Zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD)... - OpenLEX

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) w ramach programu szczegółowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji: "Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej" - Priorytetowy obszar tematyczny "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia" - Identyfikatory zaproszeń: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6 FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.168.54

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lipca 2005 r.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) w ramach programu szczegółowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji: "Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej"

Priorytetowy obszar tematyczny "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia"

Identyfikatory zaproszeń: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6 FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

(2005/C 168/15)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2005 r.)

1. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002-2006)(1), Rada przyjęła dnia 30 września 2002 r. szczegółowy program w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: "Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej" (2002-2006)(2) (zwany dalej "programem szczegółowym")

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu szczegółowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej "Komisją") dnia 9 grudnia 2002 r. przyjęła program pracy(3) (zwany dalej "programem pracy") szczegółowo określający cele i priorytety naukowe oraz technologiczne programu szczegółowego, jak również harmonogram jego wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącego zasad udziału przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów oraz zasad upowszechniania wyników badań celem realizacji szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002-2006)(4) (zwanych dalej "zasadami uczestnictwa"), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) należy składać zgodnie z warunkami zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) (zwane dalej "zaproszeniami") obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczegółowe, opisane w Załącznikach. Załączniki zawierają w szczególności informacje o terminie składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), o przybliżonym terminie zakończenia oceny, o szacowanym budżecie, o instrumentach i obszarach objętych działaniami, o kryteriach oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), o minimalnej liczbie uczestników oraz o wszelkich ograniczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5) (zwane dalej "wnioskodawcami") mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawców warunków uczestnictwa odbywa się na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD). Jednakże, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.(6)

Wspólnota Europejska przyjęła politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca się kobiety do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) lub do uczestniczenia w składaniu takich wniosków.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom przewodniki dla wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD). Komisja udostępnia również Wytyczne oceny wniosków i procedury selekcji.(7) Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeń można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

Adres internetowy: http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/calls.cfm

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez internetowy elektroniczny system składania wniosków (EPSS)(8) Jednakże, w szczególnych przypadkach, koordynator może wystąpić z wnioskiem do Komisji o wydanie zezwolenia na złożenie wniosku na papierze z wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

Timothy Hall

Directorate General RTD

CDMA 2/173

B-1049 Brussels

Adresy e-mail:

rtd-genomics-biotec@cec.eu.int lub

rtd-diseases@cec.eu.int

Wnioskowi takiemu musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy, którzy chcą złożyć wniosek na papierze, odpowiadają za zapewnienie, by wniosek o wydanie odnośnego zezwolenia oraz związane z nim procedury zostały zakończone w czasie umożliwiającym im złożenie wniosku przed upłynięciem terminu wskazanego w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) muszą zawierać dwie części: formularze (część A) oraz treść (część B).

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) można przygotowywać zarówno w trybie off-line, jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) należy składać w formacie PDF ("portable document format" zgodnym z programem Adobe w wersji 3 lub wyższej, z osadzonymi czcionkami). Pliki poddane kompresji (w formacie ZIP) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) złożone w trybie on-line, które są niekompletne, nieczytelne lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

Wszelkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które po uzyskaniu zezwolenia zostały złożone na papierze i które są niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych oceny wniosków i procedur selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które nadejdą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7. W przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD), Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie składania wniosków wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD) mogą być oceniane w ramach późniejszej oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego (RTD)) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na właściwy identyfikator zaproszenia.

______

(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1.

(3) Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona decyzjami C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555 i C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, i C(2005)2076, wszystkie nieopublikowane.

(4) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(7) C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004)1855 z 18.5.2004.

(8) EPSS jest narzędziem wspomagającym wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6

Informacje o zaproszeniu (Zaproszenie tematyczne)

1. Program szczegółowy: "Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej"

2. Działanie: Priorytetowy obszar tematyczny "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia".

3. Tytuł zaproszenia: Konkurs tematyczny w obszarze "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia".

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6

5. Data publikacji: 8 lipca 2005 r.

6. Termin składania wniosków: 9 listopada 2005 r. o 17:00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli).

7. Całkowity szacowany budżet: 381.6 milionów EUR, w następującym podziale:

Instrument(*)miliony EUR
IP lub NOE252.1 - 282.1
STREP lub CA lub SSA dla szczególnego obszaru93.5 - 123.5
Strategiczne SSA w ramach priorytetu tematycznego 16
(*) IP = Projekt zintegrowany (Integrated project); NOE = Sieć doskonałości

(Network of excellence); STREP = konkretnie ukierunkowany projekt

badawczy (Specific targeted research project); CA = działanie

koordynacyjne (Coordination action); SSA = konkretne działanie

wspierające (Specific support action)

8. Obszary objęte zaproszeniem i instrumenty:

Przyjmowane są wnioski dotyczące następujących obszarów, które opisano przy użyciu kodów działań. Aby zapoznać się z pełnym tytułem i definicją tematu, wnioskodawcy muszą się odnieść do programu pracy (sekcja 1.3 Zawartość Techniczna). Ocena wniosków będzie się opierać na pełnej definicji tematu zgodnie z opisem zawartym w programie pracy. Dla danego tematu wskazany jest instrument, który należy stosować.

i) Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia

a) Podstawowa wiedza i podstawowe narzędzia służące funkcjonalnej genomice wszystkich organizmów

Nr ref. tematuInstrument
Ekspresja genów i proteomika
LSH-2005-1.1.1-1IP
Genomika strukturalna
LSH-2005-1.1.2-1IP
Genomika porównawcza i genetyka populacyjna
LSH-2005-1.1.3-1IP
LSH-2005-1.1.3-2IP
LSH-2005-1.1.3-3IP
Bioinformatyka
multidyscyplinarne podejście genomiki funkcjonalnej do podstawowych procesów biologicznych
LSH-2005-1.1.5-1IP
LSH-2005-1.1.5-2IP
Zagadnienia przekrojowe
LSH-2005-1.1.0-1CA
LSH-2005-1.1.0-2SSA

b) Zastosowanie wiedzy i technologii na polu genomiki i biotechnologii dla zdrowia

Nr ref. tematuInstrument
Racjonalne i przyspieszone tworzenie nowych, bardziej bezpiecznych i skutecznych leków z włączeniem koncepcji farmakogenomiki
LSH-2005-1.2.1-1IP
LSH-2005-1.2.1-2STREP
Rozwój nowej diagnostyki
LSH-2005-1.2.2-1IP
LSH-2005-1.2.2-2STREP
LSH-2005-1.2.2-3STREP
Rozwój nowych testów in vitro w celu zastąpienia doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach
LSH-2005-1.2.3-1IP
LSH-2005-1.2.3-2SSA
LSH-2005-1.2.3-3SSA
Rozwój i testowanie nowych narzędzi prewencyjnych i terapeutycznych, takich jak terapia genami i komórkami somatycznymi (w szczególności terapia komórkami macierzystymi, na przykład w odniesieniu do zaburzeń neurologicznych i neuromięśniowych) oraz immunoterapia.
LSH-2005-1.2.4-1IP
LSH-2005-1.2.4-2IP
LSH-2005-1.2.4-3STREP
LSH-2005-1.2.4-4STREP
LSH-2005-1.2.4-5STREP
LSH-2005-1.2.4-6STREP
Innowacyjne badania w postgenomice z dużym potencjałem aplikacyjnym
LSH-2005-1.2.5-1IP
LSH-2005-1.2.5-2IP
LSH-2005-1.2.5-3STREP

ii) Zwalczanie poważnych chorób

a) Zorientowane na zastosowania podejścia genomiczne do wiedzy i technologii medycznej

Nr ref. tematuInstrument
Ogólny
LSH-2005-2.1.0-1STREP
Zwalczanie chorób układu krążenia, cukrzycy i rzadkich chorób
LSH-2005-2.1.1-1IP
LSH-2005-2.1.1-2NoE
LSH-2005-2.1.1-3STREP
LSH-2005-2.1.1-4STREP
LSH-2005-2.1.1-5IP
LSH-2005-2.1.1-6STREP
LSH-2005-2.1.1-7NoE
LSH-2005-2.1.1-8STREP
LSH-2005-2.1.1-9STREP
Zwalczanie odporności na antybiotyki i inne leki
LSH-2005-2.1.2-1IP
LSH-2005-2.1.2-2STREP
LSH-2005-2.1.2-3SSA
Badanie mózgu i zwalczanie chorób systemu nerwowego
LSH-2005-2.1.3-1IP
LSH-2005-2.1.3-2IP
LSH-2005-2.1.3-3STREP
LSH-2005-2.1.3-4STREP
LSH-2005-2.1.3-5SSA
Badanie rozwoju człowieka i procesu starzenia się
LSH-2005-2.1.4-1NoE
LSH-2005-2.1.4-2SSA

b) Zwalczanie raka

Nr ref. tematuInstrument
LSH-2005-2.2.0-1IP
LSH-2005-2.2.0-2STREP
LSH-2005-2.2.0-3STREP
LSH-2005-2.2.0-4STREP
LSH-2005-2.2.0-5STREP
LSH-2005-2.2.0-6SSA

c) Zwalczanie poważnych chorób zakaźnych powiązanych z ubóstwem

Nr ref. tematuInstrument
LSH-2005-2.3.0-1NoE
LSH-2005-2.3.0-2NoE
LSH-2005-2.3.0-3IP
LSH-2005-2.3.0-4STREP
LSH-2005-2.3.0-5STREP
LSH-2005-2.3.0-6SSA/CA
LSH-2005-2.3.0-7SSA/CA
LSH-2005-2.3.0-8SSA/CA
LSH-2005-2.3.0-9SSA/CA

SSA w ramach priorytetu tematycznego 1

Nr ref. tematuInstrument
LSH-2005-3-1SSA
LSH-2005-3-2SSA
LSH-2005-3-3SSA
LSH-2005-3-4SSA
LSH-2005-3-5SSA
LSH-2005-3-6SSA
LSH-2005-3-7SSA
LSH-2005-3-8SSA
LSH-2005-3-9SSA
LSH-2005-3-10SSA
LSH-2005-3-11SSA
LSH-2005-3-12SSA

9. Minimalna liczba uczestników(1):

InstrumentMinimalna liczba uczestników
IP, NoE, STREP i CA3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych PC lub PS, z czego co najmniej 2 PC lub SKK
SSAJeden podmiot prawny z jednego PC lub PS

10. Ograniczenia uczestnictwa: Brak.

11. Umowy konsorcyjne:

– Od uczestników IP i NOE wymaga się zawarcia umowy konsorcyjnej.

– Uczestników STREP, CA lub SSA, których dotyczy niniejsze zaproszenie, zachęca się do zawierania umów konsorcyjnych, jednak nie jest to wymagane.

12. Procedura oceny:

– Ocena odbywa się w ramach procedury jednoetapowej;

– Wnioski nie będą oceniane anonimowo;

– Proces oceny może obejmować "zdalną" ocenę wniosków;

– Wnioskodawcy mogą być proszeni o przedstawienie swoich wniosków w formie dyskusji.

13. Kryteria oceny: W celu zapoznania się z kryteriami (wraz z indywidualnymi wagami i progami oraz ogólnym progiem) stosowanymi w odniesieniu do poszczególnych instrumentów, patrz załącznik B programu pracy.

14. Przybliżony kalendarz oceny i zawarcia umów:

– Wyniki oceny: przewiduje się ich udostępnienie w terminie 4 miesięcy od terminu składania wniosków;

– Zawarcie umowy: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem wejdą w życie przed końcem 2006 r.

______

(1) PC = Państwa Członkowskie UE; PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub w Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.

ZAŁĄCZNIK  2

FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

Informacje o zaproszeniu (STREP skierowane do MŚP)

1. Program szczegółowy: "Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej"

2. Działanie: Priorytetowy obszar tematyczny "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia".

3. Tytuł zaproszenia: Zaproszenie do składania STREP skierowanych do MŚP w obszarze "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia".

4. Identyfikator zaproszenia: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

5. Data publikacji: 8 lipca 2005 r.

6. Termin składania wniosków: 9 listopada 2005 r. o 17:00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli).

7. Całkowity szacowany budżet: 171 milionów EUR, w następującym podziale:

Instrument(*)miliony EUR
STREP171
(*) STREP = Konkretnie ukierunkowany projekt badawczy

8. Obszary objęte zaproszeniem i instrumenty:

Przyjmowane są wnioski dotyczące następujących obszarów, które opisano przy użyciu kodów działań. Aby zapoznać się z pełnymi tytułami i definicją obszarów, wnioskodawcy muszą się odnieść do programu pracy (sekcja 1.3 Zawartość Techniczna). Ocena wniosków będzie się opierać na pełnej definicji zgodnie z opisem zawartym w programie pracy.

i) Zaawansowana genomika i jej zastosowania dla zdrowia

a) Podstawowa wiedza i podstawowe narzędzia służące funkcjonalnej genomice wszystkich organizmów

Nr ref. tematuInstrument
Zagadnienia przekrojowe
LSH-2005-1.1.0-3STREP

b) Zastosowanie wiedzy i technologii na polu genomiki i biotechnologii dla zdrowia

Nr ref. tematuInstrument
Racjonalne i przyspieszone tworzenie nowych, bardziej bezpiecznych i skutecznych leków z włączeniem koncepcji farmakogenomiki
LSH-2005-1.2.1-3STREP
Rozwój nowej diagnostyki
LSH-2005-1.2.2-4STREP
Rozwój nowych testów in vitro w celu zastąpienia doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach
LSH-2005-1.2.3-4STREP
Rozwój i testowanie nowych narzędzi prewencyjnych i terapeutycznych, takich jak terapia genami i komórkami somatycznymi (w szczególności terapia komórkami macierzystymi, na przykład w odniesieniu do zaburzeń neurologicznych i neuromięśniowych) oraz immunoterapia.
LSH-2005-1.2.4-7STREP
Innowacyjne badania w postgenomice o dużym potencjale aplikacyjnym
LSH-2005-1.2.5-4STREP

ii) Zwalczanie poważnych chorób

a) Zorientowane na zastosowania podejścia genomiczne do wiedzy i technologii medycznej

Nr ref. tematuInstrument
Zwalczanie chorób układu krążenia, cukrzycy i rzadkich chorób
LSH-2005-2.1.1-10STREP
LSH-2005-2.1.1-11STREP
LSH-2005-2.1.1-12STREP
Zwalczanie odporności na antybiotyki i inne leki
LSH-2005-2.1.2-4STREP
LSH-2005-2.1.2-5STREP
Badanie mózgu i zwalczanie chorób systemu nerwowego
LSH-2005-2.1.3-6STREP
LSH-2005-2.1.3-7STREP
LSH-2005-2.1.3-8STREP
LSH-2005-2.1.3-9STREP
Badanie rozwoju człowieka i procesu starzenia się
LSH-2005-2.1.4-3STREP

b) Zwalczanie raka

Nr ref. tematuInstrument
LSH-2005-2.2.0-7STREP
LSH-2005-2.2.0-8STREP
LSH-2005-2.2.0-9STREP

c) Zwalczanie poważnych chorób zakaźnych powiązanych z ubóstwem

Nr ref. tematuInstrument
LSH-2005-2.3.0-10STREP
LSH-2005-2.3.0-11STREP
LSH-2005-2.3.0-12STREP

9. Minimalna liczba uczestników(1):

InstrumentMinimalna liczba uczestników
STREP3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych PC lub PS, z czego co najmniej 2 PC lub SKK

10. Ograniczenia uczestnictwa: Wszystkie konsorcja powinny dążyć do tego, aby 30- 50 % wkładu Wspólnoty, o który wnioskują, szło do MŚP.

11. Umowy konsorcyjne:

Uczestników STREP, których dotyczy niniejsze zaproszenie, zachęca się do zawierania umów konsorcyjnych, jednak nie jest to wymagane.

12. Procedura oceny:

Ocena odbywa się w ramach procedury jednoetapowej;

Wnioski nie będą oceniane anonimowo;

Proces oceny może obejmować "zdalną" ocenę wniosków;

Wnioskodawcy mogą być proszeni o przedstawienie swoich wniosków w formie dyskusji.

13. Kryteria oceny: W celu zapoznania się z kryteriami (wraz z indywidualnymi wagami i progami oraz ogólnym progiem) stosowanymi w odniesieniu do poszczególnych instrumentów, patrz załącznik B programu pracy.

14. Przybliżony kalendarz oceny i zawarcia umów:

– Wyniki oceny: przewiduje się ich udostępnienie w terminie 4 miesięcy od terminu składania wniosków;

– Zawarcie umowy: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem wejdą w życie przed końcem 2006 r.

______

(1) PC = Państwa Członkowskie UE; PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub w Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.