworzy listę, na której szereguje wszystkie wnioski, które kwalifikują się do otrzymania funduszy, według całkowitej liczby przyznanych punktów.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014, Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający wybrane programy proste, ewentualne zmiany, jakie należy w nich wprowadzić, oraz odpowiadające im budżety (decyzja w sprawie przyznania).

W przedmiotowej decyzji Komisji znajdzie się lista wybranych programów zaakceptowanych do przyznania wkładu finansowego na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1144/2014. Decyzja ta będzie adresowana do właściwych państw członkowskich. Zainteresowane państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację wybranych programów prostych i za stosowne płatności.

Komisja, gdy tylko przyjmie przedmiotowy akt wykonawczy, przekazuje kopie wybranych programów zainteresowanym państwom członkowskim. Państwa członkowskie niezwłocznie informują zainteresowane organizacje inicjujące, czy ich wnioski zostały zaakceptowane.

Państwa członkowskie zawierają umowy o udzielenie dotacji na realizację programów z wybranymi organizacjami inicjującymi zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831. W umowie o udzielenie dotacji zostaną przede wszystkim wyszczególnione warunki i poziom dotacji, a także zobowiązania stron.

11. Przepisy finansowe
11.1. Ogólne zasady mające zastosowanie do dotacji 20
a) Zasada niełączenia dotacji

Na dane działanie z budżetu UE może zostać przyznana tylko jedna dotacja.

W żadnych okolicznościach te same koszty nie mogą być dwukrotnie finansowane z budżetu Unii.

Wnioskodawcy wskazują źródła i kwoty finansowania unijnego, które otrzymali lub o które wnioskowali na to samo działanie lub część działania bądź na jego funkcjonowanie (dotacje operacyjne), a także wszelkie inne finansowanie, które otrzymali lub o które wnioskowali na to samo działanie.

b) Zasada niedziałania prawa wstecz

Nie można przyznać z mocą wsteczną dotacji na działania już zakończone.

c) Zasada współfinansowania

Współfinansowanie oznacza, że środki, które są niezbędne do przeprowadzenia działania, nie pochodzą w całości z dotacji UE.

Pozostałą część wydatków ponosi wyłącznie organizacja inicjująca.

Dopuszczalne są wkłady finansowe przekazane na rzecz beneficjenta przez jego członków, w szczególności na rzecz pokrycia kosztów, które są kwalifikowalne w ramach działania; wkłady te będą uznawane za wpływy.

11.2. Zrównoważony budżet

Szacowany budżet działania należy przedstawić w części A formularza wniosku. Musi on zawierać zbilansowane przychody i wydatki.

Budżet musi zostać sporządzony w euro.

Wzywa się wnioskodawców, którzy przewidują, że koszty nie będą ponoszone w euro, do stosowania kursu wymiany publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3. Umowy realizacyjne/podwykonawstwo

Jeżeli realizacja działania wymaga udzielenia zamówień publicznych (umów dotyczących realizacji), beneficjent musi udzielić zamówienia oferentowi proponującemu ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie lub najniższą cenę (stosownie do przypadku), unikając konfliktu interesów 21 .

Od beneficjenta oczekuje się jasnego udokumentowania procedury przetargowej oraz zachowania dokumentacji na wypadek audytu.

W przypadku gdy organizacja inicjująca jest podmiotem prawa publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 22 , musi wybrać podwykonawców zgodnie z krajowymi przepisami transponującymi wymienioną dyrektywą.

Podwykonawstwo, tj. zlecanie na zewnątrz szczególnych zadań lub pomniejszych działań, które stanowią część działania opisanego we wniosku, musi spełniać warunki stosowane we wszelkich umowach realizacyjnych (zgodnie z tym, co określono powyżej) oraz, w uzupełnieniu do nich, następujące warunki:

- musi być ono uzasadnione charakterem działania oraz tym, co jest konieczne do jego realizacji,
- główne zadania realizowane w ramach działań (tj. techniczna i finansowa koordynacja działania i zarządzanie strategią) nie mogą być ani podzlecane ani delegowane,
- szacunkowe koszty podwykonawstwa muszą być jasno określone w technicznej i finansowej części wniosku,
- każdy przypadek korzystania z podwykonawstwa, o ile nie jest przewidziany w opisie działania, musi zostać zgłoszony przez beneficjenta i zatwierdzony przez państwo członkowskie. Państwo członkowskie może wydać zezwolenie:
(i) przed skorzystaniem z podwykonawstwa, pod warunkiem że beneficjent złożył wniosek w sprawie zmiany;
(ii) po skorzystaniu z podwykonawstwa, pod warunkiem że podwykonawstwo:
- zostało konkretnie uzasadnione w okresowym lub końcowym sprawozdaniu technicznym, oraz
- nie pociąga za sobą zmian w umowie o udzielenie dotacji, które mogłyby zakwestionować decyzję o przyznaniu dofinansowania lub byłyby sprzeczne z zasadą równego traktowania wnioskodawców,
- beneficjenci zapewniają, że określone warunki mające zastosowanie do beneficjentów wymienionych w umowie o udzielenie dotacji (np. warunki dotyczące widoczności, poufności itd.) mają zastosowanie również do podwykonawców.

Zlecanie podwykonawstwa podmiotom mającym powiązania strukturalne z beneficjentem

Podwykonawstwo można również zlecić podmiotom, które mają powiązania strukturalne z beneficjentem, ale tylko jeżeli cena ogranicza się do rzeczywistych kosztów poniesionych przez podmiot (tj. bez marży zysku).

Zadania, jakie mają być realizowane przez takie podmioty, muszą być wyraźnie określone w części technicznej wniosku.

11.4. Formy finansowania, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Współfinansowanie przyjmuje formę zwrotu określonej części faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych; będzie ono również zawierać stawkę ryczałtową obejmującą koszty pośrednie (odpowiadające 4 % kwalifikowalnych kosztów personelu), które są związane z realizacją działania 23 .

- Maksymalna wnioskowana kwota

Dotacja UE jest ograniczona do następującej maksymalnej stawki współfinansowania:

- w przypadku programów prostych wdrażanych na rynku wewnętrznym: 70 % kwalifikowalnych kosztów,
- w przypadku programów prostych wdrażanych w państwach trzecich: 80 % kwalifikowalnych kosztów,
- w przypadku programów prostych wdrażanych na rynku wewnętrznym, jeżeli beneficjent ma siedzibę w państwie członkowskim, które dnia 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie otrzymały pomoc finansową zgodnie z art. 136 i 143 TFUE 24 : 75 % kosztów kwalifikowalnych programu,
- w przypadku programów prostych wdrażanych w państwach trzecich, jeżeli beneficjent ma siedzibę w państwie członkowskim, które dnia 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie otrzymało pomoc finansową zgodnie z art. 136 i 143 TFUE: 85 % kosztów kwalifikowalnych programu.

Dwie ostatnie pozycje mają zastosowanie do programów, co do których Komisja podjęła decyzję przed datą, począwszy od której zainteresowane państwo członkowskie nie otrzymuje już takiej pomocy finansowej.

Co za tym idzie, część łącznych wydatków kwalifikowalnych zapisanych w budżecie szacunkowym musi być finansowana ze źródeł innych niż dotacja UE (zasada współfinansowania).

- Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne są faktycznie ponoszone przez beneficjenta dotacji i spełniają wszystkie kryteria określone w art. 6.1 i 6.2 modelowej umowy o udzielenie dotacji i w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829.

- Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne to koszty, które nie spełniają warunków określonych w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1829. Są one wskazane w art. 6.4 modelowej umowy o udzielenie dotacji.

- Obliczenie ostatecznej kwoty dotacji

Ostateczną kwotę dotacji oblicza się po zakończeniu programu, po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Ostateczna kwota dotacji zależy od rzeczywistego stopnia, w jakim program został zrealizowany zgodnie z warunkami umowy o udzielenie dotacji.

Kwotę tę oblicza państwo członkowskie w momencie dokonywania płatności salda, zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831.

11.5. Zasady wypłaty

Organizacja inicjująca może złożyć do danego państwa członkowskiego wniosek o wypłatę zaliczki zgodnie z art. 13 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831.

Wnioski o płatność okresową wkładów finansowych Unii są składane przez organizację inicjującą do państw członkowskich zgodnie z art. 14 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831.

Wnioski o wypłatę salda są składane przez organizację inicjującą do państwa członkowskiego zgodnie z art. 15 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831.

11.6. Gwarancja wypłaty zaliczki

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1831 wypłata zaliczki uwarunkowana jest złożeniem przez organizację inicjującą zabezpieczenia równego kwocie zaliczki na rzecz państwa członkowskiego na warunkach przewidzianych w rozdziale IV rozporządzenia delegowanego (UE) nr 907/2014 (10) 25 .

12. Podawanie do publicznej wiadomości

Beneficjenci muszą wyraźnie zaznaczyć wkład Unii Europejskiej we wszystkich działaniach, na które wykorzystuje się dotację.

W tym względzie beneficjenci są zobowiązani do uwidocznienia nazwy i emblematu Unii Europejskiej we wszystkich swoich publikacjach, plakatach, programach i innych produktach zrealizowanych w ramach współfinansowanego projektu.

Zasady graficznego powielania emblematu europejskiego zamieszczono w Międzyinstytucjonalnym przewodniku redakcyjnym 26 .

Ponadto wszystkie materiały wizualne wyprodukowane w ramach programów promocyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską muszą być opatrzone hasłem "Enjoy it's from Europe" ("Smacznego, to z Europy"). Wytyczne dotyczące wykorzystywania hasła, jak również pliki graficzne można pobrać ze strony promocyjnej portalu Europa 27 .

Dodatkowo wszystkie materiały pisemne, tj. broszury, plakaty, ulotki, transparenty, billboardy, reklamy drukowane, artykuły w prasie, strony internetowe (z wyjątkiem małych gadżetów), powinny zawierać zastrzeżenie prawne zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w umowie o udzielenie dotacji, z wyjaśnieniem, że przedstawiają one poglądy autora. Komisja Europejska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji.

13. Ochrona danych

Odpowiedź na każde zaproszenie do składania wniosków wiąże się z rejestracją i przetwarzaniem danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i życiorys osób uczestniczących we współfinansowanym działaniu). Dane te będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 28 . O ile nie określono inaczej, pytania oraz wszelkie wymagane dane osobowe są niezbędne do oceny oferty zgodnie ze specyfikacją zaproszenia do składania wniosków i będą przetwarzane wyłącznie w tym celu przez agencję wykonawczą/Komisję lub osoby trzecie działające w imieniu i pod kierownictwem agencji wykonawczej/Komisji. Osoby, których dane dotyczą, mogą znaleźć dalsze szczegóły dotyczące procesów przetwarzania, przysługujących im praw i sposobu ich egzekwowania w oświadczeniu o ochronie prywatności opublikowanym na portalu Funding and Tenders:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

oraz na stronie internetowej Agencji:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Zachęca się wnioskodawców do sprawdzania odpowiedniego oświadczenia o ochronie prywatności w regularnych odstępach czasu, tak aby mogli być należycie informowani o ewentualnych aktualizacjach, które mogą nastąpić przed upływem terminu składania wniosków lub po nim. Beneficjenci zobowiązują się do poinformowania pracowników o odpowiednich procesach przetwarzania, które mają być przeprowadzane przez Agencję; w tym celu muszą dostarczyć im oświadczenia o ochronie prywatności opublikowane przez Agencję na portalu Funding and Tenders przed przekazaniem ich danych Agencji. Dane osobowe mogą być rejestrowane w systemie wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES) Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 135 i 142 rozporządzenia finansowego UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Procedura składania wniosków

Wnioski należy składać przed upływem terminu określonego w sekcji 3 za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Przed złożeniem wniosku:

3. Zarejestruj wszystkich partnerów za pośrednictwem rejestru beneficjenta:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Wnioskodawcy zostają poinformowani na piśmie o wynikach procesu selekcji.

Wnioskodawcy przestrzegają limitu stron oraz spełniają wymagania dotyczące formatowania wniosku technicznego (część B), które są określone w systemie składania wniosków.

Składając wniosek, wnioskodawca akceptuje procedury i warunki opisane w niniejszym zaproszeniu oraz w dokumentach, do których zaproszenie się odnosi.

Nie zezwala się na wprowadzanie zmian we wniosku po upływie terminu składania wniosków. Gdy jednak zachodzi potrzeba wyjaśnienia niektórych aspektów lub korekty błędów pisarskich, Komisja lub Agencja może zwrócić się w tym celu do wnioskodawcy podczas procesu oceny 29 .

Kontakty

W przypadku pytań dotyczących narzędzi składania wniosku przez internet należy za pośrednictwem portalu Funding and Tenders skontaktować się z ustanowionym w tym celu punktem informacyjnym IT:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

W przypadku pytań niezwiązanych z IT należy kontaktować się z punktem informacyjnym Chafea: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Pytania należy zgłosić najpóźniej do dnia 2.4.2019 godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego). Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do dnia 9 kwietnia 2019 godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego).

Najczęściej zadawane pytania są publikowane na stronie internetowej Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

W korespondencji związanej z niniejszym zaproszeniem (np. w przypadku próśb o udzielenie informacji lub przy składaniu wniosku) należy wyraźnie odnieść się do tego konkretnego zaproszenia. Gdy tylko system elektronicznej wymiany przydzieli wnioskowi numer identyfikacyjny, wnioskodawca musi używać tego numeru we wszelkiej dalszej korespondencji.

Powiązane dokumenty

- przewodnik dla wnioskodawców z odpowiednimi załącznikami,
- formularz zgłoszenia,
- wzór umowy o udzielenie dotacji (wersja dla jednego beneficjenta i dla wielu beneficjentów).
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 3).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 14).
4 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu prac na 2019 r. dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, C(2018) 7451.
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
8 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1151/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 3).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).
10 Art. 136, 137 i 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046.
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).
12 Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).
13 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).
15 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
17 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).
18 Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046.
19 Zaleca się, aby wnioskodawcy przedłożyli swoje życiorysy w formacie Europass. Wzór dostępny jest pod adresem: http://europass.cedefop.europa.eu/pl.
20 Art. 188 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.
21 Wskazówki dotyczące procedury konkursowej są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_pl.pdf
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
23 Zwraca się uwagę wnioskodawcy na fakt, iż w przypadku otrzymywania dotacji operacyjnej koszty pośrednie nie są kwalifikowalne.
24 W dniu publikacji niniejszego zaproszenia: żadne z państw członkowskich nie podlega pomocy finansowej.
25 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 18).
28 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
29 Motyw 89 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.