Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka. - OpenLEX

Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.342.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2013 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 15 listopada 2013 r.

udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka

(EBC/2013/42)

(2013/C 342/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2013 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)
Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.
(2)
Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2013/387/UE 1 Łotwa spełnia warunki konieczne do przyjęcia euro, a derogacja w stosunku do Łotwy, o której mowa w art. 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. 2 , zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.
(3)
Stosownie do art. 43 ustawy o Latvijas Banka sprawozdania finansowe Latvijas Banka podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.
(4)
Niniejszym zaleca się wybór obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka, którzy powołani zostali na lata obrotowe 2012 do 2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się wyznaczenie spółki SIA Ernst & Young Baltic na zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka na rok obrotowy 2014.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 listopada 2013 r.

Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Decyzja Rady 2013/387/UE z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Łotwę euro w dniu 1 stycznia 2014 r. (Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 24).
2 Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.