Zalecenie udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.149.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2009 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 25 czerwca 2009 r.

udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska

(EBC/2009/14)

(2009/C 149/01)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2009 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej "Statutem ESBC"), w szczególności art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych audytorów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2) Zgodnie art. 1 decyzji Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowację z dniem 1 stycznia 2009 r.(1), Słowacja przyjęła wspólną walutę z dniem 1 stycznia 2009 r.

(3) Zgodnie z art. 38 ustawy o Národná banka Slovenska, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. sprawozdania finansowe Národná banka Slovenska podlegają badaniu prowadzonemu zgodnie z art. 27 ust. 1 Statutu ESBC.

(4) Národná banka Slovenska wybrał firmę Deloitte Audit s.r.o. na swego zewnętrznego audytora na rok obrachunkowy 2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się wyznaczenie firmy Deloitte Audit s.r.o. na zewnętrznego audytora Národná banka Slovenska na rok obrachunkowy 2009.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 25 czerwca 2009 r.

Jean-Claude TRICHET
Prezes EBC

______

(1) Dz.U. L 195 z 24.7.2008, s. 24.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.