Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.331.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/2069
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są niedostępne w Unii, oraz aby w ten sposób zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 1  zawieszono cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej (zwanej dalej "WTC") na te produkty. Produkty te mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych.

(2) W przypadku 87 produktów, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, unijna produkcja jest niewystarczająca lub nie istnieje. W interesie Unii leży zatem całkowite zawieszenie ceł autonomicznych WTC na te produkty.

(3) Należy zmodyfikować warunki zawieszenia ceł autonomicznych WTC w odniesieniu do 26 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, w celu uwzględnienia ewolucji technicznej produktów oraz tendencji gospodarczych na rynku.

(4) W przypadku niektórych produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 należy zmienić klasyfikację w Nomenklaturze scalonej (CN) produktów objętych zawieszeniem.

(5) W przypadku 720 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 konieczna jest również zmiana, w interesie Unii, daty zakończenia obowiązkowego przeglądu, tak aby umożliwić ich bezcłowy przywóz także po tej dacie. Zawieszenia ceł autonomicznych WTC dotyczące tych produktów zostały poddane przeglądowi; należy ustalić nowe terminy ich kolejnego obowiązkowego przeglądu.

(6) Utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych WTC na 13 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii. Należy zatem skreślić zawieszenia dotyczące tych produktów. Ponadto zgodnie z komunikatem Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych 2  (zwanym dalej "komunikatem Komisji") ze względów praktycznych nie można uwzględniać wniosków o zawieszenia lub kontyngenty taryfowe, w przypadku gdy szacowana kwota niepobranych należności celnych wynosi mniej niż 15 000 EUR rocznie. Obowiązkowy przegląd istniejących zawieszeń wykazał, że przywozy w odniesieniu do 197 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie osiągają tego progu. Zawieszenia te należy w związku z tym skreślić.

(7) W celu zachowania jasności oraz ze względu na ilość zmian, które mają zostać wprowadzone, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, powinien zostać zastąpiony.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(9) Aby uniknąć ewentualnych zakłóceń w stosowaniu systemu autonomicznych zawieszeń oraz aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji, zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczące zawieszeń dla odnośnych produktów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 zastępuje się tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Kod CNTARICWyszczególnienieStawka cła autonomicznegoUzupełniająca jednostka miaryPrzewidywany termin obowiązkowego przeglądu
ex 0709 59 1010Pieprznik jadalny, świeży lub schłodzony, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie do sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2020
*ex 0710 21 0010Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie większej niż 6 mm, stosowany wraz ze strąkami, do produkcji gotowych dań (1) (2)0 %-31.12.2023
*ex 0710 80 9550Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
ex 0711 59 0011Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum i Tricho-loma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienada-jące się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze (2)0 %-31.12.2021
*ex 0712 32 0010Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej (1) (2)0 %-31.12.2023
ex 0712 33 0010
ex 0712 39 0031
*ex 0804 10 0030Daktyle, świeże lub suszone, do stosowania do wyrobu (z wyłączeniem pakowania) produktów przemysłu napojów lub spożywczego (2)0 %-31.12.2023
*0811 90 50Owoce z rodzaju Vaccinium, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2023
0811 90 70
ex 0811 90 9570
*ex 0811 90 9520"Boysenberries", zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
*ex 0811 90 9530Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone0 %-31.12.2023
*ex 0811 90 9540Owoce dzikiej róży, niepoddane obróbce cieplnej lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego0 %-31.12.2023
*ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji:

- przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10,

- estrów metylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 2915 lub 2916,

- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycjami 2905 17, 2905 19 i 3823 70 stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

- alkoholi tłuszczowych objętych podpozycją 2905 16, czystych lub zmieszanych, stosowanych do produkcji kosmetyków, środków piorących lub produktów farmaceutycznych,

- kwasu stearynowego objętego podpozycją 3823 11 00,

0 %-31.12.2019
- towarów objętych pozycją 3401, lub

- alkoholi tłuszczowych wysokiej czystości objętych pozycją 2915 (2)

ex 1512 19 1010Olej z krokosza barwierskiego (CAS RN 8001-23-8) do stosowania do wyrobu:

- sprzężonego kwasu linolowego objętego pozycją 3823, lub

- etylowych lub metylowych estrów kwasu linolowego objętych pozycją 2916 (2)

0 %-31.12.2020
*ex 1515 90 9992Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokoza-heksaenowego0 %-31.12.2023
ex 1516 20 9620Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji0 %-31.12.2019
ex 1517 90 9910Olej roślinny, rafinowany, zawierający 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy kwasu dokoza-heksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleino-wego oleju słonecznikowego (HOSO)0 %-31.12.2021
*ex 1901 90 9939Preparat w postaci proszku, zawierający:0 %-31.12.2023
ex 2106 90 9845- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy malto-dekstryny pochodzącej z pszenicy,

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy serwatki (serum mleka),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy rafinowanego, bielonego i deodoryzowanego oraz nieuwodornio-nego oleju słonecznikowego,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy mieszanego dojrzałego suszonego rozpyłowo sera,

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy maślanki, oraz

- 0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 10 % kazeinianu sodu, fosforanu dwusodowego, kwasu mlekowego

*ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli (Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
*ex 2005 91 0010Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg0 %-31.12.2023
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Zagęszczony przecier z mango, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Mangifera spp.,

- o zawartości cukru nie większej niż 30 % masy

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 %(3)-31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Zagęszczony przecier z papai, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Carica spp.,

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

7.8 % (3)-31.12.2022
ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Zagęszczony przecier z guawy, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej:

- z rodzaju Psidium spp.,

- o zawartości cukru 13 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 %,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

6 %(3)-31.12.2022
ex 2008 93 9120Słodzona suszona żurawina, z wyłączeniem samego pakowania jako przetwarzania, do wyrobu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego (4)0 %-31.12.2022
ex 2008 99 4894Przecier z mango:

- nie z koncentratu,

- z rodzaju Mangifera,

- o liczbie Brixa 14 lub większej, ale nie większej niż 20, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)

6 %-31.12.2020
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Przecier z owoców "boysenberry", bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru0 %-31.12.2019
ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanszowane liście winorośli z rodzaju Karakishmish w solance zawierające:

- więcej niż 6 % masy stężenia sodu,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy kwasowości wyrażonej jako monohydrat kwasu cytrynowego, oraz

- nawet zawierające nie więcej niż 2 000 mg/kg benzoesanu sodu zgodnie z CODEX STAN 192-1995,

stosowane do produkcji nadziewanych ryżem liści winorośli (2)

0 %-31.12.2022
ex 2008 99 9120Chińskie kasztany wodne (ponikło słodkie) (Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1) (2)0 %(3)-31.12.2020
ex 2009 41 9220Sok ananasowy:8 %-31.12.2020
ex 2009 41 9970- nie z koncentratu,

- z rodzaju Ananas,

- o liczbie Brixa 11 lub większej, ale nie większej niż 16, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów (2)

ex 2009 49 3091Sok ananasowy, inny niż w postaci proszku:

- o liczbie Brixa większej niż 20 ale nie większej niż 67,

- o wartości większej niż 30 € za 100 kg masy netto,

0 %-31.12.2019
- zawierający dodatek cukru,

stosowany do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

ex 2009 81 3110Zagęszczony sok żurawinowy:

- o liczbie Brixa 40 lub większej, ale nie większej niż 66,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

- o liczbie Brixa 13,7 lub większej, ale nie większej niż 55,

- o wartości większej niż 30EUR za 100kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

- z dodatkiem cukru,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 7920Sok z owoców Boysenberry, zagęszczony, zamrożony, o liczbie Brixa 61 lub większej, ale nie większej niż 67, w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 50 litrów lub większej0 %-31.12.2021
*ex 2009 89 7930Zamrożony zagęszczony sok z aceroli:

- o liczbie Brixa większej niż 48 ale nie większej niż 67,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 l lub większej

0 %-31.12.2023
ex 2009 89 7985Zagęszczony sok z jagody Acai

- z gatunku Euterpe oleracea,

- zamrożony,

- niesłodzony,

- inny niż sproszkowany,

- o liczbie Brixa 23 lub większej, ale nie większej niż 32,

w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 10 kg lub więcej

0 %-31.12.2021
ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Sok z owoców męczennicy i zagęszczony sok z owoców męczennicy, nawet zamrożony:

- o liczbie Brixa 10 lub większej, ale nie większej niż 13,7,

- o wartości większej niż 30 EUR za 100 kg masy netto,

- w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 50 litrów lub większej, oraz

- bez dodatku cukru,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego lub napojów (2)

0 %-31.12.2019
ex 2009 89 9996Woda kokosowa

- niesfermentowana,

- niezawierająca dodatku alkoholu ani cukru, oraz

- w bezpośrednich opakowaniach o pojemności 20 litrów lub większej (1)

0 %-31.12.2021
*ex 2106 10 2020Koncentrat białka sojowego, w postaci sproszkowanej lub stałej, zawierający 65 % lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy białka obliczonej na podstawie suchej masy0 %-31.12.2023
*ex 2106 10 2030Preparat na bazie izolatu białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia0 %-31.12.2023
ex 2106 90 9245Preparat zawierający:

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy wyciągu z lukrecji,

- więcej niż 65 % masy, ale nie więcej niż 70 % masy trica-prilinu,

znormalizowany do 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy glabrydyny

0 %-31.12.2021
ex 2106 90 9250Hydrolizat białka kazeinowego zawierający:

- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy wolnych aminokwasów, oraz

- peptony, z których więcej niż 90 % masy ma masę cząsteczkową większą niż 2 000 Da

0 %-31.12.2022
ex 2106 90 9847Preparat o zawartości wilgoci 1 % lub większej, ale nie większej niż 4 %, zawierający:

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy maślanki,

- 20 % (±10 %) masy laktozy,

- 20 % (±10 %) masy koncentratu białek serwatkowych,

- 15 % (±10 %) masy sera cheddar,

- 3 % (±2 %) masy soli,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy kwasu mlekowego E270,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy gumy arabskiej E414,

do stosowania do wyrobu produktów przemysłu napojów i spożywczego (2)

0 %-31.12.2022
ex 2519 90 1010Magnezja topiona o czystości 94 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mieszanina izomerów ksylenolu i izomerów etylofenolu o łącznej zawartości ksylenolu 62 % masy lub więcej, ale mniej niż 95 % masy0 %-31.12.2019
*ex 2707 99 9910Oleje ciężkie i średnie, o zawartości składników aromatycznych przekraczającej zawartość składników niearomatycznych, do zastosowania jako półprodukty rafineryjne poddawane jednemu z procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (2)0 %-31.12.2023
*ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

- 90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

- nie więcej niż 0,03 % masy siarki, o wskaźniku lepkości 80 lub większym

0 %-31.12.2023
ex 2710 19 9920Katalitycznie odparafinowany olej bazowy, syntetyzowany z węglowodorów gazowych, a następnie poddany procesowi konwersji parafiny ciężkiej (HPC), zawierający:

- nie więcej niż 1 mg/kg siarki,

- więcej niż 99 % masy węglowodorów nasyconych,

- więcej niż 75 % masy n- oraz izoparafinowych węglowodorów o długości łańcucha węglowego 18 lub więcej, ale nie więcej niż 50, oraz

- o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 6,5 mm2/s, lub

- o lepkości kinematycznej w 40°C większej niż 11 mm2/s przy wskaźniku lepkości 120 lub wyższym

0 %-31.12.2019
ex 2712 90 9910Mieszanina 1-alkenów (alfaolefin) (CAS RN 131459-42-2) zawierająca 80 % masy lub więcej 1-alkenów, których długość łańcucha wynosi 24 atomy węgla lub więcej, ale nie przekracza 64 atomów węgla zawierająca 72 % masy lub więcej 1-alke-nów, których liczba atomów węgla jest większa niż 280 %-31.12.2022
*ex 2804 50 9040Tellur (CAS RN 13494-80-9) o czystości 99,99 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,999 % masy, określanej na podstawie zawartości zanieczyszczeń metalicznych według metody ICP0 %-31.12.2023
*2804 70 00Fosfor0 %-31.12.2023
ex 2805 12 0010Wapń o czystości 98 % masy lub większej, w postaci proszku lub pręta (CAS RN 7440-70-2)0 %-31.12.2020
ex 2805 19 9020Lit (metal) (CAS RN 7439-93-2) o czystości 98,8 % masy lub większej0 %-31.12.2022
*ex 2805 30 1010Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru0 %-31.12.2023
2805 30 20Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 95 % masy lub 0 %-31.12.2020
2805 30 30większej
2805 30 40
*ex 2811 19 8010Kwas amidosulfonowy (CAS RN 5329-14-6)0 %-31.12.2023
ex 2811 19 8020Jodowodór (CAS RN 10034-85-2)0 %-31.12.2021
*ex 2811 22 0010Ditlenek krzemu (CAS RN 7631-86-9) w postaci proszku, stosowany do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu (2)0 %-31.12.2023
ex 2811 22 0015Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0):

- w postaci proszku,

- o czystości 99,0 % masy lub większej,

- o średniej wielkości cząstek 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm,

- gdzie średnica 70 % cząstek nie przekracza 3 μm

0 %-31.12.2020
ex 2811 22 0060Kalcynowany amorficzny ditlenek krzemu w postaci proszku:

- o wielkości cząstek nie większej niż 20 µm, oraz

- w rodzaju stosowanego w produkcji polietylenu

0 %-31.12.2019
ex 2811 29 9010Ditlenek telluru (CAS RN 7446-07-3)0 %-31.12.2022
*ex 2812 90 0010Trifluorek azotu (CAS RN 7783-54-2)0 %-31.12.2023
ex 2816 40 0010Wodorotlenek baru (CAS RN 17194-00-2)0 %-31.12.2022
ex 2818 10 9120Spiekany korund o strukturze mikrokrystalicznej, zawierający tlenek glinu (CAS RN 1344-28-1), glinian magnezu (CAS RN 12068-51-8) oraz gliniany ziem rzadkich: itru, lantanu i neo-dymu (w przeliczeniu na tlenki):

- 94 % masy lub więcej, ale mniej niż 98,5 % masy tlenku glinu,

- 2 % (± 1,5 %) masy tlenku magnezu,

- 1 % (± 0,6 %) masy tlenku itru, oraz

- 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu, albo

- 2 % (± 1,2 %) masy tlenku lantanu i tlenku neodymu,

przy czym mniej niż 50 % całkowitej masy zawiera cząstki o wielkości większej niż 10 mm

0 %-31.12.2020
ex 2818 20 0010Aktywowany tlenek glinu o powierzchni właściwej wynoszącej co najmniej 350 m2/g0 %-31.12.2019
ex 2818 30 0020Wodorotlenek glinu (CAS RN 21645-51-2):

- w postaci proszku,

- o czystości 99,5 % masy lub większej,

- o temperaturze rozkładu 263 °C lub wyższej,

- o wielkości cząstek 4 µm (±1 µm),

- o całkowitej zawartości Na2O nie większej niż 0,06 % masy

0 %-31.12.2020
*ex 2818 30 0030Tlenek wodorotlenek glinu w postaci boehmitu lub pseudo boehmitu (CAS RN 1318-23-6)0 %-31.12.2023
ex 2819 90 9010Tritlenek dichromu (CAS RN 1308-38-9) stosowany w przemyśle metalurgicznym (2)0 %-31.12.2021
ex 2823 00 0010Ditlenek tytanu (CAS RN 13463-67-7):

- o czystości 99,9 % masy lub większej,

- o średniej wielkości ziarna 0,7 μm lub większej, ale nie większej niż 2,1 μm

0 %-31.12.2022
ex 2825 10 0010Chlorek hydroksyloamonu (CAS RN 5470-11-1)0 %-31.12.2022
2825 30 00Tlenki i wodorotlenki wanadu0 %-31.12.2021
*ex 2825 50 0020Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku0 %-31.12.2023
ex 2825 50 0030Tlenek miedzi (II) (CAS RN 1317-38-0), o wielkości cząstek nie większej niż 100 nm0 %-31.12.2020
ex 2825 60 0010Ditlenek cyrkonu (CAS RN 1314-23-4)0 %-31.12.2022
ex 2825 70 0010Tritlenek molibdenu (CAS RN 1313-27-5)0 %-31.12.2021
ex 2825 70 0020Kwas molibdenowy (CAS RN 7782-91-4)0 %-31.12.2021
ex 2826 19 9010Heksafluorek wolframu (CAS RN 7783-82-6) o czystości 99,9 % masy lub większej0 %-31.12.2020
*ex 2826 90 8010Heksafluorofosforan litu (1-) (CAS RN 21324-40-3)0 %-31.12.2023
*ex 2826 90 8020Difluorofosforan litu (CAS RN 24389-25-1)0 %-31.12.2023
*ex 2827 39 8510Monochlorek miedzi (CAS RN 7758-89-6) o czystości 96 % masy lub większej, ale nie większej niż 99 %masy0 %-31.12.2023
ex 2827 39 8520Pentachlorek antymonu (CAS RN 7647-18-9) o czystości 99 % masy lub większej0 %-31.12.2021
*ex 2827 39 8540Dwuwodzian chlorku baru (CAS RN 10326-27-9)0 %-31.12.2023
*ex 2827 49 9010Uwodniony tlenodichlorek cyrkonu0 %-31.12.2023
ex 2827 60 0010Jodek sodu (CAS RN 7681-82-5)0 %-31.12.2019
*ex 2830 10 0010Tetrasiarczek disodu zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę0 %-31.12.2023
*ex 2833 29 8020Monohydrat siarczanu manganu (CAS RN 10034-96-5)0 %-31.12.2023
ex 2833 29 8030Siarczan cyrkonu (CAS RN 14644-61-2)0 %-31.12.2020
ex 2835 10 0010Monohydrat fosforanu (I) sodu (CAS RN 10039-56-2)0 %-31.12.2022
*ex 2835 10 0020Podfosforyn sodu (CAS RN 7681-53-0)0 %-31.12.2023
*ex 2835 10 0030Fosfinian glinu (CAS RN 7784-22-7)0 %-31.12.2023
*ex 2836 91 0020Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:

- 2 mg/kg lub więcej arsenu,

- 200 mg/kg lub więcej wapnia,

- 200 mg/kg lub więcej chlorków,

- 20 mg/kg lub więcej żelaza,

- 150 mg/kg lub więcej magnezu,

- 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich,

- 300 mg/kg lub więcej potasu,

- 300 mg/kg lub więcej sodu,

- 200 mg/kg lub więcej siarczanów,

określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia)

0 %-31.12.2023
*ex 2836 99 1730Zasadowy węglan cyrkonu (IV) (CAS RN 57219-64-4 lub 37356-18-6) o czystości 96 % masy lub większej0 %-31.12.2023
*ex 2837 19 0020Cyjanek miedzi (CAS RN 544-92-3)0 %-31.12.2023
ex 2837 20 0010Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu (CAS RN 13601-19-9)0 %-31.12.2021
ex 2839 19 0010Dikrzemian disodu (CAS RN 13870-28-5)0 %-31.12.2022
*ex 2839 90 0020Krzemian wapnia (CAS RN 1344-95-2)0 %-31.12.2023
ex 2840 20 9010Boran cynku (CAS RN 12767-90-7)0 %-31.12.2020
ex 2841 50 0010Dichromian potasu (CAS RN 7778-50-9)0 %-31.12.2022
*ex 2841 70 0010Tetraoksomolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 13106-76-8)0 %-31.12.2023
ex 2841 70 0020Tridekaoksotetramolibdenian(2-) diamonu (CAS RN 12207-64-6)0 %-31.12.2019
ex 2841 70 0030Heptamolibdenian heksaamonu, bezwodny (CAS RN 12027-67-7) lub jako tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)0 %-31.12.2019
ex 2841 70 0040Dimolibdenian diamonu (CAS RN 27546-07-2)0 %-31.12.2021
ex 2841 80 0010Wolframian diamonu (parawolframian amonu) (CAS RN 11120-25-5)0 %-31.12.2022
ex 2841 90 3010Metawanadian potasu (CAS RN 13769-43-2)0 %-31.12.2022
ex 2841 90 8510Tlenek kobaltu (III) litu (CAS RN 12190-79-3) o zawartości kobaltu co najmniej 59 %0 %-31.12.2022
*ex 2841 90 8520Tlenek potasu-tytanu (CAS RN 12056-51-8) w postaci proszku o czystości 99 % lub większej0 %-31.12.2023
*ex 2842 10 0010Sproszkowany syntetyczny beta zeolit0 %-31.12.2023
ex 2842 10 0020Sproszkowany syntetyczny zeolit typu chabazyt0 %-31.12.2019
ex 2842 10 0040Glinokrzemian (CAS RN 1318-02-1) o zeolitowej strukturze fosforanu glinu-osiemnaście (AEI) stosowany do produkcji preparatów katalitycznych (2)0 %-31.12.2021
ex 2842 10 0050Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)0 %-31.12.2022
ex 2842 90 1010Selenian sodu (CAS RN 13410-01-0)0 %-31.12.2019
ex 2842 90 8030Dodekachlorek tritytanu glinu (CAS RN 12003-13-3)0 %-31.12.2022
*2845 10 00Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)0 %-31.12.2023
*2845 90 10Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)0 %-31.12.2023
ex 2845 90 9010Hel-3 (CAS RN 14762-55-1)0 %-31.12.2021
*ex 2845 90 9020Woda wzbogacona tlenem-18 na poziomie 95 % masy lub większym (CAS RN 14314-42-2)0 %-31.12.2023
ex 2845 90 9030(13C)Monotlenek węgla (CAS RN 1641-69-6)0 %-31.12.2021
*ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 %masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą0 %-31.12.2023
*ex 2846 10 0020Triwęglan diceru (CAS RN 537-01-9), nawet uwodniony0 %-31.12.2023
*ex 2846 10 0030Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony0 %-31.12.2023
*2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 000 %-31.12.2023
*ex 2850 00 2010Krzemowodór (silan) (CAS RN 7803-62-5)0 %-31.12.2023
*ex 2850 00 2020Arsenowodór (arsyna) (CAS RN 7784-42-1)0 %-31.12.2023
ex 2850 00 2030Azotek tytanu (CAS RN 25583-20-4) o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm0 %-31.12.2022
ex 2850 00 2040Tetrawodorek germanu (CAS RN 7782-65-2)0 %-31.12.2021
ex 2850 00 2060Disilan (CAS RN 1590-87-0)0 %-31.12.2022
*ex 2850 00 2070Regularny azotek boru (CAS RN 10043-11-5)0 %-31.12.2023
*ex 2850 00 6010Azydek sodu (CAS RN 26628-22-8)0 %-31.12.2023
*ex 2853 90 9020Fosfina (CAS RN 7803-51-2)0 %-31.12.2023
ex 2903 39 19205-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)0 %-31.12.2022
2903 39 21Difluorometan (CAS RN 75-10-5)0 %-31.12.2020
ex 2903 39 2410Pentafluoroetan (CAS RN 354-33-6)0 %-31.12.2019
ex 2903 39 2610Substrat 1,1,1,2-tetrafluoroetanu do produkcji farmaceutycznych gazów zgodny z poniższą specyfikacją:

- nie więcej niż 600 ppm masy R134 (1,1,2,2- tetrafluoroe-tanu),

- nie więcej niż 5 ppm masy R143a (1,1,1-trifluoroetanu),

- nie więcej niż 2 ppm masy R125 (pentafluoroetanu),

- nie więcej niż 100 ppm masy R124 (1-chloro-1,2,2,2-tetra-fluoroetanu),

- nie więcej niż 30 ppm masy R114 (1,2-dichlorotetrafluo-roetanu),

- nie więcej niż 50 ppm masy R114a (1,1-dichlorotetrafluo-roetanu),

- nie więcej niż 250 ppm masy R133a (1-chloro- 2,2,2-tri-fluoroetanu),

- nie więcej niż 2 ppm masy R22 (chlorodifluoromeetanu),

0 %-31.12.2019
- nie więcej niż 2 ppm masy R115 (chloropentafluoroetanu),

- nie więcej niż 2 ppm masy R12 (dichlorodifluorometanu),

- nie więcej niż 20 ppm masy R40 (chlorku metylu),

- nie więcej niż 20 ppm masy R245cb (1,1,1,2,2-pentafluo-ropropanu),

- nie więcej niż 20 ppm masy R12B1 (chlorodifluorobromo-metanu),

- nie więcej niż 20 ppm masy R32 (difluorometanu),

- nie więcej niż 15 ppm masy R31 (chlorofluorometanu),

- nie więcej niż 10 ppm masy R152a (1,1-difluoroetanu),

- nie więcej niż 20 ppm masy 1131 (1-chloro-2 fluoroety-lenu),

- nie więcej niż 20 ppm masy 1122 (1-chloro-2,2-difluoroe-tylenu),

- nie więcej niż 3 ppm masy 1234yf (2,3,3,3-tetrafluoropro-panu),

- nie więcej niż 3 ppm masy 1243zf (3,3,3- trifluoropro-panu),

- nie więcej niż 3 ppm masy 1122a (1-chloro-1,2-difluoroe-tylenu),

- nie więcej niż 4.5 ppm masy 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluoropropanu, +1-chloro- 1,2-difluoroetylenu +3,3,3-trifluoropropanu)

- nie więcej niż 3 ppm masy jakiegokolwiek danego nieokreślonego/nieznanego związku chemicznego,

- nie więcej niż 10 ppm masy wszystkich nieokreślonych/nieznanych skojarzonych związków chemicznych,

- nie więcej niż 10 ppm masy wody,

- o poziomie kwasowości nie większym niż 0,1 ppm masy,

- bez halogenków,

- nie więcej niż 0,01 % objętości składników wysokowrzą-cych,

- bez zapachu (bez woni),

W celu dalszego oczyszczenia do stopnia inhalacji HFC 134a produkowanego zgodnie z GMP (dobrą praktyką wytwarzania) w celu zastosowania do produkcji gazu pędnego do aerozoli medycznych, których zawartość jest wdychana w jamę ustną i nosową lub drogi oddechowe (CAS RN 811-97-2) (2)

*ex 2903 39 27101,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)0 %-31.12.2023
*ex 2903 39 2810Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)0 %-31.12.2023
*ex 2903 39 2820Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)0 %-31.12.2023
*ex 2903 39 29101H-Perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)0 %-31.12.2023
2903 39 312,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)0 %-31.12.2022
*ex 2903 39 3520Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluoro-propen) (CAS RN 29118-24-9)0 %-31.12.2023
ex 2903 39 3910Perfluoro(4-metylo-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)0 %-31.12.2021
*ex 2903 39 3920(Perfluorobutylo)etylen (CAS RN 19430-93-4)0 %-31.12.2023
ex 2903 39 3930Heksafluoropropen (CAS RN 116-15-4)0 %-31.12.2021
ex 2903 39 39401,1,2,3,4,4-Heksafluorobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)0 %-31.12.2022
ex 2903 74 00102-Chloro-1,1-difluoroetan (CAS RN 338-65-8)0 %-31.12.2020
*ex 2903 77 60101,1,1-Trichlorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)0 %-31.12.2023
ex 2903 77 9010Chlorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)0 %-31.12.2021
*ex 2903 78 0010Oktafluoro-1,4-dijodobutan (CAS RN 375-50-8)0 %-31.12.2023
ex 2903 79 3010Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0)0 %-31.12.2019
*ex 2903 89 80101,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachloropentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)0 %-31.12.2023
ex 2903 89 8040Heksabromocyklododekan0 %-31.12.2021
ex 2903 89 8050Chlorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)0 %-31.12.2022
ex 2903 89 8060Oktafluorocyklobutan (CAS RN 115-25-3)0 %-31.12.2022
ex 2903 99 80154-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen (CAS RN 60811-21-4)0 %-31.12.2020
*ex 2903 99 80201,2-Bis(pentabromofenylo)etan (CAS RN 84852-53-9)0 %-31.12.2023
*ex 2903 99 80402,6-Dichlorotoluen o czystości 99 % masy lub większej i zawierający:

- 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodioksyn,

- 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów,

- 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli

0 %-31.12.2023
*ex 2903 99 8050Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)0 %-31.12.2023
ex 2903 99 80601,1'-metanodiylbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)0 %-31.12.2022
ex 2903 99 80753-Chloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)0 %-31.12.2019
*ex 2903 99 80801-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)0 %-31.12.2023
ex 2904 10 0030p-Styrenosulfonian sodu (CAS RN 2695-37-6)0 %-31.12.2019
ex 2904 10 00502-Metyloprop-2-eno-1-sulfonian sodu (CAS RN 1561-92-8)0 %-31.12.2019
ex 2904 20 0010Nitrometan (CAS RN 75-52-5)0 %-31.12.2020
ex 2904 20 0020Nitroetan (CAS RN 79-24-3)0 %-31.12.2020
ex 2904 20 00301-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)0 %-31.12.2020
ex 2904 20 00402-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)0 %-31.12.2019
ex 2904 91 0010Trichloronitrometan (CAS RN 76-06-2), do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92 (2)0 %-31.12.2019
ex 2904 99 00201-Chloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)0 %-31.12.2019
ex 2904 99 0025Chlorek difluorometanosulfonylu (CAS RN 1512-30-7)0 %-31.12.2020
ex 2904 99 0030Chlorek tosylu (CAS RN 98-59-9)0 %-31.12.2019
ex 2904 99 00351-Fluoro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)0 %-31.12.2020
ex 2904 99 0040Chlorek 4- chlorobenzenosulfonylu (CAS RN 98-60-2)0 %-31.12.2022
*ex 2904 99 0045Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu (CAS RN 1694-92-4)0 %-31.12.2023
*ex 2904 99 0050Chlorek etanosulfonylu (CAS RN 594-44-5)0 %-31.12.2023
ex 2904 99 0060Kwas 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowy (CAS RN 128-42-

7)

0 %-31.12.2019
ex 2904 99 00701-Chloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)0 %-31.12.2019
ex 2904 99 00801-Chloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)0 %-31.12.2019
ex 2905 11 0010Metanol (CAS RN 67-56-1) o czystości 99,85 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 2905 11 0020Metanosulfonian metylu (CAS RN 66-27-3)0 %-31.12.2021
ex 2905 19 0035
*ex 2905 19 0011Tert-butanolan potasu (CAS RN 865-47-4), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN0 %-31.12.2023
*ex 2905 19 0020Jednowodzian tytanianu butylu, homopolimer (CAS RN162303-51-7)0 %-31.12.2023
*ex 2905 19 0025Tytanian tetra-(2-etyloheksylo) (CAS RN 1070-10-6)0 %-31.12.2023
*ex 2905 19 00302,6-Dimetyloheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)0 %-31.12.2023
ex 2905 19 00402,6-Dimetyloheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)0 %-31.12.2019
ex 2905 19 0070Tetrabutanolan tytanu (CAS RN 5593-70-4)0 %-31.12.2022
ex 2905 19 0080Tetraizoproksyd tytanu (CAS RN 546-68-9)0 %-31.12.2022
*ex 2905 19 0085Tetraetanolan tytanu (CAS RN 3087-36-3)0 %-31.12.2023
ex 2905 22 0010Linalol (CAS RN 78-70-6) zawierający 90,7 % masy lub więcej (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)0 %-31.12.2019
ex 2905 22 00203,7-dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)0 %-31.12.2021
ex 2905 29 9010Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)0 %-31.12.2022
ex 2905 39 9510Propano-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)0 %-31.12.2020
ex 2905 39 9520Butano-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)0 %-31.12.2022
ex 2905 39 95302,4,7,9-Tetrametylo-4,7-dekanodiol (CAS RN 17913-76-7)0 %-31.12.2021
ex 2905 39 9540Dekan-1, 10-diol (CAS RN 112-47-0)0 %-31.12.2022
*ex 2905 39 95502-Metylo-2-propylopropano-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)0 %-31.12.2023
ex 2905 49 0010Etylidynotrimetanol (CAS RN 77-85-0)0 %-31.12.2020
ex 2905 59 98202,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)0 %-31.12.2019
*ex 2906 19 0010Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol (CAS RN 105-08-8)0 %-31.12.2023
*ex 2906 19 00204,4'-Izopropylidenodicykloheksanol (CAS RN 80-04-6)0 %-31.12.2023
ex 2906 19 00504-tert-Butylocykloheksanol (CAS RN 98-52-2)0 %-31.12.2019
*ex 2906 29 00201-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen (CAS RN 79538-03-7)0 %-31.12.2023
ex 2906 29 00302-Fenyloetanol (CAS RN 60-12-8)0 %-31.12.2022
ex 2906 29 00402-Bromo-5-jodo-benzenometanol (CAS RN 946525-30-0)0 %-31.12.2020
ex 2906 29 00502,2'-(m-fenyleno)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)0 %-31.12.2022
ex 2907 12 0020Mieszanina metakrezolu (CAS RN 108-39-4) i parakrezolu (CAS RN 106-44-5) o czystości 99 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2907 12 0030p-Krezol (CAS RN 106-44-5)0 %-31.12.2019
ex 2907 15 90102-Naftol (CAS RN 135-19-3)0 %-31.12.2021
ex 2907 19 10102,6-Ksylenol (CAS RN 576-26-1)0 %-31.12.2019
*ex 2907 19 9020Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)0 %-31.12.2023
*ex 2907 21 0010Rezorcyna (CAS RN 108-46-3)0 %-31.12.2023
*ex 2907 29 00156,6'-Di-tert-butylo-4,4'-butylidenodi-m-krezol (CAS RN 85-60-9)0 %-31.12.2023
*ex 2907 29 00204,4'-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol (CAS RN 129188-99-4)0 %-31.12.2023
ex 2907 29 0025Alkohol 4-hydroksybenzylowy (CAS RN 623-05-2)0 %-31.12.2019
*ex 2907 29 00304,4',4"-Etylidynotrifenol (CAS RN 27955-94-8)0 %-31.12.2023
ex 2907 29 00452-Metylohydrochinon (CAS RN 95-71-6)0 %-31.12.2021
*ex 2907 29 00506,6',6"-Tricykloheksylo-4,4',4"-butano-1,1,3-triyltri(m-krezol) (CAS RN 111850-25-0)0 %-31.12.2023
ex 2907 29 00652,2'-Metylenobis(6-cykloheksylo-p-krezol) (CAS RN 4066-02-8)0 %-31.12.2019
*ex 2907 29 00702,2',2",6,6',6"-Heksa-tert-butylo-α,α',α"-(mezytyleno-2,4,6-triyl) tri-p-krezol (CAS RN 1709-70-2)0 %-31.12.2023
*ex 2907 29 0075Bifenylo-4-4'-diol (CAS RN 92-88-6)0 %-31.12.2023
*ex 2907 29 0085Floroglucyna, nawet uwodniona0 %-31.12.2023
*ex 2908 19 0010Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)0 %-31.12.2023
*ex 2908 19 00204,4'-(Perfluoroizopropylideno)difenol (CAS RN 1478-61-1)0 %-31.12.2023
ex 2908 19 00304-Chlorofenol (CAS RN 106-48-9)0 %-31.12.2019
ex 2908 19 00403,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)0 %-31.12.2020
ex 2908 19 00504-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)0 %-31.12.2020
*ex 2909 19 9020Eter bis(2-chloroetylowy) (CAS RN 111-44-4)0 %-31.12.2023
*ex 2909 19 9030Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 2909 19 90503-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan (CAS RN 297730-93-9)0 %-31.12.2021
ex 2909 20 00108-Metoksycedran (CAS RN 19870-74-7)0 %-31.12.2021
*ex 2909 30 3810Eter bis(pentabromofenylowy) (CAS RN 1163-19-5)0 %-31.12.2023
ex 2909 30 38201,1'-Propano-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopro-poksy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)0 %-31.12.2021
ex 2909 30 38301,1'-(1-Metyloetylideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-me-tylopropoksy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)0 %-31.12.2020
*ex 2909 30 38404-Benzylooksybromobenzen (CAS RN 6793-92-6)0 %-31.12.2023
ex 2909 30 90102-(Fenylometoksy)naftalen (CAS RN 613-62-7)0 %-31.12.2019
ex 2909 30 9015{[(2,2-dimetylbut-3-ino-1-ylo)oksy]metylo}benzen (CAS RN 1092536-54-3)0 %-31.12.2021
ex 2909 30 90201,2-Bis(3-metylofenoksy)etan (CAS RN 54914-85-1)0 %-31.12.2019
ex 2909 30 90251,2-difenoksyetan (CAS RN 104-66-5) w postaci proszku lub dyspersji wodnej zawierających 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy 1,2-difenoksyetanu0 %-31.12.2021
ex 2909 30 90303,4,5-Trimetoksytoluen (CAS RN 6443-69-2)0 %-31.12.2020
ex 2909 30 90401-Chloro-2,5-dimetoksybenzen (CAS RN 2100-42-7)0 %-31.12.2020
ex 2909 30 90501-Etoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)0 %-31.12.2020
ex 2909 30 90601-Butoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)0 %-31.12.2020
ex 2909 30 9070O,O,O-1,3,5-trimetylorezorcynol (CAS RN 621-23-8)0 %-31.12.2021
ex 2909 30 9080Oksyfluorofen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 2909 49 80101-Propoksypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)0 %-31.12.2020
*ex 2909 50 00104-(2-Metoksyetylo)fenol (CAS RN 56718-71-9)0 %-31.12.2023
ex 2909 50 0020Ubichinol (CAS RN 992-78-9)0 %-31.12.2020
*ex 2909 60 0010Nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) (CAS RN 80-43-3)0 %-31.12.2023
ex 2909 60 00303,6,9-Trietylo-3,6,9-trimetylo-1,4,7-triperoksonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuszczony w węglowodorach izoparafino-wych0 %-31.12.2019
*ex 2910 90 00151,2-Epoksycykloheksan (CAS RN 286-20-4)0 %-31.12.2023
*ex 2910 90 00302,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd) (CAS RN 556-52-5)0 %-31.12.2023
ex 2910 90 0050Fenyloeter 2,3-epoksypropylu (CAS RN 122-60-1)0 %-31.12.2020
ex 2910 90 0080Eter glicydowy allilu (CAS RN 106-92-3)0 %-31.12.2021
ex 2911 00 0010Etoksy-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)0 %-31.12.2020
ex 2912 19 0010Undekanal (CAS RN 112-44-7)0 %-31.12.2021
ex 2912 29 00152,6,6-Trimetylocykloheksanokarbaldehyd (mieszanina izomerów alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)0 %-31.12.2021
ex 2912 29 0025Mieszanina izomerów składająca się z:

- 85(± 10) % masy 4-izobutylo-2-metylobenzaldehydu(CAS RN 73206-60-7),

- 15(± 10) % masy 2-izobutylo-2-metylobenzaldehydu(CAS RN 68102-28-3)

0 %-31.12.2021
ex 2912 29 0035Aldehyd cynamonowy (CAS RN 104-55-2)0 %-31.12.2022
ex 2912 29 0045p-Fenylobenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)0 %-31.12.2022
*ex 2912 29 00504-Izobutylobenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)0 %-31.12.2023
*ex 2912 29 00704-tert-Butylobenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)0 %-31.12.2023
*ex 2912 29 00804-Izopropylobenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)0 %-31.12.2023
*ex 2912 49 00103-Fenoksybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)0 %-31.12.2023
ex 2912 49 00204-Hydroksybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)0 %-31.12.2022
ex 2912 49 0030Aldehyd salicylowy (CAS RN 90-02-8)0 %-31.12.2020
ex 2912 49 0040Aldehyd 3-hydroksy-p-anyżowy (CAS RN 621-59-0)0 %-31.12.2020
ex 2912 49 00502,6-Dihydroksybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)0 %-31.12.2022
ex 2914 19 9020Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)0 %-31.12.2022
ex 2914 19 90303-Metylobutanon (CAS RN 563-80-4)0 %-31.12.2022
ex 2914 19 9040Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)0 %-31.12.2022
*ex 2914 19 9060Acetyloacetonian cynku (CAS RN 14024-63-6)0 %-31.12.2023
*ex 2914 29 0015Estr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)0 %-31.12.2023
*ex 2914 29 0020Cykloheksadec-8-enon (CAS RN 3100-36-5)0 %-31.12.2023
*ex 2914 29 0025Cykloheks-2-enon (CAS RN 930-68-7)0 %-31.12.2023
ex 2914 29 0030(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)0 %-31.12.2020
*ex 2914 29 0040Kamfora0 %-31.12.2023
ex 2914 29 0050trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)0 %-31.12.2021
ex 2914 29 00702-sec-butylocykloheksanon (CAS RN 14765-30-1)0 %-31.12.2022
ex 2914 29 00801-(cedr-8-en-9-ilo)etanon (CAS RN 32388-55-9)0 %-31.12.2022
ex 2914 39 00152,6-Dimetylo-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)0 %-31.12.2019
ex 2914 39 00251,3-Difenylopropano-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)0 %-31.12.2019
ex 2914 39 0030Benzofenon (CAS RN 119-61-9)0 %-31.12.2022
*ex 2914 39 00504-Fenylobenzofenon (CAS RN 2128-93-0)0 %-31.12.2023
*ex 2914 39 00604-Metylobenzofenon (CAS RN 134-84-9)0 %-31.12.2023
ex 2914 39 0070Dibenzoil (CAS RN 134-81-6)0 %-31.12.2022
ex 2914 39 00804'-Metyloacetofenon (CAS RN 122-00-9)0 %-31.12.2022
ex 2914 50 00203'-Hydroksyacetofenon (CAS RN 121-71-1)0 %-31.12.2020
*ex 2914 50 00254'-Metoksyacetofenon (CAS RN 100-06-1)0 %-31.12.2023
*ex 2914 50 00362,7-Dihydroksy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)0 %-31.12.2023
ex 2914 50 00404-(4-Hydroksyfenylo)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)0 %-31.12.2021
ex 2914 50 00453,4-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)0 %-31.12.2022
ex 2914 50 00602,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon (CAS RN 24650-42-8)0 %-31.12.2022
ex 2914 50 00653-Metoksyacetofenon (CAS RN 586-37-8)0 %-31.12.2020
ex 2914 50 00757-Hydroksy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)0 %-31.12.2020
*ex 2914 50 00802',6'-Dihydroksyacetofenon (CAS RN 699-83-2)0 %-31.12.2023
ex 2914 50 00854,4'-Dihydroksybenzofenon (CAS RN 611-99-4)0 %-31.12.2021
*ex 2914 69 80102-Etyloantrachinon (CAS RN 84-51-5)0 %-31.12.2023
ex 2914 69 80202-Pentyloantrachinon (CAS RN 13936-21-5)0 %-31.12.2019
*ex 2914 69 80301,4-Dihydroksyantrachinon (CAS RN 81-64-1)0 %-31.12.2023
ex 2914 69 8040p-Benzochinon(CAS RN 106-51-4)0 %-31.12.2021
ex 2914 69 8050Masa reakcji 2-(1,2-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 68892-28-4) i 2-(1,1-dimetylopropylo)antrachinonu (CAS RN 32588-54-8)0 %-31.12.2019
ex 2914 79 00151-(4-Metylofenylo)-4,4,4-trifluorobutano-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)0 %-31.12.2020
ex 2914 79 00202,4'-Difluorobenzofenon (CAS RN 342-25-6)0 %-31.12.2022
ex 2914 79 00251-(7-Bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-ylo)-2-chloroetanon (CAS RN 1378387-81-5)0 %-31.12.2020
*ex 2914 79 00305-Metoksy-1-[4-(trifluorometylo)fenylo]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)0 %-31.12.2023
*ex 2914 79 00351-[4-(Benzylooksy)fenylo]-2-bromopropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)0 %-31.12.2023
*ex 2914 79 0040Perfluoro(2-metylopentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)0 %-31.12.2023
*ex 2914 79 00503'-Chloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)0 %-31.12.2023
ex 2914 79 00604'-tert-Butylo-2',6'-dimetylo-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)0 %-31.12.2020
ex 2914 79 00651,4-bis(4-Fluorobenzoilo)benzen (CAS RN 68418-51-9)0 %-31.12.2021
ex 2914 79 00704-Chloro-4'-hydroksybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)0 %-31.12.2021
ex 2914 79 00754,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)0 %-31.12.2021
*ex 2914 79 0080Tetrachloro-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)0 %-31.12.2023
ex 2915 12 0010Roztwór wodny zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1)0 %-31.12.2021
ex 2915 39 0010Octan cis-3-heksenylu (CAS RN 3681-71-8)0 %-31.12.2022
*ex 2915 39 0025Octan 2-metylocykloheksylu (CAS RN 5726-19-2)0 %-31.12.2023
ex 2915 39 0030Octan 4-tert-butylocykloheksylu (CAS RN 32210-23-4)0 %-31.12.2022
*ex 2915 39 0040Octan tert-butylu (CAS RN 540-88-5)0 %-31.12.2023
ex 2915 39 0050Octan 3-acetylofenylu (CAS RN 2454-35-5)0 %-31.12.2019
ex 2915 39 0060Octan dodeka-8-enylu (CAS RN 28079-04-1)0 %-31.12.2020
ex 2915 39 0065Octan dodeka-7,9-dienylu (CAS RN 54364-62-4)0 %-31.12.2020
ex 2915 39 0070Octan dodeka-9-enylu (CAS RN 16974-11-1)0 %-31.12.2020
ex 2915 39 0075Octan izobornylu (CAS RN 125-12-2)0 %-31.12.2021
ex 2915 39 0080Octan 1-fenyloetylu (CAS RN 93-92-5)0 %-31.12.2021
*ex 2915 39 0085Octan 2-tert-butylocykloheksylu (CAS RN 88-41-5)0 %-31.12.2023
ex 2915 60 1910Maślan etylu (CAS RN 105-54-4)0 %-31.12.2022
*ex 2915 70 4010Palmitynian metylu (CAS RN 112-39-0)0 %-31.12.2023
*ex 2915 90 3010Laurynian metylu (CAS RN 111-82-0)0 %-31.12.2020
ex 2915 90 7020(R)-2-fluoropropionian metylu (CAS RN 146805-74-5)0 %-31.12.2022
*ex 2915 90 7025Oktanian metylu (CAS RN 111-11-5), dekanian metylu (CAS RN 110-42-9) lub mirystynian metylu (CAS RN 124-10-7)0 %-31.12.2023
ex 2915 90 7030Chlorek 3,3-dimetylobutyrylu (CAS RN 7065-46-5)0 %-31.12.2022
*ex 2915 90 7035Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu (CAS RN 5856-77-9)0 %-31.12.2023
ex 2915 90 7045Ortomrówczan trietylu (CAS RN 149-73-5)0 %-31.12.2019
ex 2915 90 7050Heptanian allilu (CAS RN 142-19-8)0 %-31.12.2019
*ex 2915 90 7055Ortomrówczan trietylu (CAS RN 122-51-0)0 %-31.12.2023
ex 2915 90 70606,8-Dichlorooktanian etylu (CAS RN 1070-64-0)0 %-31.12.2020
ex 2915 90 7065Kwas 2-etylo-2-metylomasłowy (CAS RN 19889-37-3)0 %-31.12.2020
ex 2915 90 7080Difluorooctan etylu (CAS RN 454-31-9)0 %-31.12.2021
*ex 2916 12 0010Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metyloben-zylo)-4-metylofenylu (CAS RN 61167-58-6)0 %-31.12.2023
*ex 2916 12 0040Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[1-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydrok-syfenylo)-etylo] fenylu (CAS RN 123968-25-2)0 %-31.12.2023
ex 2916 12 0070Akrylan 2-(2-winylooksyetoksy)etylu (CAS RN 86273-46-3)0 %-31.12.2022
*ex 2916 13 0020Dimetakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 13189-00-9)0 %-31.12.2023
ex 2916 13 0030Monometakrylan cynku, w postaci proszku (CAS RN 63451-47-8), nawet zawierający nie więcej niż 17 % masy zanieczyszczeń produkcyjnych0 %-31.12.2020
*ex 2916 14 0010Metakrylan 2,3-epoksypropylu (CAS RN 106-91-2)0 %-31.12.2023
*ex 2916 14 0020Metakrylan etylu (CAS RN 97-63-2)0 %-31.12.2023
*ex 2916 19 95203,3-Dimetylopent-4-enonian metylu (CAS RN 63721-05-1)0 %-31.12.2023
*ex 2916 19 9540Kwas sorbinowy (CAS RN 110-44-1) stosowany w produkcji pasz dla zwierząt (2)0 %-31.12.2023
ex 2916 19 95502-Fluoroakrylan metylu (CAS RN 2343-89-7)0 %-31.12.2019
ex 2916 20 0015Transflutryna (ISO) (CAS RN 118712-89-3)0 %-31.12.2021
ex 2916 20 0020Mieszanina izomerów (1S, 2R, 6R, 7R) i (1R, 2R, 6R, 7S) tri-cyklo [5.2.1.0 (2,6)] dekano-2-karboksylanu etylu (CAS RN 80657-64-3 oraz 80623-07-0)0 %-31.12.2022
*ex 2916 20 00502,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu (CAS RN 97-41-6)0 %-31.12.2023
ex 2916 20 0060Kwas 3-cykloheksylopropionowy (CAS RN 701-97-3)0 %-31.12.2020
*ex 2916 20 0070Chlorek cyklopropanokarbonylu (CAS RN 4023-34-1)0 %-31.12.2023
ex 2916 31 0010Benzoesan benzylu (CAS RN 120-51-4)0 %-31.12.2021
ex 2916 39 9013Kwas 3,5-dinitrobenzoesowy (CAS RN 99-34-3)0 %-31.12.2019
ex 2916 39 9015Kwas 2-chloro-5-benzoesowy (CAS RN 2516-96-3)0 %-31.12.2021
ex 2916 39 9018Kwas 2,4-dichlorofenylooctowy (CAS RN 19719-28-9)0 %-31.12.2019
*ex 2916 39 9020Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu (CAS RN 2905-62-6)0 %-31.12.2023
ex 2916 39 9023Chlorek (2,4,6-trimetylofenylo)acetylu (CAS RN 52629-46-6)0 %-31.12.2019
ex 2916 39 9025Chlorek 2-metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu (CAS RN 1017183-70-8)0 %-31.12.2021
ex 2916 39 9030Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu (CAS RN 938-18-1)0 %-31.12.2020
ex 2916 39 90334'-(bromometylo)bifenylo-2-karboksylan metylu(CAS RN 114772-38-2)0 %-31.12.2021
*ex 2916 39 90354-Tert-butylobenzoesan metylu (CAS RN 26537-19-9)0 %-31.12.2023
ex 2916 39 9041Chlorek 4-bromo-2,6-difluorobenzoilu (CAS RN 497181-19-8)0 %-31.12.2020
*ex 2916 39 9048Chlorek 3-fluorobenzoilu (CAS RN 1711-07-5)0 %-31.12.2023
*ex 2916 39 9050Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu (CAS RN 6613-44-1)0 %-31.12.2023
ex 2916 39 9051Kwas 3-chloro-2-fluorobenzoesowy (CAS RN 161957-55-7)0 %-31.12.2020
ex 2916 39 9053Kwas 5-jodo-2-metylobenzoesowy (CAS RN 54811-38-0)0 %-31.12.2020
ex 2916 39 9055Kwas 4-tert-butylobenzoesowy (CAS RN 98-73-7)0 %-31.12.2022
ex 2916 39 9061Kwas 2-fenylomasłowy (CAS RN 90-27-7)0 %-31.12.2020
*ex 2916 39 9070Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)0 %-31.12.2023
ex 2916 39 9073Chlorek (2,4-dichlorofenylo)acetylu (CAS RN 53056-20-5)0 %-31.12.2021
ex 2916 39 9075Kwas m-toluilowy (CAS RN 99-04-7)0 %-31.12.2022
ex 2916 39 9085Kwas (2,4,5-trifluorofenylo)octowy (CAS RN 209995-38-0)0 %-31.12.2022
*ex 2917 11 0020Szczawian bis(p-metylobenzylu) (CAS RN 18241-31-1)0 %-31.12.2023
ex 2917 11 0030Szczawian kobaltu (CAS RN 814-89-1)0 %-31.12.2019
*ex 2917 12 0020Adypinian bis(3,4-epoksycykloheksylometylu) (CAS RN 3130-19-6)0 %-31.12.2023
ex 2917 19 1010Malonian dimetylu (CAS RN 108-59-8)0 %-31.12.2019
ex 2917 19 1020Malonian dietylu (CAS RN 105-53-3)0 %-31.12.2022
*ex 2917 19 8015Acetylenodikarboksylan dimetylu (CAS RN 762-42-5)0 %-31.12.2023
ex 2917 19 8030Brasydynian etylenu (CAS RN 105-95-3)0 %-31.12.2019
*ex 2917 19 8035Metylomalonian dietylu (CAS RN 609-08-5)0 %-31.12.2023
ex 2917 19 8050Kwas tetradekanodiowy (CAS RN 821-38-5)0 %-31.12.2020
*ex 2917 19 8070Kwas metylenobursztynowy (itakonowy) (CAS RN 97-65-4)0 %-31.12.2023
*ex 2917 20 0030Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-eno-2,3-dikarboksylowy (CAS RN 115-27-5)0 %-31.12.2023
*ex 2917 20 0040Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy (CAS RN 5333-84-6)0 %-31.12.2023
*ex 2917 34 0010Ftalan diallilu (CAS RN 131-17-9)0 %-31.12.2023
ex 2917 39 95201,4-Benzenodikarboksylan dibutylu (CAS RN 1962-75-0)0 %-31.12.2020
ex 2917 39 9525Bezwodnik naftaleno-1,8-dikarboksylowy (CAS RN 81-84-5)0 %-31.12.2020
ex 2917 39 9530Dibezwodnik benzeno-1,2:4,5-tetrakarboksylowy (CAS RN 89-32-7)0 %-31.12.2020
ex 2917 39 95351-Metylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 35092-89-8)0 %-31.12.2020
*ex 2917 39 9540Dimetylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 5292-45-5)0 %-31.12.2023
ex 2917 39 95501,8-Monobezwodnik kwasu 1,4,5,8-naftalenotetrakarboksylo-wego (CAS RN 52671-72-4)0 %-31.12.2019
ex 2917 39 9560Dibezwodnik peryleno-3,4:9,10-tetrakarboksylowy (CAS RN 128-69-8)0 %-31.12.2019
*ex 2918 16 0020D-glukonian wapnia, jednowodny (CAS RN 66905-23-5) stosowany do produkcji laktoglukonianu wapnia (CAS RN 11116-97-5) (2)0 %-31.12.2019
ex 2918 19 3010Kwas cholowy (CAS RN 81-25-4)0 %-31.12.2019
ex 2918 19 3020Kwas 3-α,12-α-dihydroksy-5-β-cholanowy-24 (kwas dezoksycholowy) (CAS RN 83-44-3)0 %-31.12.2019
*ex 2918 19 9820Kwas L-jabłkowy (CAS RN 97-67-6)0 %-31.12.2023
*ex 2918 29 0010Kwasy monohydroksynaftoesowe0 %-31.12.2023
ex 2918 29 00353,4,5-Trihydroksybenzoesan propylu (CAS RN 121-79-9)0 %-31.12.2022
*ex 2918 29 0050Bis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksa-metylenu (CAS RN 35074-77-2)0 %-31.12.2023
ex 2918 29 0060Metylowe, etylowe, propylowe lub butylowe estry kwasu 4-hydroksybenzoesowego lub ich sole sodowe (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)0 %-31.12.2021
ex 2918 29 0070Kwas 3,5-dijodosalicylowy (CAS RN 133-91-5)0 %-31.12.2019
ex 2918 30 0015Kwas 2-fluoro-5-formylobenzoesowy (CAS RN 550363-85-4)0 %-31.12.2022
*ex 2918 30 00302-Benzoilobenzoesan metylu (CAS RN 606-28-0)0 %-31.12.2023
ex 2918 30 0050Acetylooctan etylu (CAS RN 141-97-9)0 %-31.12.2022
ex 2918 30 0060Kwas 4-oksowalerianowy (CAS RN 123-76-2)0 %-31.12.2019
ex 2918 30 0070Kwas 2-[4-chloro-3-(chlorosulfonylo)benzoilo]benzoesowy (CAS RN 68592-12-1)0 %-31.12.2019
ex 2918 30 0080Benzoilomrówczan metylu (CAS RN 15206-55-0)0 %-31.12.2021
*ex 2918 99 90103,4-Epoksycykloheksanokarboksylan 3,4-epoksycykloheksylo-metylu (CAS RN 2386-87-0)0 %-31.12.2023
ex 2918 99 9013Chlorek 3-metoksy-2-metylobenzoilu (CAS RN 24487-91-0)0 %-31.12.2020
ex 2918 99 90152,3-Epoksy-3-fenylomaślan etylu (CAS RN 77-83-8)0 %-31.12.2022
ex 2918 99 90182-Hydroksy-2-(4-fenoksyfenylo)propanian etylu (CAS RN 132584-17-9)0 %-31.12.2020
ex 2918 99 90203-Metoksyakrylan metylu (CAS RN 5788-17-0)0 %-31.12.2019
ex 2918 99 9023Kwas 1,8-dihydroksyantrachinono-3-karboksylowy (CAS RN 478-43-3)0 %-31.12.2021
*ex 2918 99 90253-Metoksy-2-(2-chlorometylofenylo)-2-propenian metylu (CAS RN 117428-51-0)0 %-31.12.2023
ex 2918 99 90273-Etoksypropionian etylu (CAS RN 763-69-9)0 %-31.12.2022
*ex 2918 99 90302-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu (CAS RN 96562-58-2)0 %-31.12.2023
ex 2918 99 9035Kwas p-anyżowy (CAS RN 100-09-4)0 %-31.12.2019
ex 2918 99 9038Diklofop-metyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)0 %-31.12.2022
*ex 2918 99 9040Kwas trans-4-hydroksy-3-metoksycynamonowy (CAS RN 1135-24-6)0 %-31.12.2023
ex 2918 99 9045Octan dimetylowy 4-metylokatecholu (CAS RN 52589-39-6)0 %-31.12.2019
*ex 2918 99 90503,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu (CAS RN 1916-07-0)0 %-31.12.2023
ex 2918 99 9055Glicyretynian stearylu (CAS RN 13832-70-7)0 %-31.12.2019
*ex 2918 99 9060Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoesowy (CAS RN 118-41-2)0 %-31.12.2023
ex 2918 99 9065Kwas octowy, sól difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(pentafluoroe-toksy)etoksy]-amonowa (CAS RN 908020-52-0)0 %-31.12.2019
ex 2918 99 9070(3-Metylobutoksy)octan allilu (CAS RN 67634-00-8)0 %-31.12.2019
ex 2918 99 9075Kwas 3,4-dimetoksybenzoesowy (CAS RN 93-07-2)0 %-31.12.2019
ex 2918 99 90805-[2-Chloro-4-(trifluorometylo)fenoksy]-2-nitrobenzoesan sodu (CAS RN 62476-59-9)0 %-31.12.2021
ex 2918 99 9085Trineksapak etylu (ISO) (CAS RN 95266-40-3), o czystości 96 % masy lub większej0 %-31.12.2020
*ex 2919 90 0010Fosforan 2,2'-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylu), sól mono-sodowa (CAS RN 85209-91-2)0 %-31.12.2023
*ex 2919 90 0015Bis(fosforan) benzeno-1,3-diylo tetrafenylu (CAS RN 57583-54-7)0 %-31.12.2023
*ex 2919 90 0030Hydroksybis[2,2'-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan] glinu (CAS RN 151841-65-5)0 %-31.12.2023
*ex 2919 90 0040Tri-n-heksylofosforan (CAS RN 2528-39-4)0 %-31.12.2023
ex 2919 90 0050Fosforan trietylu (CAS RN 78-40-0)0 %-31.12.2021
*ex 2919 90 0060Bisfenol A bis (fosforan difenylu) (CAS RN 5945-33-5)0 %-31.12.2023
ex 2919 90 0070Fosforan tris(2-butoksyetylu) (CAS RN 78-51-3)0 %-31.12.2019
*ex 2920 19 0010Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)0 %-31.12.2023
*ex 2920 19 0020Tolclofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)0 %-31.12.2023
ex 2920 19 00302,2'- Disiarczek 2,2'-oksybis(5,5-dimetylo-1,3,2-dioksafosfory-nanu) (CAS RN 4090-51-1)0 %-31.12.2019
*2920 23 00Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina) (CAS RN 121-45-9)0 %-31.12.2023
2920 24 00Fosforyn trietylu (CAS RN 122-52-1)0 %-31.12.2021
*ex 2920 29 0010Bis(fosforyn) O,O'-dioktadecylo pentaerytrytolu (CAS RN 3806-34-6)0 %-31.12.2023
ex 2920 29 0015Ester tetra-1-naftalenylowy kwasu 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimety-loetylo)-6,6'-dimetylo[1,1'-bifenylo] -2,2'-diyloortofosforowego (III) (CAS RN 198979-98-5)0 %-31.12.2022
ex 2920 29 0020Fosforan(III) tris(metylofenylu) (CAS RN 25586-42-9)0 %-31.12.2020
ex 2920 29 00302,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetyloetylo)[1,1'-bifenylo]-2,2'-diylo]bis(oksy)]bis[bifenylo-1,3,2-dioksafosfepina], (CAS RN 138776-88-2)0 %-31.12.2020
ex 2920 29 0040Difosforyn bis (2,4-dikumylofenylo)pentaerytrytolu (CAS RN 154862-43-8)0 %-31.12.2020
*ex 2920 29 0050Fosetyl glinu (CAS RN 39148-24-8)0 %-31.12.2023
ex 2920 29 0060Fosetyl sodu (CAS RN 39148-16-8) w postaci roztworu wodnego o zawartości fosetylu sodu 35 % lub więcej masy, ale nie więcej niż 45 % masy, do stosowania w produkcji pestycydów (2)0 %-31.12.2021
*ex 2920 90 1010Siarczan dietylu (CAS RN 64-67-5)0 %-31.12.2023
*ex 2920 90 1015Węglan etylometylowy (CAS RN 623-53-0)0 %-31.12.2023
*ex 2920 90 1020Diwęglan diallilo-2,2'-oksydietylu (CAS RN 142-22-3)0 %-31.12.2023
*ex 2920 90 1025Węglan dietylu (CAS RN 105-58-8)0 %-31.12.2023
*ex 2920 90 1035Węglan winylenu (CAS RN 872-36-6)0 %-31.12.2023
*ex 2920 90 1040Węglan dimetylu (CAS RN 616-38-6)0 %-31.12.2023
*ex 2920 90 1050Diwęglan di-tert-butylu (CAS RN 24424-99-5)0 %-31.12.2023
ex 2920 90 1060Metylowęglan 2,4 di-tert-butylo-5-nitrofenylu (CAS RN 873055-55-1)0 %-31.12.2022
ex 2920 90 10802- [2- (2-tridekoksyetoksy) etoksy] etylosiarczan sodu (CAS RN 25446-78-0) w postaci ciekłej pasty, o zawartości wody 62 % masy lub większej, ale nie większej niż 65 % masy0 %-31.12.2021
*ex 2920 90 70302-Lizopropoksy-4,4,5,5-tetrametylo-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 61676-62-8)0 %-31.12.2023
*ex 2920 90 7060Bis(neopentyloglikolano)diboran (CAS RN 201733-56-4)0 %-31.12.2023
ex 2920 90 7080Bis(pinakolato)diboran (CAS RN 73183-34-3)0 %-31.12.2020
2921 13 00Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu (CAS RN 869-24-9)0 %-31.12.2022
ex 2921 19 50 ex 2929 90 0010 20Dietyloamino-trietoksysilan (CAS RN 35077-00-0)0 %-31.12.2019
*ex 2921 19 9920Etylo(2-metyloallilo)amina (CAS RN 18328-90-0)0 %-31.12.2023
*ex 2921 19 9925Dimetylo(tetradecylo)amina (CAS RN 112-75-4), zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych dimetylo(alkilo)amin0 %-31.12.2023
*ex 2921 19 9930Alliloamina (CAS RN 107-11-9)0 %-31.12.2023
ex 2921 19 9945Chlorowodorek 2-chloro-N-(2-chloroetylo)etanaminy (CAS RN 821-48-7)0 %-31.12.2021
ex 2921 19 9970N,N-dimetylooktyloamina - trichlorek boru (1:1) (CAS RN 34762-90-8)0 %-31.12.2022
ex 2921 19 9980Tauryna (CAS RN 107-35-7), z dodatkiem 0,5 % środka prze-ciwzbrylającego w postaci ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8)0 %-31.12.2019
*ex 2921 29 0020Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina (CAS RN 33329-35-0)0 %-31.12.2023
*ex 2921 29 0030Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina (CAS RN 3855-32-1)0 %-31.12.2023
ex 2921 29 0040Dekametylenodiamina (CAS RN 646-25-3)0 %-31.12.2020
ex 2921 29 0050N'-[3-(Dimetyloamino)propylo]-N,N-dimetylopropano-1,3-dia-mina, (CAS RN 6711-48-4)0 %-31.12.2021
*ex 2921 30 1010Sól cykloheksyloaminowa kwasu 2-(4-(cyklopropanokarbo-nylo)fenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 1690344-90-1)0 %-31.12.2023
ex 2921 30 99301,3-Cykloheksanodimetanoamina (CAS RN 2579-20-6)0 %-31.12.2020
ex 2921 30 9940Cyklopropyloamina (CAS RN 765-30-0)0 %-31.12.2022
*ex 2921 42 0015Kwas 4-amino-3-nitrobenzenosulfonowy (CAS RN 616-84-2)0 %-31.12.2019
*ex 2921 42 0025Wodoro 2-aminobenzeno-1,4-disulfonian sodu (CAS RN 24605-36-5)0 %-31.12.2023
ex 2921 42 00332-Fluoroanilina (CAS RN 348-54-9)0 %-31.12.2020
*ex 2921 42 00352-Nitroanilina (CAS RN 88-74-4)0 %-31.12.2023
ex 2921 42 0040Sulfanilan sodu (CAS RN 515-74-2), także w postaci swoich mono- lub dihydratów (CAS RN 12333-70-0 lub 6106-22-5)0 %-31.12.2019
*ex 2921 42 00452,4,5-Trichloroanilina (CAS RN 636-30-6)0 %-31.12.2023
*ex 2921 42 0050Kwas 3-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 121-47-1)0 %-31.12.2023
ex 2921 42 0070Kwas 2-aminobenzeno-1,4-disulfonowy (CAS RN 98-44-2)0 %-31.12.2019
*ex 2921 42 00804-Chloro-2-nitroanilina (CAS RN 89-63-4)0 %-31.12.2023
*ex 2921 42 00853,5-Dichloroanilina (CAS RN 626-43-7)0 %-31.12.2023
ex 2921 42 00862,5-Dichloroanilina (CAS RN 95-82-9)0 %-31.12.2022
ex 2921 42 0087N-Metyloanilina (CAS RN 100-61-8)0 %-31.12.2022
ex 2921 42 0088Kwas 3,4-dichloroanilino-6-sulfonowy (CAS RN 6331-96-0)0 %-31.12.2022
*ex 2921 43 0020Kwas 4-amino-6-chlorotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-51-7)0 %-31.12.2023
*ex 2921 43 00303-Nitro-p-toluidyna (CAS RN 119-32-4)0 %-31.12.2023
*ex 2921 43 0040Kwas 4-aminotolueno-3-sulfonowy (CAS RN 88-44-8)0 %-31.12.2019
ex 2921 43 00504-Aminobenzotrifluorek (CAS RN 455-14-1)0 %-31.12.2020
ex 2921 43 00603-Aminobenzotrifluorek (CAS RN 98-16-8)0 %-31.12.2020
*ex 2921 44 0020Difenyloamina (CAS RN 122-39-4)0 %-31.12.2023
*ex 2921 45 0020Kwas 2-aminonaftaleno-1,5-disulfonowy (CAS RN 117-62-4) lub jedna z jego soli sodowych (CAS RN 19532-03-7) lub (CAS RN 62203-79-6)0 %-31.12.2019
*ex 2921 45 0050Kwas 7-aminonaftaleno-1,3,6-trisulfonowy (CAS RN 118-03-6)0 %-31.12.2019
ex 2921 45 00601-Naftyloamina (CAS RN 134-32-7)0 %-31.12.2022
ex 2921 45 0070Kwas 8-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 119-28-8)0 %-31.12.2022
*ex 2921 49 0020Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)3.5 %-31.12.2023
*ex 2921 49 0040N-1-Naftyloanilina (CAS RN 90-30-2)0 %-31.12.2023
ex 2921 49 00602,6-Diizopropyloanilina (CAS RN 24544-04-5)0 %-31.12.2020
ex 2921 49 00804-Heptafluoroizopropylo-2-metyloanilina (CAS RN 238098-26-5)0 %-31.12.2020
*ex 2921 51 1930Siarczan 2-metylo-p-fenylenodiaminy (CAS RN 615-50-9)0 %-31.12.2023
ex 2921 51 1940p-Fenylenodiamina (CAS RN 106-50-3)0 %-31.12.2021
ex 2921 51 1950Mono- i dichloropochodne p-fenylenodiaminy i p-diaminoto-luenu0 %-31.12.2019
*ex 2921 51 1960Kwas 2,4-diaminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-63-1)0 %-31.12.2019
ex 2921 51 19704-Bromo- 1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)0 %-31.12.2020
*ex 2921 59 9010Mieszanina izomerów 3,5-dietylotoluenodiaminy (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)0 %-31.12.2023
ex 2921 59 9030Dichlorowodorek 3,3'-dichlorobenzydyny (CAS RN 612-83-9)0 %-31.12.2022
*ex 2921 59 9040Kwas 4,4'-diaminostilbeno-2,2'-disulfonowy (CAS RN 81-11-8)0 %-31.12.2023
ex 2921 59 9060Dichlorowodorek (2R,5R)-1,6-difenyloheksano-2,5-diaminy (CAS RN 1247119-31-8)0 %-31.12.2022
ex 2921 59 9070Tris(4-aminofenylo)metan (CAS RN 548-61-8)0 %-31.12.2020
ex 2922 19 0020Chlorowodorek 2-(2-metoksyfenoksy)etyloaminy (CAS RN 64464-07-9)0 %-31.12.2022
*ex 2922 19 0030N,N,N',N'-Tetrametylo-2,2'-oksybis(etyloamina) (CAS RN 3033-62-3)0 %-31.12.2023
ex 2922 19 00352-[2-(Dimetyloamino)etoksy] etanol (CAS RN 1704-62-7)0 %-31.12.2020
ex 2922 19 00404-metylobenzenosufonian (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofe-nylo)amino)-3-(benzylooksy)propan-2-olu (CAS RN 1294504-64-5)0 %-31.12.2021
*ex 2922 19 00452-Metoksymetylo-p-fenylenodiamina (CAS RN 337906-36-2)0 %-31.12.2023
*ex 2922 19 00502-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina (CAS RN 1836-62-0)0 %-31.12.2019
*ex 2922 19 0060N,N,N'-Trimetylo-N'-(2-hydroksy-etylo) 2,2'-oksybis(etyloa-mina), (CAS RN 83016-70-0)0 %-31.12.2023
*ex 2922 19 0065trans-4-Aminocykloheksanol (CAS RN 27489-62-9)0 %-31.12.2023
*ex 2922 19 00752-Etoksyetyloamina (CAS RN 110-76-9)0 %-31.12.2023
ex 2922 19 0080N-[2-[2-(Dimetyloamino)etoksy]etylo]-N-metylo-1,3-propano-diamina (CAS RN 189253-72-3)0 %-31.12.2019
*ex 2922 19 0085D-winian (1S,4R)-cis-4-amino-2-cyklopenteno-1-metanolu (CAS RN 229177-52-0)0 %-31.12.2023
*ex 2922 21 0010Kwas 2-amino-5-hydroksynaftaleno-1,7-disulfonowy (CAS RN 6535-70-2)0 %-31.12.2019
ex 2922 21 0030Kwas 6-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 90-51-7)0 %-31.12.2019
*ex 2922 21 0040Kwas 7-amino-4-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 87-02-5)0 %-31.12.2023
ex 2922 21 0050Wodoro 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian sodu (CAS RN 5460-09-3)0 %-31.12.2019
*ex 2922 21 0060Kwas 4-amino-5-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonowy o czystości 80 % masy lub większej (CAS RN 90-20-0)0 %-31.12.2023
*ex 2922 29 00203-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)0 %-31.12.2023
*ex 2922 29 00255-Amino-o-krezol (CAS RN 2835-95-2)0 %-31.12.2023
ex 2922 29 00301,2-Bis(2-aminofenoksy)etan (CAS RN 52411-34-4)0 %-31.12.2020
ex 2922 29 0040Kwas 4-hydroksy-6-[(3-sulfofenylo)amino]naftaleno-2-sulfo-nowy (CAS RN 25251-42-7)0 %-31.12.2020
*ex 2922 29 0045Anizydyny0 %-31.12.2023
ex 2922 29 0063Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2922 29 00654-Trifluorometoksyanilina (CAS RN 461-82-5)0 %-31.12.2019
*ex 2922 29 00674-Chloro-2,5-dimetoksyanilina (CAS RN 6358-64-1)0 %-31.12.2023
*ex 2922 29 00704-Nitro-o-anizydyna (CAS RN 97-52-9)0 %-31.12.2023
ex 2922 29 0073Tiofosforan tris(4-aminofenylu) (CAS RN 52664-35-4)0 %-31.12.2021
ex 2922 29 00754-(2-Aminoetylo)fenol (CAS RN 51-67-2)0 %-31.12.2020
*ex 2922 29 00803-Dietyloaminofenol (CAS RN 91-68-9)0 %-31.12.2023
*ex 2922 29 0085Chlorowodorek 4-benzyloksyaniliny (CAS RN 51388-20-6)0 %-31.12.2023
*ex 2922 39 0010Kwas 1-amino-4-bromo-9,10-dioksoantraceno-2-sulfonowy i jego sole0 %-31.12.2023
ex 2922 39 00152-Amino-3,5-dibromobenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)0 %-31.12.2022
ex 2922 39 00202-Amino-5-chlorobenzofenon (CAS RN 719-59-5)0 %-31.12.2020
ex 2922 39 0025Chlorowodorek 3-(dimetyloamino)-1-(1-naftalenylo)-1-propa-nonu) (CAS RN 5409-58-5)0 %-31.12.2020
ex 2922 39 00355-Chloro-2-(metyloamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)0 %-31.12.2020
*ex 2922 43 0010Kwas antranilowy (CAS RN 118-92-3)0 %-31.12.2023
*ex 2922 49 8510Asparaginian ornityny (INNM) (CAS RN 3230-94-2)0 %-31.12.2023
ex 2922 49 8520Kwas 3-amino-4-chlorobenzoesowy (CAS RN 2840-28-0)0 %-31.12.2022
ex 2922 49 85252-Aminobenzeno-1,4-dikarboksylan dimetylu (CAS RN 5372-81-6)0 %-31.12.2019
ex 2922 49 8530Roztwór wodny zawierający 40 % masy lub więcej metyloami-nooctanu sodu (CAS RN 4316-73-8)0 %-31.12.2020
ex 2922 49 8535Kwas 2- (3-Amino-4-chloro-benzoilo)benzoesowy (CAS RN 118-04-7)0 %-31.12.2021
*ex 2922 49 8540Norwalina (kwas 2-aminopentanowy)0 %-31.12.2023
ex 2922 49 8545Glicyna (CAS RN 56-40-6)0 %-31.12.2020
ex 2922 49 8550D-(-)-Dihydrofenyloglicyna (CAS RN 26774-88-9)0 %-31.12.2019
ex 2922 49 8555Maleinian -4-(dimetylamino)but-2-enonianu (E) etylu (CUS 0138070-7) (5)0 %-31.12.2019
ex 2922 49 85604-Dimetyloaminobenzoesan etylu (CAS RN 10287-53-3)0 %-31.12.2022
ex 2922 49 8565Chlorowodorek aminomalonianu dietylu (CAS RN 13433-00-6)0 %-31.12.2020
*ex 2922 49 8570Benzoesan 2-etyloheksylo-4-dimetyloaminy (CAS RN 21245-02-3)0 %-31.12.2023
ex 2922 49 8575Chlorowodorek estru izopropylowego L-alaniny (CAS RN 62062-65-1)0 %-31.12.2022
*ex 2922 49 8580Kwas 12-aminododekanowy (CAS RN 693-57-2)0 %-31.12.2023
ex 2922 50 0010Chlorowodorek kwasu 2-(2-(2-aminoetoksy)etoksy)octowego (CAS RN 134979-01-4)0 %-31.12.2021
ex 2922 50 00153,5-Dijodotyronina (CAS RN 1041-01-6)0 %-31.12.2022
ex 2922 50 0020Chlorowodorek 1-[2-amino-1-(4-metoksyfenylo)-etylo]-cyklo-heksanolu (CAS RN 130198-05-9)0 %-31.12.2019
*ex 2922 50 0035Chlorowodorek kwasu (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksyfenylo)-2-metylopropanowego (CAS RN 5486-79-3)0 %-31.12.2023
*ex 2922 50 0070Octan 2-(1-hydroksycykloheksylo)-2-(4-metoksyfenylo)etyloa-monu0 %-31.12.2023
ex 2923 10 0010Tetra hydrat chlorku choliny fosforylu wapnia (CAS RN 72556-74-2)0 %-31.12.2019
*ex 2923 90 0010Wodorotlenek tetrametyloamonu w postaci roztworu wodnego o zawartości 25 % (± 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloa-monu0 %-31.12.2023
ex 2923 90 0020Wodoroftalan tetrametyloamonu (CAS RN 79723-02-7)0 %-31.12.2019
*ex 2923 90 0025Molibdenian tetrakis(dimetyloditetradecyloamonu), (CAS RN 117342-25-3)0 %-31.12.2023
ex 2923 90 0055Bromek tetrabutyloamoniowy (CAS RN 1643-19-2)0 %-31.12.2021
*ex 2923 90 0070Wodorotlenek tetrapropyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:

- 40 % (± 2 %) masy wodorotlenku tetrapropyloamonu,

- 0,3 % masy lub mniej węglanu,

- 0,1 % masy lub mniej tripropyloaminy,

- 500 mg/kg lub mniej bromku, oraz

- 25 mg/kg lub mniej potasu i sodu razem wziętych

0 %-31.12.2023
ex 2923 90 0075Wodorotlenek tetraetyloamonu, w postaci roztworu wodnego, zawierający:

- 35 % (± 0,5 %) masy wodorotlenku tetrametyloamonu,

- nie więcej niż 1 000 mg/kg chlorku,

- nie więcej niż 2 mg/kg żelaza, oraz

- nie więcej niż 10 mg/kg potasu

0 %-31.12.2020
*ex 2923 90 0080Chlorek diallilodimetyloamonu (CAS RN 7398-69-8), w postaci roztworu wodnego zawierającego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku diallilodimetyloamonu0 %-31.12.2023
ex 2923 90 0085Chlorek N,N,N-trimetyloaniliny (CAS RN 138-24-9)0 %-31.12.2019
*ex 2924 19 0010Kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy (CAS RN 15214-89-8) lub jego sól sodowa (CAS RN 5165-97-9) lub jego sól amonowa(CAS RN 58374-69-9)0 %-31.12.2023
ex 2924 19 0015Chlorek N-etylo-N-metylokarbamoilu (CAS RN 42252-34-6)0 %-31.12.2019
ex 2924 19 0020Kwas (R)-(-)-3-(karbamoilometylo)-5-metyloheksanowy (CAS RN 181289-33-8)0 %-31.12.2020
ex 2924 19 0025Izobutylidenodimocznik (CAS RN 6104-30-9)0 %-31.12.2022
*ex 2924 19 00302-Acetamido-3-chloropropionian metylu (CAS RN 87333-22-0)0 %-31.12.2023
ex 2924 19 0035Acetamid (CAS RN 60-35-5)0 %-31.12.2019
ex 2924 19 00453-Chloro-N-metoksy-N-metylopropanamid (CAS RN 1062512-53-1)0 %-31.12.2021
*ex 2924 19 0050Akryloamid (CAS RN 79-06-1)0 %-31.12.2023
ex 2924 19 0055Butylokarbaminian 2-propynylu (CAS RN 76114-73-3)0 %-31.12.2021
ex 2924 19 0060N,N-Dimetyloakryloamid (CAS RN 2680-03-7)0 %-31.12.2021
*ex 2924 19 00652,2,2-Trifluoroacetamid (CAS RN 354-38-1)0 %-31.12.2023
*ex 2924 19 0070Karbaminian metylu (CAS RN 598-55-0)0 %-31.12.2023
ex 2924 19 0080Tetrabutylomocznik (CAS RN 4559-86-8)0 %-31.12.2022
*ex 2924 21 0010Kwas 4,4'-dihydroksy-7,7'-ureilenodi(naftaleno-2-sulfonowy) i jego sole sodowe0 %-31.12.2023
*ex 2924 21 0020Chlorowodorek (3-aminofenylo)mocznika (CAS RN 59690-88-9)0 %-31.12.2019
*2924 25 00Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)0 %-31.12.2023
*ex 2924 29 7012Kwas 4-(acetyloamino)-2-aminobenzenosulfonowy (CAS RN 88-64-2)0 %-31.12.2019
*ex 2924 29 7015Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)0 %-31.12.2023
ex 2924 29 70172-(Trifluorometylo)-benzamid (CAS RN 360-64-5)0 %-31.12.2019
ex 2924 29 7019Kwas 2-[[2-(benzyloksykarbonilamino)acetylo]amino]propio-nowy (CAS RN 3079-63-8)0 %-31.12.2019
ex 2924 29 70202-Chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(propano-2-yloksyme-tylo)acetamid (CAS RN 86763-47-5)0 %-31.12.2019
ex 2924 29 7023Benalaksyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)0 %-31.12.2019
ex 2924 29 70272-Bromo-4-fluoroacetanilid (CAS RN 1009-22-9)0 %-31.12.2021
ex 2924 29 70304-(4-metylo-3-nitrobenzoiloamino)benzenosulfonian sodu(CAS RN 84029-45-8)0 %-31.12.2021
ex 2924 29 7033N-(4-Amino-2-etoksyfenylo)acetamid (CAS RN 848655-78-7)0 %-31.12.2019
*ex 2924 29 7037Beflubutamid(ISO) (CAS RN 113614-08-7)0 %-31.12.2023
ex 2924 29 7040N,N'-1,4-Fenylenobis[3-oksobutyroamid], (CAS RN 24731-73-5)0 %-31.12.2020
ex 2924 29 7045Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)0 %-31.12.2020
ex 2924 29 7050Sól izopropylaminowa N-benzyloksykarbonylo-L-tert-leucyny (CAS RN 1621085-33-3)0 %-31.12.2021
ex 2924 29 70534-Amino-N-[4-(aminokarbonylo)fenylo]benzamid (CAS RN 74441-06-8)0 %-31.12.2022
ex 2924 29 7055N,N'-(2,5-Dimetylo-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 24304-50-5)0 %-31.12.2020
ex 2924 29 7060N,N'-(2-Chloro-5-metylo-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid], (CAS RN 41131-65-1)0 %-31.12.2020
ex 2924 29 7061(S)-2- (((1R,2R)-2-Allilocyklopropoksy)karbonyloamino)-3,3-di-metylobutanian (S)-1-fenyloetanoaminy (CUS0143288-8) (5)0 %-31.12.2020
ex 2924 29 70622-Chlorobenzamid (CAS RN 609-66-5)0 %-31.12.2020
ex 2924 29 7063N-Etylo-2-(izopropylo)-5-metylocykloheksanokarboksyamid (CAS RN 39711-79-0)0 %-31.12.2021
ex 2924 29 7064N-(3',4'-dichloro-5-fluoro[1,1'-bifenylo]-2-ylo)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)0 %-31.12.2020
ex 2924 29 7073Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)0 %-31.12.2019
*ex 2924 29 70753-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)0 %-31.12.2023
*ex 2924 29 7085p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)0 %-31.12.2023
ex 2924 29 7086Antraniloamid (CAS RN 88-68-6) o czystości 99,5 % masy lub większej0 %-31.12.2022
*ex 2924 29 70885'-Chloro-3-hydroksy-2'-metylo-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-63-7)0 %-31.12.2023
*ex 2924 29 7089Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)0 %-31.12.2023
*ex 2924 29 70913-Hydroksy-2'-metoksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-62-6)0 %-31.12.2023
ex 2924 29 70923-Hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-77-3)0 %-31.12.2019
*ex 2924 29 70933-Hydroksy-2'-metylo-2-naftalenoanilid (CAS RN 135-61-5)0 %-31.12.2023
*ex 2924 29 70942'-Etoksy-3-hydroksy-2-naftalenoanilid (CAS RN 92-74-0)0 %-31.12.2023
*ex 2924 29 7097Monoamid kwasu 1,1-cykloheksanodioctowego (CAS RN 99189-60-3)0 %-31.12.2023
*ex 2925 11 0020Sacharyna i jej sól sodowa0 %-31.12.2023
*ex 2925 19 9510N-Fenylomaleimid (CAS RN 941-69-5)0 %-31.12.2023
ex 2925 19 95204,5,6,7-Tetrahydroizoindolo-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)0 %-31.12.2022
ex 2925 19 9530N,N'-(m-Fenyleno)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)0 %-31.12.2022
*ex 2925 29 0010Dicykloheksylokarbodiimid (CAS RN 538-75-0)0 %-31.12.2023
*ex 2925 29 0020Chlorowodek N-[3-(dimetyloamino)propylo]-N'-etylokarbodii-midu (CAS RN 25952-53-8)0 %-31.12.2023
ex 2925 29 0030Sulfamat guanidyny (CAS RN 50979-18-5)0 %-31.12.2020
ex 2926 90 7012Cyflutryna (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o czystości 95 % masy lub większej0 %-31.12.2019
*ex 2926 90 7013alfa-Bromo-o-toluonitryl (CAS RN 22115-41-9)0 %-31.12.2019
ex 2926 90 7014Kwas cyjanooctowy (CAS RN 372-09-8)0 %-31.12.2020
ex 2926 90 70152-Cykloheksylideno-2-fenyloacetonitryl (CAS RN 10461-98-0)0 %-31.12.2022
ex 2926 90 7016Ester metylowy kwasu 4-cyjano-2-nitrobenzoesowego (CAS RN 52449-76-0)0 %-31.12.2019
ex 2926 90 7017Cypermetryna (ISO) z jej stereoizomerami (CAS RN 52315-07-8) o czystości 90 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2926 90 7018Flumetryna (ISO) CAS RN 69770-45-2)0 %-31.12.2022
*ex 2926 90 70192-(4-Amino-2-chloro-5-metylofenylo)-2-(4-chlorofenylo)aceto-nitryl (CAS RN 61437-85-2)0 %-31.12.2023
ex 2926 90 70202-(m-Benzoilofenylo)propiononitryl (CAS RN 42872-30-0)0 %-31.12.2019
*ex 2926 90 70214-Bromo-2-chlorobenzonitryl (CAS RN 154607-01-9)0 %-31.12.2023
*ex 2926 90 7022Acetonitryl (CAS RN 75-05-8)0 %-31.12.2023
*ex 2926 90 7023Akrynatryna(ISO) (CAS RN 101007-06-1)0 %-31.12.2023
ex 2926 90 70252,2-Dibromo-3-nitrylopropionamid (CAS RN 10222-01-2)0 %-31.12.2021
*ex 2926 90 7027Cyhalofop butyl(ISO) (CAS RN 122008-85-9)0 %-31.12.2023
ex 2926 90 70304,5-dichloro-3,6-dioksocykloheksa-1,4-dieno-1,2-dikarbonitryl (CAS RN 84-58-2)0 %-31.12.2021
ex 2926 90 7033Deltametryna (ISO) (CAS RN 52918-63-5)0 %-31.12.2022
ex 2926 90 70354-Cyjano-2-metoksybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)0 %-31.12.2021
ex 2926 90 7040Kwas 2-(4-cyjanofenyloamino)octowy (CAS RN 42288-26-6)0 %-31.12.2021
*ex 2926 90 7050Alkil lub alkoksyalkil estrów kwasu cyjanooctowego0 %-31.12.2023
ex 2926 90 7061Kwas m-(1-cyjanoetylo)benzoesowy (CAS RN 5537-71-3)0 %-31.12.2021
ex 2926 90 7064Esfenwalerat (CAS RN 66230-04-4) o czystości 83 % masy lub większej w mieszaninie własnych izomerów0 %-31.12.2019
ex 2926 90 7070Metakrylonitryl (CAS RN 126-98-7)0 %-31.12.2019
ex 2926 90 7074Chlorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)0 %-31.12.2019
ex 2926 90 70752-Cyjano-2-etylo-3-metyloheksanian etylu (CAS RN 100453-11-0)0 %-31.12.2019
*ex 2926 90 70802-Cyjano-2-fenylomaślan etylu (CAS RN 718-71-8)0 %-31.12.2023
*ex 2926 90 7086Etylenodiaminotetraacetonitryl (CAS RN 5766-67-6)0 %-31.12.2023
*ex 2926 90 7089Butyronitryl (CAS RN 109-74-0)0 %-31.12.2023
*ex 2927 00 0010Dichlorowodorek 2,2'-dimetylo-2,2'-azodipropionoamidyny0 %-31.12.2023
*ex 2927 00 0020Wodorosiarczan 4-anilino-2-metoksybenzenodiazoniowy (CAS RN 36305-05-2)0 %-31.12.2023
ex 2927 00 00252,2'-azobis(4-metoksy-2,4-dimetylowaleronitryl) (CAS RN 15545-97-8)0 %-31.12.2022
*ex 2927 00 0030Kwas 4'-aminoazobenzeno-4-sulfonowy (CAS RN 104-23-4)0 %-31.12.2023
ex 2927 00 0035C,C'-Azodiformamid (CAS RN 123-77-3) w postaci żółtego proszku o temperaturze rozkładu 180°C lub większej, ale nie większej niż 220°C, stosowany jako substancja pianotwórcza przy produkcji żywic termoplastycznych, elastomerów i usiecio-wanej pianki polietylenowej0 %-31.12.2019
*ex 2927 00 0060Kwas 4,4'-dicyjano-4,4'-azodiwalerianowy (CAS RN 2638-94-0)0 %-31.12.2023
ex 2927 00 0080Kwas 4-[(2,5-dichlorofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftoesowy (CAS RN 51867-77-7)0 %-31.12.2022
*ex 2928 00 90103,3'-Bis(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)-N,N'-bipropionoa-mid (CAS RN 32687-78-8)0 %-31.12.2023
ex 2928 00 9013Cymoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)0 %-31.12.2019
ex 2928 00 9018Oksym acetonu (CAS RN 127-06-0) o czystości 99 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2928 00 9023Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o czystości 98 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2928 00 9025Oksym aldehydu octowego (CAS RN 107-29-9) w roztworze wodnym0 %-31.12.2020
ex 2928 00 9028Oksym pentan-2-onu (CAS RN 623-40-5)0 %-31.12.2021
ex 2928 00 9030N-Izopropylohydroksyloamina (CAS RN 5080-22-8)0 %-31.12.2021
*ex 2928 00 9033Chlorowodorek 4-chlorofenylohydrazyny (CAS RN 1073-70-7)0 %-31.12.2023
*ex 2928 00 9040O-Etylohydroksyloamina, w postaci roztworu wodnego (CAS RN 624-86-2)0 %-31.12.2023
*ex 2928 00 9045Tebufenozyd (ISO) (CAS RN 112410-23-8)0 %-31.12.2023
ex 2928 00 9050Wodny roztwór soli disodowej kwasu 2,2'-(hydroksyimino) bi-setanosulfonowego (CAS RN 133986-51-3) o zawartości większej niż 33,5 % masy, ale nie większej niż 36,5 % masy0 %-31.12.2020
*ex 2928 00 9055Wodorowęglan aminoguanidyny (CAS RN 2582-30-1)0 %-31.12.2023
ex 2928 00 9065Chlorowodorek 2-amino-3-(4-hydroksyfenylo) propanalu semi-karbazonu0 %-31.12.2019
*ex 2928 00 9070Oksym butanonu (CAS RN 96-29-7)0 %-31.12.2023
ex 2928 00 9075Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)0 %-31.12.2021
*ex 2928 00 9080Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)0 %-31.12.2023
ex 2928 00 9085Daminozyd (ISO) o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 1596-84-5)0 %-31.12.2021
ex 2929 10 0015Diizocyjanian 3,3'-dimetylobifenylo-4,4'-diylu (CAS RN 91-97-4)0 %-31.12.2019
ex 2929 10 0020Izocyjanian butylu (CAS RN 111-36-4)0 %-31.12.2022
*ex 2929 10 0040Izocyjanian m-izopropenylo-α,α-dimetylobenzylu (CAS RN 2094-99-7)0 %-31.12.2023
*ex 2929 10 0050Diizocyjanian m-fenylenodiizopropylidenu (CAS RN 2778-42-9)0 %-31.12.2023
ex 2929 10 00552,5 (i 2,6)-Bis(izocyjanianometylo)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)0 %-31.12.2022
*ex 2929 10 0060Diizocyjanian trimetyloheksametylenu, mieszanina izomerów0 %-31.12.2023
ex 2929 10 00801,3-Bis(izocyjanianometylo)benzen (CAS RN 3634-83-1)0 %-31.12.2022
ex 2930 20 0010Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)0 %-31.12.2022
ex 2930 20 00202-Izopropyloetylotiokarbaminian (CAS RN 141-98-0)0 %-31.12.2021
ex 2930 90 98102,3-Bis((2-merkaptoetylo)tio)-1-propanotiol (CAS RN 131538-00-6)0 %-31.12.2020
*ex 2930 90 98124,4'-Sulfonylodifenol (CAS RN 80-09-1) stosowany do produkcji poliarylosulfonów lub poliaryloeterosulfonów (2)0 %-31.12.2023
ex 2930 90 9813Chlorowodorek merkaptaminy (CAS RN 156-57-0)0 %-31.12.2021
*ex 2930 90 9815Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)0 %-31.12.2023
ex 2930 90 98163-(Dimetoksymetylosililo)-1-propanotiol (CAS RN 31001-77-1)0 %-31.12.2019
*ex 2930 90 9817Wodorosiarczan 2-(3-aminofenylosulfonylo)etylu (CAS RN 2494-88-4)0 %-31.12.2019
ex 2930 90 9819N-(2-Metylosulfinylo-1,1-dimetylo-etylo)-N'-{2-metylo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometylo)etylo]fenylo}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)0 %-31.12.2020
ex 2930 90 9821[2,2'-Tio-bis(4-tert-oktylofenolato)]-n-butyloamina, nikiel (CAS RN 14516-71-3)0 %-31.12.2021
ex 2930 90 9822Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o czystości 94,5 % masy lub większej0 %-31.12.2020
*ex 2930 90 9823[(Metylosulfanylo)metylilideno]biskarbaminian dimetylu (CAS RN 34840-23-8)0 %-31.12.2023
*ex 2930 90 9825Tiofanat-metyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)0 %-31.12.2023
ex 2930 90 9826Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o czystości 97,5 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2930 90 9827Wodorosiarczan 2-[(4-amino-3-metoksyfenylo)sulfonylo]etylu (CAS RN 26672-22-0)0 %-31.12.2019
*ex 2930 90 98304-(4-Izopropoksyfenylosulfonylo)fenol (CAS RN 95235-30-6)0 %-31.12.2023
ex 2930 90 9833Kwas 2-amino-5-{[2-(sulfooksy)etylo]sulfonylo}benzenosulfo-nowy (CAS RN 42986-22-1)0 %-31.12.2019
ex 2930 90 9835Glutation (CAS RN 70-18-8)0 %-31.12.2021
*ex 2930 90 98403,3'-Tiodi(kwas propionowy) (CAS RN 111-17-1)0 %-31.12.2023
*ex 2930 90 9843Jodek trimetylosulfoksonium (CAS RN 1774-47-6)0 %-31.12.2023
*ex 2930 90 9845Wodorosiarczan 2-[(p-aminofenylo)sulfonylo]etylu (CAS RN 2494-89-5)0 %-31.12.2019
ex 2930 90 9853Sulfon bis(4-chlorofenylu) (CAS RN 80-07-9)0 %-31.12.2020
ex 2930 90 9855Tiomocznik (CAS RN 62-56-6)0 %-31.12.2020
ex 2930 90 9857Octan (metylotio)metylu (CAS RN 16630-66-3)0 %-31.12.2020
*ex 2930 90 9860Siarczek metylofenylu (CAS RN 100-68-5)0 %-31.12.2023
ex 2930 90 9864Siarczek 3-chloro-2-metylofenylo metylowy (CAS RN 82961-52-2)0 %-31.12.2019
ex 2930 90 9865Tetrakis(3-merkaptopropionat) pentaerytrytolu (CAS RN 7575-23-7)0 %-31.12.2022
ex 2930 90 9868Kletodym (ISO) (CAS RN 99129-21-2)0 %-31.12.2022
*ex 2930 90 98774-[4-(2-Propenylooksy)fenylosulfonylo]fenol (CAS RN 97042-18-7)0 %-31.12.2023
ex 2930 90 98784-Merkaptometylo-3,6-ditio-1,8-oktanoditiol (CAS RN 131538-00-6)0 %-31.12.2021
*ex 2930 90 9880Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)0 %-31.12.2023
ex 2930 90 9881Dihydrat heksametyleno-1,6-bistiosiarczanu disodu (CAS RN 5719-73-3)3 %-31.12.2019
ex 2930 90 98852-Metylo-1-(metylotio)-2-propanamina (CAS RN 36567-04-1)0 %-31.12.2021
ex 2930 90 9889Sól potasowa lub sodowa O-etylo-, O-izopropylo-, O-butylo-, O-izobutylo- lub O-pentylo- ditiowęglanów0 %-31.12.2021
ex 2930 90 98931-Hydrazyno-3-(metylotio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)0 %-31.12.2021
ex 2930 90 9895N-(cykloheksylotio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)0 %-31.12.2021
ex 2930 90 9897Sulfon difenylu (CAS RN 127-63-9)0 %-31.12.2021
ex 2931 39 9008Diizobutyloditiofosfinian sodu (CAS RN 13360-78-6) w postaci roztworu wodnego0 %-31.12.2022
ex 2931 39 9013Tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2)0 %-31.12.2021
*ex 2931 39 9023Di-tert-butylofosfan (CAS RN 819-19-2)0 %-31.12.2023
ex 2931 39 9025Kwas (Z)-prop-1-en-1-ylofosfonowy (CAS RN 25383-06-6)0 %-31.12.2022
ex 2931 39 9028Kwas N-(fosfonometylo)iminodioctowy (CAS RN 5994-61-6)0 %-31.12.2019
*ex 2931 39 9030Kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy (CAS RN 83411-71-6)0 %-31.12.2023
*ex 2931 39 9035Fenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu (CAS RN 84434-11-7)0 %-31.12.2023
ex 2931 39 9040Chlorek tetrakis(hydroksymetylo)fosfoniowy (CAS RN 124-64-1)0 %-31.12.2021
*ex 2931 39 9045Tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny (CAS RN 75980-60-8)0 %-31.12.2023
ex 2931 39 9048Octan tetrabutylofosfoniowy, w postaci roztworu wodnego (CAS RN 30345-49-4)0 %-31.12.2019
*ex 2931 39 9055Kwas 3-(hydroksyfenylofosfinoilo) propionowy (CAS RN 14657-64-8)0 %-31.12.2023
ex 2931 39 9057Fosfonooctan trimetylu (CAS RN 5927-18-4)0 %-31.12.2020
*ex 2931 90 0003Butyloetylomagnez (CAS RN 62202-86-2), w postaci roztworu w heptanie0 %-31.12.2023
ex 2931 90 0005Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie zgodnie z uwagą 1e) do działu 29 CN0 %-31.12.2020
ex 2931 90 0010Kwas (3-fluoro-5-izobutoksyfenylo)boronowy (CAS RN 850589-57-0)0 %-31.12.2022
ex 2931 90 0015Trikarbonylek metylocyklopentadienylomanganu (CAS RN 12108-13-3) zawierający nie więcej niż 4,9 % masy trikarbo-nylku cyklopentadienylomanganu0 %-31.12.2019
ex 2931 90 0018Silan metylo tris(2-pentanooksimu) (CAS RN 37859-55-5)0 %-31.12.2019
ex 2931 90 0020Ferrocen (CAS RN 102-54-5)0 %-31.12.2022
ex 2931 90 0033Dimetylo[dimetylosililodiindenylo]hafn (CAS RN 220492-55-7)0 %-31.12.2019
ex 2931 90 0035Tetrakis(pentafluorofenylo)boran N,N-dimetyloaniliny (CAS RN 118612-00-3)0 %-31.12.2019
ex 2931 90 0050Trimetylosilan (CAS RN 993-07-7)0 %-31.12.2021
ex 2931 90 0053Trimetyloboran (CAS RN 593-90-8)0 %-31.12.2019
ex 2931 90 0060Kwas 4-chloro-2-fluoro-3-metoksyfenyloboronowy (CAS RN 944129-07-1)0 %-31.12.2020
ex 2931 90 0063Chloroetenylodimetylosilan (CAS RN 1719-58-0)0 %-31.12.2020
ex 2931 90 0065Heksafluorofosforan bis(4-tert-butylofenylo)jodanu (CAS RN 61358-25-6)0 %-31.12.2020
ex 2931 90 0067Dioleinian dimetylocyny (CAS RN 3865-34-7)0 %-31.12.2020
ex 2931 90 0070Kwas (4-propylofenylo)boronowy (CAS RN 134150-01-9)0 %-31.12.2020
*ex 2932 13 0010Alkohol tetrahydrofurfurylowy (CAS RN 97-99-4)0 %-31.12.2023
ex 2932 14 00101,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-α-D-galaktopiranozyd (CAS RN 56038-13-2)0 %-31.12.2019
ex 2932 19 0020Tetrahydrofuranoboran (CAS RN 14044-65-6)0 %-31.12.2020
ex 2932 19 0040Furan (CAS RN 110-00-9) o czystości 99 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2932 19 00412,2 Di(tetrahydrofurylo)propan (CAS RN 89686-69-1)0 %-31.12.2019
ex 2932 19 0070Furfuryloamina (CAS RN 617-89-0)0 %-31.12.2019
*ex 2932 19 0075Tetrahydro-2-metylofuran (CAS RN 96-47-9)0 %-31.12.2023
ex 2932 19 0080Dioctan 5-nitrofurfurylidenu (CAS RN 92-55-7)0 %-31.12.2021
*ex 2932 20 90102'-Anilino-6'-[etylo(izopentylo)amino]-3'-metylospiro[izoben-zofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)0 %-31.12.2023
ex 2932 20 9015Kumaryna (CAS RN 91-64-5)0 %-31.12.2021
ex 2932 20 9040Bromowodorek (S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonu (CAS RN 15295-77-9)0 %-31.12.2022
*ex 2932 20 90452,2-Dimetylo-1,3-dioksano-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)0 %-31.12.2023
ex 2932 20 9050L-Laktyd (CAS RN 4511-42-6) lub D-Laktyd (CAS RN 13076-17-0) lub dilaktyd (CAS RN 95-96-5)0 %-31.12.2022
*ex 2932 20 90556-Dimetyloamino-3,3-bis(4-dimetyloaminofenylo)ftalid (CAS RN 1552-42-7)0 %-31.12.2023
ex 2932 20 90606'-(Dietyloamino)-3'-metylo-2'-(fenyloamino)-spiro[izobenzo-furan-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)0 %-31.12.2021
ex 2932 20 90654-(metoksykarbonylo)-5-okso-2,5-dihydrofuran-3-olan sodu (CAS RN 1134960-41-0)0 %-31.12.2020
ex 2932 20 90716'-(Dibutyloamino)-3'-metylo-2'-(fenyloamino)-spiro[izoben-zofuran-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)0 %-31.12.2021
*ex 2932 20 9080Kwas giberelinowy o czystości co najmniej 88 % masy (CAS RN 77-06-5)0 %-31.12.2023
*ex 2932 20 9084Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylonafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)0 %-31.12.2023
*ex 2932 99 0010Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)0 %-31.12.2023
ex 2932 99 0013(4-chloro-3-(4-etoksybenzylo)fenylo)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hyd-roksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-ilo)me-tanon (CAS RN 1103738-30-2)0 %-31.12.2021
ex 2932 99 00151,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c] piran (CAS RN 1222-05-5)0 %-31.12.2021
ex 2932 99 00184-(4-bromo-3-((tetrahydro-2H-pirano-2-iloksy)metylo)fenoksy) benzonitryl (CAS RN 943311-78-2)0 %-31.12.2021
ex 2932 99 0020Etylo-2-metylo-1,3-dioksolano-2-octan (CAS RN 6413-10-1)0 %-31.12.2021
ex 2932 99 00232-etylo-3-hydroksy-4-piron (CAS RN 4940-11-8)0 %-31.12.2022
ex 2932 99 0025Kwas 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioksol-5-ilo)cyklopropano-karboksylowy (CAS RN 862574-88-7)0 %-31.12.2022
*ex 2932 99 00333-Hydroksy-2-metylo-4-piron (CAS RN 118-71-8)0 %-31.12.2023
ex 2932 99 0043Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2019
*ex 2932 99 00452-Butylobenzofuran (CAS RN 4265-27-4)0 %-31.12.2019
ex 2932 99 00507-Metylo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)0 %-31.12.2020
*ex 2932 99 00531,3-dihydro-1,3-dimetoksyizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)0 %-31.12.2023
*ex 2932 99 0055Kwas 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopirano-2 karboksylowy (CAS RN 99199-60-7)0 %-31.12.2019
ex 2932 99 00654,4-Dimetylo-3,5,8-trioksabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)0 %-31.12.2020
ex 2932 99 00701,3:2,4-bis-O-Benzylideno-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)0 %-31.12.2021
ex 2932 99 00753-(3,4-Metylenodioksyfenylo)-2-metylopropanal (CAS RN 1205-17-0)0 %-31.12.2021
*ex 2932 99 00801,3:2,4-bis-O-(4-Metylobenzylideno)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)0 %-31.12.2023
*ex 2932 99 00851,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)0 %-31.12.2023
ex 2933 19 9015Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o czystości 96 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2933 19 9025Kwas 3-difluorometylo-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksylowy (CAS RN 176969-34-9)0 %-31.12.2019
*ex 2933 19 90303-Metylo-1-p-tolilo-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)0 %-31.12.2023
ex 2933 19 9035Fluorek 1,3-dimetylo-5-fluoro-1H-pirazolo-4-karbonylu (CAS RN 191614-02-5)0 %-31.12.2020
*ex 2933 19 9040Edarawon (INN) (CAS RN 89-25-8)0 %-31.12.2023
ex 2933 19 90455-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorometylo)fenylo]-1H-pira-zolo-3-karbonitryl (CAS RN 120068-79-3)0 %-31.12.2021
ex 2933 19 9050Fenpyroksymat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)0 %-31.12.2019
ex 2933 19 90555-metylo-1-(naftalen-2-ylo)-1,2-dihydro-3H-pirazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)0 %-31.12.2021
ex 2933 19 9060Piraflufen etylu (ISO) (CAS RN 129630-19-9)0 %-31.12.2019
*ex 2933 19 9070Siarczan 4,5-diamino-1-(2-hydroksyetylo)-pirazolu (CAS RN 155601-30-2)0 %-31.12.2023
ex 2933 19 9080Kwas 3-(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1H-pirazol-1-ilo)benze-nosulfonowy (CAS RN 119-17-5)0 %-31.12.2022
ex 2933 21 0035Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7), o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2933 21 00501-Bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)0 %-31.12.2021
ex 2933 21 0055Cholorowodorek 1-aminohydantoiny (CAS RN 2827-56-7)0 %-31.12.2020
ex 2933 21 0060DL-p-Hydroksyfenylohydantoina (CAS RN 2420-17-9)0 %-31.12.2021
ex 2933 21 00805,5-Dimetylohydantoina (CAS RN 77-71-4)0 %-31.12.2020
*ex 2933 29 90154-(1-Hydroksy-1-metyloetylo)-2-propyloimidazolo-5-karboksy-lan etylu (CAS RN 144689-93-0)0 %-31.12.2023
*ex 2933 29 90182-(2-Chlorofenylo)-1-[2-(2-chlorofenylo)-4,5-difenylo-2H-imi-dazol-2-ylo]-4,5-difenylo-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)0 %-31.12.2023
*ex 2933 29 9025Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)0 %-31.12.2023
ex 2933 29 9040Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)0 %-31.12.2019
*ex 2933 29 9045Chlorek miedzi prochlorazu (ISO) (CAS RN 156065-03-1)0 %-31.12.2023
*ex 2933 29 90501,3-Dimetyloimidazolidyn-2-on (CAS RN 80-73-9)0 %-31.12.2023
ex 2933 29 9055Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2933 29 90601-Cyjano-2-metylo-1-[2-(5-metyloimidazol-4-ilometylotio) etylo]izotiomocznik (CAS RN 52378-40-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 29 9065(S)-tert-Butylo 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-ilo)pirolidyno-1-kar-boksylan (CAS RN 1007882-59-8)0 %-31.12.2020
ex 2933 29 9070Cyjazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)0 %-31.12.2021
ex 2933 29 9075Dichlorowodorek 2,2'-azobis[2-(2-imidazolino-2-ilo)propanu] (CAS RN 27776-21-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 29 9080Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)0 %-31.12.2022
2933 39 50Fluroksypyr (ISO), ester metylowy (CAS RN 69184-17-4)0 %-31.12.2019
ex 2933 39 9910Chlorowodorek 2-aminopirydyn-4-olu (CAS RN 1187932-09-7)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9911Chlorowodorek 2-(chlorometylo)-4-(3-metoksypropoksy)-3-metylopirydyny (CAS RN 153259-31-5)0 %-31.12.2019
ex 2933 39 99122,3-Dichloropirydyna (CAS RN 2402-77-9)0 %-31.12.2022
ex 2933 39 9913Metylo (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyloetylo]-2-azabicyklo[2.2.1] hepto-5-ene-3-karboksylan (CAS RN 130194-96-6)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 9914Chlorowodorek N,4-dimetylo-1-(fenylometylo)- 3-piperydynoa-miny (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 9916Dichlorowodorek metylo (2S,5R)-5-[(benzyloksy)amino]pipery-dyno-2-karboksylanu (CAS RN 1501976-34-6)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 99173,5-Dimetylopirydyna (CAS RN 591-22-0)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 9919Nikotynian metylu (INNM) (CAS RN 93-60-7)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 9920Pirytion miedzi w proszku (CAS RN 14915-37-8)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 9921Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)0 %-31.12.2019
ex 2933 39 9922Kwas izonikotynowy (CAS RN 55-22-1)0 %-31.12.2019
ex 2933 39 99232-Chloro-3-cyjanopirydyna (CAS RN 6602-54-6)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 9924Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopiry-dyny (CAS RN 86604-75-3)0 %-31.12.2019
*ex 2933 39 9925Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)0 %-31.12.2023
ex 2933 39 9926Dichlorowodorek 2-[4-(hydrazynylometylo)fenylo]-pirydyny (CAS RN 1802485-62-6)0 %-31.12.2020
ex 2933 39 9927Kwas pirydyno-2,6-dikarboksylowy (CAS RN 499-83-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9928Etylo-3-[(3-amino-4-metylamino-benzoilo)-pirydyno-2-ylo-amino]-propionian (CAS RN 212322-56-0)0 %-31.12.2019
ex 2933 39 99293,5-Dichloro-2-cyjanopirydyna (CAS RN 85331-33-5)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9931Chlorowodorek 2-(chlorometylo)-3-metylo-4-(2,2,2-trifluoroe-toksy)pirydyny (CAS RN 127337-60-4)0 %-31.12.2019
ex 2933 39 9932Chlorowodorek 2-chlorometylo-3,4-dimetoksy-pirydynium (CAS RN 72830-09-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 99335-(3-chlorofenylo)-3-metoksypirydyno-2-karbonitryl (CAS RN 1415226-39-9)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 99343-Chloro-(5-trifluorometylo)-2-pirydynowyacetonitryl (CAS RN 157764-10-8)0 %-31.12.2019
*ex 2933 39 9935Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)0 %-31.12.2023
ex 2933 39 99361-[-2-[5-Metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazol-1-ilo]acetylo]pi-perydyno-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)0 %-31.12.2022
ex 2933 39 9937Roztwór wodny 1-tlenku pirydyno-2-tiolu, sól sodowa (CAS RN 3811-73-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9938(2-chloropirydyn-3-ilo) metanol (CAS RN 42330-59-6)0 %-31.12.2022
ex 2933 39 99392,6-dichloropirydyno-3-karboksyamid (CAS RN 62068-78-4)0 %-31.12.2022
ex 2933 39 9941Kwas 2-chloro-6-(3-fluoro-5-iizobutoksyfenylo)nikotynowy (CAS RN 1897387-01-7)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 99455-Difluorometoksy-2-[[(3,4-dimetoksy-2-pirydylo)metylo]tio]-1H-benzoimidazol (CAS RN 102625-64-9)0 %-31.12.2019
*ex 2933 39 9946Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) o zawartości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9947(-)-trans-4-(4'-Fluorofenylo)-3-hydroksymetylo-N-metylopipery-dyna (CAS RN 105812-81-5)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 9948Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)0 %-31.12.2019
ex 2933 39 99512,5-Dichloro-4,6-dimetylonikotynonitryl (CAS RN 91591-63-8)0 %-31.12.2022
*ex 2933 39 99526-Chloro-3-nitropirydyn-2-yloamina (CAS RN 27048-04-0)0 %-31.12.2023
*ex 2933 39 99533-Bromopirydina (CAS RN 626-55-1)0 %-31.12.2019
*ex 2933 39 99544-Metylo-2-pirydyloamina (CAS RN 695-34-1)0 %-31.12.2023
ex 2933 39 9955Pyriproksyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2933 39 99573-(6-Amino-3-metylopirydyn-2-ilo)benzoesan tert-butylu (CAS RN 1083057-14-0)0 %-31.12.2022
*ex 2933 39 99602-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna (CAS RN 94239-04-0)0 %-31.12.2023
*ex 2933 39 9965Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)0 %-31.12.2023
*ex 2933 39 99673-(6-Bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-ilo)-2-azabicyklo[2.2.1] heptano-2-karboksylan (1R,3S,4S)-tert-butylu (CAS RN 1256387-74-2)0 %-31.12.2023
ex 2933 39 99702,3-Dichloro-5-trifluorometylopirydyna (CAS RN 69045-84-7)0 %-31.12.2021
ex 2933 39 99725,6-Dimetoksy-2-[(4-piperydynylo)metylo]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)0 %-31.12.2021
*ex 2933 39 9977Imazamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)0 %-31.12.2023
ex 2933 39 99852-Chloro-5-chlorometylopirydyna (CAS RN 70258-18-3)0 %-31.12.2020
*ex 2933 49 1010Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)0 %-31.12.2023
*ex 2933 49 1020Kwas 3-hydroksy-2-metylochinolino-4-karboksylowy (CAS RN 117-57-7)0 %-31.12.2023
ex 2933 49 10304-Okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylan etylu (CAS RN 52980-28-6)0 %-31.12.2022
ex 2933 49 10404,7-Dichlorochinolina (CAS RN 86-98-6)0 %-31.12.2019
ex 2933 49 1050Kwas 1-cyklopropylo-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-okso-3-chi-nolinokarboksylowy (CAS RN 94695-52-0)0 %-31.12.2020
*ex 2933 49 1060Roksadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)0 %-31.12.2023
ex 2933 49 9065
ex 2933 49 9025Chlochintocet meksylowy (ISO) (CAS RN 99607-70-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 49 9030Chinolina (CAS RN 91-22-5)0 %-31.12.2020
ex 2933 49 9035[1-(4-Benzyloksy-benzylo)-2-cyklobutylometylo-oktahydro-izo-chinolino-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) (5)0 %-31.12.2020
ex 2933 49 9040Izochinolina (CAS RN 119-65-3)0 %-31.12.2020
*ex 2933 49 9045Chlorowodorek 6,7-dimetoksy-3,4- dihydroizochinoliny (CAS RN 20232-39-7)0 %-31.12.2023
*ex 2933 49 9070Chinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)0 %-31.12.2023
ex 2933 52 0010Malonylomocznik (kwas barbiturowy) (CAS RN 67-52-7)0 %-31.12.2021
ex 2933 59 95106-Amino-1,3-dimetylouracyl (CAS RN 6642-31-5)0 %-31.12.2019
*ex 2933 59 95132-Dietyloamino-6-hydroksy-4-metylopirymidyna (CAS RN 42487-72-9)0 %-31.12.2023
*ex 2933 59 9515Jednowodzian fosforanu sitagliptyny (CAS RN 654671-77-9)0 %-31.12.2023
*ex 2933 59 9517N,N'- (4,6 dichloropirymidyno-2,5-diilo)diformamid (CAS RN 116477-30-6)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 95181-Metylo-3-fenylopiperazyna (CAS RN 5271-27-2)0 %-31.12.2020
*ex 2933 59 95202,4-Diamino-6-chloropirymidyna (CAS RN 156-83-2)0 %-31.12.2023
ex 2933 59 9521N-(2-okso-1,2-dihydropirymidyn-4-ylo)benzamid (CAS RN 26661-13-2)0 %-31.12.2020
ex 2933 59 95226-chloro-1,3-dimetylouracyl (CAS RN 6972-27-6)0 %-31.12.2022
*ex 2933 59 95236-Chloro-3-metylouracyl (CAS RN 4318-56-3)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 9524Chlorowodorek 1-(cyklopropylokarbonylo)piperazyny (CAS RN 1021298-67-8)0 %-31.12.2022
ex 2933 59 95265-Fluoro-4-hydrazyno-2-metoksypirymidyna (CAS RN 166524-64-7)0 %-31.12.2022
*ex 2933 59 9527Octan 2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihydro-9H-puryn-9-ylo)me-toksy]-3-hydroksypropylu (CAS RN 88110-89-8)0 %-31.12.2023
*ex 2933 59 9530Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)0 %-31.12.2023
ex 2933 59 95334,6-Dichloro-5-fluoropirymidyna (CAS RN 213265-83-9)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 95376-Jodo-3-propylo-2-tiokso-2,3-dihydrochinazolino-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 9543Kwas 2-(4-(2-hydroksyetylo)piperazyno-1-ylo)etanosulfonowy (CAS RN 7365-45-9)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 95451-[3-(Hydroksymetylo)pirydyno-2-ylo]-4-metylo-2-fenylopipe-razyna (CAS RN 61337-89-1)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 95476-Metylo-2-oksoperhydropirymidyn-4-ylomocznik (CAS RN 1129-42-6) o czystości 94 % lub większej0 %-31.12.2020
ex 2933 59 95502-(2-Piperazyno-1-yloetoksy)etanol (CAS RN 13349-82-1)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 95535-Fluoro-2-metoksypirymidyno-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)0 %-31.12.2020
ex 2933 59 95575,7-Dimetoksy(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirymidyno-2-amina (CAS RN 13223-43-3)0 %-31.12.2020
*ex 2933 59 95602,6-Dichloro-4,8-dipiperydynopirymido[5,4-d]pirymidyna (CAS RN 7139-02-8)0 %-31.12.2023
ex 2933 59 9565Bis(tetrafluoroboran)1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabi-cyklo[2.2.2]oktanu (CAS RN 140681-55-6)0 %-31.12.2019
*ex 2933 59 9570N-(4-Etylo-2,3-dioksopiperazyn-1-ilokarbonylo)-D-2-fenylogli-cyna (CAS RN 63422-71-9)0 %-31.12.2023
ex 2933 59 9575Chlorowodorek (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pirymi-dyno-4-ylo)-2-(2,4-difluorofenylo)-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ylo) butan-2-olu, (CAS RN 188416-20-8)0 %-31.12.2019
ex 2933 59 9577Chlorowodorek 3-(trifluorometylo)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4] triazolo[4,3-a]pirazyny (1:1) (CAS RN 762240-92-6)0 %-31.12.2022
ex 2933 59 95875-Bromo-2,4-dichloropirymidyna (CAS RN 36082-50-5)0 %-31.12.2021
ex 2933 59 95896-benzyloadenina (CAS RN 1214-39-7)0 %-31.12.2021
ex 2933 69 8013Metrybuzyna (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o czystości 93 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2933 69 80152-Chloro-4,6-dimetoksy-1,3,5-triazyna (CAS RN 3140-73-6)0 %-31.12.2020
ex 2933 69 8017Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)0 %-31.12.2020
ex 2933 69 8040Troklozen sodu (INNM) (CAS RN 2893-78-9)0 %-31.12.2021
*ex 2933 69 80452-(4,6-Bis-(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(okty-looksy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)0 %-31.12.2023
ex 2933 69 8055Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)0 %-31.12.2020
ex 2933 69 8060Kwas cyjanurowy (CAS RN 108-80-5)0 %-31.12.2020
*ex 2933 69 80651,3,5-triazyna -2,4,6(1H,3H,5H)-trition sól trisodowa (CAS RN 17766-26-6)0 %-31.12.2023
ex 2933 69 8075Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)0 %-31.12.2019
*ex 2933 69 8080Tris(2-hydroksyetylo)-1,3,5-triazynotrion (CAS RN 839-90-7)0 %-31.12.2023
ex 2933 79 0015N-(tert-butoksykarbonylo)-L-piroglutamimian etylu (CAS RN 144978-12-1)0 %-31.12.2021
ex 2933 79 00252-Okso-2,3-dihydro-1H-indolo-6-karboksylan metylu (CAS RN 14192-26-8)0 %-31.12.2022
ex 2933 79 00305-Winylo-2-pirolidon (CAS RN 7529-16-0)0 %-31.12.2022
*ex 2933 79 00351-Tert-butylo 2-metylo(2S)-5-oksopirolidyno-1,2-dikarboksylan (CAS RN 108963-96-8)0 %-31.12.2023
*ex 2933 79 00506-Bromo-3-metylo-3H-dibenzo(f,ij)izochinolino-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)0 %-31.12.2023
ex 2933 79 00603,3-pentametyleno-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)0 %-31.12.2019
ex 2933 79 0070L-(+)-Winian (S)-N-[(dietyloamino)metylo]-alfa-etylo-2-okso-1-pirolidynoacetamidu, (CAS RN 754186-36-2)0 %-31.12.2020
ex 2933 99 8011Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)0 %-31.12.2019
ex 2933 99 8012Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)0 %-31.12.2019
ex 2933 99 80135-Difluorometoksy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)0 %-31.12.2021
*ex 2933 99 80142-(2H-benzotriazol-2-ilo)-4-metylo-6-(2-metyloprop-2-en-1-ylo)fenol (CAS RN 98809-58-6)0 %-31.12.2023
*ex 2933 99 80152-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-pentylofenol (CAS RN 25973-55-1)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 8016Pirydat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o czystości 90 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2933 99 8017Karfentrazon etylu (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o czystości 93 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2933 99 80192-(2,4-Dichlorofenylo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)0 %-31.12.2019
*ex 2933 99 80202-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-bis(1-metylo-1-fenyloetylo)fenol (CAS RN 70321-86-7)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 8021Heksafluorofosforan (v) 3-tlenku 1-(bis(dimetyloamino)mety-leno)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pirydyniowego (CAS RN 148893-10-1)0 %-31.12.2020
ex 2933 99 8023Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o czystości 95 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2933 99 80241,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)0 %-31.12.2022
ex 2933 99 80264-(3-(1,1-Difluorobut-3-enylo)-7-metoksychinoksalino-2-iloksy)-3-etylopirolidyno-2-karboksylan 4-benzenosulfonian (2S,3S,4R) metylu (CUS 0143289-9) (5)0 %-31.12.2020
ex 2933 99 80275,6-Dimetylobenzimidazol (CAS RN 582-60-5)0 %-31.12.2019
ex 2933 99 80293-[3-(4-Fluorofenylo)-1-(1-metyloetylo)-1H-indolo-2-ilo]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)0 %-31.12.2020
*ex 2933 99 8030Quizalofop-P-etylu (ISO) (CAS RN 100646-51-3)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 8031Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o czystości 97 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2933 99 8033Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)0 %-31.12.2019
ex 2933 99 80342,4-Dihydro-5-metoksy-4-metylo-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)0 %-31.12.2021
ex 2933 99 80363-Chloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-ylo)-6-metoksychinoksalina (CAS RN 1799733-46-2)0 %-31.12.2021
ex 2933 99 80378-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)0 %-31.12.2019
ex 2933 99 8038(4aS,7aS)-Oktahydro-1H-pirolo[3,4-b]pirydyna (CAS RN 151213-40-0)0 %-31.12.2021
ex 2933 99 8039Tetrafluoroboran O-(benzotriazol-1-ilo)-N,N,N',N'-tetramety-louronium (CAS RN 125700-67-6)0 %-31.12.2021
*ex 2933 99 8040trans-4-Hydroksy-L-prolina (CAS RN 51-35-4)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 80415-[4'-(Bromometylo)bifenylo-2-ilo]-1-tritylo-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)0 %-31.12.2022
ex 2933 99 8042Chlorowodorek (S)-2,2,4-trimetylopirolidyny (CAS RN 1897428-40-8)0 %-31.12.2021
ex 2933 99 80444-metylobenzenosulfonian 3-etylo-4-hydroksypirolidyno-2-kar-boksylan (2S,3S,4R)-metylu (CAS RN 1799733-43-9)0 %-31.12.2021
*ex 2933 99 8045Hydrazyd maleinowy (ISO) (CAS RN 123-33-1)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 8046Kwas (S)-indolino-2-karboksylowy (CAS RN 79815-20-6)0 %-31.12.2022
ex 2933 99 8047Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)0 %-31.12.2022
ex 2933 99 80485-Amino-6-metylo-2-benzoimidazolon (CAS RN 67014-36-2)0 %-31.12.2022
*ex 2933 99 8050Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)3,2 %-31.12.2023
ex 2933 99 8051Dibromek dikwatu (ISO) (CAS RN 85-00-7) w postaci roztworu wodnego, stosowany do produkcji herbicydów (2)0 %-31.12.2021
ex 2933 99 8052Ester metylowy N-Boc-trans-4-hydroksy-L-proliny (CAS RN 74844-91-0)0 %-31.12.2020
*ex 2933 99 8053(S)-5-(tert-butoksykarbonylo)-5-azaspiro[2.4]heptano-6-karbok-sylan potasu (CUS0133723-1) (5)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 80543-(Salicyloiloamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)0 %-31.12.2020
ex 2933 99 8055Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)0 %-31.12.2019
*ex 2933 99 80563,5-Diamino-6-chloropirazyno-2-karboksylan metylu (CAS RN 1458-01-1)0 %-31.12.2023
*ex 2933 99 80572-(5-Metoksyindol-3-ilo)etyloamina (CAS RN 608-07-1)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 8067Ester etylowy kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)0 %-31.12.2021
*ex 2933 99 807110-Metoksyiminostylben (CAS RN 4698-11-7)0 %-31.12.2023
*ex 2933 99 80721,4,7-Trimetylo-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)0 %-31.12.2023
*ex 2933 99 8074Chlorowodorek imidazo[1,2-b]pirydazyny (CAS RN 18087-70-2)0 %-31.12.2019
*ex 2933 99 8078Chloroworodek 3-amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanu (CAS RN 58108-05-7)0 %-31.12.2023
ex 2933 99 80811,2,3 Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)0 %-31.12.2021
*ex 2933 99 8082Tolitriazol (CAS RN 29385-43-1)0 %-31.12.2023
*ex 2933 99 8089Karbendazym (ISO) (CAS RN 10605-21-7)0 %-31.12.2023
*ex 2934 10 0010Heksytiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0)0 %-31.12.2023
ex 2934 10 0015Węglan 4-nitrofenylo tiazol-5-ilometylu (CAS RN 144163-97-3)0 %-31.12.2022
*ex 2934 10 00202-(4-Metylotiazol-5-ilo)etanol (CAS RN 137-00-8)0 %-31.12.2023
ex 2934 10 0025Szczawian 2-(3-((2-izopropylotiazol-4-ilo)metylo)-3-metylou-reido)-4-morfolinobutanian (S)-etylu (CAS RN 1247119-36-3)0 %-31.12.2022
ex 2934 10 0035Dichlorowodorek (2-izopropylotiazol-4-ilo)-N-metylometana-miny (CAS RN 1185167-55-8)0 %-31.12.2022
ex 2934 10 00452-Cyjanoimino-1,3-tiazolidyna (CAS RN 26364-65-8)0 %-31.12.2019
ex 2934 10 0060Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)0 %-31.12.2019
ex 2934 10 00803,4-Dichloro-5-karboksyizotiazol (CAS RN 18480-53-0)0 %-31.12.2021
ex 2934 20 8015Bentiawalikarb izopropylowy (CAS RN 177406-68-7)0 %-31.12.2022
ex 2934 20 8030Ester metylowy kwasu 2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-tiazolilo)-2-(2-benzotiazolilotio)-2-oksoetylideno]amino]oksy]-octowego (CAS RN 246035-38-1)0 %-31.12.2021
ex 2934 20 80401,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)0 %-31.12.2022
*ex 2934 20 8050(Z)-2-(2-Aminotiazol-4-ilo)-2-(acetylooksyimino)tiooctan (S)-1,3-benzotiazol-2-ilu, (CAS RN 104797-47-9)0 %-31.12.2019
ex 2934 20 8060Benzotiazol-2-ilo-(Z)-2-trityloksyimino-2-(2-aminotiazol-4-ilo)-tiooctan (CAS RN 143183-03-3)0 %-31.12.2020
ex 2934 20 8070N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilosulfanylo)-2-metylopropano-2-amina (CAS RN 3741-80-8)0 %-31.12.2020
ex 2934 30 90102-Metylotiofenotiazyna (CAS RN 7643-08-5)0 %-31.12.2022
ex 2934 99 9010Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)0 %-31.12.2019
*ex 2934 99 9012Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)0 %-31.12.2023
*ex 2934 99 9015Karboksyna (ISO) (CAS RN 5234-68-4)0 %-31.12.2023
ex 2934 99 9016Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)0 %-31.12.2019
ex 2934 99 90192-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-ylo)piperazyn-1-ylo]etanol (CAS RN 329216-67-3)0 %-31.12.2019
ex 2934 99 9020Tiofen (CAS RN 110-02-1)0 %-31.12.2019
ex 2934 99 9023Bromukonazol (ISO) o czystości 96 % masy lub większej (CAS RN 116255-48-2)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 9024Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o czystości 95 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2934 99 90252,4-Dietylo-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 90264-Tlenek 4-metylomorfoliny w roztworze wodnym (CAS RN 7529-22-8)0 %-31.12.2019
ex 2934 99 90272-(4-Hydroksyfenylo)-1-benzotiofeno-6-ol (CAS RN 63676-22-2)0 %-31.12.2019
ex 2934 99 9028Dichlorowodorek 11-(piperazyn-1-ylo)dibenzo[b,f][1,4]tiaze-piny (CAS RN 111974-74-4)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 9030Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)0 %-31.12.2019
ex 2934 99 9031Sól disodowa urydyno-5'-difosfo-N-acetylogalaktozaminy (CAS RN 91183-98-1)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 9032Sól trisodowa kwasu urydyno 5-difosfoglukuronowego (CAS RN 63700-19-6)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 90347-[4-(Dietyloamino)-2-etoksyfenylo]-7-(1-etylo-2-metylo-1H-in-dol-3-yl)furo[3,4-b]pirydyno-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 9036Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o czystości 95 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2934 99 90374-Propan-2-ilo-morfolina (CAS RN 1004-14-4)0 %-31.12.2022
ex 2934 99 90394-(Oksiran-2-ylometoksy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 904111-[4-(2-Chloro-etylo)-1-piperazynylo]dibenzo(b,f)(1,4)tiaze-pina (CAS RN 352232-17-8)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 90421-(Morfolin-4-ylo)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)0 %-31.12.2019
ex 2934 99 9044Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o czystości 92 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2934 99 90464-metoksy-5-(3-morfolino-4-ilo-propoksy)-2-nitro-benzonitryl (CAS RN 675126-26-8)0 %-31.12.2021
*ex 2934 99 9047Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) o zawartości 98 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 2934 99 9048Dihydrat propan-2-olo - 2-metylo-4-(4-metylopiperazyn-1-ylo)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepiny (1:2) (CAS RN 864743-41-9)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 9049Cytydyno-5'-(fosforan disodu) (CAS RN 6757-06-8)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 9050Heksafluorofosforan 10-[1,1'-bifenylo]-4-ilo-2-(1-metyloetylo)-9-okso-9H-tioksantenu, (CAS RN 591773-92-1)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 9052Epoksykonazol (CAS RN 133855-98-8)0 %-31.12.2022
ex 2934 99 90534-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 90542-Benzylo-2-dimetyloamino-4'-morfolinobutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)0 %-31.12.2022
ex 2934 99 90561-[5-(2,6-Difluorofenylo)-4,5-dihydro-1,2-oksazol-3-ilo]etanon (CAS RN 1173693-36-1)0 %-31.12.2022
ex 2934 99 9057Kwas (6R,7R)-7-amino-8-okso-3-(1-propenylo)-5-tia-1 azabi-cyklo [4.2.0]okt-2-eno-2-karboksylowy (CAS RN 120709-09-3)0 %-31.12.2022
*ex 2934 99 9058Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)0 %-31.12.2023
ex 2934 99 9059Dolutegrawir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) lub sól sodowa dolutegrawiru (CAS RN 1051375-19-9)0 %-31.12.2022
*ex 2934 99 9060Chlorowodorek tiolaktonu DL-homocysteiny (CAS RN 6038-19-3)0 %-31.12.2023
*ex 2934 99 9061Kwas 5-(1,2-ditiolan-3-ylo)walerianowy (CAS RN 1077-28-7)0 %-31.12.2023
*ex 2934 99 906217-Octan (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-ylo)-16-(pirolidyn-1-ylo)androstano-3,17-diolu (CAS RN 119302-24-8)0 %-31.12.2023
*ex 2934 99 9063(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Morfolin-4-ylo)-16-(pirolidyn-1-ylo)and-rostano-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)0 %-31.12.2023
*ex 2934 99 90642-Bromo-5-benzoilotiofen (CAS RN 31161-46-3)0 %-31.12.2023
*ex 2934 99 90661,1-Ditlenek tetrahydrotiofenu (CAS RN 126-33-0)0 %-31.12.2023
ex 2934 99 90742-Izopropylotioksanton (CAS RN 5495-84-1)0 %-31.12.2022
ex 2934 99 9075(4R-cis)-1,1-Dimetyloetylo-6-[2[2-(4-fluorofenylo)-5-(1-izopro-pylo)-3-fenylo-4-[(fenyloamino)karbonylo]-1H-pirolo-1-ilo] etylo]-2,2-dimetylo-1,3-dioksano-4-octan (CAS RN 125971-95-1)0 %-31.12.2021
ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

2,5-Tiofenodiilobis(5-tert-butylo-1,3-benzoksazol) (CAS RN 7128-64-5)0 %-31.12.2021
*ex 2934 99 9079Tiofeno-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)0 %-31.12.2023
ex 2934 99 9083Flumioksazyna (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o czystości 96 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2934 99 9084Etoksazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o czystości 94,8 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2934 99 9086Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)0 %-31.12.2020
ex 2934 99 90872,2'-(1,4-Fenyleno) bis(4H-3,1-benzoksazyn-4-on) (CAS RN 18600-59-4)0 %-31.12.2020
ex 2935 90 9010Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)0 %-31.12.2019
*ex 2935 90 9015Flupyrsulfuron-metyl-sodu (ISO) (CAS RN 144740-54-5)0 %-31.12.2023
*ex 2935 90 9020Toluenosulfonamidy0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9023N-[4-(2-Chloroacetylo)fenylo]metanosulfonamid (CAS RN 64488-52-4)0 %-31.12.2021
*ex 2935 90 9025Triflusulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9027(3R,5S,6E)-7-{4-(4-Fluorofenylo)-6-izopropylo-2-[metylo(mety-losulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo}-3,5-dihydroksyhept-6-eno-lan metylu (CAS RN 147118-40-9)0 %-31.12.2021
*ex 2935 90 9028N-fluorobenzenosulfonimid (CAS RN 133745-75-2)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 90306-aminopirydyno-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)0 %-31.12.2021
*ex 2935 90 9035Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9040Wenetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8)0 %-31.12.2022
ex 2935 90 9042Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)0 %-31.12.2020
ex 2935 90 9043Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)0 %-31.12.2019
*ex 2935 90 9045Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9047Halosulfuron metylu (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o czystości 98 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 2935 90 9048Kwas (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-2-[metylo(metylosulfo-nylo)amino]-6-(propan-2-ylo)pirymidyn-5-ylo]-3,5-dihydroksy-hepto-6-enowy - 1-[(R)-(4-chlorofenylo)(fenylo)metylo]pipera-zyna (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)0 %-31.12.2021
*ex 2935 90 90504,4'-Oksydi(benzenosulfonohydrazyd) (CAS RN 80-51-3)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9052Chlorowodorek (1R,2R)-1-amino-2-(difluorometylo)-N-(1-me-tylocyklopropylosulfonylo) cyklopropanokarboksyamidu (CUS0143290-2) (5)0 %-31.12.2020
ex 2935 90 9053Kwas 2,4-dichloro-5-sulfamylobenzoesowy (CAS RN 2736-23-4)0 %-31.12.2019
ex 2935 90 9054Propoksykarbazon sodowy (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o czystości 95 % masy lub większej0 %-31.12.2020
*ex 2935 90 9055Thifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9056N-(p-Toluenosulfonylo)-N'-(3-(p-toluenosulfonylooksy)fenylo) mocznik (CAS RN 232938-43-1)0 %-31.12.2020
ex 2935 90 9057N-{2-[(fenylokarbamoilo)amino]fenylo}benzenosulfonamid (CAS RN 215917-77-4)0 %-31.12.2020
ex 2935 90 90581-Metylocyklopropano-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)0 %-31.12.2020
ex 2935 90 9059Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), o czystości 94 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 2935 90 9063Nikosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) o czystości 91 % masy lub większej0 %-31.12.2019
*ex 2935 90 9065Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9067N-(2-fenoksyfenylo)metanosulfonamid (CAS RN 51765-51-6)0 %-31.12.2021
ex 2935 90 9073(2S)-2-Benzylo-N,N-dimetyloazyrydyno-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)0 %-31.12.2022
*ex 2935 90 9075Metsulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 9077Ester etylowy kwasu [[4-[2-[[(3-etylo-2,5-dihydro-4-metylo-2-okso-1H-pirolo-1-ylo)karbonylo]amino] etylo]fenylo]sulfo-nylo]-karbamowego, (CAS RN 318515-70-7)0 %-31.12.2019
*ex 2935 90 9085Chlorowodorek N-[4-(izopropyloaminoacetylo)fenylo]metano-sulfonamidu0 %-31.12.2019
*ex 2935 90 9088Jednowodzian półtorasiarczanu N-(2-(4-amino-N-etylo-m-tolui-dyno)etylo) metanosulfonamidu, (CAS RN 25646-71-3)0 %-31.12.2023
ex 2935 90 90893-(3-Bromo-6-fluoro-2-metyloindolo-1-ilosulfonylo)-N,N-dime-tylo-1,2,4-triazolo-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)0 %-31.12.2021
ex 2938 90 3010Glicyryzynian amonu (CAS RN 53956-04-0)0 %-31.12.2020
*ex 2938 90 9010Hesperydyna (CAS RN 520-26-3)0 %-31.12.2023
*ex 2938 90 9020Beta-D-glukopiranozyd etylowaniliny (CAS RN 122397-96-0)0 %-31.12.2023
ex 2938 90 9030Rebaudiozyd A (CAS RN 58543-16-1)0 %-31.12.2022
ex 2938 90 9040Oczyszczone glikozydy stewiolowe o zawartości rebaudiozydu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy, stosowane do produkcji napojów bezalkoholowych (2)0 %-31.12.2022
ex 2940 00 0030Dihydrat D(+)- trehalozy (CAS RN6138-23-4)0 %-31.12.2021
ex 2941 20 3010Siarczan dihydrostreptomycyny (CAS RN 5490-27-7)0 %-31.12.2021
ex 2942 00 0010Triacetoksyborowodorek sodu (CAS RN 56553-60-7)0 %-31.12.2021
*3201 20 00Ekstrakt akacji0 %-31.12.2023
*ex 3201 90 9020Ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecz-nika0 %-31.12.2023
ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Produkt reakcji ekstraktu akacji czarnej (Acacia mearnsii), chlorku amonu oraz formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)0 %-31.12.2020
*ex 3204 11 0015Barwnik C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 360 99 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 3204 11 0020Barwnik C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 241 97 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 3204 11 0025N-(2-chloroetylo)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenylo)azo]-N-etylo-m-toluidyna (CAS RN 63741-10-6)0 %-31.12.2019
ex 3204 11 0035Barwnik C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 232 50 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 11 0040Barwnik C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Red 60 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 11 0045Preparaty barwników zawiesinowych zawierające:

- C.I. Disperse Orange 61 lub Disperse Orange 288,

- C.I. Disperse Blue 291:1,

- C.I. Disperse Violet 93:1,

- nawet zawierające C.I. Disperse Red 54

0 %-31.12.2020
ex 3204 11 0050Barwnik C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 72 95 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 11 0060Barwnik C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Blue 359 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0010Barwnik C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 9 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0015Barwnik C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 75 równej 75 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0017Barwnik C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 lub 60181-77-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 355 wynosząca 75 % masy lub więcej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0025Barwnik C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Black 210 równej 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0027Barwnik C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 lub 119509-49-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 425 wynosząca 75 % masy lub więcej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0035Barwnik C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Black 234 równej 75 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0037Barwnik C.I. Sól sodowa Acid Black 234 (CAS RN 201792-73-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość soli sodowej Acid Black 210 wynosząca 50 % masy lub więcej0 %-31.12.2021
*ex 3204 12 0040Płynny preparat barwiący zawierający anionowy barwnik kwasowy C.I.Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)0 %-31.12.2023
ex 3204 12 0045Barwnik C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 161/193 równej 75 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0047Barwnik C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 lub 12269-87-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 58 wynosząca 75 % masy lub więcej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0055Barwnik C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 165 równej 75 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0057Barwnik C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 lub 12219-65-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Zawartość Acid Brown 282 wynosząca 75 % masy lub więcej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0060Barwnik C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Red 52 97 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 12 0065Barwnik C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Brown 432 równej 75 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 12 0070Barwnik C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Acid Blue 25 80 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 3204 13 0010Barwnik C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 1 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 13 0015Barwnik C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 41 50 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 13 0025Barwnik C.I. Basic Red. 46 (CAS RN 12221-69-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 46 20 % masy lub większej0 %-31.12.2022
*ex 3204 13 0030Barwnik C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Blue 7 50 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 3204 13 0035Barwnik C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Yellow 28 75 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 13 0040Barwnik C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 lub CAS RN 8004-87-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 1 90 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 13 0045Mieszanina barwnika C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) oraz barwnika C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) o zawartości barwnika Basic Blue 60 % masy lub więcej0 %-31.12.2022
ex 3204 13 0050Barwnik C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Violet 11 90 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 13 0060Barwnik C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Basic Red 1:1 90 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 14 0010Barwnik C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Black 80 90 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 14 0020Barwnik C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Blue 80 90 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 14 0030Barwnik C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Direct Direct Red 23 90 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 14 0040Barwnik C.I Direct Black 168, w postaci proszku do barwienia skóry (CAS RN 85631-88-5) oraz preparaty pochodne o zawartości barwnika C.I. Direct Black 168 o zawartości 75 % masy lub większej, w postaci proszku do barwienia skóry (2)0 %-31.12.2021
*ex 3204 15 0060Barwnik C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Vat Blue 4 50 % masy lub większej0 %-31.12.2023
*ex 3204 15 0070Barwnik C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)0 %-31.12.2023
ex 3204 16 0030Preparaty na bazie barwnika Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) o zawartości tego barwnika 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 75 % masy, zawierające jeden lub większą liczbę następujących elementów:

- barwnik Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

- sól disodową kwasu 4-amino-3-[[4-[[2-sulfooksy)etylo]sul-fonylo]fenylo]azo]-1-naftalenosulfonowego (CAS RN 250688-43-8), lub

- sól sodową kwasu 3,5 diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksy)etylo] sulfonylo]fenylo]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksy)etylo]sul-fonylo]fenylo]azobenzoesowego (CAS RN 906532-68-1)

0 %-31.12.2019
ex 3204 16 0040Roztwór wodny barwnika C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)

- o zawartości barwnika C.I. Reactive Red 141 13 % masy lub więcej, oraz

- zawierający substancję konserwującą

0 %-31.12.2022
*ex 3204 17 0010Barwnik C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 81 50 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 3204 17 0015Barwnik C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Green 7 40 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 17 0016Barwnik C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. o zawartości pigmentu Red 49:2 60 % masy lub więcej0 %-31.12.2020
ex 3204 17 0017Barwnik C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 12 35 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 17 0018Barwnik C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 16 równej 90 % masy lub większej0 %-31.12.2021
*ex 3204 17 0019Barwnik C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 równej 85 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 3204 17 0020Barwnik C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:3 35 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 17 0021Barwnik C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:4 równej 35 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 17 0022Barwnik C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 169 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 17 0023Barwnik C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 lub CAS RN 68516-75-6)0 %-31.12.2019
*ex 3204 17 0024Barwnik C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 57:1 20 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 3204 17 0025Barwnik C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 14 25 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 17 0026Barwnik C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 13 80 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 17 0029Barwnik C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 268 80 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 17 0033Barwnik C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 15:1 35 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 3204 17 0035Barwnik C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 202 70 % masy lub większej0 %-31.12.2021
*ex 3204 17 0037Barwnik C.I. Pigment Red. 81:2 (CAS RN 75627-12-2) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 81:2 30 % masy lub większej0 %-31.12.2023
ex 3204 17 0040Barwnik C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Yellow 120 50 % masy lub większej0 %-31.12.2019
*ex 3204 17 0045Barwnik C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, wysoko żywiczny barwnik (ok. 35 % dysproporcjonowanej żywicy), o czystości 98 % masy lub większej, w postaci ekstrudo-wanych kulek, o zawartości wilgoci nie większej niż 1 % masy0 %-31.12.2023
ex 3204 17 0065Barwnik C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 53 50 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 17 0075Barwnik C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Orange 5 80 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 17 0080Barwnik C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 207 50 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 17 0085Barwnik C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 61 35 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 17 0088Barwnik C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 lub CAS RN 101357-19-1) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Violet 3 90 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 19 0012Barwnik C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)0 %-31.12.2019
ex 3204 19 0013Barwnik C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Sulphur Black 1 równej 75 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 19 0014Czerwony barwnik, w postaci pasty, zawierający:

- 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy pochodnych metylowych 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-olu (CAS RN 70879-65-1),

- nie więcej niż 3 % masy 1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9),

- nie więcej niż 3 % masy 1-[(2-metylofenylo)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5),

- 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy wody

0 %-31.12.2019
ex 3204 19 0016Barwnik C.I. Pigment Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Yel-low 133 97 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 19 0021Barwnik fotochromowy, 4-(3-(4-butoksyfenylo)-6-metoksy-3-(4-metoksyfenylo)-13,13-dimetylo-11-(trifluorometylo)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-ylo)morfolina (CAS RN 1021540-64-6)0 %-31.12.2019
*ex 3204 19 0070Barwnik C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Red 49:2 90 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 19 0071Barwnik C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Brown 53 95 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 3204 19 0073Barwnik C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Blue 104 97 % masy lub większej0 %-31.12.2020
ex 3204 19 0077Barwnik C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 lub CAS RN 12671-74-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Yellow 98 95 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 19 0084Barwnik C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Solvent Blue 67 98 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3204 20 0030Barwnik C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % masy lub większej0 %-31.12.2021
ex 3204 90 0010Barwnik C.I Solvent Yellow 172 (znany również jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I Solvent Yellow 172 (znanego również jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % masy lub większej0 %-31.12.2019
ex 3204 90 0020Preparaty barwnika C.I Solvent Red 175 w destylatach ropy naftowej, węglowodorach lekkich (CAS RN 68411-78-6) nafte-nowych obrabianych wodorem (CAS RN 64742-53-6), zawierające 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % barwnika C.I. Solvent Red. 1750 %-31.12.2022
*ex 3205 00 0010Laki aluminiowe wytwarzane z barwników, stosowane do produkcji pigmentów w przemyśle farmaceutycznym (2)0 %-31.12.2023
*ex 3206 11 0010Ditlenek tytanu powleczony triizostearynianem izopropoksyty-tanu, zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy triizostearynianu izopropoksytytanu0 %-31.12.2023
ex 3206 19 0010Preparat zawierający:

- 72 % (± 2 %) masy miki (CAS RN 12001-26-2), oraz

- 28 % (± 2 %) masy ditlenku tytanu (CAS RN 13463-67-7)

0 %-31.12.2021
*ex 3206 42 0010Litopon (CAS RN 1345-05-7)0 %-31.12.2023
ex 3206 49 7020Barwnik C.I. pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)0 %-31.12.2019
ex 3206 49 7030Barwnik C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Black 12 50 % masy lub większej0 %-31.12.2022
ex 3206 49 7040Barwnik C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) oraz jego preparaty o zawartości barwnika C.I. Pigment Blue 27 85 % masy lub większej0 %-31.12.2022
*3206 50 00Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory0 %-31.12.2023
ex 3207 30 0020Farba drukarska o zawartości

- 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % srebra, oraz

- 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 17 % palladu

0 %-31.12.2019
ex 3207 40 8540Płatki szklane (CAS RN 65997-17-3):

- o grubości 0,3 μm lub większej, ale nie większej niż 10 μm, oraz

- powleczone ditlenkiem tytanu (CAS RN 13463-67-7) lub tlenkiem żelaza (CAS RN 18282-10-5)

0 %-31.12.2022
ex 3208 10 1010Termoplastyczna poliestrowa żywica kopolimerowa o zawartości substancji stałej 30 % lub większej, ale nie większej niż 50 %, w rozpuszczalniku organicznym0 %-31.12.2020
*ex 3208 20 1010Kopolimer N-winylokaprolaktamu, N-winylo-2-pirolidonu oraz metakrylanu dimetyloaminoetylu, w postaci roztworu w etanolu zawierający 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy kopolimeru0 %-31.12.2023
*ex 3208 20 1020Roztwór do zewnętrznych powłok nawierzchniowych zawierający 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimerów akrylowo-metakrylowo-alkenosulfonowych z fluorowanymi łańcuchami bocznymi w roztworze n-butanolu i/lub 4-metylo-2-pentanolu i/lub diizoamyloeteru0 %-31.12.2023
*ex 3208 90 1915Chlorowane poliolefiny, w roztworze0 %-31.12.2023
ex 3208 90 1920Preparat zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy lub mieszaniny polipropylenu i kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy w rozpuszczalniku organicznym0 %-31.12.2020
ex 3208 90 19

ex 3904 69 80

25 89Kopolimer tetrafluoroetylenu w roztworze octanu butylu o zawartości rozpuszczalnika 50 % (± 2 %) masy0 %-31.12.2022
*ex 3208 90 1940Polimer metylosiloksanu, w postaci roztworu w mieszaninie acetonu, butanolu, etanolu i izopropanolu, zawierający 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % masy polimeru mety-losiloksanu0 %-31.12.2023
*ex 3208 90 19 ex 3824 99 9245

63

Polimer składający się z polikondensatu formaldehydu i naftale-nodiolu, chemicznie modyfikowany poprzez reakcję z halogenkiem alkinowym rozpuszczony w octanie eteru metylowego glikolu propylenowego0 %-31.12.2023
ex 3208 90 1947Roztwór zawierający:

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy grup alkoksylowych zawierających polimer siloksanowy z podstawnikami alkilowymi lub arylowymi,

0 %-31.12.2021
- 75 % lub więcej rozpuszczalnika organicznego, zawierającego jedną lub więcej następujących substancji: eter propy-lenoglikolo etylowy (CAS RN 1569-02-4), octan propyleno-glikolo monometyloeteru (CAS RN 108-65-6) lub propyloeter propylenoglikolu (CAS RN 1569-01-3)
*ex 3208 90 1950Roztwór zawierający:

- (65 ± 10) % masy γ-butyrolaktonu,

- (30 ± 10) % masy żywicy poliamidowej,

- (3,5 ± 1,5) % masy pochodnej estru naftochinonu, oraz

- (1,5 ± 0,5) % masy kwasu arylokrzemowego

0 %-31.12.2023
ex 3208 90 1960Kopolimer hydroksystyrenu z jednym lub większą liczbą następujących składników:

- styren,

- alkoksystyren,

- alkiloakrylany, rozpuszczonych w mleczanie etylu

0 %-31.12.2021
*ex 3208 90 1965Silikony zawierające 50 % masy lub więcej ksylenu i nie więcej niż 25 % masy krzemionki, w rodzaju stosowanych do produkcji trwałych implantów chirurgicznych0 %-31.12.2019
ex 3208 90 1975Kopolimer acenaftalenu w roztworze mleczanu etylu0 %-31.12.2022
*ex 3215 11 00

ex 3215 19 00

10

10

Farba drukarska, płynna, składająca się z dyspersji kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i pigmentów barwnych0 %-31.12.2023
ex 3215 19 0020Farba drukarska:

- składająca się z polimeru poliestrowego oraz roztworu srebra (CAS RN 7440-22-4) i chlorku srebra (CAS RN 7783-90-6) w ketonie metylowo-propylowym (CAS RN 107-87-9),

- o całkowitej zawartości substancji stałych 55 % masy lub większej, ale nie większej niż 57 % masy, oraz

- o masie właściwej 1,40 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 1,60 g/cm3,

stosowana do produkcji elektrod (2)

0 %l31.12.2022
*ex 3215 90 7010Preparat tuszu, stosowany do produkcji kaset do drukarek strumieniowych (2)0 %-31.12.2023
*ex 3215 90 7020Tusz wrażliwy na ciepło związany na folii z tworzywa sztucznego0 %-31.12.2023
*ex 3215 90 7030Kaseta jednorazowego użytku z tuszem zawierająca:

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy amorficznego dwutlenku krzemu, lub

- 3,8 % masy lub więcej barwnika C.I. Solvent Black 7 w rozpuszczalnikach organicznych,

stosowane do znakowania układów scalonych (2)

0 %-31.12.2023
ex 3215 90 7040Suchy tusz w proszku na bazie żywicy hybrydowej (wytworzony z żywicy polistyrenowo-akrylowej i żywicy poliestrowej) zmieszany z:

- woskiem,

- polimerem na bazie winylu, oraz

- barwnikiem,

do stosowania do produkcji tonerów do fotokopiarek, faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (2)

0 %-31.12.2020
*3301 12 10Olejek eteryczny pomarańczowy, nieodterpenowany0 %-31.12.2023
ex 3402 11 9010Lauroilometyloizetionian sodu0 %-31.12.2020
*ex 3402 13 0010Substancja powierzchniowo czynna z kopolimeru winylu na bazie glikolu polipropylenowego0 %-31.12.2023
ex 3402 13 0020Substancja powierzchniowo czynna zawierająca eter 1,4-dime-tylo-1,4-bis(2-metylopropylo)-2-butyn-1,4-diilu, polimeryzowany oksyranem, zakończonym metylem0 %-31.12.2022
ex 3402 90 1010Powierzchniowo czynna mieszanina chlorków metylo-tri-C8-C10-alkiloamonowych0 %-31.12.2019
*ex 3402 90 1020Mieszanina dokusatu sodu (INN) i benzoesanu sodu0 %-31.12.2023
ex 3402 90 1030Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny dokusatu sodu i etoksylowanego 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yno-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)0 %-31.12.2020
ex 3402 90 1050Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny polisiloksanu i glikolu polietylenowego0 %-31.12.2020
ex 3402 90 1060Preparat powierzchniowo czynny, zawierający 2-etyloheksy-looksymetylooksiran0 %-31.12.2020
ex 3402 90 1070Preparat powierzchniowo czynny, zawierający oksyetylenowany 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)0 %-31.12.2019
*ex 3501 90 9010Niejadalny kazeinian sodu (CAS RN 9005-46-3) w postaci proszku o zawartości białka większej niż 88 % masy stosowany do produkcji granulek termoplastycznych0 %-31.12.2023
*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

10

10

Spoiwo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etylenu oraz octanu winylu (EVA)0 %-31.12.2023
*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

30

30

Dwuskładnikowy mikrokapsułkowany klej epoksydowy rozproszony w rozpuszczalniku0 %-31.12.2023
ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

40

40

Akrylowa wrażliwa na nacisk warstwa klejąca o grubości 0,076 mm lub większej, ale nie większej niż 0,127 mm, nawinięta na rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 132 cm z warstwą rozdzielającą, w której wartość siły umożliwiającej oddzielenie warstwy klejącej (mierzonej zgodnie z ASTM D3330) wynosi nie mniej niż 15N/25 mm0 %-31.12.2019
ex 3506 91 1050Preparat zawierający:0 %-31.12.2020
ex 3506 91 9050- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy kopolimerów styren-butadien lub kopolimerów styren-izopren, oraz

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy polimerów pinenu lub kopolimerów pentadienu,

rozpuszczony w:

- ketonie metylowo-etylowym (CAS RN 78-93-3),

- heptanie (CAS RN 142-82-5), oraz

- toluenie (CAS RN 108-88-3) lub lekkiej alifatycznej sol-wentnafcie (CAS RN 64742-89-8)

ex 3506 91 9060Materiał adhezyjny do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w D-limonenie (CAS RN 5989-27-5) o zawartości polimeru 65 % masy lub większej, ale nie większej niż 75 % masy0 %l31.12.2022
ex 3506 91 9070Środek do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w cyklopentanonie (CAS RN 120-92-3) o zawartości polimeru nie większej niż 10 % masy0 %l31.12.2022
ex 3507 90 9010Preparat proteazy z Achromobacter lyticus (CAS RN 123175-82-6) do zastosowania w produkcji preparatów insuliny ludzkiej lub analogowej (2)0 %-31.12.2019
ex 3507 90 9020Amidynohydrolaza kreatyny (CAS RN 37340-58-2)0 %-31.12.2020
ex 3507 90 9030Salicylan 1-monooksygenazy (CAS RN 9059-28-3) w postaci roztworu wodnego

- o stężeniu enzymu 6,0 U/ml lub większym, ale nie większym niż 7,4 U/ml,

- o stężeniu azydku sodu (CAS RN 26628-22-8) nie większym niż 0,09 % masy, oraz

- o wartości pH 6,5 lub większej, ale nie większej niż 8,5

0 %-31.12.2021
ex 3601 00 0010Proch pirotechniczny w postaci granulatu cylindrycznego kształtu, w skład którego wchodzą azotan strontu lub azotan miedzi w roztworze nitroguanidyny, substancja wiążąca i dodatki, stosowany jako komponent nadmuchiwacza poduszki powietrznej (2)0 %-31.12.2021
ex 3603 00 6010Zapalniki do wytwornic gazu o całkowitej maksymalnej długości 20,34 mm lub większej, ale nie większej niż 25,25 mm, oraz długości zaworu 6,68 mm (±0,3 mm) lub większej, ale nie większej niż 6,9 mm (±0,3 mm),0 %-31.12.2022
ex 3701 30 0020Płyta światłoczuła składająca się z warstwy fotopolimeru na folii poliestrowej, o całkowitej grubości większej niż 0,43 mm ale nie większej niz 3,18 mm0 %-31.12.2019
*ex 3701 30 0030Płyta do druku wypukłego, w rodzaju stosowanych do drukowania na papierze gazetowym, składająca się z metalowego podłoża pokrytego warstwą fotopolimeru o grubości 0,15 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm, niepowleczona folią rozdzielającą, o całkowitej grubości nie większej niż 1 mm0 %-31.12.2023
*ex 3701 99 0010Płytka kwarcowa lub szklana, pokryta warstwą chromu i powleczona żywicą światłoczułą lub wrażliwą na elektrony, w rodzaju stosowanym w towarach objętych pozycją 8541 lub 85420 %-31.12.2023
*ex 3707 10 0010Światłoczuła emulsja do uczulenia dysków krzemowych (2)0 %-31.12.2023
*ex 3707 10 0015Emulsja zwiększająca czułość, składająca się z:

- nie więcej niż 12 % masy estru kwasu diazooksonaftaleno-sulfonowego,

- żywic fenolowych,

w roztworze zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-me-tyloetylu lub mleczan etylu lub 3-metoksypropionian metylu lub 2-heptanon

0 %-31.12.2023
*ex 3707 10 0025Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca:

- żywice fenolowe lub akrylowe,

- maksymalnie 2 % masy światłoczułego prekursora kwasowego,

w roztworze zawierającym octan 2-metoksy-1-metyloetylu lub mleczan etylu

0 %-31.12.2023
*ex 3707 10 0030Preparat na bazie światłoczułego akrylu zawierający polimery, pigmenty barwne, 2-metoksy-1-metyloetylooctan i cykloheksa-non oraz nawet zawierający etylo-3-etoksypropionian0 %-31.12.2023
ex 3707 10 0035Emulsja światłoczuła lub preparat światłoczuły zawierający jeden lub więcej następujących związków:

- polimery akrylowe,

- polimer metakrylowe,

- pochodne polimerów styrenu,

zawierający nie więcej niż 7 % masy światłoczułych prekursorów kwasowych, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym, zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1-metyloety-lowy

0 %-31.12.2021
ex 3707 10 0040Emulsja do uczulania powierzchni, zawierająca:

- nie więcej niż 10 % masy estrów naftochinonodiazydo-wych,

- 2 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy kopolimerów hydroksystyrenu,

- nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksydowe,

rozpuszczone w octanie 1-etoksy-2-propylu i/lub mleczanie etylu

0 %-31.12.2021
ex 3707 10 0045Światłoczuła emulsja składająca się z cyklizowanego poliizo-prenu zawierająca:

- 55 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ksylenu, oraz

- 12 % lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etyloben-zenu

0 %-31.12.2019
ex 3707 10 0050Światłoczuła emulsja zawierająca:

- 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy kopolimerów akrylanów i/lubmetakrylanów i pochodnych hydrok-systyrenu,

- 25 % lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy rozpuszczalnika organicznego zawierającego co najmniej mleczan etylu i/lub octan eteru metylowego glikolu propylenowego,

- 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy akrylanów,

- nie więcej niż 12 % fotoinicjatora

0 %-31.12.2019
*ex 3707 10 0055Powłoka dielektryczna tłumiąca naprężenia mechaniczne, złożona z prekursora poliamidowego fotoplastycznego w reakcji pierwiastkowej, zawierającego węgiel nienasycony w łańcuchach bocznych, przemiennego w poliimidy, w postaci roztworu N-metylo-2-pirolidonu lub N-etylo-2-pirolidonu, zawierającego 10 % masy lub więcej polimerów0 %-31.12.2023
ex 3707 10 0060Emulsja zwiększająca czułość, zawierająca:

- nie więcej niż 5 % masy generatorów molekuł światłoczułych,

- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % żywicy fenolowej, oraz

- nie więcej niż 7 % masy pochodnych zawierających związki epoksydowe,

rozpuszczona w roztworze heptan-2-onu lub mleczanu etylu

0 %-31.12.2022
*ex 3707 90 2910Suchy tusz w proszku lub mieszanka tonera, składające się z kopolimeru styrenu i akrylanu butylu oraz magnetytu lub sadzy, stosowane jako wywoływacz w produkcji kaset do telefaksów, drukarek komputerowych i kserokopiarek (2)0 %-31.12.2023
*ex 3707 90 2940Suchy tusz w proszku lub mieszanka tonera, na bazie żywicy poliesterowej, wytwarzane w procesie polimeryzacji, stosowane jako wywoływacz w produkcji kaset do telefaksów, drukarek komputerowych i kserokopiarek (2)0 %-31.12.2023
ex 3707 90 2950Suchy tusz w proszku lub mieszanka tonera, zawierające:

- akrylat styrenu/kopolimer butadienu,

- sadzę lub pigment organiczny,

- nawet zawierający poliolefiny lub krzemionkę amorficzną,

do stosowania jako wywoływacz w produkcji tuszu/napełnianych tonerów lub kaset do telefaksów, drukarek komputerowych i kserokopiarek (2)

0 %-31.12.2022
*ex 3801 10 0010Grafit sztuczny w postaci proszku:

- o średniej wielkości cząstek 2,5 μm lub większej, ale nie większej niż 26,5 μm,

- o zawartości żelaza mniejszej niż 40 ppm,

- o zawartości miedzi mniejszej niż 5 ppm,

0 %-31.12.2022
- o zawartości niklu mniejszej niż 5 ppm,

- o średniej powierzchni (atmosfera N2) 1,2 m2/g lub większej, ale nie większej niż 20,4 m2/g, oraz

- o zanieczyszczeniu metalem magnetycznym mniejszym niż 3 ppm

ex 3801 90 0010Grafit ekspandujący (CAS RN 90387-90-9 i CAS RN 12777-87-6)0 %-31.12.2021
*ex 3801 90 0030Pak powlekany proszkiem z grafitu naturalnego lub sztucznego:

- o średniej wielkości cząstek 2,5 μm lub większej, ale nie większej niż 26,5 μm,

- o zawartości żelaza mniejszej niż 40 ppm,

- o zawartości miedzi mniejszej niż 5 ppm,

- o zawartości niklu mniejszej niż 5 ppm,

- o średniej powierzchni (atmosfera N2) 1,2 m2/g lub większej, ale nie większej niż 20,4 m2/g, oraz

- o zanieczyszczeniu metalem magnetycznym mniejszym niż 3 ppm

0 %-31.12.2023
ex 3802 10 0010Mieszanka aktywowanego węgla i polietylenu, w postaci proszku0 %-31.12.2020
ex 3802 10 0020Chemicznie aktywowany węgiel w formie granulatu o roboczej pojemności butanowej 11 g butanu/100 ml lub większej (określonej metodą ASTM D 5228) używany do absorbcji i desorpcji pary w urządzeniach do kontroli emisji pojazdów silnikowych (2)0 %-31.12.2022
ex 3802 10 0030Chemicznie aktywowany węgiel w postaci granulek (cylindrycznych):

- o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 3 mm, oraz

- roboczej pojemności butanowej 5 g butanu/100ml lub większej (określonej metodą ASTM D 5228)

używany do absorbcji i desorpcji pary w urządzeniach do kontroli emisji pojazdów silnikowych (2)

0 %-31.12.2021
*3805 90 10Olejek sosnowy1.7 %-31.12.2023
ex 3806 90 0010Modyfikowana fenolowa pochodna żywicy kalafoniowej,0 %-31.12.2021
ex 3909 40 0060- zawierająca 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy żywic estrowych,

- o liczbie kwasowej nie większej niż 25, w rodzaju stosowanych w druku offsetowym

*ex 3808 91 9010Indoxacarb (ISO) oraz jego (R) izomer związany na nośniku z ditlenku krzemu0 %-31.12.2023
ex 3808 91 9030Preparat zawierający endospory lub spory i kryształy białka pochodzące z:

- Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai i kurstaki, lub

- Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki,lub

0 %-31.12.2019
- Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, lub

- Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, lub

- Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

*ex 3808 91 9040Spinosad (ISO)0 %-31.12.2023
ex 3808 91 9060Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), mieszanina dwóch składników - spinosynów (3'-etoksy-5,6-dihydro spinosyn J) oraz (3'-etoksy-spinosyn L)0 %-31.12.2022
ex 3808 92 3010Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) przywożony w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 500 kg lub większej (1)0 %-31.12.2020
*ex 3808 92 9010Środek grzybobójczy w postaci proszku, zawierający 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy hymeksazolu (ISO), niepakowany do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
*ex 3808 92 9030Preparat zawierający zawiesinę pirytionianu cynku (INN) w wodzie, zawierający:

- 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy piry-tionianu cynku (INN), lub

- 39 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy piry-tionianu cynku (INN)

0 %-31.12.2023
ex 3808 92 9050Preparaty na bazie pirytionianu miedzi (CAS RN 14915-37-8)0 %-31.12.2019
ex 3808 93 2310Herbicyd zawierający flazasulfuron (ISO) jako substancję aktywną0 %-31.12.2019
ex 3808 93 2740Preparat składający się z zawiesiny tepraloksydymu (ISO), zawierający:

- 30 % masy lub więcej tepraloksydymu (ISO), oraz

- nie więcej niż 70 % frakcji ropy naftowej składającej się z węglowodorów aromatycznych

0 %-31.12.2021
ex 3808 93 9010Preparat w postaci granulatu, zawierający:

- 38,8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41,2 % masy gi-berelinu A3, lub

- 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10,5 % masy gibe-relinu A4 i A7

0 %-31.12.2019
ex 3808 93 9020Preparat składający się z benzylo(puryn-6-ylo)aminy w roztworze glikolu, zawierający:

- 1,88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,00 % masy benzylo(puryn-6-ylo)aminy,

w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin

0 %-31.12.2020
ex 3808 93 9030Roztwór wodny zawierający:

- 1,8 % masy para-nitrofenolanu sodu,

- 1,2 % masy orto-nitrofenolanu sodu,

- 0,6 % masy 5-nitro-gwajakolanu sodu,

do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu roślin (2)

0 %-31.12.2020
ex 3808 93 9040Mieszanina białego proszku zawierająca:

- 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3,6 % masy 1-mety-locyklopropenu o czystości większej niż 96 %, oraz

- zawierająca mniej niż 0,05 % masy każdego zanieczyszczenia 1-chloro-2-metylopropenem i 3-chloro-2-metyloprope-nem,

do stosowania w produkcji regulatorów wzrostu pożniwnych owoców, warzyw i roślin ozdobnych o specyficznym czynniku stymulującym (2)

0 %-31.12.2020
ex 3808 93 9050Preparat w postaci proszku, zawierający:

- 55 % masy lub więcej gibereliny A4,

- 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy gibereliny A7,

- 90 % masy lub więcej gibereliny A4 i gibereliny A7 razem,

- nie więcej niż 10 % łącznie wody i innych naturalnie występujących giberelin,

w rodzaju stosowanych do produkcji regulatorów wzrostu roślin

0 %-31.12.2020
ex 3808 93 9060Preparat w postaci tabletek, zawierający:

- 0,55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,50 % masy 1-metylocyklopropenu (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) o czystości 96 % lub większej, oraz

- mniej niż 0,05 % każdego z dwóch zanieczyszczeń: 1-chloro-2-metylopropenu (CAS RN 513-37-1) i 3-chloro-2-metylopropenu (CAS RN 563-47-3),

do powlekania (2)

0 %-31.12.2022
ex 3808 94 2030Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) zawierający:

- 1,3-dichloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),

- 1,3-dibromo-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),

- 1-bromo,3-chloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), oraz

- 1-chloro,3-bromo-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)

0 %-31.12.2019
ex 3808 99 9010Oksamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) w roztworze cyklohek-sanonu i wody0 %-31.12.2020
*ex 3808 99 9020Abamektyna (ISO) (CAS RN 71751-41-2)0 %-31.12.2023
*ex 3809 91 0010Mieszanina 5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilometylu metylofosforanu metylu i metylofosfonianu bis(5-etylo-2-metylo-2-okso-1,3,2λ5-dioksafosforan-5-ilometylu)0 %-31.12.2023
ex 3809 92 0020Środek przeciwpieniący, składający się z mieszaniny oksydipro-panolu i 2,5,8,11-tetrametylododek-6-yno-5,8-diolu0 %-31.12.2019
*ex 3810 10 0010Pasta lutownicza lub spawalnicza złożona z mieszaniny metali i żywicy zawierająca:

- 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy cyny,

- nie więcej niż 10 % masy jednego lub więcej metali: srebra, miedzi, bizmutu, cynku lub indu,

stosowana w przemyśle elektrotechnicznym (2)

0 %-31.12.2023
ex 3811 19 0010Roztwór więcej niż 61 % masy, ale nie więcej niż 63 % masy metylocyklopentadienylu trikarbonylu manganu w rozpuszczalniku węglowodorów aromatycznych, zawierający nie więcej niż:

- 4,9 % masy 1,2,4-trimetylo-benzenu,

- 4,9 % masy naftalenu, oraz

- 0,5 % masy 1,3,5-trimetylo-benzenu

0 %-31.12.2019
*ex 3811 21 0010Sole kwasu dinonylonaftalenosulfonowego, w postaci roztworu w olejach mineralnych0 %-31.12.2023
ex 3811 21 0011Środek dyspergujący i inhibitor utleniania zawierający:

- o-amino poliizobutylenofenol (CAS RN 78330-13-9),

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2021
ex 3811 21 0012Środek dyspergujący zawierający:

- estry kwasu bursztynowego poliizobutylenu i pentaerytry-tolu (CAS RN 103650-95-9),

- więcej niż 35 % masy, ale nie więcej niż 55 % masy olejów mineralnych, oraz

- o zawartości chloru nie większej niż 0,05 % masy,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2020
*ex 3811 21 0013Dodatki zawierające:

- magnezowe sulfoniany alkilobenzenu (C16-C24) zawierające borany, oraz

- oleje mineralne,

o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 250, ale nie większej niż 350, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 21 0014Środek dyspergujący:

- zawierający imid kwasu bursztynowego poliizobutenu otrzymany z produktów reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylenu (CAS RN 147880-09-9),

- zawierający więcej niż 35 %, ale nie więcej niż 55 % masy olejów mineralnych,

- o zawartości chloru nie większej niż 0,05 % masy,

0 %-31.12.2020
- o całkowitej liczbie zasadowej poniżej 15,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

ex 3811 21 0016Detergent zawierający:

- sól wapniową beta-aminokarbonylu alkilofenolu (produkt reakcji Mannicha na bazie alkilofenolu),

- więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych,

- o całkowitej liczbie zasadowej poniżej 120,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2020
ex 3811 21 0018Detergent zawierający:

- długołańcuchowe alkitoluenowe sulfoniany wapnia,

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych, oraz

- o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 310, ale niższej niż 340,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2020
ex 3811 21 0019Dodatki zawierające:

- mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego poliizobutylenu, oraz

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 40, do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
*ex 3811 21 0020Dodatki do olejów smarowych na bazie organicznych związków kompleksowych molibdenu, w postaci roztworu w olejach mineralnych0 %-31.12.2023
*ex 3811 21 0025Dodatki zawierające:

- kopolimer (C8-18) polimetakrylanu alkilu z N-[3- (dimety-loamino)propylo]metakrylamidem, o średniej masie cząsteczkowej (Mw) większej niż 10 000, ale nie większej niż 20 000, oraz

- więcej niż 15 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy olejów mineralnych,

do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
*ex 3811 21 0027Dodatki zawierające:

- 20 % masy lub więcej kopolimeru etylenowo-propyleno-wego, chemicznie zmodyfikowanego grupami bezwodnika bursztynowego w reakcji z 4-(4-nitrofenyloazo)aniliną i 3-nitroaniliną, oraz

- oleje mineralne,

do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 21 0030Dodatki do olejów smarowych zawierające oleje mineralne składające się z soli wapniowych produktów reakcji fenolu podstawionego poliizobutylenem z kwasem salicylowym i formaldehydem, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania0 %-31.12.2022
*ex 3811 21 0033Dodatki zawierające:

- sole wapnia jako produkty reakcji heptylofenolu z formaldehydem (CAS RN 84605-23-2), oraz

- oleje mineralne,

o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 40, ale nie większej niż 100, stosowane do produkcji olejów smarowych lub detergentów nadzasadowych stosowanych w olejach smarowych (2)

0 %-31.12.2019
*ex 3811 21 0037Dodatki zawierające:

- kopolimer styrenu i bezwodnika maleinowego estryfikowany alkoholami (C4-C20), modyfikowany aminopropylo-morfoliną, oraz

- więcej niż 50 % masy, ale nie więcej niż 75 % masy olejów mineralnych,

do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
*ex 3811 21 0048Dodatki zawierające:

- nadzasadowe alkilobenzenosulfoniany (CAS RN 231297-75-9) magnezu (C20-C24), oraz

- więcej niż 25 % masy, ale nie więcej niż 50 % olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 350, ale nie większej niż 450, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 21 0050Dodatki do olejów smarowych,

- na bazie alkilobenzenosulfonianów C16-24 wapnia (CAS RN 70024-69-0),

- zawierające oleje mineralne,

stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %-31.12.2022
ex 3811 21 0053Dodatki zawierające:

- nadzasadowy sulfonian naftowy wapnia (CAS 68783-96-0) o zawartości sulfonianu 15 % masy lub większej, ale nie większej niż 30 % masy, oraz

- więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej 280 lub większej, ale nie większej niż 420, stosowane do produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 21 0055Dodatki zawierające:

- niskozasadowy polipropylobenzenosulfonian wapnia (CAS RN 75975-85-8), oraz

0 %-31.12.2019
- więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 10, ale nie większej niż 25, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)

ex 3811 21 0060Dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje mineralne,

- na bazie benzenosulfonianu podstawionego polipropyleny-lem wapnia (CAS RN 75975-85-8) o zawartości 25 % masy lub większej, ale nie większej niż 35 % masy,

- o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) 280 lub większej, ale nie większej niż 320,

stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %-31.12.2022
ex 3811 21 0063Dodatki zawierające:

- nadzasadową mieszaninę sulfonianów naftowych wapnia (CAS RN 61789-86-4) i syntetycznych alkilobenzenosulfo-nianów wapnia (CAS RN 68584-23-6 i CAS RN 70024-69-0) o zawartości sulfonianu wynoszącej ogółem 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 %, oraz

- więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej 280 lub większej, ale nie większej niż 320, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 21 0065Dodatki zawierające:

- mieszaninę na bazie imidu kwasu bursztynowego poliizobutylenu (CAS RN 160610-76-4), oraz

- więcej niż 35 % masy, ale nie więcej niż 50 % masy olejów mineralnych,

o zawartości siarki większej niż 0,7 %, ale nie większej niż 1,3 % masy, o całkowitej liczbie zasadowej większej niż 8, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 21 0070Dodatki do olejów smarowych,

- zawierające imid kwasu bursztynowego poliizobutylenu otrzymany z produktów reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylenu (CAS RN 84605-20-9),

- zawierające oleje mineralne,

- o zawartości chloru wynoszącej 0,05 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,25 % masy,

- o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 20,

stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania

0 %-31.12.2022
*ex 3811 21 0073Dodatki zawierające:

- związki borowanego imidu kwasu bursztynowego (CAS RN 134758-95-5),

0 %-31.12.2023
- oleje mineralne, oraz

- o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 40,

stosowane do w produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)

ex 3811 21 0075Dodatki zawierające:

- dialkilobenzenosulfoniany wapnia (C10-C14),

- więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych,

o całkowitej liczbie zasadowej nie większej niż 10, do stosowania w produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2020
ex 3811 21 0077Dodatki przeciwpieniące składające się z:

- kopolimeru akrylanu 2-etyloheksylu i akrylanu etylu, oraz

- więcej niż 50 % masy, ale nie więcej niż 80 % masy olejów mineralnych,

stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2020
ex 3811 21 0080Dodatki zawierające:

- aromatyczny poliaminowy imid kwasu bursztynowego poliizobutylenu,

- więcej niż 40 % masy, ale nie więcej niż 60 % masy olejów mineralnych,

o zawartości azotu większej niż 0,6 % masy, ale nie większej niż 0,9 % masy, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2020
ex 3811 21 0083Dodatki zawierające:

- imid kwasu bursztynowego poliizobutylenu otrzymywany w reakcji polietylenopoliamin z bezwodnikiem bursztynowym poliizobutylenu (CAS RN 84605-20-9),

- więcej niż 31,9 % masy, ale nie więcej niż 43,3 % masy olejów mineralnych,

- nie więcej niż 0,05 % masy chloru, oraz

- o całkowitej liczbie zasadowej (TBN) większej niż 20,

stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
ex 3811 21 0085Dodatki,

- zawierające więcej niż 20 %, ale nie więcej niż 45 % masy olejów mineralnych,

- na bazie mieszaniny rozgałęzionych soli wapniowych siarczanu dodecylofenolu, nawet karbonizowanych,

w rodzaju stosowanych do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych

0 %-31.12.2022
ex 3811 29 0015Dodatki zawierające:

- produkty z reakcji rozgałęzionego heptylofenolu z formaldehydem, disiarczkiem węgla i hydrazyną (CAS RN 93925-00-9), oraz

0 %-31.12.2019
- więcej niż 15 % masy, ale nie więcej niż 28 % lekkiego aromatycznego rozpuszczalnika naftowego,

do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)

*ex 3811 29 0018Dodatek składający się z diestru kwasu dihydroksybutanodio-wego (mieszanina C12-16-alkilu i bogatego w C13 C11-14-izoalkilu), w rodzaju stosowanych do produkcji samochodowych olejów silnikowych (2)0 %-31.12.2023
ex 3811 29 0020Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji kwasu bis(2-metylopentan-2-ylo)ditiofosforowego z tlenkiem propylenu, tlenkiem fosforu oraz aminami o łańcuchach alkilowych C12-14, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych0 %-31.12.2022
ex 3811 29 0025Dodatki zawierające co najmniej sole amin pierwszorzędowych i kwasów mono- i di-alkilofosforowych,do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)0 %-31.12.2019
ex 3811 29 0030Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji butylo-cyklohekso-3-enekarboksylanu, siarki i fosforynu trife-nylu (CAS RN 93925-37-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania0 %-31.12.2022
ex 3811 29 0035Dodatki składające się z mieszaniny na bazie imidazoliny (CAS RN 68784-17-8), do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)0 %-31.12.2019
ex 3811 29 0040Dodatki do olejów smarowych, złożone z produktów reakcji 2-metylo-prop-1-enu z monochlorkiem siarki i siarczkiem sodu (CAS RN 68511-50-2), o zawartości chloru 0,01 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,5 % masy, stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów smarowych0 %-31.12.2022
ex 3811 29 0045Dodatki składające się z mieszaniny (C7-C9) adypinianów dial-kilowych, w których adypinian diizooktylu (CAS RN 1330-86-5) stanowi więcej niż 85 % masy mieszaniny, do stosowania do produkcji olejów smarowych (2)0 %-31.12.2019
ex 3811 29 0050Dodatki do olejów smarowych, złożone z mieszaniny N,N-dial-kilo-2-hydroksyacetamidów o łańcuchach alkilowych zawierających od 12 do 18 atomów węgla (CAS RN 866259-61-2), stosowane jako skoncentrowany dodatek do produkcji olejów silnikowych w procesie mieszania0 %-31.12.2022
ex 3811 29 0065Dodatki składające się z siarkowanej mieszaniny oleju roślinnego, długołańcuchowych α-olefin i kwasów tłuszczowych oleju talowego, o zawartości siarki 8 % masy lub większej, ale nie większej niż 12 % masy, stosowane do produkcji mieszanin dodatków do olejów smarowych (2)0 %-31.12.2020
*ex 3811 29 0070Dodatki składające się z dialkilofosforynów (w których grupy alkilowe zawierają więcej niż 80 % masy grup oleilowych, pal-mitylowych i stearylowych), do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)0 %-31.12.2019
ex 3811 29 0075Inhibitor utleniania zawierający głównie mieszaninę izomerów 1-(tert-dodecylotio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8), stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych (2)0 %(2)-31.12.2021
*ex 3811 29 0080Dodatki zawierające:

- więcej niż 70 % masy 2,5-bis(tert-nonyloditio)-[1,3,4]-tia-diazolu (CAS RN 89347-09-1), oraz

- więcej niż 15 % masy 5-(tert-nonylditio)- 1,3,4-tiadiazolo-2(3H)- tionu (CAS RN 97503-12-3),

do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
*ex 3811 29 0085Dodatki składające się z mieszaniny

1,1-ditlenku 3-((C9-11)-izoalkilooksy)tetrahydrotiofenu, bogatego w C10 (CAS RN 398141-87-2) do stosowania w produkcji olejów smarowych (2)

0 %-31.12.2019
*ex 3811 90 0010Sól kwasu dinonylonaftylosulfonowego w roztworze oleju mineralnego0 %-31.12.2023
*ex 3811 90 0040Roztwór czwartorzędowej soli amonowej na bazie sukcynoi-midu poliizobutenylu, o zawartości 2-etyloheksanolu 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 29,9 % masy0 %-31.12.2022
ex 3811 90 0050Inhibitor korozji zawierający:

- kwas bursztynowy poliizobutylenu, oraz

- więcej niż 5 % masy, ale nie więcej niż 20 % masy olejów mineralnych,

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do paliw (2)

0 %-31.12.2021
ex 3812 10 0010Przyspieszacz wulkanizacji na bazie granulatu difenyloguani-dyny (CAS RN 102-06-7)0 %-31.12.2021
*ex 3812 20 9010Plastyfikator, zawierający:

- bis(2-etyloheksylo)-1,4-benzenodikarboksylan (CAS RN 6422-86-2),

- więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 60 % masy tereftalanu dibutylu (CAS RN 1962-75-0)

0 %-31.12.2023
ex 3812 39 1010Fosforyn alkoholu 4,4'-izopropylidenodifenolu C12-15 zawierający 1 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 3 % masy bisfe-nolu A (CAS RN 96152-48-6)0 %-31.12.2019
*ex 3812 39 9020Mieszanina zawierająca głównie sebacynian bis(2,2,6,6-tetrame-tylo-1-oktyloksy-4-piperidylu)0 %-31.12.2023
*ex 3812 39 9025Foto stabilizator UV zawierający:

- α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hyd-roksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-hydroksypoli(okso-1,2-eta-nodiyl) (CAS RN 104810-48-2),

- α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hyd-roksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopro-poksy]poli(okso-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-47-1),

- glikol polietylenowy o wagowo średnim ciężarze cząsteczkowym (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3),

- bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo) sebacynian (CAS RN 41556-26-7), oraz

- metylo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylosebacynian (CAS RN 82919-37-7)

0 %-31.12.2023
ex 3812 39 9030Związki stabilizujące zawierające 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy nadchloranu sodu i nie więcej niż 70 % masy 2-(2-metoksyetoksy)etanolu0 %-31.12.2019
*ex 3812 39 9035Mieszanina zawierająca:

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % mieszaniny estrów tetrametylopiperydynylowych C15-18 (CAS RN 86403-32-9),

- nie więcej niż 20 % masy pozostałych związków organicznych,

- na nośniku z polipropylenu (CAS RN 9003-07-0)

0 %-31.12.2023
*ex 3812 39 9040Mieszanina:

- 80 % (± 10 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny, oraz

- 20 % (± 10 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4-[[2-[(2-ety-loheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny

0 %-31.12.2023
ex 3812 39 9055Stabilizator UV zawierający

- 2-(4,6-bis(2,4-dimetylofenylo)-1,3,5-triazyn-2-ylo)-5-(okty-loksy)-fenol (CAS RN 2725-22-6), oraz

- N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksa-nodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7), lub

- N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydynylo)-1,6-heksano-diaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 82451-48-7)

0 %-31.12.2021
ex 3812 39 9065Stabilizator tworzyw sztucznych zawierający:

- 2-etyloheksylo 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-di-tia-4- tetradodekanoan cyny (CAS RN 57583-35-4),

- 2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-ok-soetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradode-kanoan cyny (CAS RN 57583-34-3), oraz

- 2-etyloheksylomerkaptooctan (CAS RN 7659-86-1)

0 %-31.12.2021
ex 3812 39 9070Stabilizator świetlny zawierający:

- estry alkilowe o łańcuchu prostym i rozgałęzionym kwasu 3-(2H-benzotriazolilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksy-benzenopropanowego(CAS RN 127519-17-9), oraz

- octan 1-metoksy-2-propylu (CAS RN 108-65-6)

0 %-31.12.2021
ex 3812 39 9080Stabilizator UV zawierający:

- związaną aminę: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-pipery-dynylo)-1,6-heksanodiaminę, polimer z 2,4- dichloro-6-(4-morfolinylo)-1,3,5-triazyną (CAS RN 193098-40-7), oraz

- o-hydroksyfenylotriazynę, pochłaniającą promieniowanie UV, lub

- modyfikowany chemicznie związek fenolowy

0 %-31.12.2022
*ex 3814 00 9020Mieszanina zawierająca:

- 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 71 % masy 1-me-toksypropan-2-olu,

- 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy octanu 2-metoksy-1-metyloetylu

0 %-31.12.2023
*ex 3814 00 9040Mieszaniny azeotropowe zawierające izomery eteru metylo-no-nafluorobutylowego i/lub eteru etylononafluorobutylowego0 %-31.12.2023
*ex 3815 12 0010Katalizator, w postaci granulek lub pierścieni o średnicy 3 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm, składający się ze srebra na nośniku z tlenku glinu i zawierający 8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy srebra0 %-31.12.2023
ex 3815 19 9010Katalizator, składający się z tritlenku chromu, tritlenku di-chromu, lub związków metaloorganicznych chromu osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, o wielkości porów 2 cm3/g lub większej (określonej metodą absorpcji azotu)0 %-31.12.2021
ex 3815 19 9013Katalizator składający się z:

- trójtlenku chromu (CAS RN 1333-82-0),

- trójtlenku dichromu (CAS RN 1308-38-9), na nośniku z tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)

0 %-31.12.2021
*ex 3815 19 9015Katalizator w postaci proszku, składający się z mieszaniny tlenków metali, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, zawierający 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy molibdenu, bizmutu i żelaza liczonych łącznie, stosowany do produkcji akrylonitrylu (2)0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9020Katalizator:

- w postaci litych kul,

- o średnicy 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm, oraz

- składający się z mieszaniny tlenku molibdenu i innych tlenków metali, na nośniku z ditlenku krzemu i/lub tlenku glinu,

stosowany do produkcji kwasu akrylowego (2)

0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9025Katalizator w postaci kul o średnicy 4,2 mm lub większej, ale nie większej niż 9 mm, składający się z mieszaniny tlenków metali, zawierający głównie tlenki molibdenu, niklu, kobaltu i żelaza, na nośniku z tlenku glinu, stosowany do produkcji aldehydu akrylowego (2)0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9030Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dich-lorku magnezu, stosowany do produkcji polipropylenu (2)0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9035Katalizator składający się z wodzianu kwasu krzemowo-wolfra-mowego (CAS RN 12027-43-9), impregnowany na nośniku z ditlenku krzemu w postaci proszku0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9065Katalizator składający się z kwasu fosforowego chemicznie osadzonego na nośniku z ditlenku krzemu0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9070Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i cyrkonu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9075Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu i chromu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9080Katalizator składający się z metaloorganicznych związków magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci zawiesiny w oleju mineralnym0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9085Katalizator składający się z metaloorganicznych związków glinu, magnezu i tytanu, osadzonych na nośniku z ditlenku krzemu, w postaci proszku0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 9086Katalizator zawierający tetrachlorek tytanu na nośniku z dich-lorku magnezu, stosowany do produkcji poliolefin (2)0 %-31.12.2023
*ex 3815 19 90

ex 8506 90 00

87

10

Katody, w rolkach, do powietrzno-cynkowych ogniw guzikowych (baterie do aparatu słuchowego) (2)0 %-31.12.2023
ex 3815 90 9016Środek inicjujący na bazie mocznika dimetyloaminopropylu0 %-31.12.2022
ex 3815 90 9018Katalizator utleniania zawierający substancję czynną di[man-ganu (1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetylo-1H-1,4,7-triazonin-1-ylo-kN1, kN4, kN7)etano-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO')-, di [chlorek(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), stosowany do przyspieszania chemicznego utleniania lub wybielania0 %-31.12.2022
ex 3815 90 9022Katalizator w postaci proszku zawierający 95 % (±1 %) masy ditlenku tytanu i 5 % (±1 %) masy ditlenku krzemu0 %-31.12.2022
*ex 3815 90 9025Katalizator zawierający:

- 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 33 % masy bis (heksafluorofosforanu) siarczku bis(4-(difenylosulfonio)fe-nylu)(CAS RN 74227-35-3), oraz

- 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 27 % masy heksa-fluorofosforanu difenylo(4-fenylotio)fenylosufonium (CAS RN 68156-13-8),

w węglanie propylenu (CAS RN 108-32-7)

0 %-31.12.2023
ex 3815 90 9030Katalizator składający się z zawiesiny w oleju mineralnym następujących składników:

- kompleksy tetrahydrofuranowe chlorku magnezu i chlorku tytanu(III), oraz

- ditlenek krzemu,

- zawierający 6,6 % (± 0,6 %) masy magnezu, oraz

- zawierający 2,3 % (± 0,2 %) masy tytanu

0 %-31.12.2020
*ex 3815 90 9035Katalizator zawierający:

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 27,5 % masy bis (heksafluoroantymonianu) bis[4-(difenylosufonio)fenylo]sul-fidu (CAS RN 89452-37-9), oraz

0 %-31.12.2023
- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22,5 % masy hek-safluoroantymonianu difenylo(4-fenylotio)fenylosufonium (CAS RN 71449-78-0),

w węglanie propylenu (CAS RN 108-32-7)

*ex 3815 90 9040Katalizator:

- składający się z tlenku molibdenu i tlenków innych metali w matrycy z ditlenku krzemu,

- w formie pustych cylindrów o długości 4 mm lub większej, ale nie większej niż 12 mm,

stosowany do produkcji kwasu akrylowego (2)

0 %-31.12.2023
*ex 3815 90 9050Katalizator składający się z trichlorku tytanu, w postaci zawiesiny w heksanie lub heptanie, zawierający, w heksanie lub w materiale wolnym od heptanu 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy tytanu0 %-31.12.2023
ex 3815 90 9070Katalizator składający się z mieszaniny mrówczanu (2-hydrok-sypropylo)trimetyloamonu i glikolu dipropylenowego0 %-31.12.2019
ex 3815 90 9080Katalizator składający się głównie z kwasu dinonylonaftaleno-disulfonowego w postaci roztworu w izobutanolu0 %-31.12.2020
*ex 3815 90 9081Katalizator zawierający 69 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 79 % masy 2-etyloheksanianu (2-hydroksy-1-metyloetylo) trimetyloamonu0 %-31.12.2023
ex 3815 90 9085Katalizator na bazie glinokrzemianu (zeolitu), do alkilacji węglowodorów aromatycznych, transalkilacji węglowodorów alki-loaromatycznych lub oligomeryzacji olefin (2)0 %-31.12.2022
*ex 3815 90 9086Katalizator, w postaci pręcików, składający się z glinokrzemianu (zeolitu), zawierający 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy tlenków metali ziem rzadkich oraz mniej niż 1 % masy tlenku disodu0 %-31.12.2023
*ex 3815 90 9088Katalizator składający się z tetrachlorku tytanu i chlorku magnezu, zawierający w bazie wolnej od oleju i heksanu:

- 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tytanu, oraz

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy magnezu

0 %-31.12.2023
ex 3815 90 9089Bakteria Rhodococcus rhodocrous J1, zawierająca enzymy, zawieszona w żelu poliakryloamidowym lub w wodzie, stosowana jako katalizator do produkcji akryloamidu w procesie uwodnienia akrylonitrylu (2)0 %-31.12.2021
*ex 3817 00 5010Mieszanina alkilobenzenów (C14-26) zawierająca:

- 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy eikozy-lobenzenu,

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy doko-zylobenzenu,

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy tetrako-zylobenzenu

0 %-31.12.2023
*ex 3817 00 8010Mieszanina alkilonaftalenów, zawierająca:

- 88 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98 % masy heksa-decylonaftalenu,

- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 12 % masy diheksa-decylonaftalenu

0 %-31.12.2023
*ex 3817 00 8020Mieszanina rozgałęzionych alkilobenzenów zawierająca głównie dodecylobenzeny0 %-31.12.2023
ex 3817 00 8030Mieszanina alkilonaftalenów modyfikowanych łańcuchami alifatycznymi o długości łańcucha od 12 do 56 atomów węgla0 %-31.12.2021
*ex 3819 00 0020Ognioodporny płyn hydrauliczny na bazie estru fosforanowego0 %-31.12.2023
*ex 3823 19 30

ex 3823 19 30

20

30

Destylat kwasów tłuszczowych oleju palmowego, nawet uwodorniony, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 80 % lub większej, stosowany do produkcji:

- przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 3823,

- kwasu stearynowego objętego pozycją 3823,

- kwasu stearynowego objętego pozycją 2915,

- kwasu palmitynowego objętego pozycją 2915, lub

- preparatów stosowanych w paszach dla zwierząt objętych pozycją 2309 (2)

0 %-31.12.2023
*ex 3823 19 9020Kwaśne oleje palmowe z rafinacji, stosowane do produkcji:0 %-31.12.2023
ex 3823 19 9030- przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych objętych pozycją 3823,

- kwasu stearynowego objętego pozycją 3823,

- kwasu stearynowego objętego pozycją 2915,

- kwasu palmitynowego objętego pozycją 2915, lub

- preparatów stosowanych w paszach dla zwierząt objętych pozycją 2309 (2)

*ex 3824 99 1510Kwaśny glinokrzemian (sztuczny zeolit typu Y) sodu, zawierający nie więcej niż 11 % masy sodu w przeliczeniu na tlenek sodu, w postaci pałeczek0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9223Kompleksy butylofosfatu tytanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuszczone w etanolu i 2-propanolu0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9225Preparat zawierający:

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu dietylu (CAS RN 105-58-8),

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy węglanu etylenu (CAS RN 96-49-1),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy heksa-fluorofosforanu litu(CAS RN 21324-40-3),

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy węglanu etylometylowego (CAS RN 623-53-0),

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy węglanu winylenu (CAS RN 872-36-6),

0 %-31.12.2021
- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy 4-fluoro-1,3-dioksolano-2-onu (CAS RN 114435-02-8),

- nie więcej niż 1 % masy 2,2,4,4-tetratlenku 1,5,2,4-dioksa-ditianu (CAS RN 99591-74-9)

ex 3824 99 9226Preparat zawierający:

- 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy ciężkiej aromatycznej solwentnafty (CAS RN 64742-94-5),

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butylofenolu (CAS RN 111850-24-9),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy 2-sec-butylofenolu (CAS RN 89-72-5)

0 %-31.12.2022
ex 3824 99 92274-metoksy-3-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-benzonitryl (CAS RN 675126-28-0) w rozpuszczalniku organicznym0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9228Roztwór wodny zawierający:

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 42 % masy 2-(3-chloro-5-(trifluorometylo)pirydyn-2-ylo)etanaminy (CAS RN 658066-44-5),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % kwasu siarkowego (CAS RN 7664-93-9), oraz

- 0,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,9 % masy metanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9229Preparat zawierający:

- 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 99 % masy eteru glikolu polietylenowego z 2-cyjano 3-(4-hydroksy-3-metok-syfenylo) akrylanu butylu, oraz

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy triolei-nianu (20) polioksyetylenosorbitolu

0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9230Roztwór wodny mrówczanu cezu i mrówczanu potasu zawierający:

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 84 % masy mrówczanu cezu (CAS RN 3495-36-1),

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy mrówczanu potasu (CAS RN 590-24-1), oraz

- nawet zawierający nie więcej niż 9 % masy dodatków

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9232Mieszanina izomerów diwinylobenzenu i izomerów etylowiny-lobenzenu, zawierająca 56 % masy lub więcej ale nie więcej niż 85 % masy diwinylobenzenu (CAS RN 1321-74-0)0 %-31.12.2019
*ex 3824 99 92

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

33

40

40

Preparaty antykorozyjne, składające się z soli kwasu dinonylo-naftalenosulfonowego:

- na podłożu wosków mineralnych, nawet modyfikowanych chemicznie, albo

- w postaci roztworu w rozpuszczalniku organicznym

0 %-31.12.2023
*ex 3824 99 9235Preparaty zawierające nie mniej niż 92 % masy, ale nie więcej niż 96,5 % masy 1,3:2,4-bis-O-(4-metylobenzylideno)-D-gluci-tolu i zawierające także pochodne kwasu karboksylowego i siarczan alkilowy0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9236Fenolan fosfoniowy wapnia, rozpuszczony w oleju mineralnym0 %-31.12.2021
*ex 3824 99 9237Mieszanina octanów 3-butyleno-1,2-diolu o zawartości 65 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 % masy0 %-31.12.2023
*ex 3824 99 9239Preparaty zawierające nie mniej niż 47 % masy 1,3:2,4-bis-O-benzylideno-D-glucitolu0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9240Roztwór 2-chloro-5-(chlorometylo)-pirydyny (CAS RN 70258-18-3) w rozcieńczalniku organicznym0 %-31.12.2020
*ex 3824 99 9242Preparat kwasu tetrahydro-α-(1-naftylometylo)furano-2-propio-nowego (CAS RN 25379-26-4) w toluenie0 %-31.12.2023
*ex 3824 99 9245Preparat składający się głównie z γ-butyrolaktronu i czwartorzędowych soli amonowych, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (2)0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9246Dietylometoksyboran (CAS RN 7397-46-8) w postaci roztworu w tetrahydrofuranie0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9247Preparat zawierający:

- tlenek trioktylofosfiny (CAS RN 78-50-2),

- tlenek dioktyloheksylofosfiny (CAS RN 31160-66-4),

- tlenek oktylodiheksylofosfiny (CAS RN 31160-64-2), oraz

- tlenek triheksylofosfiny (CAS RN 3084-48-8)

0 %-31.12.2022
ex 3824 99 9249Preparat na bazie 2,5,8,11-tetrametylo-6-dodecyno-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)0 %-31.12.2022
ex 3824 99 9250Preparat na bazie węglanu alkilu, zawierający również absorber UV, stosowany do produkcji szkieł optycznych (2)0 %-31.12.2022
*ex 3824 99 9251Mieszania zawierająca 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy metakrylanu 2-hydroksyetylu oraz 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy estru glicerolowego kwasu borowego0 %-31.12.2023
*ex 3824 99 9253Preparaty składające się głównie z glikolu etylenowego oraz:

- albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amoniakalnej,

- albo N,N-dimetyloformamidu,

- albo γ-butyrolaktronu,

- albo tlenku krzemu,

- albo azelanianu wodoroamonowego,

- albo azelanianu wodoroamonowego i tlenku krzemu,

- albo kwasu dodekanodiowego, wody amoniakalnej i tlenku krzemu,

do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (2)

0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9254Bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-ilooksy)octan] poli(glikolu tetra-metylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru (CAS RN 813452-37-8)0 %-31.12.2021
*ex 3824 99 9255Dodatki do farb i powłok, zawierające:

- mieszaninę estrów kwasu fosforowego otrzymanych w reakcji bezwodnika fosforowego z 4-(1,1-dimetylopropylo)feno-lem i kopolimerów styrenu i alkoholu allilowego (CAS RN 84605-27-6), oraz

- więcej niż 30 % masy, ale nie więcej niż 35 % masy alkoholu izobutylowego

0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9256Bis[(2-benzoilofenoksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9257Bis(p-dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru0 %-31.12.2019
*ex 3824 99 9259Tert-butanolan potasu (CAS RN 865-47-4) w postaci roztworu w tetrahydrofuranie0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9260Bezwodnik N2-[1-(S)-etoksykarbonylo-3-fenylopropylo]-N6-tri-fluoroacetylo-L-lisylo-N2-karboksylowy w roztworze 37 % dichlorometanu0 %-31.12.2020
ex 3824 99 92613',4',5'-Trifluorobifenylo-2-amina, w postaci roztworu w toluenie zawierającego 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 3',4',5'-trifluorobifenylo-2-aminy0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9264Preparat zawierający:

- 89 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 98,9 % masy, 1,2,3-trideoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylofenylo)metyleno]-nonitolu,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy, barwników,

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy, fluoro-polimerów

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9265Mieszanina pierwszorzędowych tert-alkiloamin0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9268Preparat zawierający:

- 20 % (±1 %) masy ((3-(sec-butylo)-4-(decylooksy)fenylo)me-tanotriylo)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9),

rozpuszczony w:

- 10 % (± 5 %) 2-sec-butylofenolu (CAS RN 89-72-5),

- 64 %(±7 %) solwentnafcie (nafta), ciężkiej aromatycznej (CAS RN 64742-94-5), oraz

- 6 % (± 1,0 %) naftalenie (CAS RN 91-20-3)

0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9269Preparat zawierający:

- 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy bis(fos-foranu difenylu) bisfenolu-A (CAS RN 5945-33-5),

- 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oligomerów bis(fosforanu difenylu) bisfenolu-A, oraz

- nie więcej niż 1 % masy fosforanu trifenylu (CAS RN 115-86-6)

0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9270Mieszanina 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksy)etoksy]but-2-yloaminy i 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksy)etoksy] metylo}propoksy)but-2-yloaminy0 %-31.12.2019
*ex 3824 99 9272Pochodne N-(2-fenyloetylo)-1,3 benzenodimetanaminy (CAS RN 404362-22-7)0 %-31.12.2023
*ex 3824 99 9276Preparat zawierający:

- 74 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy (S)-α-hydroksy-3-fenoksy-benzenoacetonitrylu (CAS RN 61826-76-4), oraz

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy toluenu (CAS RN 108-88-3)

0 %-31.12.2023
*ex 3824 99 9278Preparat zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy fluorofosforanu litu lub 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy nadchloranu litu w mieszaninach rozpuszczalników organicznych0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9280Związki kompleksowe glikolu dietylenowego, glikolu propyle-nowego, tytanianu trietanolaminy (CAS RN 68784-48-5) rozpuszczone w glikolu dietylenowym (CAS RN 111-46-6)0 %-31.12.2022
ex 3824 99 9282Roztwór tert-butylochlorodimetylosilanu (CAS RN 18162-48-6) w toluenie0 %-31.12.2019
*ex 3824 99 9284Preparat zawierający 83 % masy lub więcej 3a,4,7,7a-tetra-hydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu), kauczuk syntetyczny, nawet zawierający 7 % masy lub więcej tricyklopenta-dienu, oraz:

- związek alkilo-gilnowy, albo

- organiczny kompleks wolframu, albo

- organiczny kompleks molibdenu

0 %-31.12.2023
ex 3824 99 92882,4,7,9-Tetrametylodec-5-yno-4,7-diol, hydroksyetylowany0 %-31.12.2020
*ex 3824 99 9330Mieszanina proszków zawierająca:

- 85 % masy lub więcej diakrylanu cynku (CAS RN 14643-87-9),

- nie więcej niż 5 % masy 2,6-di-tert-butylo-alfa-dimetyloa-mino-p-krezolu (CAS RN 88-27-7), oraz

- nie więcej niż 10 % masy stearynianu cynku (CAS RN 557-05-1)

0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9335Parafina o stopniu chlorowania 70 % lub większym0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9338Mieszanina 4,4 '- (perfluoroizopropylideno)difenolu (CAS RN 1478-61-1) i soli 4,4'- (perfluoroizopropylideno)difenolo ben-zylo trifenylo fosfoniowej (CAS RN 75768-65-9)0 %-31.12.2022
*ex 3824 99 9342Mieszanina bis{4-(3-(3-fenoksykarbonyloamino)tolilo)ureido}fe-nylosulfonu, difenylotolueno-2,4-dikarbaminianu i 1-[4-(4-ami-nobenzenosulfonylo)-fenylo]-3-(3-fenoksykarbonyloamino-to-lilo)-mocznika0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9345Wodoro 3-aminonaftaleno-1,5-disulfonian sodu (CAS RN 4681-22-5) o zawartości:

- nie więcej niż 20 % masy siarczanu disodu, oraz

- nie więcej niż 10 % masy chlorku sodu

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9350Preparat składający się z acesulfamu potasu (CAS RN 55589-62-3) i wodorotlenku potasu (CAS RN 1310-58-3)0 %-31.12.2021
*ex 3824 99 9353Dimetakrylan cynku (CAS RN 13189-00-9), zawierający nie więcej niż 2,5 % masy 2,6-di-tert-butylo-alfa-dimetyloamino-p-krezolu (CAS RN 88-27-7), w postaci proszku0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9355Mieszanina zawierająca:

- 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy kwasu (S)-indolino-6-karboksylowego (CAS RN 79815-20-6), oraz

- 10 % masy lub więcej ale nie więcej niż 30 % masy kwasu o-chlorocynamonowego (CAS RN 3752-25-8)

0 %-31.12.2021
*ex 3824 99 9360Mieszanina fitosteroli (CAS RN 949109-75-5) w postaci proszku zawierająca:

- 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 88 % masy sitoste-roli,

- 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 63 % masy kam-pesteroli,

- 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 38 % masy stig-masteroli,

- nie więcej niż 13 % masy brassikasteroli, oraz

- nie więcej niż 5 % masy sitostanoli

0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9363Mieszanina fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca:

- 75 % lub więcej masy steroli,

- nie więcej niż 25 % masy stanoli

stosowany do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/ste-roli (2)

0 %-31.12.2022
*ex 3824 99 9365Masa reakcyjna 1,1'-(izopropylideno)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-di-bromo-2-metylopropoksy)benzenu] (CAS RN 97416-84-7) i 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metylopropoksy)-5-{2-[3,5-di-bromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metylopropoksy)fenylo]propan-2-ylo}benzenu0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9370Produkt reakcji oligomerycznej, składający się z sulfonu bis(4-hydroksyfenylu) i 1,1'-oksybis(2-chloroetanu)0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9375Mieszanina fitosteryn, w postaci płatków i kulek, zawierająca 80 % masy lub więcej steroli oraz nie więcej niż 4 % masy sta-noli0 %-31.12.2019
ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

80

67

Błona zawierająca tlenki baru lub wapnia w połączeniu z tlenkami tytanu lub cyrkonu, w akrylowym materiale wiążącym0 %-31.12.2019
*ex 3824 99 9383Preparat zawierający:0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9685- C,C'-azodiformamid (CAS RN 123-77-3),

- tlenek magnezu (CAS RN 1309-48-4), oraz

- bis(p-tolueno)sulfinian cynku (CAS RN 24345-02-6),

w którym C,C'-azodi(formamid) występuje w temperaturze 135°C w formie gazowej

*ex 3824 99 93 ex 3824 99 9685 57Cząsteczki ditlenku krzemu, z którymi kowalencyjnie związane są związki organiczne, stosowane do produkcji kolumn do wy-sokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz przygotowania próbek wsadu (2)0 %-31.12.2023
*ex 3824 99 9388Mieszanina fitosteroli zawierająca:

- 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy sitoste-roli,

- mniej niż 15 % masy kampesteroli,

- mniej niż 5 % masy stigmasteroli, oraz

- mniej niż 15 % masy betasitostanoli

0 %-31.12.2022
ex 3824 99 9630Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający:

- 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 30 masy % tlenku ceru (CAS RN 1306-38-3),

- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 10 % masy tlenku lantanu (CAS RN 1312-81-8),

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % tlenku itru (CAS RN 1314-36-9), oraz

- nie więcej niż 65 % masy tlenku cyrkonu (CAS RN 1314-23-4), w tym naturalnie występującego tlenku hafnu

0 %-31.12.2022
*ex 3824 99 9635Kalcynowany boksyt (klasa ogniotrwała)0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9637Strukturalny fosforan glinukrzemionki0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9645Sproszkowany tlenek litu niklu kobaltu glinu (CAS RN 177997-13-6):

- o wielkości cząstek mniejszej niż 10 μm,

- o czystości większej niż 98 % masy

0 %-31.12.2022
ex 3824 99 9646Granulat ferrytu cynkowo-manganowego, zawierający:

- 52 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 76 % masy tlenku żelaza(III),

- 13 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 42 % masy tlenku manganu(II), oraz

- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy tlenku cynku

0 %-31.12.2020
*ex 3824 99 9647Mieszanina tlenków metali, w postaci proszku, zawierająca:

- albo 5 % masy lub więcej baru, neodymu lub magnezu oraz 15 % masy lub więcej tytanu,

- albo 30 % masy lub więcej ołowiu oraz 5 % masy lub więcej niobu,

stosowana do produkcji błon dielektrycznych lub stosowana jako materiał dielektryczny do produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (2)

0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9648Tlenek cyrkonu (ZrO2), stabilizowany tlenkiem wapnia (CAS 68937-53-1) o zawartości tlenku cyrkonu 92 % masy lub większej, ale nie większej niż 97 % masy0 %-31.12.2020
ex 3824 99 9650Wodorotlenek niklu z dodatkiem wodorotlenku cynku i wodorotlenku kobaltu 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy, w rodzaju stosowanych do produkcji elektrod dodatnich do akumulatorów0 %-31.12.2022
*ex 3824 99 9655Nośnik w postaci proszku, zawierający:

- ferryt (tlenek żelaza) (CAS RN 1309-37-1),

- tlenek manganu (CAS RN 1344-43-0),

- tlenek magnezu (CAS RN 1309-48-4),

- kopolimer styren-akrylan,

do mieszania z tonerem w postaci proszku w produkcji napełnianych tuszem/tonerem pojemników lub kaset do telefaksów, drukarek komputerowych i kserokopiarek (2)

0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9660Magnezja topiona zawierająca 15 % masy lub więcej tritlenku dichromu0 %-31.12.2021
*ex 3824 99 9665Krzemian glinu sodu, w postaci kul o średnicy:

- albo 1,6 mm lub większej, ale nie większej niż 3,4 mm,

- albo 4 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm

0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9670Proszek zawierający:

- 28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 51 % masy talku (CAS RN 14807-96-6),

- 30,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 48 % masy dwutlenku krzemu (kwarcu) (CAS RN 14808-60-7),

- 17 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1)

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9673Produkt reakcji zawierający:

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % masy tlenku molibdenu,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy tlenku niklu,

- 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 70 % masy tlenku wolframu

0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9674Mieszanina o składzie niestechiometrycznym:

- o strukturze krystalicznej,

- o zawartości topionego spinelu magnezowo-glinowego oraz z domieszką faz krzemianowych i glinianów, o co najmniej 75 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 1 do 3 mm i nie więcej niż 25 % masy składającej się z frakcji o wielkości ziaren od 0 do 1 mm

0 %-31.12.2021
ex 3824 99 9677Preparat składający się z 2,4,7,9-tetrametylodeco-5-ino-4,7-diolu i ditlenku krzemu0 %-31.12.2019
ex 3824 99 9680Mieszanina składająca się z:

- 64 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 74 % masy krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9),

0 %-31.12.2021
- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 35 % masy buta-nonu (CAS RN 78-93-3), oraz

- nie więcej niż 1 % masy 3-(2,3-epoksypropoksy)propylotri-metoksysilanu (CAS RN 2530-83-8)

*ex 3824 99 9683Regularny azotek boru (CAS RN 10043-11-5) pokryty niklem oraz/ lub fosforkiem niklu (CAS RN 12035-64-2)0 %-31.12.2023
ex 3824 99 9687Tlenek platyny (CAS RN 12035-82-4) związany na porowatym nośniku z tlenku glinu (CAS RN 1344-28-1), zawierający

- 0,1 % masy lub więcej ale nie więcej niż 1 % masy platyny, oraz

- 0,5 % masy lub więcej ale nie więcej niż 5 % masy dich-lorku etyloglinu (CAS RN 563-43-9)

0 %-31.12.2022
*ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

20

29

Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych zawierająca co najmniej:

- 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % C12 FAME,

- 21 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % C14 FAME,

- 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % C16 FAME,

stosowana do produkcji detergentów oraz środków czystości i produktów higieny osobistej (2)

0 %-31.12.2023
*ex 3826 00 10

ex 3826 00 10

50

59

Mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych zawierająca co najmniej:

- 50 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 58 % masy C8-FAME,

- 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy C10-FAME,

do produkcji wysokiej czystości kwasu tłuszczowego lub mieszanin kwasów tłuszczowych C8 lub C10 lub wysokiej czystości metyloestru kwasu tłuszczowego C8 lub C10 (2)

0 %-31.12.2023
*ex 3901 10 10

ex 3901 40 00

20

10

Polietylen-1-buten / LLDPE o wysokiej gęstości liniowej (CAS RN 25087-34-7) w postaci proszku

- o wskaźniku płynięcia (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min lub większym, ale nie większym niż 24 g / 10 min,

- o gęstości (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,926 g/cm3, oraz

- o temperaturze mięknienia VICAT min. 94 °C

0 %m331.12.2019
ex 3901 10 9030Granulat polietylenu, zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy, miedzi0 %-31.12.2021
*ex 3901 40 0020Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, w formie granulatu, stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w procesie koekstruzji:

- zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy oktenu,

0 %m331.12.2020
- o wskaźniku płynięcia stopu 9,0 lub większym, ale nie większym niż 10,0 (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238 10,0/2,16),

- o wskaźniku szybkości topnienia (190 °C / 2,16 kg) 0,4 g / 10 min lub większym, ale nie większym niż 0,6 g / 10 min,

- o gęstości 0,909 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm3 (pomiar z wykorzystaniem ASTM D4703),

- o powierzchni żelu nie większej niż 20 mm2 na 24,6 cm3, oraz

- o poziomie substancji przeciwutleniających nieprzekracza-jącym 240 ppm

*ex 3901 40 0030Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, wytwarzany metodą katalityczną Zieglera-Natty, w formie granulatu:

- o zawartości kopolimeru większej niż 10 % masy, ale nie większej niż 20 % masy,

- o wskaźniku płynięcia stopu (MFR 190 °C / 2,16 kg) 0,7 g / 10 min lub większym, ale nie większym niż 0,9 g / 10 min, oraz

- o gęstości (ASTM D4703) 0,911 g / cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm3

stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w oparciu o koekstruzję (2)

0 %m331.12.2020
*ex 3901 40 0040Kopolimer blokowy etylenu z octenem w postaci granulatu:

- o gęstości 0,862 lub większej, ale nie większej niż 0,865,

- o zdolności do rozciągania do co najmniej 200 % swojej początkowej długości,

- o histerezie 50 % (±10 %),

- o trwałym odkształceniu nie większym niż 20 %, stosowany do produkcji wkładek do pieluch dla niemowląt (2)

0 %-31.12.2020
ex 3901 90 8053Kopolimer etylenu i kwasu akrylowego (CAS RN 9010-77-9) o

- zawartości kwasu akrylowego 18,5 % masy lub większej, ale nie większej niż 49,5 % masy (ASTM D4094), oraz

- o wskaźniku płynięcia 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) lub większym

0 %m331.12.2020
ex 3901 90 8055Sól cynkowa lub sodowa kopolimeru etylenu i kwasu akrylowego o:

- zawartości kwasu akrylowego 6 % masy lub większej, ale nie większej niż 50 % masy, oraz

- wskaźniku płynięcia 1g/10 min lub większym przy 190 °C/ 2,16 kg (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238)

0 %-31.12.2020
ex 3901 90 8067Kopolimer wytwarzany wyłącznie z monomerów etylenu i kwasu metakrylowego, w których zawartość kwasu metakrylowego wynosi 11 % masy lub więcej0 %-31.12.2020
ex 3901 90 8070Kopolimer etylen-bezwodnik maleinowy, nawet zawierający inny komonomer olefinowy, o wskaźniku płynięcia 1,3g/10 min lub większym przy 190 °C/2,16 kg (pomiar z wykorzystaniem ASTM D1238)0 %-31.12.2020
ex 3901 90 8073Mieszanina zawierająca:

- 80 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 94 % masy polietylenu chlorowanego (CAS RN 64754-90-1), oraz

- 6 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 20 % masy kopolimerów styrenowo akrylowych (CAS RN 27136-15-8)

0 %-31.12.2021
*ex 3901 90 8091Żywica jonomerowa zawierająca sole kopolimeru etylenu z kwasem metakrylowym0 %-31.12.2023
*ex 3901 90 8092Polietylen chlorosulfonowany0 %-31.12.2023
*ex 3901 90 8093Kopolimer etylenu, octanu winylu i monotlenku węgla, stosowany jako plastyfikator do produkcji arkuszy dachowych (2)0 %-31.12.2023
*ex 3901 90 8094Mieszaniny kopolimeru blokowego A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-butylenowego oraz kopolimeru blokowego A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierające nie więcej niż 35 % masy styrenu0 %-31.12.2023
*ex 3901 90 8097Polietylen chlorowany, w postaci proszku0 %-31.12.2023
*ex 3902 10 0020Polipropylen, niezawierający plastyfikatora:

- o temperaturze topnienia większej niż 150°C (określonej metodą ASTM D 3417),

- o cieple topnienia 15 J/g lub większym, ale nie większym niż 70 J/g,

- o wydłużeniu przy zerwaniu 1 000 % lub większym (określonym metodą ASTM D 638),

- o module sprężystości przy rozciąganiu 69 MPa lub większym, ale nie większym niż 379 MPa (określonym metodą ASTM D 638)

0 %-31.12.2023
ex 3902 10 0040Polipropylen niezawierający plastyfikatora:

- o wytrzymałości na rozciąganie: 32-60MPa (określonej metodą ASTM D638),

- o wytrzymałości na zginanie: 50-90MPa (określonej metodą ASTM D790),

- o wskaźniku płynięcia (MFR) 5-15 g /10 min w 230 °C / 2,16 kg (określonym metodą ASTM D1238),

- zawierający 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polipropylenu,

- zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy włókien szklanych,

- zawierający 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy miki

0 %-31.12.2019
*ex 3902 20 0010Poliizobutylen, o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 700 lub większej, ale nie większej niż 8000 %-31.12.2023
*ex 3902 20 0020Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej0 %-31.12.2023
*ex 3902 30 0091Kopolimer blokowy A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowo-propylenowego, zawierający 40 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 390 %-31.12.2023
ex 3902 30 0095Kopolimer blokowy A-B-A, składający się z:

- kopolimeru propylenu i etylenu, oraz

- 21 % (±3 %) masy polistyrenu

0 %-31.12.2021
ex 3902 30 0097Płynny kopolimer etylenowo-propylenowy:

- o temperaturze zapłonu 250 °C lub wyższej,

- o wskaźniku lepkości 150 lub wyższym,

- o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 650 lub większej

0 %-31.12.2021
*ex 3902 90 9052Bezpostaciowa mieszanina kopolimeru polialfaolefin z poli (propyleno-co-1 butenem) oraz żywicy z węglowodorów ropy naftowej0 %-31.12.2023
*ex 3902 90 9055Termoplastyczny elastomer ze strukturą kopolimerową o sekwencji A-B-A polistyrenu, poliizobutylenu i polistyrenu, zawierający 10 % masy lub więcej polistyrenu, ale nie więcej niż 35 % masy0 %-31.12.2023
ex 3902 90 9060Nieuwodniona 100 % żywica alifatyczna (polimer) o następujących właściwościach:

- ciecz w temperaturze pokojowej,

- otrzymywana poprzez kationową polimeryzację monomerów alkenów C-5,

- o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 370 (± 50),

- o średniej masie cząsteczkowej (Mw) 500 (± 100)

0 %-31.12.2019
*ex 3902 90 9092Polimery 4-metylopent-1-enu0 %-31.12.2023
*ex 3902 90 9094Chlorowane poliolefiny, nawet w postaci roztworu lub dyspersji0 %-31.12.2023
ex 3902 90 9098Syntetyczna polialfaolefina o lepkości od 3 do 9 centystoksów w temperaturze 100°C (określonej metodą ASTM D-445), otrzymana w wyniku polimeryzacji mieszaniny dodecenu i te-tradecenu, zawierająca maksymalnie 40 % tetradecenu0 %-31.12.2021
ex 3903 19 0040Krystaliczny polistyren o:

- temperaturze topnienia 268 °C lub większej, ale nie większej niż 272 °C,

- temperaturze krzepnięcia 232 °C lub większej, ale nie większej niż 247 °C,

- nawet zawierający dodatki lub wypełniacze

0 %-31.12.2021
*ex 3903 90 9015Kopolimer w postaci granulek zawierający:

- 78 ± 4 % masy styrenu,

- 9 ± 2 % masy akrylanu n-butylu,

- 11 ± 3 % masy metakrylanu n-butylu,

- 1,5 ± 0,7 % masy kwasu metakrylowego, oraz

- 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2,5 % masy wosku poliolefinowego

0 %-31.12.2023
ex 3903 90 9020Kopolimer w postaci granulek zawierający:

- 83 ± 3 % masy styrenu,

- 7 ± 2 % masy akrylanu n-butylu,

- 9 ± 2 % masy metakrylanu n-butylu, oraz

- 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy wosku poliolefinowego

0 %-31.12.2021
ex 3903 90 9025Kopolimer w postaci granulek zawierający:

- 82 ± 6 % masy styrenu,

- 13,5 ± 3 % masy akrylanu n-butylu,

- 1 ± 0,5 % masy kwasu metakrylowego, oraz

- 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,5 masy % wosku poliolefinowego

0 %-31.12.2021
*ex 3903 90 9035Kopolimer α-metylostyrenu i styrenu, o temperaturze 0 %-31.12.2023
ex 3911 90 9943mięknie-nia większej niż 113°C
ex 3903 90 90

ex 3904 69 80

38

88

Politetrafluoroetylen (CAS RN 9002-84-0) w kapsułkach z kopolimeru akrylonitrylo-styrenowego (CAS RN 9003-54-7), o zawartości każdego polimeru 50 % masy (±1)0 %-31.12.2022
ex 3903 90 9045Preparat w postaci proszku, zawierający:

- 86 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy kopolimeru akrylu-styrenu, oraz

- 9 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 11 % etoksylowa-nych kwasów tłuszczowych (CAS RN 9004-81-3)

0 %m331.12.2019
ex 3903 90 9046Kopolimer w postaci granulek zawierający:

- 74 % (± 4 %) masy styrenu,

- 24 % (± 2 %) masy N-butyloakrylanu, oraz

- 0,01 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy kwasu metakrylowego

0 %m331.12.2020
ex 3903 90 9055Preparat, w formie zawiesiny wodnej, zawierający:

- 25 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % kopolimeru akrylu-styrenu, oraz

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6 % glikolu

0 %-31.12.2019
ex 3903 90 90

ex 3911 90 99

60

60

Kopolimer styrenu z bezwodnikiem maleinowym, częściowo estryfikowany lub całkowicie modyfikowany chemicznie, o średniej masie cząsteczkowej (Mn) nie większej niż 4 500, w postaci płatków lub proszku0 %-31.12.2021
ex 3903 90 9065Kopolimer styrenu z furano-2,5-dionem i (1-metyloetylo)ben-zenem w postaci płatków lub proszku (CAS RN 26762-29-8)0 %-31.12.2020
ex 3903 90 9070Kopolimer w postaci granulek zawierający:

- 75 % (± 7 %) masy styrenu, oraz

- 25 % (± 7 %) masy metylometakrylanu

0 %m331.12.2020
*ex 3903 90 9080Granulki kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu, o średnicy minimum 150 μm i maksimum 800 μm, zawierające:

- minimum 65 % masy styrenu,

- maksimum 25 % masy diwinylobenzenu, stosowane do produkcji żywic jonowymiennych (2)

0 %-31.12.2023
*ex 3903 90 9086Mieszanina zawierająca:

- 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polimerów styrenu,

- 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy poli (tlenku fenylenu),

- nie więcej niż 10 % masy innych dodatków,

dająca jeden lub więcej z następujących barwnych efektów specjalnych:

- metaliczny lub perłowy z kątowym wizualnym metameryz-mem wywołanym przez co najmniej 0,3 % pigmentu płatkowego,

- fluorescencyjny, charakteryzujący się wysyłaniem światła podczas absorpcji promieniowania ultrafioletowego,

- jaskrawej bieli, charakteryzującej się L* nie mniejszą niż 92 i b* nie większą niż 2 oraz a* pomiędzy -5 i 7 w skali barw CIELab

0 %-31.12.2023
ex 3904 10 0020Proszek poli(chlorku winylu) niezmieszany z innymi substancjami lub zawierający monomery octanu winylu, o:

- stopniu polimeryzacji 1 000 (± 300) jednostek monomerów,

- współczynniku przenikania ciepła (wartość K) 60 lub więcej, ale nie więcej niż 70,

- zawartości składników lotnych mniejszej niż 2,00 % masy,

- frakcji przesiewowej o wielkości oczek 120 μm nie więcej niż 1 % masy,

stosowany do produkcji separatorów baterii (2)

0 %-31.12.2019
*ex 3904 30 00

ex 3904 40 00

30

91

Kopolimer chlorku winylu z octanem winylu i alkoholem winylowym, zawierający:

- 87 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 92 % masy chlorku winylu,

- 2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy octanu winylu, oraz

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy alkoholu winylowego,

w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) lub (b) do działu 39, do produkcji towarów objętych pozycją 3215 lub 8523, lub stosowany do produkcji pokryw do pojemników i zamknięć, w rodzaju stosowanych do ochrony żywności i napojów (2)

0 %-31.12.2023
ex 3904 50 9092Kopolimer metakrylanu i chlorku winylidenu stosowany do produkcji przędz jednowłóknowych (monofilamentów) (2)0 %-31.12.2019
*ex 3904 61 0020Kopolimer tetrafluroetylenu i trifluoro(heptafluoropropoksy) etylenu, zawierający 3,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,6 % masy trifluoro(heptafluoropropoksy)etylenu i mniej niż 1 mg/kg wyekstrahowanych jonów fluorkowych0 %-31.12.2023
ex 3904 69 8081Poli(fluorek winylidenu) (CAS RN 24937-79-9)0 %-31.12.2020
ex 3904 69 8085Kopolimer etylenu z chlorotrifluoroetylenem, nawet modyfikowany heksafluoroizobutylenem, w proszku, nawet z wypełniaczami0 %-31.12.2022
*ex 3904 69 8094Kopolimer etylenu i tetrafluoroetylenu0 %-31.12.2023
*ex 3904 69 8096Poli(chlorotrifluoroetylen), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (a) oraz (b) do działu 390 %-31.12.2023
*ex 3904 69 8097Kopolimer chlorotrifluoroetylenu i difluorku winylidenu0 %-31.12.2019
ex 3905 30 0010Preparat lepki zawierający głównie poli(alkohol winylowy) (CAS RN 9002-89-5), rozpuszczalnik organiczny i wodę, do stosowania jako warstwa ochronna płytek podczas produkcji półprzewodników (2)0 %-31.12.2022
ex 3905 91 0040Rozpuszczalny w wodzie kopolimer etylenu i alkoholu winylowego (CAS RN 26221-27-2), zawierający nie więcej niż 38 % masy monomerowej jednostki etylenu0 %-31.12.2022
*ex 3905 99 9095Heksadecylowany lub eikozylowany poliwinylopirolidon0 %-31.12.2023
*ex 3905 99 9096Polimer metylalu winylu w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39, o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) 25 000 lub większej, ale nie większej niż 150 000 i zawierający:

- 9,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 13 % masy grup acetylowych w przeliczeniu na octan winylu, oraz

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,5 % masy grup hydroksylowych w przeliczeniu na alkohol winylowy

0 %-31.12.2023
*ex 3905 99 9097Povidon (INN)-jodu (CAS RN 25655-41-8)0 %-31.12.2023
*ex 3905 99 9098Poli(pirolidon winylu) częściowo zastąpiony grupami triakonty-lowymi, zawierający 78 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 82 % masy grup triakontylowych0 %-31.12.2023
*3906 90 60Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym niekońcową grupę karboksylową jako podstawnik, zawierający 50 % masy lub więcej akrylanu metylu, nawet zmieszanego z ditlenkiem krzemu0 %-31.12.2023
*ex 3906 90 9010Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z niewielkimi ilościami polinienasyconych monomerów, do produkcji leków objętych pozycją 3003 lub 3004 (2)0 %-31.12.2023
ex 3906 90 9023Kopolimer metakrylanu metylu, akrylanu butylu, metakrylanu glicydylu i styrenu (CAS RN 37953-21-2) o epoksydowym ciężarze równoważnikowym nie większym niż 500, w postaci zmielonych płatków o wielkości cząstek nie większej niż 1 cm0 %-31.12.2022
ex 3906 90 9027Kopolimer metakrylanu stearylu, akrylanu izooktylowego i kwasu akrylowego, rozpuszczony w palmitynianie izopropylu0 %-31.12.2022
ex 3906 90 9033Kopolimer akrylanu butylu i metakrylanu alkilu typu rdzeń-otoczka (core-shell), o wielkości cząstek 5 µm lub większej, ale nie większej niż 10 µm0 %-31.12.2020
ex 3906 90 9037Kopolimer trimetakrylanu trimetylopropanu i metakrylanu metylu (CAS RN 28931-67-1), w postaci mikrokulek o średnicy przeciętnie 3 µm0 %-31.12.2020
ex 3906 90 9040Przezroczysty polimer akrylowy w opakowaniach nie większych niż 1 kg i nieprzeznaczony do sprzedaży detalicznej:

- o lepkości nie większej niż 50 000 Pas w temperaturze 120 °C określonej metodą ASTM D 3835,

- o wagowo średniej masie cząsteczkowej (Mw) większej niż 500 000, ale nie większej niż 1 200 000 zgodnie z testem chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC),

- o resztkowej zawartości monomeru poniżej 1 %

0 %-31.12.2020
ex 3906 90 9041Poli(akrylan alkilu) z łańcuchem estru alkilowego C10 do C300 %-31.12.2019
ex 3906 90 9043Kopolimer estrów metakrylowych, butyloakrylanu i cyklicznych dimetylosiloksanów (CAS RN 143106-82-5)0 %-31.12.2021
*ex 3906 90 9050Polimery estrów kwasu akrylowego z jednym lub więcej następujących monomerów w łańcuchu:

- eterem chlorometylo winylowym,

- eterem chloroetylo winylowym,

- chlorometylostyrenem,

- chlorooctanem winylu,

- kwasem metakrylowym,

- estrem monobutylu kwasu butenodiowego,

zawierające nie więcej niż 5 % masy każdej z jednostek monomerów, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 39

0 %-31.12.2023
ex 3906 90 9053Proszek poliakrylamidowy o średniej wielkości cząstek mniejszej niż 2 mikrony oraz o temperaturze topnienia większej niż 260 °C, zawierający:

- 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy polia-kryloamidu, oraz

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy glikolu polietylenowego

0 %-31.12.2021
*ex 3906 90 9060Roztwór wodny zawierający:

- więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 15 % masy etanolu, oraz

- więcej niż 7 % masy, ale nie więcej niż 11 % masy produktu reakcji poli(epoksyalkilometakrylano-co-diwinylo-benzenu) z pochodną glicerolu

0 %-31.12.2023
ex 3906 90 9073Preparat zawierający:

- 33 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 37 % masy meta-krylanu butylu -kopolimeru kwasu metakrylowego,

- 24 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy glikolu propylenowego, oraz

- 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 41 % masy wody

0 %-31.12.2019
ex 3907 10 0010Mieszanina kopolimeru trioksanu z tlenkiem etylenu i politetra-fluoroetylenu0 %-31.12.2020
ex 3907 10 0020Polioksymetylen z końcówkami z acetylu, zawierający polidi-metylosiloksan oraz włókna kopolimeru kwasu tereftalowego i 1,4-fenylodiaminy0 %-31.12.2020
*ex 3907 20 1110Poli(tlenek etylenu) o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 100 000 lub większej0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 1120Maleinoimidopropionamid bis[metoksypoli[glikolu etylenowego)], chemicznie modyfikowany lizyną o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 40 0000 %-31.12.2023
ex 3907 20 1160Preparat zawierający:

- α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-hydroksypoli(oksy-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-48-2), oraz

- α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetylooetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopropylo]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-ylo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-1-oksopro-poksy]poli(oksy-1,2-etanodiyl) (CAS RN 104810-47-1)

0 %-31.12.2021
ex 3907 20 2020Eter politetrametylowy glikolu o średniej masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 2 700 lub większej ale nie większej niż 3 100 (CAS RN 25190-06-1)0 %-31.12.2022
ex 3907 20 2025Kopolimer tlenku propylenu i tlenku butylenu, eter monodode-cylu, zawierający:

- 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy tlenku propylenu, oraz

- 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy tlenku butylenu

0 %-31.12.2021
*ex 3907 20 2030Mieszanina, zawierająca 70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy polimeru glicerolu i 1,2-epoksypropanu oraz 20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy kopolimeru maleinianu dibutylu i N-winylo-2-pirolidonu0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 2035Mieszanina zawierająca:

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy kopolimeru glicerolu, tlenku propylenu i tlenku etylenu (CAS RN 9082-00-2), oraz

- 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy kopolimeru sacharozy, tlenku propylenu i tlenku etylenu (CAS RN 26301-10-0)

0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 2040Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 3 500 (± 100)0 %-31.12.2023
ex 3907 20 2050Poli(tlenek p-fenylenu) w postaci proszku0 %-31.12.2019
ex 3907 20 9975- o temperaturze zeszklenia 210 °C,

- o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 35 000 lub większej, ale nie większej niż 80 000,

- o lepkości wewnętrznej na poziomie 0,2 lub większej, ale nie większej niż 0,6 dl/gram

ex 3907 20 2060Eter monobutylowy glikolu polipropylenowego (CAS RN 9003-13-8) o zasadowości nie większej niż 1 ppm sodu0 %-31.12.2022
*ex 3907 20 9915Poli(oksypropylen) posiadający alkoksysililowe grupy końcowe0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 99202,3-Bis(metylopolioksyetyleno-oksy)-1-[(3-maleimido-1-okso-propylo)amino]propyloksypropan (CAS RN 697278-30-1) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) co najmniej 20 kDa, nawet modyfikowany cząstką chemiczną umożliwiającą powiązanie PEG z białkiem lub peptydem0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 9930Homopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryna)0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 9940N-(metoksypoli(etylenoglikolo)-N-(1-acetylo-(2-metoksypoli(ety-lenoglikolo))-glicyna (CAS RN 600169-00-4) o średniej masie cząsteczkowej (Mn) dla glikolu polietylenowego 40 kDa0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 9945Kopolimer tlenku etylenu i tlenku propylenu, posiadający ami-nopropylowe i metoksowe grupy końcowe0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 9950Polimer perfluoropolieterowy zakończony winylo-silylem lub dobór dwóch komponentów składających się z tego samego typu polimeru perfluoropolieterowego zakończonego winylo-sililem jako głównym składnikiem0 %-31.12.2023
*ex 3907 20 9955Ester sukcynimidowy kwasu metoksy poli(etyleno glikolo)pro-pionowego o masie cząsteczkowej liczbowo średniej (Mn) 5 0000 %-31.12.2023
ex 3907 20 9960Di-p-aminobenzoesan tlenku politetrametylenu0 %-31.12.2021
ex 3907 20 9970α-[3-(3-Maleimido-1-oksopropylo)amino]propyl-ω-metoksy, po-lioksyetylen (CAS RN 883993-35-9)0 %-31.12.2019
ex 3907 30 0015Żywica epoksydowa, niezawierająca fluorowców,

- niezawierająca fosforu lub zawierająca nie więcej niż 2 % masy fosforu w przeliczeniu na zawartość w postaci stałej, chemicznie związanego z żywicą epoksydową,

- niezawierająca hydrolizowalnego chlorku lub zawierająca mniej niż 300 ppm hydrolizowalnego chlorku, oraz

- zawierająca rozpuszczalnik,

do stosowania do produkcji wstępnie impregnowanych arkuszy lub rolek, w rodzaju stosowanych do produkcji obwodów drukowanych (2)

0 %-31.12.2020
ex 3907 30 0025Żywica epoksydowa

- zawierająca 21 % masy bromu lub więcej,

- niezawierająca hydrolizowalnego chlorku lub zawierająca mniej niż 500 ppm hydrolizowalnego chlorku, oraz

- zawierająca rozpuszczalnik

0 %-31.12.2020
*ex 3907 30 00

ex 3926 90 97

40

70

Żywica epoksydowa zawierająca 70 % masy lub więcej ditlenku krzemu, do hermetycznego pakowania towarów objętych pozycją 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 lub 8548 (2)0 %-31.12.2023
ex 3907 30 0060Żywica poliglicerolowo-poliglicydylowo-eterowa (CAS RN 118549-88-5)0 %-31.12.2022
ex 3907 30 0070Preparat z żywicy epoksydowej (CAS RN 29690-82-2) i żywicy fenolowej (CAS RN 9003-35-4) zawierający:

- 65 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % ditlenku krzemu (CAS RN 60676-86-0), oraz

- nie więcej niż 0,5 % masy sadzy lub niezawierający sadzy (CAS RN 1333-86-4)

0 %-31.12.2022
*ex 3907 40 0035α-Fenoksykarbonylo-ω-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-feny-leno) izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl] (CAS RN 94334-64-2)0 %-31.12.2023
*ex 3907 40 0045α-(2,4,6-Tribromofenylo)-ω-(2,4,6-tribromofenoksy)poli[oksy (2,6-dibromo-1,4-fenyleno)izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fe-nyleno)oksykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)0 %-31.12.2023
ex 3907 40 0070Poliwęglan z fosgenu i bisfenolu A:

- zawierający 12 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 26 % masy kopolimeru chlorku izoftaloilu, chlorku tereftaloilu oraz rezorcyny,

- z końcówkami z p-kumylofenolu, oraz

- o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 29 900 lub większej, ale nie większej niż 31 900

0 %-31.12.2019
ex 3907 40 0080Poliwęglan z dichlorku kwasu węglowego, 4,4'-(1-metyloetyli-deno)bis[2,6- dibromofenolu] i 4,4'-(1- metyloetylideno)bis[fe-nolu] z końcówkami z 4-(1-metylo-1-fenyloetylo)fenolu0 %-31.12.2019
*ex 3907 69 0010Kopolimer kwasu teraftalowego i kwasu izoftalowego z glikolem etylenowym, butano-1,4-diolem i heksano-1,6-diolem0 %-31.12.2023
ex 3907 69 0040Tabletki lub granulki poli(tereftalanu etylenu):

- o masie właściwej 1,23 lub większej ale nie większej niż 1,27 w 23°C, oraz

- zawierające nie więcej niż 10 % masy innych modyfikatorów lub dodatków

0 %m331.12.2021
*3907 70 00Poli(kwas mlekowy)0 %-31.12.2023
ex 3907 91 9010Prepolimer ftlanu diallilu, w postaciu proszku0 %-31.12.2019
*ex 3907 99 0520Kopoliester ciekłokrystaliczny o temperaturze topnienia nie mniejszej niż 270°C, nawet zawierający wypełniacze0 %-31.12.2023
*ex 3907 99 8010Poli(oksy-1,4-fenylenokarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), w postaci proszku0 %-31.12.2023
ex 3907 99 8025Kopolimer zawierający 72 % masy lub więcej kwasu tereftalo-wego i/lub jego izomerów i cykloheksanodimetanolu0 %-31.12.2022
ex 3907 99 8030Poli(hydroksyalkanian), składający się głównie z poli(3-0 %-31.12.2020
ex 3913 90 0020hydrok-symaślanu)
*ex 3907 99 8035Kopolimer w postaci klarownej, jasnożółtej cieczy, składający się z:

- izomerów kwasu ftalowego oraz/ lub alifatycznych kwasów dikarboksylowych,

- dioli alifatycznych, oraz

- grup końcowych kwasów tłuszczowych, i:

- o liczbie hydroksylowej 120 mg KOH lub większej, ale nie większej niż 350 mg KOH,

- o lepkości w 25 °C wynoszącej 2 000 cPs lub większej, ale nie większej niż 8 000 cPs, oraz

- liczbie kwasowej mniejszej niż 10 mg KOH/g

0 %-31.12.2023
ex 3907 99 8040Poliwęglan z fosgenu i bisfenolu A, rezorcyny, chlorku izofta-loilu, chlorku tereftaloilu i polisiloksanu, z końcówkami z p-kumylofenolu, o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej 24 100 lub większej, ale nie większej niż 25 9000 %-31.12.2019
ex 3907 99 8070Kopolimer poli(tereftalanu etylenu) i dimetanolu cykloheksanu, zawierający więcej niż 10 % masy dimetanolu cykloheksanu3.5 %-31.12.2019
ex 3907 99 8080Kopolimer, zawierający 72 % masy lub więcej kwasu tereftalo-wego i/lub jego pochodnych oraz cykloheksanodimetanolu, wypełniony linearnymi i/lub cyklicznymi diolami0 %-31.12.2020
*ex 3908 90 0010Poli(iminometyleno-1,3-fenylenometylenoiminoadypoil), w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6 (b) do działu 390 %-31.12.2023
*ex 3908 90 0030Produkt reakcji mieszanin kwasów oktadekanokarboksylowych polimeryzowanych polieterodiaminą alifatyczną0 %-31.12.2023
ex 3908 90 0055Polimer kwasu 1,4-benzenodikarboksylowego z 2-metylo-1,8-oktanodiaminą i 1,9-nonanodiaminą (CAS RN 169284-22-4)0 %-31.12.2020
ex 3908 90 0070Kopolimer zawierający:

- 1,3-benzenodimetanaminę (CAS RN 1477-55-0), oraz

- kwas adypinowy (CAS RN 124-04-9),

nawet zawierający kwas izoftalowy (CAS RN 121-91-5)

0 %-31.12.2019
ex 3909 20 0010Mieszanina polimerów, zawierająca:

- 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 75 % masy żywicy melaminowej (CAS RN 9003-08-1),

- 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy krzemu (CAS RN 14808-60-7 lub 60676-86-0),

- 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % celulozy (CAS RN 9004-34-6), oraz

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy żywicy fenolowej (CAS RN 25917-04-8)

0 %-31.12.2022
ex 3909 40 0020Proszek z żywicy termoutwardzalnej, w którym równomiernie rozprowadzono cząstki magnetyczne, stosowany do produkcji tuszu do kserokopiarek, faksów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (2)0 %-31.12.2020
ex 3909 50 9010Rozpuszczalny w wodzie ciekły fotopolimer utwardzany promieniowaniem UV składający się z mieszaniny zawierającej:

- 60 % masy lub więcej dwufunkcyjnych akrylowanych oligomerów poliuretanowych,

- 30 % (± 8 %) masy jednofunkcyjnych i trójfunkcyjnych me-takrylanów, oraz

- 10 % (± 3 %) masy jednofunkcyjnych metakrylanów z hydroksylową grupą funkcyjną

0 %-31.12.2019
ex 3909 50 9020Preparat zawierający:

- 14 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 18 % masy etoksy-lowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi,

- 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy skrobi modyfikowanej enzymatycznie, oraz

- 77 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 83 % masy wody

0 %-31.12.2019
ex 3909 50 9030Preparat zawierający:

- 16 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy etoksy-lowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi,

- 19 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy eteru butylowego glikolu dietylenowego, oraz

- 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 64 % masy wody

0 %-31.12.2019
ex 3909 50 9040Preparat zawierający:

- 34 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 36 % masy etoksy-lowanego poliuretanu zmodyfikowanego grupami hydrofobowymi,

- 37 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 39 % masy glikolu propylenowego, oraz

- 26 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 28 % masy wody

0 %-31.12.2019
ex 3910 00 0015Dimetylo-, metylo(propylo(politlenek propylenu))siloksan (CAS RN 68957-00-6), z trimetylosiloksanowymi grupami końcowymi0 %-31.12.2020
*ex 3910 00 0020Kopolimer blokowy poli(metylo-3,3,3-trifluoropropylosilok-sanu) i poli[metylo(winylo)siloksanu]0 %-31.12.2023
ex 3910 00 0025Preparaty zawierające:

- 10 % masy lub więcej 2-hydroksy-3- [3- [1,3,3,3-tetrame-tylo-1- [(trimetylosililo) oksy] disiloksanylo] propoksy] pro-pylo-2-metylo-2-propenianu (CAS RN 69861-02-5), oraz

- 10 % masy lub więcej, α-butylodimetylosililo- ω -3- [2-me-tylo-1-okso-2- propen-1-ylo- oksy]propylu wykończonego polimeru silikonowego (CAS RN 146632-07-7) (CAS RN 146632-07-7)

0 %-31.12.2021
ex 3910 00 0035Preparaty zawierające:

- 30 % masy lub więcej, α -butylodimetylosililo-ω - 3-meta-krylooksy-2-hydroksypropyloksy)propylodimetylosililo-po-lidimetylosiloksanu (CAS RN 662148-59-6) oraz (CAS RN 662148-59-6), oraz

- 10 % masy lub więcej N,N - dimetyloakryloamidu (CAS RN 2680-03-7)

0 %-31.12.2021
ex 3910 00 0040Silikony w rodzaju stosowanych do produkcji trwałych implantów chirurgicznych0 %-31.12.2021
ex 3910 00 0045Siloksan dimetylu, polimer zakończony grupami hydroksylowymi o lepkości 38-45 MPas (CAS RN 70131-67-8)0 %-31.12.2021
ex 3910 00 0050Klej rozpuszczalnikowy oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopoli(dimetylosiloksanu/dife-nylosiloksanu)0 %-31.12.2022
ex 3910 00 0055Preparat zawierający:

- 55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polidi-metylosiloksanu zakończonego grupami winylowymi (CAS RN 68083-19-2),

- 30 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40 % krzemionki dimetylowinylowanej i trimetylowanej (CAS RN 68988-89-6), oraz

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy kwasu krzemowego, soli sodowej, produktów reakcji z chlorotri-metylosilanem i alkoholem izopropylowym (CAS RN 68988-56-7)

0 %-31.12.2021
ex 3910 00 0060Polidimetylosiloksan, nawet podstawiony glikolem polietylenowym i trifluoropropylem, z metakrylowymi grupami końcowymi0 %-31.12.2019
*ex 3910 00 0070Pasywacyjna powłoka silikonowa w formie podstawowej, do ochrony krawędzi i zapobiegania zwarciom w urządzeniach połprzewodnikowch0 %-31.12.2023
ex 3910 00 0080Poli(dimetylosiloksan) zakończony monometakryloksypropy-lem0 %-31.12.2019
*ex 3911 10 0081Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimeryzację ponad 75 % masy cykloalifatycznych alkenów C-5 do C-12 oraz więcej niż 10 %, ale nie więcej niż 25 % masy alkanów aromatycznychwytwarzająca żywicę węglowodorową, o:

- wartości jodu większej niż 120, oraz

- barwie na skali Gardnera większej niż 10 dla produktu czystego, lub

- barwie na skali Gardnera większej niż 8 dla 50 % roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D 6166)

0 %-31.12.2023
*ex 3911 90 1920Zestaw dwóch elementów, w stosunku objętości wynoszącym 1:1, przeznaczonych do produkcji termoutwardzalnego polidi-cyklopentadienu po zmieszaniu, obie części składowe zawierające:

- 83 % lub więcej masy 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoin-denu (dicyklopentadienu),

- kauczuk syntetyczny,

- nawet zawierający 7 % masy lub więcej tricyklopentadienu. i każda oddzielna część składowa zawierająca:

- związek alkilo-gilnowy, albo

- organiczny kompleks wolframu, albo

- organiczny kompleks molibdenu

0 %-31.12.2023
ex 3911 90 1930Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu0 %-31.12.2022
ex 3911 90 1940Żywica m-ksylenowo-formaldehydowa0 %-31.12.2021
ex 3911 90 1950Sól sodowa polikarboksylanu, bezwodnika maleinowego i 2,4,4-trimetylopentenu, w postaci proszku0 %-31.12.2019
ex 3911 90 1960Formaldehyd, polimer z 1,3-dimetylobenzenem i tert-butylofe-nolem (CAS RN 60806-48-6)0 %-31.12.2019
ex 3911 90 1970Preparat zawierający:

- kwas cyjanowy, ester C,C'-((1-metyletylideno)di-4,1-feny-lenu), homopolimer (CAS RN 25722-66-1),

- 1,3-bis(4-cyjanofenyl)propanu (CAS RN 1156-51-0),

- w roztworze butanonu (CAS RN 78-93-3) o zawartości mniejszej niż 50 % masy

0 %-31.12.2019
*ex 3911 90 9925Kopolimer winylotoluenu i α-metylostyrenu0 %-31.12.2023
ex 3911 90 99301,4:5,8- dimetanonaftalen, 2-etylideno-1,2,3,4,4a,5,8,8a-okta-hydro-, polimer z 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metano-1H-inde-nem, uwodorniony0 %-31.12.2020
ex 3911 90 9935Przemienny kopolimer etylenu i bezwodnika maleinowego (EMA)0 %-31.12.2020
*ex 3911 90 9940Mieszanina soli wapnia i sodu z kopolimerem kwasu maleinowego i eteru metylowo winylowego, o zawartości wapnia 9 % masy lub większej, ale nie większej niż 16 % masy0 %-31.12.2023
*ex 3911 90 9945Kopolimer kwasu maleinowego i eteru metylowo winylowego0 %-31.12.2023
ex 3911 90 9953Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-di-metanonaftalenu z 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inde-nem oraz 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)0 %-31.12.2022
ex 3911 90 9957Uwodorniony polimer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-di-metanonaftalenu z 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-floure-nem (CAS RN 503298-02-0)0 %-31.12.2022
*ex 3911 90 9965Sól cynku wapnia kopolimeru kwasu maleinowego i eteru me-tylowo winylowego0 %-31.12.2023
ex 3911 90 9986Kopolimer eteru metylowo winylowego i bezwodnika kwasu maleinowego (CAS RN 9011-16-9)0 %-31.12.2021
ex 3912 11 0030Trioctan celulozy (CAS RN 9012-09-3)0 %-31.12.2021
ex 3912 11 0040Dioctan celulozy, proszek0 %-31.12.2020
*ex 3912 39 8510Etyloceluloza, nieuplastyczniona0 %-31.12.2023
*ex 3912 39 8520Etyloceluloza w postaci dyspersji w wodzie, zawierającej heksa-dekan-1-ol oraz dodecylo siarczanu sodu, zawierająca 27 (+/-3) % masy etylocelulozy0 %-31.12.2023
*ex 3912 39 8530Celuloza, zarówno hydroksyetylowana jak alkilowana o długości łańcuchów alkilowych 3 lub więcej atomów węgla0 %-31.12.2023
ex 3912 39 8540Hypromeloza (INN) (CAS RN 9004-65-3)0 %-31.12.2021
ex 3912 39 8550Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)0 %-31.12.2020
*ex 3912 90 1020Ftalan hydroksypropylometylocelulozy0 %-31.12.2023
*ex 3913 90 0030Białko, modyfikowane chemicznie lub enzymatycznie w drodze karboksylacji lub dodania kwasu ftalowego, nawet zhydrolizo-wane, o średniej wagowo masie cząsteczkowej (Mw) wynoszącej mniej niż 350 0000 %-31.12.2023
*ex 3913 90 0085Sterylny hialuronian sodu (CAS RN 9067-32-7)0 %-31.12.2023
*ex 3913 90 0095Sól sodowa kwasu chondroitinosiarkowego (CAS RN 9082-07-9)0 %-31.12.2023
ex 3916 20 0091Profile z poli(chlorku winylu) w rodzaju stosowanych do produkcji ścianek szczelnych i okładzin, zawierające następujące dodatki:

- ditlenek tytanu,

- poli(metakrylan metylu),

- węglan wapnia,

- substancje wiążące

0 %-31.12.2019
*ex 3916 90 1010Pręty o strukturze komórkowej, zawierające:

- poliamid-6 lub bezwodnik poliepoksydowy,

- 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy politetra-fluoroetylenu, jeżeli jest obecny,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy wypełniaczy nieorganicznych

0 %-31.12.2023
ex 3917 40 0091Złącza z tworzyw sztucznych zawierające pierścienie uszczelniające typu "O-ring", klamrę zabezpieczającą i mechanizm zwalniający do wprowadzania w wąż paliwowy pojazdów0 %-31.12.2019
*ex 3919 10 19

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

10

25

31

Refleksyjna folia, składająca się się z warstwy poliuretanu, z wytłoczonymi z jednej strony znakami zabezpieczajacymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia wytłoczonymi kulkami szklanymi i warstwy przylepnej z drugiej, pokrytej z jednej lub obydwu stron folią rozdzielającą0 %-31.12.2023
ex 3919 10 8027Folia poliestrowa:0 %-31.12.2019
ex 3919 90 8020- powleczona z jednej strony termotopliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C lub wyższej, ale nie wyższej niż 200 °C, i poliestrową przekładką oddzielającą, oraz

- z drugiej strony niepowleczona lub powleczona akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem lub termoto-pliwą akrylową warstwą przylepną o temperaturze topnienia 90 °C, ale nie wyższej niż 200 °C, i przekładką poliestrową

*ex 3919 10 8035Refleksyjna folia, składająca się z warstwy poli(chlorku winylu), warstwy poliestru alkidowego, z wytłoczonymi z jednej strony znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia, widocznym jedynie w świetle odblaskowym, oraz wytłoczonymi kulkami szklanymi, a na drugiej stronie warstwą przylepną, pokrytą z jednej lub z obu stron folią rozdzielającą0 %-31.12.2023
ex 3919 10 8037Folia z politetrafluoroetylenu:

- o grubości 100µm lub większej,

- o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 100 %,

- powleczona z jednej strony silikonową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem

0 %-31.12.2020
ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

40

43

Czarna folia z poli(chlorku winylu):

- o połysku większym niż 30 stopni określonym zgodnie z metodą ASTM D2457,

- nawet powlekana, z jednej strony ochronną folią z poli(te-reftalanu etylenu), oraz z drugiej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem z kanałami i przekładką rozdzielającą

0 %-31.12.2022
ex 3919 10 8043Folia z etylenu z octanem winylu:0 %-31.12.2020
ex 3919 90 8026- o grubości 100 µm lub większej,

- powleczona z jednej strony akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem lub warstwą przylepną czułą na promieniowanie UV oraz przekładką poliestrową lub polipropylenową

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

45

45

Wzmocniona taśma ze spienionego polietylenu, pokryta z obu stron mikrokanałową akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem oraz z jednej strony przekładką o grubości aplikacji 0,38 mm lub większej ale nie większej niż 1,53 mm0 %-31.12.2022
*ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

ex 3920 10 89

50

41

25

Folia przylepna składająca się z bazy z kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) o grubości 70 μm lub większej oraz przylepnej części taśmy akrylowej o grubości 5 μm lub większej, stosowana do polerowania i/lub przycinania dysków krzemowych (2)0 %-31.12.2023
ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

55

53

Taśma z pianki akrylowej, pokryta z jednej strony warstwą przylepną aktywowaną na gorąco lub akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem oraz z drugiej strony akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i arkuszem rozdzielającym, o wytrzymałości na zdzieranie pod kątem 90o większej niż 25 N/cm (określonym metodą ASTM D 3330)0 %-31.12.2022
*ex 3919 10 8057Arkusz refleksyjny:0 %-31.12.2023
ex 3919 90 80

ex 3920 61 00

30

30

- składający się z warstwy poliwęglanu lub polimeru akrylowego wytłaczanego z jednej strony w regularnie ukształtowany wzór,

- pokryty z jednej lub obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego lub warstwą metalizacyjną, oraz

- nawet pokryty z jednej strony warstwą samoprzylepną oraz arkuszem rozdzielającym

ex 3919 10 8063Refleksyjna folia, składająca się z:

- warstwy żywicy akrylowej z wytłoczonymi znakami zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powieleniem lub znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia,

- warstwy akrylowej żywicy z wbudowanymi paciorkami szklanymi,

- warstwy akrylowej żywicy utwardzonej melaminowym środkiem sieciującym,

0 %-31.12.2020
- warstwy metalu,

- kleju akrylowego, oraz

- folii rozdzielającej

ex 3919 10 8070Folia polietylenowa w rolkach:0 %-31.12.2021
ex 3919 90 8075- samoprzylepna po jednej stronie;

- o całkowitej grubości 0,025 mm lub większej, ale nie większej niż 0,09 mm,

- o całkowitej szerokości 60 mm lub większej, ale nie większej niż 1 110 mm,

w rodzaju stosowanej do ochrony powierzchni produktów objętych pozycjami 8521 lub 8528

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

73

50

Samoprzylepny arkusz refleksyjny, nawet w oddzielnych częściach,

- nawet zawierający znak wodny,

- z warstwą taśmy lub bez warstwy taśmy służącej do przytwierdzania powleczonej po jednej stronie klejem,

arkusz refleksyjny składa się z:

- warstwy polimeru akrylowego lub winylowego,

- warstwy poli(metakrylanu metylu) lub poliwęglanu, zawierającej mikropryzmaty,

- warstwy metalizowanej,

- warstwy przylepnej, oraz

- arkusza rozdzielającego,

- nawet zawierający dodatkową warstwę poliestru

0 %-31.12.2023
ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

75

80

Samoprzylepna folia refleksyjna składająca się z kilku warstw, w tym z:

- kopolimeru żywicy akrylowej,

- poliuretanu,

- metalizowanej warstwy z wytłoczonymi z jednej strony znakami laserowymi zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powielaniem, albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia;

- kuleczek szklanych, oraz

- warstwy przylepnej z przekładką rozdzielającą po jednej stronie albo po obu stronach

0 %-31.12.2021
ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

85

28

Folia z poli(chlorku winylu), poli(tereftalanu etylenu, polietylenu lub dowolnej innej poliolefiny:

- powleczona z jednej strony akrylową warstwą przylepną czułą na promieniowanie UV oraz warstwą rozdzielającą,

- o łącznej grubości 65 µm lub większej bez warstwy rozdzielającej

0 %-31.12.2019
*ex 3919 90 8019Przezroczysta folia samoprzylepna z poli(tereftalanu etylenu): - pozbawiona zanieczyszczeń lub wad,0 %-31.12.2023
- pokryta po jednej stronie akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i przekładką ochronną, oraz po drugiej stronie warstwą antystatyczną jonowego związku organicznego choliny,

- nawet nadającą się do drukowania warstwą pyłoszczelną ze zmodyfikowanego długołańcuchowego alkilowego związku organicznego,

- o grubości całkowitej, bez przekładki, 54 μm lub większej, ale nie większej niż 64 μm, oraz

- szerokości większej niż 1 295 mm, ale nie większej niż 1 305 mm

ex 3919 90 8021Folia z politetrafluoroetylenu

- o grubości 50 µm lub większej, ale nie większej niż 155 µm,

- o szerokości 6,30 mm lub większej, ale nie większej niż 585 mm,

- o wydłużeniu przy zerwaniu nieprzekraczającym 200 %, oraz

- powleczona z jednej strony silikonową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem o grubości nieprzekraczającej 40 µm

0 %-31.12.2022
ex 3919 90 8022Folia z poliestru, polietylenu lub polipropylenu powleczona z jednej strony lub z obu stron akrylową lub kauczukową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, nawet dostarczana z przekładką rozdzielającą, pakowana w rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 160 cm0 %-31.12.2019
*ex 3919 90 8023Folia składająca się z od 1 do 3 laminowanych warstw z poli (tereftalanu etylenu) i kopolimeru kwasu tereftalowego, kwasu sebacynowego i glikolu etylenowego, pokryta z jednej strony akrylową powłoką odporną na ścieranie oraz z drugiej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, rozpuszczalną w wodzie powłoką metylocelulozową i przekładką zabezpieczającą z poli(tereftalanu etylenu)0 %-31.12.2023
ex 3919 90 8024Refleksyjny arkusz laminowany:

- składający się z warstwy epoksyakrylanu, wytłaczany z jednej strony we wzór o regularnych kształtach,

- powleczony z obu stron co najmniej jedną warstwą tworzywa sztucznego, oraz

- powleczony z jednej strony warstwą przyczepną i arkuszem rozdzielającym

0 %-31.12.2019
*ex 3919 90 8027Folia z poli(tereftalanu etylenu), o przylepności nie większej niż 0,147 N/25 mm i wyładowaniu elektrostatycznym nie większym niż 500 V0 %-31.12.2019
*ex 3919 90 8033Przezroczysta folia samoprzylepna z polietylenu, pozbawiona zanieczyszczeń lub wad, powleczona po jednej stronie akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, o grubości 60 μm lub większej, ale nie większej niż 70 μm oraz szerokości większej niż 1 245 mm, ale nie większej niż 1 255 mm0 %-31.12.2023
*ex 3919 90 8035Arkusz warstwowy odblaskowy w rolkach o szerokości większej niż 20 cm, z wytłaczanym regularnym wzorem, składający się z folii z poli(chlorku winylu) powleczonej z jednej strony:

- warstwą poliuretanu zawierającą szklane mikrolkulki,

- warstwą poli(octanu etylenowinylu),

- warstwą przylepną, oraz

- arkuszem rozdzielającym

0 %-31.12.2023
*ex 3919 90 8037Folia polietylenowa lub poliwęglanowa, pocięta na formy gotowe do użycia,

- po jednej stronie częściowo zadrukowana, przy czym część druku podaje informacje o znaczeniu LED widocznych na obszarach niezadrukowanych lub wskazuje punkty, które muszą być dotykane w celu obsługi systemu,

- po drugiej stronie częściowo pokryta warstwą przylepną,

- obie strony pokryte przekładką rozdzielającą, oraz

- o wymiarach nie większych niż 14 cm × 2,5 cm,

stosowana do produkcji przełączników przyciskowych do me-chatronicznych regulowanych systemów meblowych (2)

0 %-31.12.2023
*ex 3919 90 8049Arkusz refleksyjny laminowany składający się z folii z poli(me-takrylanu metylu) z wytłoczonym z jednej strony regularnym wzorem, folii z polimeru zawierającego mikrokulki szklane, warstwy przylepnej oraz arkusza rozdzielającego0 %-31.12.2023
*ex 3919 90 8051Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm, pokryta z jednej strony warstwą kleju i arkuszem rozdzielającym0 %-31.12.2023
ex 3919 90 8052Biała taśma poliolefinowa, składająca się kolejno z:

- warstwy przylepnej na bazie kauczuku syntetycznego, o grubości 8 μm lub większej, jednak nie większej niż 17 μm,

- warstwy poliolefinowej o grubości 28 μm lub większej, ale nie większej niż 40 μm, oraz

- niezawierającej sililkonu warstwy rozdzielającej o grubości mniejszej niż 1 µm

0 %-31.12.2020
ex 3919 90 8054Folia z poli(chlorku winylu), nawet z jednej strony powleczona

- warstwą polimeru,

- warstwą przylepną,

- warstwą rozdzielającą, nawet wyposażoną w spłaszczone sfery i wytłoczona z jednej strony,

nawet z warstwą samoprzylepną i warstwą metalizowanego polimeru z drugiej strony

0 %-31.12.2019
ex 3919 90 8063Współwytłaczana trójwarstwowa folia,

- której każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu,

- zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych polimerów,

- nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej,

- pokryta akrylową warstwą przylepną aktywowaną dociskiem, oraz

- przekładką rozdzielającą,

- o całkowitej grubości nie większej niż 110 µm

0 %-31.12.2020
ex 3919 90 8065Folia samoprzylepna o grubości 40 µm lub większej, ale nie większej niż 400 µm, składająca się z jednej lub więcej warstw przezroczystego, metalizowanego lub barwionego poli(terefta-lanu etylenu), pokryta z jednej strony warstwą przylepną aktywowaną dociskiem i przekładką rozdzielającą0 %-31.12.2020
ex 3919 90 8070Samoprzylepne tarcze polerskie z mikroporowanego poliuretanu, nawet pokryte okładziną0 %-31.12.2020
ex 3919 90 8082Refleksyjna folia zawierająca:

- warstwę poliuretanu,

- warstwę mikrokuleczek szklanych,

- warstwę z metalizowanego aluminium, oraz

- warstwę przylepną, pokrytą z jednej lub obu stron przekładką rozdzielającą,

- a nawet warstwę poli(chlorku winylu),

- warstwę nawet z wytłoczonymi znakami laserowymi zabezpieczającymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub ich powielaniem lub ze znakiem urzędowym dotyczącym przeznaczenia

0 %-31.12.2020
ex 3919 90 8083Arkusze odbijające lub rozpraszające w rolkach:0 %-31.12.2022
ex 9001 90 0033- do ochrony przed ultrafioletowym lub podczerwonym promieniowaniem cieplnym, przeznaczone do mocowania do okien, lub

- do równego przesyłania i rozprowadzania światła, przeznaczone do stosowania w modułach LCD

*ex 3920 10 2520Folia z polietylenu, w rodzaju stosowanej do taśm do maszyn do pisania0 %-31.12.2023
ex 3920 10 2830Drukowana folia z wytłoczeniami:

- z polimerów etylenu,

- o gęstości przekraczającej 0,94 g/cm3 lub większej,

- o grubości wynoszącej 0,019 mm ± 0,003 mm,

- z trwałymi elementami graficznymi składającymi się z dwóch różnych, występujących na przemian wzorów, o długości każdorazowo 525 mm lub więcej

0 %-31.12.2019
*ex 3920 10 2891Folia polietylenowa zadrukowana wzorem graficznym złożonym z czterech barw podstawowych farby drukarskiej i barw specjalnych, w celu osiągnięcia wielu barw farby drukarskiej z jednej strony folii i jednej barwy z drugiej strony, wzór graficzny ma również następujące cechy:

- jest powtarzalny i równomiernie rozmieszczony wzdłuż folii,

- jest widocznie i równo wyjustowany, niezależnie czy patrzy się na folię z tyłu czy z przodu

0 %-31.12.2023
ex 3920 10 4040Warstwowa folia rurowa, głównie z polietylenu:

- składająca się z trójwarstwowej bariery z warstwą rdzenia z alkoholu etylowinylowego, pokryta z każdej strony warstwą poliamidu, pokryta z każdej strony co najmniej jedną warstwą polietylenu,

- o całkowitej grubości 55 µm lub większej,

- o średnicy 500 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm

0 %-31.12.2020
ex 3920 10 8930Folia z etyleno-octanu winylu (EVA):

- o podniesionej powierzchni wypukłej z wytłoczonymi fałdami, oraz

- o grubości większej niż 0,125 mm

0 %-31.12.2021
ex 3920 10 8940Arkusz kompozytowy zawierający powłokę akrylową, laminowany warstwą polietylenu o wysokiej gęstości, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 1,2 mm0 %-31.12.2021
ex 3920 20 2140Arkusze zorientowanej dwuosiowo folii polipropylenu:

- o grubości nie większej niż 0,1 mm,

- pokryte po obu stronach specjalistycznymi powłokami umożliwiającymi drukowanie zabezpieczeń banknotów

0 %-31.12.2021
*ex 3920 20 2960Folia zorientowana jednoosiowo o całkowitej grubości nie większej niż 75 μm, składająca się z trzech lub czterech warstw, każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, z warstwą środkową, nawet zawierającą ditlenek tytanu, posiadająca:

- wytrzymałość na rozciąganie w kierunku maszyny 120 MPa lub większą, ale nie większą niż 270 MPa, oraz

- wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym 10 MPa lub większą, ale nie większą niż 40 MPa,

określoną metodą ASTM D882/ISO 527-3

0 %-31.12.2023
ex 3920 20 2970Jednoosiowo zorientowana folia, składająca się z trzech warstw, każda warstwa składająca się z mieszaniny polipropylenu i kopolimeru etylenu i octanu winylu, z warstwą środkową nawet zawierającą ditlenek tytanu, o:

- grubości 55 µm lub większej, ale nie większej niż 97 µm,

- module sprężystości przy rozciąganiu w kierunku maszyny 0,30 GPa lub większym, ale nie większym niż 1,45 GPa, oraz

- module sprężystości przy rozciąganiu poprzecznym 0,20 GPa lub większym, ale nie większym niż 0,70 GPa

0 %-31.12.2019
ex 3920 20 2994Współwytłaczana trójwarstwowa folia:

- której każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu,

- zawierająca nie więcej niż 3 % masy innych polimerów,

- nawet zawierająca ditlenek tytanu w warstwie środkowej,

- o całkowitej grubości nie większej niż 70 µm

0 %-31.12.2022
*ex 3920 43 1092Folia z poli(chlorku winylu), stabilizowana promieniowaniem ultrafioletowym, bez jakichkolwiek otworów, nawet mikroskopijnych, o grubości 60 µm lub większej ale nie większej niż 80 µm, zawierająca 30 lub więcej, ale nie więcej niż 40 części plastyfikatora na 100 części poli(chlorku winylu)0 %-31.12.2023
*ex 3920 43 10

ex 3920 49 10

94

93

Folia o połysku zwierciadlanym 70 lub większym, mierzonym pod kątem 60o z użyciem połyskomierza (określonym metodą ISO 2813:2000), składająca się z dwóch warstw poli(chlorku winylu) pokrytych z obydwu stron warstwą z tworzywa sztucznego, o grubości 0,26 mm lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm, pokryta z błyszczącej strony zabezpieczającą folią polietylenową, w rolkach o szerokości 1 000 mm lub większej, ale nie większej niż 1 450 mm, stosowana do produkcji towarów objętych pozycją 9403 (2)0 %-31.12.2023
*ex 3920 43 1095Refleksyjny arkusz laminowany, składający się z folii z poli (chlorku winylu) oraz folii z dowolnego tworzywa sztucznego całkowicie wytłaczany w regularny tetragonalny wzór, pokryty z jednej strony arkuszem rozdzielającym0 %-31.12.2023
*ex 3920 49 1030Folia z kopolimeru poli(chlorku winylu)

- zawierająca 45 % masy lub więcej wypełniaczy,

- na podłożu

0 %-31.12.2023
*ex 3920 51 0020Płyta z poli(metyloakrylanu metylu) zawierająca wodorotlenek glinu, o grubości 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 19 mm0 %-31.12.2023
*ex 3920 51 0030Dwuosiowo zorientowana folia z poli(metakrylanu metylu), o grubości 50 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm0 %-31.12.2023
*ex 3920 51 0040Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normą EN 4366 (MIL-PRF-25690)0 %-31.12.2023
ex 3920 62 1905Folia z poli(tereftalanu etylenu) w rolkach:0 %-31.12.2022
ex 3920 62 9010- o grubości 0,335 mm lub większej, ale nie większej niż 0,365 mm, oraz

- pokryta złotą powłoką o odporności 0,03 μm lub większej, ale nie większej niż 0,06 μm

*ex 3920 62 1908Folia z poli(tereftalenu etylenu), niepowleczona warstwą prze-lepną, o grubości nie większej niż 25 µm albo:

- tylko barwiona w całości, lub

- barwiona w całości i metalizowana z jednej strony

0 %-31.12.2023
*ex 3920 62 1912Folia wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 µm, składająca się z jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepo-wleczona warstwą przylepną ani żadnym innym materiałem0 %-31.12.2023
*ex 3920 62 1918Folia laminowana wyłącznie z poli(tereftalenu etylenu), o całkowitej grubości nie większej niż 120 µm, składająca się z jednej warstwy, która jest wyłącznie metalizowana i jednej lub dwóch warstw, z których każda zawiera materiał barwiący i/lub pochłaniający promieniowanie UV w całej masie, niepowleczona warstwą przylepną ani żadnym innym materiałem0 %-31.12.2023
*ex 3920 62 1920Folia refleksyjna poliestrowa wytłaczana w tetragonalny wzór, do produkcji znaczków i naklejek bezpieczeństwa, ubrań ochronnych oraz ich akcesoriów lub tornistrów szkolnych, worków lub podobnych pojemników (2)0 %-31.12.2023
*ex 3920 62 1938Folia z poli(tereftalenu etylenu) o grubości nie większej niż 12 µm, powleczona z jednej strony warstwą tlenku glinu, o grubości nie większej niż 35 nm0 %-31.12.2023
ex 3920 62 1948Arkusze lub rolki z poli(tereftalanu etylenu):

- powleczone z obu stron warstwą żywicy epoksy akrylowej,

- o całkowitej grubości 37 µm (± 3 µm)

0 %-31.12.2020
*ex 3920 62 1952Folia z poli(tereftalenu etylenu), poli(naftanianu etylenu) albo podobnego poliestru, powleczona z jednej strony metalem oraz/lub tlenkami metali, zawierająca mniej niż 0,1 % masy glinu, o grubości nie większej niż 300 µm oraz o oporności powierzchniowej nie większej niż 10 000 Ω (na kwadrat) (określonej metodą ASTM D 257-99)0 %-31.12.2023
ex 3920 62 1960Folia z poli(tereftalanu etylenu)

- o grubości nie większej niż 20 μm,

- powleczona co najmniej z jednej strony warstwą bariery gazowej składającej się z matrycy polimerowej zawierającej rozproszoną krzemionkę lub rozproszony tlenek glinu oraz o grubości nie większej niż 2 µm

0 %-31.12.2022
*ex 3920 62 1976Przezroczysta folia z poli(tereftalanu etylenu):

- obustronnie powleczona warstwą substancji organicznej na bazie akrylu o grubości 7 nm lub większej, ale nie większej niż 80 nm,

- o napięciu powierzchniowym 36 dyn/cm, lub większym ale nie większym niż 39 dyn/cm,

- o przepuszczalności światła większej niż 93 %

- o współczynniku zamglenia nie większym niż 1,3 %,

- o łącznej grubości 10 µm lub większej, ale nie większej niż 350 µm,

- o szerokości 800 mm lub większej, ale nie większej niż 1 600 mm

0 %-31.12.2023
*ex 3920 69 0020Folia z poli(naftaleno-2,6-dikarboksylanu etylenu)0 %-31.12.2023
ex 3920 69 0050Folia jednowarstwowa, zorientowana dwuosiowo:

- zawierająca więcej niż 85 % masy poli(kwasu mlekowego) i nie więcej niż 10,50 % masy modyfikowanego polimeru na bazie poli(kwasu mlekowego), estru poliglikolu oraz talku,

- o grubości 20 µm lub większej, ale nie większej niż 120 µm,

- biodegradowalna i nadająca się do kompostowania (zgodnie z metodą EN 13432)

0 %-31.12.2019
ex 3920 69 0060Folia jednowarstwowa, zorientowana poprzecznie, termokurczliwa:

- zawierająca więcej niż 80 % masy poli(kwasu mlekowego) i nie więcej niż 15,75 % masy dodatków na bazie modyfikowanego poli(kwasu mlekowego),

- o grubości 45 µm lub większej, ale nie większej niż 50 µm,

- biodegradowalna i nadająca się do kompostowania (zgodnie z metodą EN 13432)

0 %-31.12.2019
ex 3920 79 1010Arkusze barwionej wulkanizowanej płyty pilśniowej o grubości nie większej niż 1,5 mm0 %p/st31.12.2019
ex 3920 91 0051Folia z poli(winylobutyralu) zawierająca 25 % masy lub więcej ale nie więcej niż 28 % masy fosforanu triizobutylu jako plastyfikatora0 %-31.12.2019
ex 3920 91 0052Folia z poli(winylobutyralu):

- zawierająca 26 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy bis(2-etyloheksanianu) glikolu trietylenowego jako plastyfikatora,

- grubości 0,73 mm lub większej, ale nie większej niż 1,50 mm

0 %-31.12.2019
*ex 3920 91 0091Folia z poli(winylobutyralu) o stopniowanym wybarwieniu taśmy3 %-31.12.2023
ex 3920 91 0093Folia z poli(tereftalanu etylenu), nawet metalizowana z jednej lub z obu stron, lub folia laminowana z folii z poli(tereftalanu etylenu), metalizowana wyłącznie z zewnętrznej strony, oraz o następującej charakterystyce:

- o przepuszczalności światła widzialnego 50 % lub większej,

- powleczona z jednej lub obydwu stron warstwą poli(buty-ralu winylu), ale niepowleczona klejem lub żadnym innym materiałem z wyjątkiem poli(butyralu winylu),

- o całkowitej grubości nie większej niż 0,2 mm bez uwzględniania obecności poli(butyralu winylu) i o grubości poli (butyralu winylu) większej niż 0,2 mm

0 %-31.12.2019
*ex 3920 91 0095Wyciskana współbieżnie trójwarstwowa folia z poli(winylobu-tyralu) z kolorową taśmą z podziałką, zawierająca 29 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy 2,2'-etylenodioksydie-tylu bis(2-etyloheksanianu) jako plastyfikatora0 %-31.12.2023
*ex 3920 99 2840Folia polimerowa zawierająca następujące monomery: - poli(eter tetrametylowy glikolu),0 %-31.12.2023
- bis (4-izocyjanotocykloheksyl) metanu,

- 1,4-butanodiol lub 1,3-butanodiol,

- o grubości 0,25 mm lub większej, ale nie większej niż 5,0 mm,

- z wytłoczonym regularnym motywem na jednej powierzchni, oraz

- pokrytą arkuszem rozdzielającym

*ex 3920 99 2845Przezroczysta folia poliuretanowa metalizowana z jednej strony:

- o połysku większym niż 90 stopni określonym zgodnie z ASTM D2457,

- pokryta ze strony metalizowanej termowiążącą warstwą przylepną składającą się z kopolimeru polietylenu/polipropylenu,

- pokryta z drugiej strony ochronną folią z poli(tereftalanu etylenu),

- o łącznej grubości większej niż 204 µm, ale nie większej niż 244 µm

0 %-31.12.2019
ex 3920 99 2850Termoplastyczna folia poliuretanowa o grubości 250 μm lub większej, ale nie większej niż 350 μm, pokryta z jednej strony usuwalną folią ochronną0 %-31.12.2021
ex 3920 99 2865Matowa termoplastyczna folia poliuretanowa w rolkach o:

- szerokości 1 640 mm (± 10 mm),

- połysku wynoszącym 3,3 stopnia lub większym, ale nie większym niż 3,8 stopnia (określonym zgodnie z metodą ASTM D2457),

- chropowatości powierzchni wynoszącej 1,9 Ra lub więcej, ale nie więcej niż 2,8 Ra (określonej zgodnie z metodą ISO 4287),

- grubości większej niż 365 µm, ale nie większej niż 760 µm,

- twardości wynoszącej 90 (± 4) (określonej zgodnie z metodą Shore A (ASTM D2240)),

- wydłużeniu przy zerwaniu wynoszącym 470 % (określonym zgodnie z metodą EN ISO 527)

0 %m231.12.2019
ex 3920 99 2870Arkusze w rolkach, składające się z żywicy epoksydowej, o właściwościach przewodzenia, zawierające:

- mikrokulki z powłoką metalową, nawet ze stopu złota;

- warstwę przylepną,

- warstwę ochronną z silikonu lub poli(tereftalanu etylenu) po jednej stronie,

- warstwę ochronną z poli(tereftalanu etylenu) po drugiej stronie, oraz

- o szerokości 5 cm lub większej, ale nie większej niż 100 cm,

- o długości nie większej niż 2 000 m

0 %-31.12.2021
ex 3920 99 2875Termoplastyczna folia poliuretanowa w rolkach o:

- szerokości większej niż 900 mm ale nie większej niż 1 016 mm,

0 %m231.12.2019
- matowym wykończeniu,

- grubości 0,43 mm (± 0,03 mm),

- wydłużeniu przy zerwaniu wynoszącym 420 % lub więcej, ale nie więcej niż 520 %,

- wytrzymałości na rozciąganie wynoszącej 55 N/mm2 (± 3) (określonej zgodnie z metodą EN ISO 527),

- twardości wynoszącej 90 (± 4) (określonej zgodnie z metodą Shore A (ASTM D2240)),

- pomarszczeniu wewnętrznym (fale) wynoszącym 6,35 mm,

- płaskości wynoszącej 0,025 mm

*ex 3920 99 5925Folia poli(1-chlorotrifluoroetylenowa)0 %-31.12.2023
*ex 3920 99 5955Membrany jonowymienne z fluorowanego tworzywa sztucznego0 %-31.12.2023
*ex 3920 99 5965Folia z kopolimeru alkoholu winylowego, rozpuszczalna w zimnej wodzie, o grubości 34 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm, o wytrzymałości na rozciąganie przy rozerwaniu 20 MPa lub większej, ale nie większej niż 45 MPa oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu 250 % lub większym, ale nie większym niż 900 %0 %-31.12.2023
ex 3920 99 5970Folia tetrafluoroetylenowa, pakowana w rolki:

- grubości 50 µm,

- temperaturze topnienia 260 °C, oraz

- masie właściwej 1,75 (ASTM D792),

stosowana do produkcji elementów półprzewodnikowych (2)

0 %-31.12.2021
*ex 3920 99 5975Folia z fluorowanej żywicy etylenopropylenowej (CAS RN 25067-11-2):

- o grubości 0,010 mm lub większej, ale nie większej niż 0,80 mm,

- o szerokości 1 219 mm lub większej, ale nie większej niż 1 575 mm, oraz

- o temperaturze topnienia 252 °C (mierzonej metodą ASTM D-3418)

0 %-31.12.2023
*ex 3920 99 9020Anizotropowa folia przewodząca, w rolkach, o szerokości 1,2 mm lub większej, ale nie większej niż 3,15 mm oraz o maksymalnej długości 300 m, stosowana do łączenia komponentów elektronicznych w produkcji wyświetlaczy LCD lub plazmowych0 %-31.12.2023
*ex 3921 13 1010Arkusz pianki poliuretanowej, o grubości 3mm (± 15 %) oraz gęstości 0,09435 lub większej, ale nie większej niż 0,100920 %m331.12.2019
ex 3921 13 1020Rolki z pianki poliuretanowej o otwartych komórkach:

- o grubości 2,29 mm (± 0,25 mm),

- powierzchni obrobionej porowatym przylepnym aktywatorem, oraz

- laminowane folią poliestrową i warstwą materiału włókienniczego

0 %-31.12.2022
*ex 3921 19 0030Bloki o strukturze komórkowej, zawierające:

- poliamid-6 lub bezwodnik poliepoksydowy,

- 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy politetra-fluoroetylenu, jeżeli jest obecny,

- 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy wypełniaczy nieorganicznych

0 %-31.12.2023
ex 3921 19 0035Folia wielowarstwowa składająca się z warstw obejmujących:

- 30 % lub więcej, ale nie więcej niż 60 % mikroporowanego polipropylenu (CAS RN 900307-0),

- 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 40 % mikroporowanego polietylenu (CAS RN 9002-88-4), oraz

- 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 40 % powłoki boehmi-towej (CAS RN 1318-23-6),

do stosowania w produkcji baterii litowo-jonowych (2)

0 %-31.12.2022
ex 3921 19 0040Przezroczysta, mikroporowana, zawierająca kwas akrylowy folia polietylenowa w formie zwojów, o:

- szerokości 98 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm,

- grubości 15 µm lub większej, ale nie większej niż 36 µm,

w rodzaju stosowanych do produkcji separatorów w bateriach alkalicznych

0 %-31.12.2020
ex 3921 19 0050Porowata błona z politetrafluoretylenu (PTFE), laminowana poliestrowym materiałem nietkanym typu spunbonded, o:

- całkowitej grubości większej niż 0,05 mm, ale nie większej niż 0,20 mm,

- ciśnieniu wejściowym wody między 5 a 200 kPa, zgodnie z ISO 811, oraz

- przepuszczalności powietrza 0,08 cm3/cm2/s lub większej, zgodnie z normą ISO 5636-5

0 %-31.12.2021
ex 3921 19 0060Wieloporowa wielowarstwowa folia oddzielająca:

- o jednej warstwie mikroporowanego polietylenu między dwiema warstwami mikroporowanego polipropylenu, nawet pokryta z obu stron warstwą tlenku glinu,

- o szerokości 65 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm,

- o całkowitej grubości 0,01 mm lub większej, ale nie większej niż 0,03 mm,

- o porowatości 0,25 μm lub większej, ale nie większej niż 0,65 μm

0 %m231.12.2022
ex 3921 19 0070Mikroporowane membrany z ekspandowanego politetrafluo-roetylenu (ePTFE), w zwojach:

- o szerokości 1 600 mm lub większej, ale nie większej niż 1 730 mm, oraz

0 %-31.12.2022
- o grubości membrany 15 μm lub większej, ale nie większej niż 50 μm,

stosowane do produkcji dwuskładnikowej membrany ePTFE (2)

ex 3921 19 0080Mikroporowana folia jednowarstwowa z polipropylenu lub mi-kroporowana trójwarstwowa folia z polipropylenu, polietylenu i polipropylenu:

- o zerowej kurczliwości w kierunku poprzecznym (TD),

- o całkowitej grubości 10 μm lub większej, ale nie większej niż 50 μm,

- o szerokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 900 mm,

- o długości większej niż 200 m, ale nie większej niż 3 000 m, oraz

- o średniej wielkości porów od 0,02 µm do 0,1 µm

0 %-31.12.2022
*ex 3921 19 0093Taśma mikroporowatego politetrafluoroetylenu na podłożu włókniny, do stosowania w produkcji filtrów do aparatury do dializy nerek (2)0 %-31.12.2023
*ex 3921 19 0095Folia polieterosulfonowa, o grubości nie większej niż 200 μm0 %-31.12.2023
*ex 3921 90 1010Płyta kompozytowa z poli(tereftalanu etylenu) lub z poli(teref-talanu butylenu), wzmocniona włóknem szklanym0 %-31.12.2023
*ex 3921 90 1020Folia z poli(tereftalanu etylenu), laminowana z jednej lub obu stron warstwą jednokierunkowej włókniny z poli(tereftalanu etylenu) oraz impregnowana żywicą poliuretanową lub epoksydową0 %-31.12.2023
*ex 3921 90 1030Folia wielowarstwowa składająca się z:

- folii z poli(tereftalanu etylenu) o grubości ponad 100 µm, lecz nie więcej niż 150 µm,

- powłoki z tworzywa fenolowego, o grubości ponad 8 µm, jednak nie więcej niż 15 µm,

- warstwy przylepnej z kauczuku syntetycznego, o grubości ponad 20 µm, jednak nie więcej niż 30 µm,

- i przeźroczystej folii z poli(tereftalanu etylenu) o grubości ponad 35 µm, jednak nie więcej niż 40 µm

0 %m231.12.2023
ex 3921 90 5525Prepreg, arkusze lub rolki, zawierające żywicę poliimidową0 %-31.12.2019
ex 7019 40 0021
ex 7019 40 0029
*ex 3921 90 5535Włókna szklane impregnowane żywicą epoksydową, stosowana do produkcji kart elektronicznych (2)0 %m231.12.2023
ex 3921 90 5540Trzywarstwowe arkusze materiału, w rolkach:

- składające się z warstwy rdzenia 100 % tafty nylonowej lub mieszanej tafty nylonowo-poliestrowej,

- powlekane poliamidem po obu stronach,

- o całkowitej grubości nie większej niż 135 μm,

- o całkowitym ciężarze nie większym niż 80 g/m2

0 %-31.12.2020
ex 3921 90 5550Wzmocnione włóknem szklanym arkusze reaktywnej, nieza-wierającej fluoru żywicy epoksydowej z utwardzaczem, dodatkami oraz wypełniaczami nieorganicznymi do stosowania w obudowach układów półprzewodników (2)0 %m231.12.2020
ex 3921 90 6030Folia termoizolacyjna redukująca promieniowanie podczerwone i promieniowanie UV z butyralu poliwinylu:

- laminowana powłoką metalizacyjną o grubości 0,05 mm (± 0,01 mm),

- zawierająca 29,75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 40,25 % masy di(2-etyloheksanianu) glikolu trietylenowego jako plastyfikatora,

- o przepuszczalności światła wynoszącej 70 % lub większej (określonej zgodnie z normą ISO 9050),

- o przepuszczalności promieni UV wynoszącej 1 % lub mniej (określonej zgodnie z normą ISO 9050),

- o całkowitej grubości wynoszącej 0,43 mm (± 0,043 mm)

0 %m231.12.2019
*ex 3921 90 60

ex 5407 71 00

ex 5903 90 99

35

30

30

Membrany jonowymienne oparte na tkaninie powleczonej z obu stron fluorowanym tworzywem sztucznym stosowane w chloro-alkalicznych elektrolizerach (2)0 %-31.12.2023
ex 3923 10 9010Pojemniki na fotomaski lub płytki:

- składające się z materiałów antystatycznych lub mieszanych tworzyw termoplastycznych zapewniających specjalne właściwości elektrostatyczne (ESD) i odpowietrzające,

- o nieporowatych, odpornych na tarcie lub uderzenia powierzchniach,

- wyposażone w specjalnie zaprojektowany system uchwytów chroniących fotomaskę lub płytkę przed uszkodzeniami powierzchniowymi lub kosmetycznymi, oraz

- z uszczelką lub bez niej,

w rodzaju stosowanych w fotolitografii lub innej produkcji półprzewodnikowej do przechowywania fotomasek lub płytek

0 %-31.12.2021
ex 3926 30 0020Logo z tworzywa sztucznego producenta samochodów z mocowaniami na odwrocie, nawet chromowane, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %-31.12.2021
ex 3926 30 00

ex 3926 90 97

30

34

Galwanizowane wewnętrzne lub zewnętrzne części dekoracyjne składające się z:

- kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), nawet zmieszanego z poliwęglanem,

- warstw miedzi, niklu i chromu,

stosowane do produkcji części pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (2)

0 %p/st31.12.2022
*ex 3926 90 9220Arkusz refleksyjny lub taśma refleksyjna, składające się z wyłogu z poli(chlorku winylu) wytłaczanego w regularny tetrago-nalny wzór, zgrzewane na gorąco w równoległe linie lub kratkę do podkładu z tworzywa sztucznego lub z dzianiny lub tkaniny, pokrytych z jednej strony tworzywem sztucznym0 %-31.12.2023
ex 3926 90 9230Powłoka silikonowa do implantów piersi0 %-31.12.2021
*ex 3926 90 9710Mikrokulki z polimeru diwinylobenzenu o średnicy 4,5 µm lub większej, ale nie większej niż 80 μm0 %-31.12.2023
*ex 3926 90 9715Poprzeczny resor piórowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, stosowany do produkcji układów zawieszenia do pojazdów silnikowych (2)0 %-31.12.2023
*ex 3926 90 9723Obudowa zewnętrznego lusterka wstecznego, z uchwytami z tworzywa sztucznego do pojazdów silnikowych0 %p/st31.12.2020
*ex 3926 90 9725Mikrokulki niespienione z kopolimeru akrylonitrylu, metakry-lonitrylu i metakrylanu izobornylu, o średnicy 3 µm lub większej, ale nie większej niż 4,6 µm0 %-31.12.2023
*ex 3926 90 9727Uszczelka z pianki polietylenowej, przeznaczona do wypełniania przestrzeni między karoserią pojazdu silnikowego a podstawą lusterka wstecznego0 %-31.12.2023
ex 3926 90 9730Części przednich paneli radioodbiorników samochodowych i klimatyzacji samochodowej:

- z akrylonitrylo-butadieno-styrenu z poliwęglanem lub bez,

- powlekane warstwami miedzi, niklu i chromu,

- o całkowitej grubości powłoki 5,54 µm lub większej, ale nie większej niż 49,6 μm

0 %-31.12.2021
ex 3926 90 9733Obudowy, części obudów, bębny, koła nastawcze, ramy, pokrywy i inne części z akrylonitrylo-butadieno-styrenu lub poliwęglanu w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania0 %p/st31.12.2019
*ex 3926 90 9750Pokrętło panelu radia samochodowego, wykonane z poliwęglanu na bazie bisfenolu A, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nie mniejszej niż 300 sztuk0 %p/st31.12.2023
*ex 3926 90 9777Silikonowy pierścień oddzielający, o średnicy wewnętrznej 14,7 mm lub większej, ale nie większej niż 16,0 mm, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 2 500 sztuk lub więcej, w rodzaju stosowanych w samochodowych systemach czujników wspomaganego parkowania0 %p/st31.12.2021
*ex 4007 00 0010Nić i sznurek z silikonowanej gumy wulkanizowanej0 %-31.12.2023
ex 4009 42 0020Przewód hamulcowy z gumy:

- z włóknami tekstylnymi,

- o grubości ścianki 3,2 mm,

0 %-31.12.2020
- z zaciśniętymi na obu końcach wydrążonymi przyłączeniami z metalu, oraz

- z jednym lub więcej uchwytami mocującymi,

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

ex 4010 31 00

ex 4010 33 00

ex 4010 39 00

10

10

10

Gumowe pasy napędowe bez końca o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), rowkowane wzdłużnie na wewnętrznej stronie, stosowane w produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %-31.12.2021
ex 4016 93 0020Uszczelka wykonana z gumy wulkanizowanej (monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych), z dopuszczalnym wypływem materiału w miejscu podziału formy nie większym niż 0,25 mm, w kształcie prostokąta:

- o długości 72 mm lub większej, ale nie większej niż 825 mm,

- o szerokości 18 mm lub większej, ale nie większej niż 155 mm

0 %-31.12.2020
ex 4016 99 5710Przewody wlotu powietrza do doprowadzania powietrza do komory spalania silnika, składające się co najmniej z:

- jednego elastycznego gumowego przewodu,

- jednego przewodu z tworzywa sztucznego, oraz

- zacisków metalowych,

- nawet z rezonatorem,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %p/st31.12.2021
ex 4016 99 5720Gumowa nakładka zderzaka z powłoką silikonową o długości nie większej niż 1 200 mm i z co najmniej pięcioma zaciskami z tworzywa sztucznego, do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
ex 4016 99 5730Uszczelka tłoczka zacisku hamulcowego wykonana z gumy wulkanizowanej:

- o wewnętrznej średnicy nie mniejszej niż 5 mm i średnicy zewnętrznej nie większej niż 35 mm,

- o wysokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 40 mm, oraz

- żebrowana,

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

0 %-31.12.2022
ex 4016 99 9730Przepona (w prasie) do formowania opon0 %-31.12.2021
ex 4104 41 1910Skóra wyprawiona bawola, dwojona, garbowana chromowo, dogarbowana syntetycznie ("crust'"), suszona0 %-31.12.2022
*4105 10 00

4105 30 90

Skóry owcze lub jagnięce, bez wełny, garbowane lub dogarbo-wane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 41140 %-31.12.2023
*4106 21 00

4106 22 90

Skóry kozie lub koźlęce, odwłoszone, garbowane lub dogarbo-wane, ale dalej nieprzetworzone, nawet dwojone, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 41140 %-31.12.2023
*4106 31 00

4106 32 00

4106 40 90

4106 92 00

Skóra wyprawiona z pozostałych zwierząt, odwłosiona, garbowana, dalej nieprzetworzona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 41140 %-31.12.2023
*ex 4408 39 3010Arkusze forniru z drewna okoumé:

- o długości 1 270 mm lub większej, ale nie większej niż 3 200 mm,

- o szerokości 150 mm lub większej, ale nie większej niż 2 000 mm,

- o grubości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 4 mm,

- nieszlifowane, oraz

- niestrugane

0 %-31.12.2023
ex 4412 99 4010Drewno warstwowe składające się z dwóch warstw arkuszy 0 %-31.12.2021
ex 4412 99 5010forniru:
ex 4412 99 8520- o szerokości 210 mm lub większej, ale nie większej niż 320 mm,

- o długości 297 mm lub większej, ale nie większej niż 450 mm,

- o grubości 0,45 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm,

stosowane do produkcji produktów objętych pozycją 4420, 4421, 4820, 4909 lub 4911 (2)

ex 5004 00 1010Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu) niepakowana do sprzedaży detalicznej, niebielona, prana lub bielona, w całości z jedwabiu0 %-31.12.2021
*ex 5005 00 10

ex 5005 00 90

10

10

Nitka wyczeskowa w całości z odpadów jedwabiu (wyczeski), niepakowana do sprzedaży detalicznej0 %-31.12.2023
*5208 11 10Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gaz medycznych5.2 %-31.12.2023
ex 5311 00 9010Tkanina o splocie płóciennym z przędzy papierowej przyklejona do powłoki z bibuły:

- o masie powierzchniowej 230 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 280 g/m2,

- pocięta w prostokąty o długości bocznej 40 cm lub większej, ale nie większej niż 140 cm

0 %-31.12.2022
*ex 5311 00 9020Tkanina z sizalu w zwojach:

- o długości 20 m lub większej, ale nie większej niż 30 m,

- o maksymalnej szerokości 2,5 m,

stosowana do produkcji artykułów kuchennych ze stali nierdzewnej (2)

0 %-31.12.2023
ex 5402 47 0020Dwuskładnikowa przędza jednowłóknowa (monofilament), o masie liniowej nie większej niż 30 decytekstów, składająca się z:

- rdzenia z poli(tereftalanu etylenu), oraz

0 %-31.12.2020
- zewnętrznej warstwy z kopolimeru poli(tereftalanu etylenu) i izoftalanu polietylenu,

stosowana w produkcji tkanin filtrujących (2)

*ex 5402 49 0030Nitka z kopolimeru kwasu glikolowego z kwasem mlekowym, do wykonywania szwów chirurgicznych (2)0 %-31.12.2023
*ex 5402 49 0050Nitka z włókna ciągłego nieteksturowanego z poli(alkoholu winylowego)0 %-31.12.2023
*ex 5402 49 0070Nitka z włókna ciągłego syntetycznego, pojedyncza, zawierająca 85 % masy lub więcej akrylonitrylu, w postaci knota zawierającego 1 000 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż 25 000 włókien ciągłych, o masie metra 0,12 g lub większej, ale nie większej niż 3,75 g i o długości 100 m lub większej, do produkcji przędzy z włókna węglowego (2)0 %m31.12.2023
ex 5403 39 0010Monofilament biodegradowalny (norma EN 14995) o masie liniowej nie większej niż 33 decyteksy, zawierający co najmniej 98 % masy polilaktydu (PLA), stosowany do produkcji materiałów filtracyjnych dla przemysłu spożywczego (2)0 %-31.12.2020
*ex 5404 19 0050Przędza jednowłókowa (monofilament) z poliestru lub poli(te-reftalanu butylenu), o wymiarze przekroju poprzecznego 0,5 mm lub większym, ale nie większym niż 1 mm, stosowana do produkcji zamków błyskawicznych (2)0 %-31.12.2023
*ex 5404 90 9020Pasek z poliimidu0 %-31.12.2023
ex 5407 10 0010Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6 oraz wątku z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy oraz 3,4'-oksybis (fe-nylenoaminy)0 %-31.12.2022
*ex 5503 11 00

ex 5601 30 00

10

40

Włókna odcinkowe syntetyczne z kopolimeru kwasu tereftalo-wego, p-fenylenodiaminy i 3,4'-oksybis(fenylenoaminy), o długości nie większej niż 7 mm0 %-31.12.2023
*ex 5503 90 0020Włókna z poli(alkoholu winylowego), nawet acetalizowane0 %-31.12.2023
ex 5506 90 0010
ex 5601 30 0010
ex 5503 90 0030Trzypłatkowe włókna poli(tio-1,4-fenylenu)0 %-31.12.2019
*ex 5603 11 10

ex 5603 11 90

ex 5603 12 10

ex 5603 12 90

ex 5603 91 10

ex 5603 91 90

ex 5603 92 10

ex 5603 92 90

10

10

10

10

10

10

10

10

Włókniny z poli(alkoholu winylowego), w kawałku lub pocięte w prostokąty:

- o grubości 200 μm lub większej, ale nie większej niż 280 μm, oraz

- o masie powierzchniowej 20 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 50 g/m2

0 %m231.12.2023
*ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 14 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

ex 5603 94 90

30

30

10

60

40

30

Włókniny z włókien z poliamidu aromatycznego, otrzymane przez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalo-wego, w kawałku lub pocięte w prostokąty0 %-31.12.2023
ex 5603 12 9050Włókniny:

- o masie powierzchniowej 30 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 60 g/m2,

- zawierające włókna z polipropylenu lub z polipropylenu i polietylenu,

- nawet nadrukowane, w których:

- po jednej stronie 65 % powierzchni całkowitej zajmują okrągłe pęczki o średnicy 4 mm, składające się z przymocowanych, wystających, niepołączonych, skręconych włókien odpowiednich do szczepienia materiałów z wytłaczanymi haczykami, a pozostałe 35 % powierzchni stanowią włókna połączone,

- po drugiej stronie powierzchnia jest gładka i bez tekstury,

stosowane do produkcji pieluch i wkładek dla niemowląt i podobnych artykułów higienicznych (2)

0 %m231.12.2022
*ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

60

60

Włókniny z polietylenu typu spunbonded, o masie powierzchniowej większej niż 60 g/m2, ale nie większej niż 80 g/m2 oraz o oporze powietrza (Gurley) 8 sekund lub większym, ale nie większym niż 36 sekund (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)0 %m231.12.2023
*ex 5603 12 90

ex 5603 13 90

ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

70

70

40

10

Włókniny z polipropylenu,

- z warstwą zgrzewalną, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu,

- o masie powierzchniowejnie większej 150 g/m2,

- w kawałku lub po prostu pocięte na kwadraty lub prostokąty, oraz

- nieimpregnowane

0 %m231.12.2023
ex 5603 13 1020Włókniny z polietylenu typu spunbonded, powleczone,

- o masie powierzchniowej większej niż 80 g/m2, ale nie większej niż 105 g/m2, oraz

- o oporze powietrza (Gurley) 8 s lub większym, ale nie większym niż 75 s (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)

0 %m231.12.2020
*ex 5603 14 9040Włókniny wytwarzane metodą spunbond z włókien politerefta-lanu etylenu:

- o masie powierzchniowej wynoszącej 160 g/m2 lub więcej, lecz nie więcej niż 300 g/m2,

0 %m231.12.2023
- nawet laminowane jednostronnie membraną lub membraną i aluminium

w rodzaju stosowanych do produkcji filtrów przemysłowych

*ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

20

20

Włókniny składające się ze zgrzewalnej środkowej warstwy typu meltblown termoplastycznego elastomeru, laminowane na każdej stronie włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu0 %-31.12.2023
*ex 5603 92 90

ex 5603 94 90

70

40

Włókniny, składające się z wielu warstw mieszaniny włókien typu meltblown i włókien odcinkowych z polipropylenu i poliestru, nawet laminowane po jednej lub po obu stronach włóknami ciągłymi typu spunbonded z polipropylenu0 %-31.12.2023
ex 5603 92 90

ex 5603 93 90

80

50

Włóknina poliolefinowa, składająca się z warstwy elastomerowej, laminowanej po każdej stronie włóknami ciągłymi poliole-finowymi:

- o masie powierzchniowej25 g/m2 lub większej, alenie większej niż 150 g/m2,

- w kawałku lub po prostu pocięta na kwadraty lub prostokąty,

- nieimpregnowana,

- o właściwościach rozciągania w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym,

stosowana do produkcji produktów do pielęgnacji niemowląt/dzieci (2)

0 %m231.12.2021
*ex 5603 93 9060Włókniny z włókien poliestrowych

- o masie powierzchniowej 85 g/m2,

- o stałej grubości 95 μm (± 5 μm),

- niepokryte ani niepowleczone,

- w rolkach o szerokości 1 m i długości od 2 000 m do 5 000 m,

do pokrywania membran w produkcji filtrów osmozy i filtrów odwróconej osmozy (2)

0 %m231.12.2023
*ex 5603 94 9020Pręty z włókna akrylowego, o długości nie większej niż 50 cm, do produkcji końcówek długopisu (2)0 %-31.12.2023
ex 5607 50 9010Szpagat niesterylny, z poli(kwasu glikolowego) lub z poli(kwasu glikolowego) i jego kopolimerów z kwasem mlekowym, pleciony lub oplatany, z wewnętrznym rdzeniem, do produkcji szwów chirurgicznych (2)0 %-31.12.2019
*ex 5803 00 1091Gaza z bawełny, o szerokości mniejszej niż 1 500 mm0 %-31.12.2023
ex 5903 20 9020Dwie warstwy materiału włókienniczego laminowanego tworzywem sztucznym:

- z jedną warstwę składającą się z dzianiny poliestrowej,

- z drugą warstwę z pianki poliuretanowej,

- o masie powierzchniowej 150 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 500 g/m2,

0 %-31.12.2021
- o grubości 1 mm lub większej, ale nie większej niż 5 mm,

stosowane do produkcji chowanego dachu pojazdów silnikowych (2)

*ex 5906 99 9010Tekstylia gumowane, składające się z przędz osnowowych z po-liamidu-6,6 i przędz wątkowych z poliamidu-6,6, poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy i 3,4'-oksybis(fenylenoaminy)0 %-31.12.2023
ex 5907 00 0010Tekstylia, powleczone substancją przylepną, w których osadzone są kulki o średnicy nie większej niż 150 μm0 %-31.12.2021
*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Części urządzenia do oczyszczania wody poprzez odwróconą osmozę, składające się zasadniczo z membran na bazie tworzywa sztucznego, wewnętrznie wzmocnione tekstylną tkaniną lub włókniną, które są zawinięte wokół perforowanej rury oraz zamknięte w cylindrycznej obudowie z tworzywa sztucznego o grubości ścian nie większej niż 4 mm, nawet obudowane w cylindrze o grubości ścianki 5 mm lub większej0 %-31.12.2023
ex 5911 90 9940Tarcze polerskie wielowarstwowe z włókniny poliestrowej, impregnowane poliuretanem0 %-31.12.2019
ex 5911 90 9950Tłumik drgań głośnika, wykonany z zaokrąglonej, falistej, elastycznej i przyciętej tkaniny z włókien tekstylnych z poliestru, bawełny lub aramidu lub ich połączenia, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych0 %-31.12.2022
ex 6804 21 0020Tarcze

- z diamentów syntetycznych aglomerowanych ze stopami metali, stopami ceramicznymi lub tworzyw sztucznych,

- o właściwościach samoostrzenia poprzez stałe uwalnianie diamentów,

- nadające się do odcinania płytek półprzewodnikowych,

- nawet zawierające w środku otwór,

- nawet na nośniku,

- o masie nie większej niż 377 g na sztukę, oraz

- o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 206 mm

0 %p/st31.12.2019
ex 6805 30 0010Materiał do czyszczenia końcówek sond, składający się z matrycy polimerowej zawierającej cząstki pyłu ściernego zamocowane na podłożu do stosowania w produkcji półprzewodników (2)0 %-31.12.2021
*ex 6813 89 0020Materiał cierny, o grubości mniejszej niż 20 mm, niezmonto-wany, do produkcji części ciernych (2)0 %-31.12.2023
*ex 6814 10 0010Mika aglomerowana o grubości nie większej niż 0,15 mm, w rolkach, nawet kalcynowana, nawet wzmocniona włóknami aramidowymi0 %-31.12.2023
*ex 6903 90 9020Rurki reakcyjne i uchwyty z węglika krzemu, w rodzaju stosowanych do wstawiania do pieców dyfuzyjnych i utleniających, do produkcji materiałów półprzewodnikowych0 %-31.12.2023
ex 6909 19 0020Wałki lub kulki z azotku krzemu (Si3N4)0 %-31.12.2020
*ex 6909 19 0025Propanty ceramiczne, zawierające tlenek glinu, tlenek krzemu oraz tlenek żelaza0 %-31.12.2023
*ex 6909 19 0030Nośniki katalizatorów, składające się z porowatego kordierytu lub kawałków ceramicznego mulitu, o łącznej pojemności nie większej niż 65 l, posiadające na 1 cm2 przekroju poprzecznego nie mniej niż jeden ciągły kanał, który może być otwarty na obu końcach lub zamknięty na jednym końcu0 %-31.12.2023
*ex 6909 19 00

ex 6914 90 00

50

20

Artykuły ceramiczne wykonane z włókien ciągłych z tlenków ceramicznych, zawierających:

- 2 %masy lub więcej tritlenku diboru,

- 28 %masy lub mniej ditlenku krzemu, oraz

- 60 %masy lub więcej tritlenku diglinu

0 %-31.12.2023
*ex 6909 19 0060Nośniki katalizatorów składające się z porowatych kawałków ceramiki, będącej mieszaniną węgliku krzemu i krzemu, o twardości mniejszej niż 9 w skali Mohsa oraz o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów, posiadające na cm2 przekroju poprzecznego jeden lub więcej zamkniętych kanałów w dolnej części0 %-31.12.2023
*ex 6909 19 0070Nośniki katalizatorów lub filtrów, składające się z porowatych materiałów ceramicznych, wykonane głównie z tlenku glinu i tytanu, o całkowitej objętości nie większej niż 65 litrów i co najmniej jednym kanale (otwartym z jednego lub z obu końców) na cm2 przekroju poprzecznego0 %-31.12.2023
*ex 6914 90 0030Mikrokulki ceramiczne, przezroczyste, otrzymane z ditlenku krzemu i ditlenku cyrkonu, o średnicy większej niż 125 µm0 %-31.12.2019
ex 7004 90 8010Płaski arkusz szkła ciągnionego na bazie alkalicznego glino-krzemianu z:

- powłoką odporną na zarysowania o grubości 45 mikrometrów (±5 mikrometrów),

- o całkowitej grubości 0,45 mm lub większej, ale nie większej niż 1,1 mm,

- o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 3 210 mm,

- o długości 300 mm lub większej ale nie większej niż 2 000 mm,

- o przechodzeniu światła widzialnego 90 % lub większym,

- o zniekształceniu optycznym 55o lub większym

0 %-31.12.2020
ex 7006 00 9025Płytka szklana wykonana ze szkła borokrzemowego typu float

- o całkowitej zmienności grubości 1 μm lub mniejszej,

- laserowo wygrawerowana

0 %p/st31.12.2019
ex 7009 10 0030Szkło warstwowe z mechaniczną zdolnością ściemniania poprzez zmianę kąta padania światła, zawierające:

- nawet warstwę chromu,

- odporną na przerwanie taśmę samoprzylepną lub klej ter-motopliwy, oraz

- usuwalną folię ochronną na stronie przedniej oraz papier ochronny na stronie tylnej,

w rodzaju stosowanego do wewnętrznych lusterek wstecznych do pojazdów

0 %p/st31.12.2019
ex 7009 10 0040Elektrochromiczne samoprzyciemniające się wewnętrzne lusterko wsteczne, składające się z:

- podpory lusterka,

- obudowy z tworzywa sztucznego,

- układu scalonego,

do stosowania do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)

0 %-31.12.2020
ex 7009 10 0050Niewykończone elektrochromatyczne, samościemniające się lusterko wsteczne pojazdów silnikowych:

- nawet wyposażone w płytkę mocującą z tworzywa sztucznego,

- nawet wyposażone w element grzewczy,

- nawet wyposażone w wyświetlacz Blind Spot Module (BSM)

0 %-31.12.2022
ex 7009 91 0010Lustra szklane bez ram:

- o długości 1 516 mm (± 1) mm,

- o szerokości 553 mm (± 1) mm,

- o grubości 3 mm (± 0,1) mm,

- pokryte z tyłu ochronną warstwą polietylenową (PE), o grubości 0,11 mm lub większej, ale nie większej niż 0,13 mm,

- o zawartości ołowiu nie większej niż 90 mg/kg, oraz

- o odporności na korozję 72 godziny lub większej zgodnie z testem ISO 9227 w rozpylonej solance

0 %p/st31.12.2020
*ex 7014 00 0010Elementy optyczne ze szkła (inne niż teobjęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie, inne niż wyroby szklane sygnalizacyjne0 %-31.12.2023
*ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

02

22

Niedoprzędy, o masie liniowej 650 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 500 teksów, pokryte warstwą poliuretanu nawet zmieszanego z innymi materiałami0 %-31.12.2023
ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

05

25

Niedoprzędy o grubości od 1 980 do 2 033 tex, złożone z ciągłych włókien szklanych o średnicy 9 μm (± 0,5µm)0 %-31.12.2022
*ex 7019 19 1010Przędza o masie liniowej 33 teksów lub jej wielokrotności (± 7,5 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o średnicy nominalnej 3,5 μm lub 4,5 μm, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 3 μm lub większej, ale nie większej niż 5,2 μm, inne niż te obrabiane w celu poprawy ich przyczepności do elastomerów0 %-31.12.2023
ex 7019 19 1015Przędza z włókna szklanego typu S o grubości 33 tex lub wielokrotności 33 tex (± 13 %) z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)0 %-31.12.2022
ex 7019 19 1020Przędza o masie liniowej 10,3 teksa lub większej, ale nie większej niż 11,9 teksa, otrzymana z włókien ciągłych szklanych, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 4,83 µm lub większej, ale nie większej niż 5,83 µm0 %-31.12.2020
ex 7019 19 1025Przędza o masie liniowej 5,1 teksa lub większej, ale nie większej niż 6,0 teksa, otrzymana z włókien ciągłych szklanych, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 4,83 µm lub większej, ale nie większej niż 5,83 µm0 %-31.12.2020
ex 7019 19 1030Przędza z "E-szkła", o masie liniowej 22 teksy (± 1,6 teksa), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o średnicy nominalnej 7 µm, w której przeważają włókna ciągłe o średnicy 6,35 µm lub większej, ale nie większej niż 7,61 µm0 %-31.12.2019
ex 7019 19 1050Przędza o masie liniowej 11 teksów lub jej wielokrotności (± 7,5 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych, zawierająca 93 % masy lub więcej ditlenku krzemu, o nominalnej średnicy 6 µm lub 9 µm, inna niż obrabiana0 %-31.12.2022
ex 7019 19 1055Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany z włókien ciągłych szklanych typu K lub U, wykonany z:

- 9 % lub więcej, ale nie więcej niż 16 % tlenku magnezu,

- 19 % lub więcej, ale nie więcej niż 25 % tlenku glinu,

- 0 % lub więcej, ale nie więcej niż 2 % tlenku boru,

- bez tlenku wapnia,

powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę for-maldehydową-rezorcynowo i polietylen chlorosulfonowany

0 %-31.12.2019
*ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

60

30

Wysokomodułowy sznurek szklany (typu K) impregnowany gumą, otrzymany ze skręconych wysokomodułowych przędz z włókna ciągłego szklanego, pokryty lateksem zawierającym żywicę formaldehydową-rezocynowo, z lub bez winylopiry-dyny i/lub uwodnionego kauczuku akrylonitrylowo-butadieno-wego (HNBR)0 %-31.12.2023
*ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

70

20

Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany ze skręconych przędz z włókna ciągłego szklanego, powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę formaldehydowo-rezorcyno-winylopirydynową oraz kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR)0 %-31.12.2023
*ex 7019 19 10

ex 7019 90 00

80

40

Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywem sztucznym, otrzymany ze skręconych przędz z włókna ciągłego szklanego, powleczony lateksem zawierającym przynajmniej żywicę formaldehydową-rezorcynowo i polietylen chlorosulfo-nowany0 %-31.12.2019
ex 7019 39 0050Włóknina z nietekstylnego włókna szklanego, do produkcji filtrów powietrza lub katalizatorów (2)0 %-31.12.2021
*ex 7019 40 00

ex 7019 40 00

11

19

Tkaniny z niedoprzędów impregnowane żywicą epoksydową, o współczynniku rozszerzalności cieplnej pomiędzy 30 °C a 120 °C (ustalonym metodą IPC-TM-650) wynoszącym:

- 10 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 12 ppm na °C w długości i szerokości, oraz

- 20 ppm na °C lub większym, ale nie większym niż 30 ppm na °C w grubości, o temperaturze zeszklenia 152 °C lub większej, ale nie większej niż 153 °C (ustalonej metodą IPC-TM-650)

0 %-31.12.2023
*ex 7019 90 0010Nietekstylne włókna szklane, w których przeważają włókna o średnicy mniejszej niż 4,6 μm0 %-31.12.2023
ex 7020 00 10

ex 7616 99 90

10

77

Podstawy do telewizora z uchwytami lub bez do zamocowania i unieruchomienia obudowy/skrzynki telewizora0 %p/st31.12.2021
ex 7020 00 1020Surowiec do produkcji elementów optycznych ze stopionego ditlenku krzemu:

- o szerokości 10 cm lub większej, ale nie większej niż 40 cm, oraz

- o masie 100 kg lub większej

0 %p/st31.12.2022
ex 7201 10 1110Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm0 %-31.12.2021
ex 7201 10 3010Wlewki surówki o długości nie większej niż 350 mm, szerokości nie większej niż 150 mm i wysokości nie większej niż 150 mm, o zawartości krzemu nie większej niż 1 % masy0 %-31.12.2021
*7202 50 00Żelazokrzemochrom0 %-31.12.2023
ex 7202 99 8010Stop żelazo-dysproz, zawierający:

- 78 % masy lub więcej dysprozu, oraz

- 18 %, masy lub więcej ale nie więcej niż 22 % masy żelaza

0 %-31.12.2020
ex 7315 11 9010Tulejkowy łańcuch rozrządu ze stali, o granicy zmęczenia równej 2 kN przy prędkości 7 000 obr/min lub większej, stosowany do produkcji silników pojazdów silnikowych (2)0 %-31.12.2022
ex 7318 19 0030Pręt łączący do głównego cylindra hamulca, z gwintami śrubowymi na obu końcach, do stosowania w produkcji towarów objętych działem 87 (2)0 %p/st31.12.2021
*ex 7318 24 0030Zabezpieczające elementy połączeniowe

- ze stali nierdzewnej martenzytycznej zgodnie ze specyfikacją 17-4PH,

- formowane wtryskowo,

- o twardości Rockwella 38 (± 1) lub 53 (+2/-1),

- o wymiarach 9 mm × 5,5 mm × 6,5 mm lub więcej, ale nie więcej niż 35 mm × 17 mm × 8 mm,

w rodzaju stosowanych do zabezpieczających złączy do rur i przewodów rurowych

0 %-31.12.2023
*ex 7320 90 1091Płaskie sprężyny spiralne ze stali odpuszczonej, o:

- grubości 2,67 mm lub większej, ale nie większej niż 4,11 mm,

- szerokości 12,57 mm lub większej, ale nie większej niż 16,01 mm,

- momencie obrotowym 18,05 Nm lub większym, ale nie większym niż 73,5 Nm,

- kącie pomiędzy położeniem spoczynkowym a nominalnym położeniem roboczym 76o lub większym, ale nie większym niż 218,

stosowanedo produkcji napinaczy pasów napędowych do silników spalinowych (2)

0 %p/st31.12.2023
ex 7325 99 1020Głowica kotwy z żeliwa ciągliwego galwanizowanego na gorąco, w rodzaju stosowanego do produkcji kotew gruntowych0 %p/st31.12.2019
ex 7326 20 0020Wełna metalowa, skladająca się z dużej ilości drucików ze stali nierdzewnej o średnicy od 0,001 mm do 0,070 mm, zbita przez spiekanie i walcowanie0 %-31.12.2021
ex 7326 90 9240Stalowa powłoka dyszy z wbudowanym kołnierzem w jednym kawałku, kuta swobodnie z 4 odlewów, przetwarzana i obrabiana, o:

- średnicy 5 752 mm lub większej, ale nie większej niż 5 758 mm,

- wysokości 3 452 mm lub większej, ale nie większej niż 3 454 mm,

- całkowitej masie 167 875 kg lub większej, ale nie większej niż 168 125 kg,

w rodzaju stosowanych do wytwarzania zbiornika reaktora jądrowego

0 %p/st31.12.2022
ex 7326 90 9840Ciężarki z żeliwa i stali:

- nawet z częściami z innych materiałów,

- nawet z częściami z innych metali,

- nawet poddane obróbce powierzchniowej,

- nawet zadrukowane,

w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń do zdalnego sterowania

0 %-31.12.2020
ex 7326 90 9850Utwardzone powierzchniowo tłoczysko do hydraulicznego lub hydropneumatycznego amortyzatora pojazdów silnikowych:

- powleczone chromem,

- o średnicy 11 mm lub większej, ale nie większej niż 28 mm,

- o długości 80 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm,

z gwintowanym końcem lub trzpieniem do zgrzewania oporowego

0 %-31.12.2022
ex 7409 19 0010Płyty lub arkusze:0 %-31.12.2022
ex 7410 21 0070- z co najmniej jedną warstwą tkanego włókna szklanego, impregnowana ognioodporną żywicą syntetyczną lub sztuczną o temperaturze zeszklenia (Tg) wyższej niż 130 ° C (mierzonej zgodnie z IPC-TM-650, metoda 2.4.25),

- pokryte po jednej stronie lub po obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 3,2 mm,

oraz zawierające najmniej jedną z następujących składników:

- poli(tetrafluoroetylen) (CAS RN 9002-84-0),

- poli(oksy- (2,6-dimetylo) -1,4-fenylen) (CAS RN 25134-01-4),

- żywicę epoksydową o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż 10 ppm w długości i szerokości oraz nie więcej niż 25 ppm w wysokości,

stosowane do produkcji płytek drukowanych (2)

ex 7410 11 0010Rolka folii laminowanej z grafitu i miedzi:0 %-31.12.2021
ex 8507 90 8060- o szerokości 610 mm lub większej, ale nie większej niż 620 mm, oraz

- o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

stosowana do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

ex 8545 90 9030
*ex 7410 21 0010Arkusz lub płyta z poli(tetrafluoroetylenu), zawierająca tlenek glinu lub ditlenek tytanu jako wypełniaczem, lub wzmocnione tkaniną z włókna szklanego, pokryte po obu stronach folią miedzianą0 %-31.12.2023
*ex 7410 21 0020Folie, rolki złożone z jednej warstwy szkła epoksydowego 100 µm, laminowane z jednej lub dwóch stron folią z miedzi rafinowanej 35 µm, z tolerancją 10 %, do stosowania w produkcji kart elektronicznych (2)0 %m231.12.2023
*ex 7410 21 0030Folia z poliimidu, nawet zawierająca żywicę epoksydową i/lub włókno szklane, pokryta z jednej lub z obydwu stron folią miedzianą0 %-31.12.2023
*ex 7410 21 0040Arkusz lub płyty

- składające się przynajmniej ze środkowej warstwy papieru lub jednego środkowego arkusza dowolnego typu włókniny z włókien, laminowanych po każdej stronie tkaniną z włókien szklanych oraz impregnowanych żywicą epoksydową, lub

- składające się z kilku warstw papieru, zaimpregnowanych żywicą fenolową,

powleczone po jednej lub obu stronach folią miedzianą o maksymalnej grubości 0,15 mm

0 %-31.12.2023
*ex 7410 21 0050Płyty

- składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową,

0 %-31.12.2023
- pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm oraz

- o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 3,9 i współczynniku strat (Df) mniejszym niż 0,015 przy częstotliwości pomiarowej 10 GHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650

ex 7413 00 00

ex 8518 90 00

20

45

Pierścień centrujący głośnika, składający się z jednego lub większej liczby tłumików drgań i co najmniej 2 nieizolowanych kabli miedzianych, wplecionych lub wprasowanych w niego, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych0 %-31.12.2022
*ex 7419 99 90

ex 7616 99 90

91

60

Dysk (tarcza) z materiału osadzonia, składającego się z krzemku molibdenu,

- zawierającego 1 mg/kg lub mniej sodu, oraz

- zamocowanego na nośniku z miedzi lub glinu

0 %-31.12.2023
*7601 20 20Kęsiska płaskie i kęsy nieobrobionych plastycznie stopów aluminium4 %-31.12.2023
ex 7601 20 2010Blacha i kęsy ze stopu aluminium zawierającego lit0 %-31.12.2022
ex 7604 29 1010Blachy i sztaby ze stopów aluminium i litu0 %-31.12.2020
ex 7606 12 9920
ex 7604 29 1040Sztaby i pręty ze stopów aluminium zawierające:

- 0,25 % lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy cynku, oraz

- 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 3 % masy magnezu, oraz

- 1 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy miedzi, oraz

- nie więcej niż 1 % masy manganu,

zgodne z wymogami specyfikacji materiałowej AMS QQ-A-225, takie jak stosowane w przemyśle lotniczym i kosmonau-tycznym (m.in. zgodne z NADCAP i AS9100) oraz uzyskane w procesie walcowania

0 %-31.12.2019
*ex 7605 19 0010Drut z aluminium niestopowego, o średnicy 2 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm, pokryty warstwą miedzi o grubości 0,032 mm lub większej, ale nie większej niż 0,117 mm0 %-31.12.2023
ex 7605 29 0010Drut ze stopów aluminium zawierający:

- 0,10 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy miedzi, oraz

- 0,2 % lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy magnezu, oraz

- 0,10 % lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy cynku, oraz

- nie więcej niż 1 % masy manganu,

0 %m31.12.2019
zgodny z wymogami specyfikacji materiałowej AMS QQ-A-430, taki jak stosowany w przemyśle lotniczym i kosmonau-tycznym (m.in. zgodny z NADCAP i AS9100) oraz uzyskany w procesie walcowania
ex 7607 11 9047Folia aluminiowa w rolkach:0 %-31.12.2021
ex 7607 11 9057- o czystości 99,99 % masy,

- o grubości 0,021 mm lub większej, ale nie większej niż 0,2 mm,

- o szerokości 500 mm,

- o grubości powierzchniowej warstwy tlenku 3-4 nm,

- o teksturze sześciennej większej niż 95 %

ex 7607 11 9060Płaska folia aluminiowa o następujących parametrach:

- zawartość aluminium 99,98 % lub więcej,

- grubość 0,070 mm lub większa ale nie większa niż 0,125 mm,

- o strukturze przestrzennej,

w rodzaju stosowanej do wytrawiania wysokonapięciowego

0 %-31.12.2021
ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Arkusz w postaci rolki, składający się z laminatu litowo-man-ganowego połączonego z aluminium:

- o szerokości 595 mm lub większej, ale nie większej niż 605 mm, oraz

- o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

używany do wytwarzania katod do elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (2)

0 %-31.12.2021
*ex 7608 20 8930Bezszwowe rury wytłaczane ze stopu aluminium o:

- średnicy zewnętrznej 60 mm lub większej, ale nie większej niż 420 mm, oraz

- grubości ścian 10 mm lub większej, ale nie większej niż 80 mm

0 %-31.12.2023
*ex 7613 00 0020Pojemnik aluminiowy, bezszwowy, na sprężony gaz ziemny lub sprężony wodór, całkowicie pokryty kompozytem epoksy-dowo-węglowym, o pojemności 172 l (± 10 %) i masie niena-pełnionego pojemnika nie większej niż 64 kg0 %p/st31.12.2023
ex 7616 99 1030Aluminiowy wspornik silnika o wymiarach:0 %p/st31.12.2019
ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

50

- wysokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

- szerokość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

- długość większa niż 10 mm, ale nie większa niż 200 mm,

wyposażony w co najmniej dwa otwory mocujące, wykonany ze stopów aluminium ENAC-46100 lub ENAC-42100 (na podstawie normy EN:1706) o następujących właściwościach:

- porowatość wewnętrzna nie większa niż 1 mm,

- porowatość zewnętrzna nie większa niż 2 mm,

- twardość wg Rockwella 10 HRB lub większa,

w rodzaju stosowanych do produkcji układów zawieszenia silnika w pojazdach silnikowych

*ex 7616 99 9015Bloki aluminiowe o strukturze plastra miodu, w rodzaju stosowanych do produkcji części samolotów0 %p/st31.12.2023
ex 7616 99 9025Metalizowana folia:

- składająca się z ośmiu lub więcej warstw aluminium (CAS RN 7429-90-5) o czystości 99,8 % lub większej,

- o gęstości optycznej na warstwę aluminium nie większej niż 3,0,

- z których każda warstwa aluminium jest oddzielona warstwą żywicy,

- na folii podkładowej z PET, oraz

- w zwojach o długości do 50 000 metrów

0 %-31.12.2019
ex 7616 99 90

ex 8482 80 00

ex 8803 30 00

70

10

40

Komponenty złączeniowe do stosowania do produkcji wałów wirników ogonowych śmigłowców (2)0 %p/st31.12.2021
ex 8101 96 0010Drut z wolframu zawierający 99 % masy lub więcej wolframu:

- o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego nie większym niż 50 µm,

- o rezystancji 40 omów lub większej, ale nie większej niż 300 omów przy długości 1 metra,

w rodzaju stosowanych do produkcji podgrzewanych przednich szyb samochodowych

0 %-31.12.2020
ex 8101 96 0020Drut z wolframu

- zawierający 99,95 % masy lub więcej wolframu, oraz

- o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego nie większym niż 1,02 mm

0 %-31.12.2022
ex 8102 10 0010Proszek molibdenu

- o czystości 99 % masy lub większej, oraz

- o wielkości cząsteczek 1,0 µm lub większej, ale nie większej niż 5,0 µm

0 %-31.12.2022
ex 8103 90 9010Tantalowe cele rozpylania jonowego:

- z płytką tylną wykonaną ze stopu miedziowo-chromo-wego,

- o średnicy 312 mm, oraz

- o grubości 6,3 mm

0 %p/st31.12.2019
ex 8104 30 0035Proszek magnezu:

- o czystości 99,5 % masy lub większej,

- o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm

0 %-31.12.2020
*ex 8104 90 0010Szlifowane i polerowane arkusze magnezu, o wymiarach nie większych niż 1 500 mm × 2 000 mm, powleczone po jednej stronie żywicą epoksydową niewrażliwą na światło0 %-31.12.2023
*ex 8105 90 0010Sztaby lub druty ze stopów kobaltu zawierające:

- 35 % (± 2 %) masy kobaltu,

- 25 % (± 1 %) masy niklu,

- 19 % (± 1 %) masy chromu, oraz

- 7 % (± 2 %) masy żelaza,

spełniające wymogi specyfikacji materiałowej AMS (Aerospace Material Specifications) 5842, w rodzaju stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym

0 %-31.12.2023
*ex 8108 20 0010Gąbka tytanowa0 %-31.12.2023
*ex 8108 20 0030Proszek tytanu, którego 90 % masy lub więcej przechodzi przez sito o wielkości oczek 0,224 mm0 %-31.12.2023
ex 8108 20 0040Wlewka ze stopu tytanu,

- o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej,

- o masie 680 kg lub większej, zawierająca składniki stopu:

- 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy glinu,

- 2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyny,

- 2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,5 % masy cyrkonu,

- 0,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy niobu,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1 % masy molibdenu,

- 0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy krzemu

0 %-31.12.2020
ex 8108 20 0055Wlewek ze stopu tytanu,

- o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej,

- o masie 680 kg lub większej, zawierająca składniki stopu:

- 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 7 % masy aluminium,

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyny,

- 3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 % masy cyrkonu,

- 4 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8 % masy molibdenu

0 %p/st31.12.2020
ex 8108 20 0060Wlewka ze stopu tytanu,

- o średnicy 63,5 cm lub większej oraz długości 450 cm lub większej,

- o masie 6 350 kg lub większej, zawierająca składniki stopu:

- 5,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,7 % masy glinu,

- 3,7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,9 % masy wanadu

0 %-31.12.2020
ex 8108 20 0070Płyta ze stopu tytanu:

- o wysokości 20,3 cm lub większej, ale nie większej niż 23,3 cm,

- o długości 246,1 cm lub większej ale nie większej niż 289,6 cm,

- o szerokości 40,6 cm lub większej, ale nie większej niż 46,7 cm,

- o masie 820 kg lub większej, ale nie większej niż 965 kg, zawierająca składniki stopu:

- 5,2 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,2 % masy aluminium,

- 2,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4,8 % masy wanadu

0 %p/st31.12.2022
*ex 8108 30 0010Odpady i złom tytanu oraz stopów tytanu, z wyjątkiem tych zawierających 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 2 % masy aluminium0 %-31.12.2023
ex 8108 90 3010Pręty ze stopu tytanu zgodne z normą EN-2002-1, EN 4267 lub DIN 650400 %-31.12.2019
ex 8108 90 3015Pręty i druty ze stopu tytanu:

- o jednolitym pełnym przekroju poprzecznym w kształcie cylindra,

- o średnicy 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 5 mm,

- o zawartości aluminium 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,7 % masy,

- o zawartości krzemu 0,3 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,6 % masy,

- o zawartości niobu 0,1 % masy lub większej, ale nie większej niż 0,3 % masy, oraz

- o zawartości żelaza nie większej niż 0,2 % masy

0 %-31.12.2022
ex 8108 90 3025Sztaby, pręty i drut ze stopu tytanowo-aluminiowo-wanado-wego (TiAl6V4), zgodne z normami AMS 4928, 4965 lub 49670 %-31.12.2020
ex 8108 90 3060Kształtowane, cylindryczne sztaby tytanu o: - czystości 99,995 % masy lub większej,0 %-31.12.2021
- średnicy 140 mm lub większej, lecz nie większej niż 200 mm,

- masie 5 kg lub większej, lecz nie większej niż 300 kg

ex 8108 90 3070Drut ze stopu tytanu zawierający:

- 22 % (± 1 %) masy wanadu; oraz

- 4 % (± 0,5 %) masy aluminium, lub

- 15 % (± 1 %) masy wanadu,

- 3 % (± 0,5 %) masy chromu,

- 3 % (± 0,5 %) masy cyny, oraz

- 3 % (± 0,5 %) masy aluminium

0 %-31.12.2021
ex 8108 90 5045Walcowane na zimno lub na gorąco płyty, arkusze i taśmy z tytanu niestopowego:

- o grubości 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm,

- o długości nie większej niż 14 m, oraz

- o szerokości nie większej niż 4 m

0 %-31.12.2022
ex 8108 90 5055Płyty, arkusze, taśma i folia ze stopu tytanu0 %-31.12.2021
ex 8108 90 5080Płyty, blachy, taśmy i folia z tytanu niestopowego

- o szerokości większej niż 750 mm,

- o grubości nie większej niż 3 mm

0 %-31.12.2019
ex 8108 90 5085Taśma lub folia z tytanu niestopowego:

- zawierająca więcej niż 0,07 % masy tlenu (O2),

- o grubości 0,4 mm lub większej, ale nie większej niż 2,5 mm,

- o twardości zgodnej ze standardem Vickersa HV1 nie większej niż 170,

w rodzaju stosowanych do produkcji rur spawanych stosowanych w skraplaczach w elektrowniach jądrowych

</