Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania wynikające z programu prac EIC na 2023 r. w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" (2021-2027)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.467.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 grudnia 2022 r.

Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania wynikające z programu prac EIC na 2023 r. w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" (2021-2027)
(2022/C 467/05)

Niniejszym ogłasza się wszczęcie procedury zaproszeń do składania wniosków i powiązanych działań wynikających z programu prac EIC na 2023 r. w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" (2021-2027).

Komisja przyjęła program prac EIC na 2023 r. decyzją C(2022) 8600 z dnia 7 grudnia 2022 r.

Przyjmowane są wnioski dotyczące tych zaproszeń. Program prac EIC na 2023 r., w tym terminy i budżety, jest dostępny na stronie internetowej poświęconej możliwościom finansowania i udziału w przetargach UE. Strona ta zawiera również informacje na temat warunków zaproszeń i powiązanych działań oraz wskazówki dla wnioskodawców dotyczące sposobu składania wniosków.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.