Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.198.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

Zamknięcie sprawy dotyczącej skargi CHAP (2014) 1984

(2017/C 198/10)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2017 r.)

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 94 z dnia 25 marca 2017 r., s. 16, opublikowano zawiadomienie o zamiarze zamknięcia sprawy skargi zbiorowej CHAP (2014) 1984 dotyczącej projektu pozyskania danych sejsmicznych 3D na wodach Zatoki Walenckiej w celu zbadania potencjalnych złóż węglowodoru. W zawiadomieniu poinformowano, że po dokonaniu oceny dostępnych informacji, służby Komisji doszły do wniosku, że ww. sprawę należy zamknąć. Skarżący zostali jednocześnie poinformowani przesłania Komisji wszelkich nowych informacji mogących wykazać (dalsze) istnienie naruszenia prawa Unii Europejskiej w ciągu czterech tygodni po opublikowaniu zawiadomienia. W zawiadomieniu wskazano również, że po upływie tego terminu Komisja zamknie sprawę.

Zważywszy, że Komisja Europejska nie otrzymała żadnych nowych informacji od skarżących w wyznaczonym terminie od publikacji zawiadomienia o zamiarze zamknięcia sprawy i jego przyczynach, Komisja informuje niniejszym, że skarga zbiorowa CHAP (2014) 1984 została zamknięta w dniu publikacji niniejszego zawiadomienia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.