Zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego".

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.227.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego"

(2004/C 227/10)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

1.
Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/EC z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002-2006)(1), Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji, pt.: "Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego" (2002-2006)(2) (zwany dalej "programem jednostkowym").

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej "Komisją") przyjęła 6 grudnia 2002 r. program pracy(3) (zwany dalej "programem pracy") szczegółowo określający cele i priorytety naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002- 2006)(4) (zwanego dalej "zasadami uczestnictwa") wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2.
Niniejsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego (dalej zwane "zaproszeniami") obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne, opisane w załącznikach. Załączniki zawierają w szczególności terminy składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ograniczeniach.
3.
Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przypadków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5) (zwane dalej "wnioskodawcami") mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przypadków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.(6)

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4.
Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego. Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i Procedury Selekcji(7). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(-ń), można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5.
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS)(8). Tym niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:

European Commission

The HRM Activity Information Desk

(Call identifier: .............)

Research Directorate General

B-1049 Brussels

lub adres e-mail: rtd-mariecurie-actions@cec.eu.int

Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą zawierać dwie części: formularze (Część A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać w formacie PDF ("portable document format", kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi czcionkami - "embedded fonts"). Pliki poddane kompresji ("zzipowane") nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne lub zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, co do których wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycznych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które przybędą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, które nie spełniają warunków związanych z minimalną liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących podanych w programie pracy.

7.
W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, Komisja rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.
8.
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.
9.
We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje lub składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.

______

(1) Dz.U. L 232, z 29.8.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 294, z 29.10.2002, str. 44.

(3) Decyzja Komisji C(2002) 4791, zmieniona decyzją Komisji C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571, C(2004) 48 i C(2004) 3330 - wszystkie niepublikowane.

(4) Dz.U. L 355, z 30.12.2002, str. 23.

(5) Dz.U. L 248, z 16.9.2002, str. 1.

(6) Dz.U. L 357, z 31.12.2002, str. 1.

(7) C(2003) 883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004) 3337 z 1.9.2004.

(8) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

INFORMACJA O PROGRAMIE "MARIE CURIE RESEARCH TRAINING NETWORKS" (SIECI BADAWCZO-SZKOLENIOWE)

1. Program szczegółowy: "Kształtowanie struktury Europejskiej Przestrzeni Badawczej"

2. Dział: Działania związane z zasobami ludzkimi i mobilnością

3. Tytuł zaproszenia: Zaproszenie do składania ofert dotyczących programu "Marie Curie Research Training Networks" (Sieci Badawczo-szkoleniowe), "międzydyscyplinarność" i "międzysektorowość"

4. Oznaczenie zaproszenia: FP6-2004-Mobility-1

5. Data publikacji: 11 września 2004 r.

6. Termin zamknięcia: 2 grudnia 2004 r., godz. 17:00 (czas lokalny w Brukseli)

7. Orientacyjny budżet całkowity: 45 mln €

8. Instrumenty: por. punkt 2.3.1.1 programu prac

9. Minimalna liczba oferentów: por. warunki określone w punkcie 2.3.1.1 programu prac

10. Ograniczenia uczestnictwa (rodzaje organizacji, przedmiot działalności, kraje trzecie): konkurs ograniczony wyłącznie do sieci odpowiadających konkretnym kryteriom opisanym w dwóch pierwszych punktach wyliczenia w punkcie 2.3.1.1 po nagłówkiem "Konkretne cele działania"; por. także warunki przewidziane w punktach 2.3.1.1 i 2.5 programu prac.

11. Umowy konsorcjalne: Od uczestników działań w zakresie RTD (badania i rozwój technologiczny) będących następstwem niniejszego zaproszenia nie jest wymagane zawarcie umów konsorcjalnych.

12. Procedura oceny ofert: Ocena nastąpi po zakończeniu dwuetapowego procesu składania ofert. Liczba ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie określona jako wielokrotność liczby ofert, których finansowanie zostanie przewidziane w ramach zaproszenia, zgodnie z informacjami zawartymi w Wytycznych do Oceny i Procedur Selekcji Ofert. Zastosowany zostanie mnożnik 2,5; oferty nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny: Informacje o obowiązujących kryteriach (oraz ich odpowiednie wagi, progi oraz łączne progi) dla każdego instrumentu znajdują się w Załączniku Mob-B programu prac.

14. Orientacyjny harmonogram oceny ofert i zawierania umów:

– Wstępne wyniki oceny: oczekuje się, że wyniki pierwszego etapu będą dostępne w lutym/marcu 2005 r., a drugiego etapu w ciągu około 4 miesięcy od terminu składania pełnych ofert, czyli 28 kwietnia 2005 r.

– Podpisanie umów: oczekuje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem wejdą w życie po lecie 2005 r.

ZAŁĄCZNIK  II

INFORMACJA O PROGRAMIE "MARIE CURIE HOST FELLOWSHIPS FOR EARLY STAGE TRAINING" (STYPENDIA NA SZKOLENIA POCZĄTKUJĄCYCH NAUKOWCÓW)

1. Program szczegółowy: "Kształtowanie struktury Europejskiej Przestrzeni Badawczej"

2. Dział: Działania związane z zasobami ludzkimi i mobilnością

3. Tytuł zaproszenia: Zaproszenie do składania ofert dotyczących programu "Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Training" (Stypendia na Szkolenia Początkujących Naukowców)

4. Oznaczenie zaproszenia: FP6-2004-Mobility-2

5. Data publikacji: 11 września 2004 r.

6. Termin zamknięcia: 15 grudnia 2004 r., godz. 17:00 (czas lokalny w Brukseli)

7. Orientacyjny budżet całkowity: 170 mln €

8. Instrumenty: por. punkt 2.3.1.2 programu prac

9. Minimalna liczba oferentów: por. warunki określone w punkcie 2.3.1.2 programu prac

10. Ograniczenia uczestnictwa (rodzaje organizacji, przedmiot działalności, kraje trzecie): por. warunki przewidziane w punktach 2.3.1.2 i 2.5 programu prac.

11. Umowy konsorcjalne: Od uczestników działań w zakresie RTD (badania i rozwój technologiczny) będących następstwem niniejszego zaproszenia nie jest wymagane zawarcie umów konsorcjalnych.

12. Procedura oceny ofert: Ocena nastąpi po zakończeniu dwuetapowego procesu składania ofert. Liczba ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie określona jako wielokrotność liczby ofert, których finansowanie zostanie przewidziane w ramach zaproszenia, zgodnie z informacjami zawartymi w Wytycznych do Oceny i Procedur Selekcji Ofert. Zastosowany zostanie mnożnik 2,5; oferty nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny: Informacje o obowiązujących kryteriach (oraz ich odpowiednie wagi, progi oraz łączne progi) dla każdego instrumentu znajdują się w Załączniku Mob-B programu prac.

14. Orientacyjny harmonogram oceny ofert i zawierania umów:

– Wstępne wyniki oceny: oczekuje się, że wyniki pierwszego etapu będą dostępne w marcu 2005 r., a drugiego etapu w ciągu około 4 miesięcy od terminu składania pełnych ofert, czyli 26 kwietnia 2005 r.

– Podpisanie umów: oczekuje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem wejdą w życie po lecie 2005 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.