Dz.U.UE.C.2019.3.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury przetargowej dotyczącej przekazania obszarów wydobycia węglowodorów

(2019/C 3/02)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie ogłasza zgodnie z sekcją 27a ust. 1 ustawy zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) (ustawa nr 44/1998 w sprawie ochrony i wykorzystania zasobów mineralnych (ustawa o górnictwie)), z późniejszymi zmianami, że Republika Słowacka, za jego pośrednictwem jako właściwego organu, rozpoczyna procedurę przetargową dotyczącą przekazania obszarów wydobycia złóż gazu ziemnego (będących w posiadaniu Republiki Słowackiej) oraz, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 1 , zaprasza zainteresowane strony do składania wniosków dotyczących przekazania następujących obszarów górniczych:

Špačince (złoże nr 13)

Nazwa/nr referencyjny obszaru górniczego: Špačince/098/A

Powierzchnia obszaru górniczego w m2: 322 923,89

Rodzaj kopaliny: gaz ziemny

Wielkość zasobów geologicznych: 10 000 000 m3 należące do kategorii zasobów pozabilansowych

Obszar katastralny (nr identyfikacyjny IČUTJ): Špačince (861 049)

Powiat/kod powiatu: Trnava/207

Stan miejsca wydobycia: złoże eksploatowane do 1996 r. Od tego czasu złoże nie było

eksploatowane.

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru górniczego Špačince:

Punkt wyznaczający granicę obszaru wydobyciaDługość geograficznaSzerokość geograficzna
I17,6274768248,42965402
II17,6252061148,43127419
III17,6240413648,43947535
IV17,6272834948,43967919
V17,6302941548,43159405

Współrzędne geograficzne podano w stopniach dziesiętnych, zastosowano system geodezyjny WGS-84.

Podstawowe dane:

Rodzaj zezwolenia - wyłączne prawo eksploatacji złoża oraz przetwarzania wydobytej kopaliny (prawo to będzie przysługiwać wybranemu kandydatowi wyłącznie po otrzymaniu prawnie wiążącego zezwolenia na prowadzenie działalności górniczej od Okręgowego Urzędu Górniczego).

Adres, na który należy przesyłać wnioski dotyczące przekazania obszaru wydobycia oraz ostateczny termin ich składania:

Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie Mierová 19 821 05 Bratislava SLOVENSKO/SŁOWACJA

Termin składania wniosków upływa 90 dni po opublikowaniu niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Warunki udziału w procedurze przetargowej:

Zainteresowana osoba prawna lub fizyczna, która składa wniosek dotyczący przekazania obszaru wydobycia, musi udowodnić, że jest w posiadaniu ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności górniczej (lub innego zezwolenia o podobnym charakterze, wydanego w państwie będącym jedną z umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym), obejmującego działalność, która będzie prowadzona na obszarze wydobycia będącym przedmiotem wniosku, a także załączyć plany przetwarzania odpadów i sprawozdanie na temat swojej dotychczasowej działalności górniczej.

Warunki otrzymania dokumentacji dotyczącej wyznaczenia obszaru złoża objętego ochroną i wyznaczenia obszaru wydobycia:

W Okręgowym Urzędzie Górniczym w Bratysławie, Mierová 19, SK-821 05 Bratislava, można zapoznać się z mapami, na których wyznaczono granice wspomnianego obszaru wydobycia, oraz uzyskać kopię decyzji o wyznaczeniu obszaru złoża objętego ochroną i o wyznaczeniu obszaru wydobycia.

Wymagana treść wniosku dotyczącego przekazania obszaru wydobycia:

Informacje na temat obszaru wydobycia i obszaru złoża objętego wyłącznością, proponowana metoda wydobycia oraz metoda prowadzenia badań, przygotowań, modyfikacji i rafinacji, wstępne terminy prac badawczych, przygotowawczych i wydobywczych, środki mające na celu zmniejszenie wpływu działalności na obszarze wydobycia na środowisko, możliwości finansowe wnioskującego podmiotu, możliwości techniczne wnioskującego podmiotu, informacje na temat sposobów rozwiązywania konfliktów interesów oraz szacunkowe wyliczenie korzyści, jakie Republika Słowacka odniesie z wydobycia kopaliny w związku z uiszczeniem opłaty za kopalinę wydobytą ze złoża objętego wyłącznością na obszarze wydobycia będącym przedmiotem wniosku.

Kryteria oceny wniosków:

Wnioski dotyczące przekazania obszaru wydobycia zostaną ocenione przez komisję w oparciu o zgodność z wymogami zamieszczonymi w warunkach udziału w procedurze selekcji, proponowaną metodę wydobycia, w tym umiejscowienie składowisk odpadów, zbiorników składowania odpadów i innych obiektów służących do składowania, sposób rozwiązania konfliktów interesów i zgodność z wymogami dotyczącymi zawartości wniosków dotyczących przekazania obszaru wydobycia. Wszystkie kryteria mają równorzędne znaczenie.

Przewidywany termin udzielenia zezwolenia:

W korzystnych okolicznościach w terminie dwóch miesięcy od złożenia kwalifikującego się wniosku o udzielenie zezwolenia na działalność wydobywczą.

Wnioski dotyczące przekazania obszaru wydobycia można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava, w zapieczętowanej kopercie z napisem "Návrh do výberového konania" (wniosek w procedurze przetargowej) i nazwą podmiotu składającego wniosek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, w którym wnioskodawca akceptuje warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę osobistego dostarczenia wniosku lub datę jego wysłania.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na wydobywanie złóż znajdujących się na opisanych wyżej obszarach górniczych jest Okręgowy Urząd Górniczy w Bratysławie. Kryteria, warunki i wymogi, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 2 dyrektywy, są określone w ustawie nr 51/1988 Rady Narodowej Republiki Słowackiej w sprawie działalności górniczej, materiałów wybuchowych i Krajowej Administracji Górniczej, z późniejszymi zmianami.

Dalsze informacje uzyskać można pod nr telefonu: 00421 2 5341 7306 lub drogą elektroniczną pod adresem: obuba@obuba.sk.

1 Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.