Dz.U.UE.L.2018.332.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2032
z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z uwagi na postęp techniczny oraz doświadczenia, które zebrano w wyniku stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 416/2007 2 , przepisy wspomnianego rozporządzenia należy zaktualizować, udoskonalić i doprecyzować.

(2) Specyfikacje techniczne dotyczące komunikatów dla kierowników statków powinny być oparte na zasadach technicznych określonych w załączniku II do dyrektywy 2005/44/WE.

(3) Aby zwiększyć bezpieczeństwo żeglugi, komunikaty dla kierowników statków należy rozszerzyć o nowy rodzaj komunikatu, który dotyczyłby pogody.

(4) Z załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 416/2007 należy usunąć tabele referencyjne dotyczące wodowskazów, ponieważ dane referencyjne, które się w nich znajdują, np. wartości odniesienia dla poziomu wody niskiej i wysokiej, mają dynamiczny charakter. Takie dane należy włączyć do europejskiego systemu zarządzania danymi referencyjnymi, prowadzonego przez Komisję.

(5) Należy zwiększyć spójność edytowania komunikatów oraz programowania aplikacji, aby zapewniać usługi o wyższym stopniu interoperacyjności. Z tego względu do specyfikacji technicznych należy włączyć - jako dodatek A i B do załącznika - przewodniki kodowania dla edytorów i programistów aplikacji.

(6) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 416/2007 zaleca się wymianę danych między właściwymi organami. Aby ulepszyć wspomnianą wymianę danych, w dodatku D do załącznika należy określić specyfikacje związane z tą wymianą, co pozwoli państwom członkowskim na zapewnienie interoperacyjności systemów.

(7) Aby umożliwić państwom członkowskim kodowanie komunikatów dla kierowników statków w sposób spójny i interoperacyjny, należy poprawić tabele referencyjne w dodatku E. W tym celu w nowej tabeli referencyjnej zawierającej zharmonizowane etykiety interfejsu wyszukiwania dla graficznego interfejsu użytkownika należy podać nowe kody. Ponadto do istniejących tabel referencyjnych należy dodać nowe znaczniki, wartości i kody, a zbędne elementy należy z nich usunąć.

(8) Zmienione specyfikacje techniczne powinny zapewniać dostępność tabel referencyjnych w dodatku E również w formie elektronicznej w europejskim systemie zarządzania danymi referencyjnymi, prowadzonym przez Komisję.

(9) Zgodnie z art. 12 ust. 2 dyrektywy 2005/44/WE, aby zapewnić zgodność z art. 4 dyrektywy, państwa członkowskie muszą wprowadzić niezbędne środki w celu wdrożenia wymogów niniejszego rozporządzenia nie później niż 30 miesięcy od daty jego wejścia w życie.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2005/44/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 416/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 152.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2007 z dnia 22 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych komunikatów dla kierowników statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz.U. L 105 z 23.4.2007, s. 88).