Zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.223.3

Akt indywidualny
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ZALECENIE RADY
z dnia 22 czerwca 2018 r.
mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii

(2018/C 223/02)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2018 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 121 Traktatu państwa członkowskie wspierają zdrowe finanse publiczne w perspektywie średniookresowej poprzez koordynację polityk gospodarczych oraz nadzór wielostronny w celu zapobieżenia powstaniu nadmiernego deficytu budżetowego.

(2) Pakt stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia dobrego stanu finansów państwa jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(3) W dniu 16 czerwca 2017 r. Rada zaleciła 2  Rumunii wprowadzenie koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto 3  nie przekroczyła 3,3 % w 2017 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,5 % PKB, a tym samym sprowadzenie kraju na właściwą ścieżkę dostosowawczą prowadzącą do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. W dniu 5 grudnia 2017 r. Rada stwierdziła, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 16 czerwca 2017 r. Na tej podstawie Rada wydała w dniu 5 grudnia 2017 r. zmienione zalecenie 4  skierowane do Rumunii, w którym nakazała jej przyjąć konieczne środki w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 3,3 % w 2018 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,8 % PKB.

(4) Z prognozy Komisji z wiosny 2018 r. i z potwierdzonych przez Eurostat danych dotyczących wyników budżetu w 2017 r. wynika, że wzrost publicznych wydatków pierwotnych netto znacznie przekroczył w 2017 r. wartość odniesienia dotyczącą wydatków, co wskazuje na znaczące odstępstwo z dużym marginesem (odstępstwo o 3,3 % PKB). Saldo strukturalne, które wynosiło w 2016 r. -2,1 % PKB, pogorszyło się do poziomu -3,3 % PKB, co również wskazuje na znaczne odstępstwo od zalecanej korekty strukturalnej, z dużym marginesem (odstępstwo o 1,7 % PKB). Negatywny wpływ na wielkość odstępstwa sygnalizowanego przez saldo strukturalne ma oszacowanie punktowe wzrostu potencjalnego PKB, które jest wyższe niż średniookresowa średnia wykorzystywana do obliczeń wartości odniesienia dotyczącej wydatków, a także spadek inwestycji publicznych, którego wpływ zostaje "rozmyty" w przypadku wartości odniesienia dotyczącej wydatków. Niezależnie od tej różnicy obydwa wskaźniki potwierdzają znaczne odstępstwo od wymogów funkcji zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu w 2017 r.

(5) W dniu 23 maja 2018 r., po dokonaniu ogólnej oceny Komisja uznała, że w Rumunii istnieje znaczące odnotowane odstępstwo od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego, i skierowała ostrzeżenie do tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu oraz art. 10 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1466/97.

(6) Zgodnie z art. 10 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1466/97 w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia ostrzeżenia Rada kieruje do danego państwa członkowskiego zalecenie w sprawie niezbędnych środków z zakresu polityki. W rozporządzeniu (WE) nr 1466/97 przewidziano, że w zaleceniu zostanie wyznaczony termin usunięcia odstępstwa przez dane państwo członkowskie nie dłuższy niż pięć miesięcy. W świetle tego właściwe jest wyznaczenie dnia 15 października 2018 r. jako terminu usunięcia odstępstwa przez Rumunię. W tym terminie Rumunia powinna poinformować o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie.

(7) Na podstawie prognoz Komisji z wiosny 2017 r. dotyczących wielkości luki produktowej w Rumunii utrzyma się w latach 2018 i 2019 normalna koniunktura. Wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w Rumunii znajduje się poniżej progu 60 % PKB. Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1466/97 oraz wspólnie uzgodnionej macierzy dostosowań w ramach paktu stabilności i wzrostu, minimalny wysiłek strukturalny wynosi zatem - przy uwzględnieniu obecnej sytuacji gospodarczej i ewentualnych kwestii stabilności - 0,5 % PKB w latach 2018 i 2019.

(8) Deficyt strukturalny Rumunii wzrósł o 2,1 % PKB w 2016 r. i o 1,2 % PKB w 2017 r., osiągając poziom 3,3 % PKB w 2017 r. Obowiązkową minimalną korektę należy uzupełnić o dodatkowy, trwały wysiłek konieczny do skorygowania skumulowanego odstępstwa oraz do przywrócenia Rumunii na właściwą ścieżkę dostosowania, od której odeszła w latach 2016 i 2017. Z uwagi na wielkość odnotowanego znacznego odstępstwa od wymaganej ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego dodatkowy wysiłek odpowiadający 0,3 % PKB wydaje się odpowiedni i przyspieszy powrót do wspomnianego dostosowania.

(9) Wymagana poprawa salda strukturalnego o 0,8 % PKB w latach 2018 i 2019 jest spójna z wymogiem utrzymania stopy wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto na poziomie nieprzekraczającym 3,3 % w 2018 r. i 5,1 % w 2019 r.

(10) W prognozie Komisji z wiosny 2018 r. przewiduje się dalsze pogorszenie salda strukturalnego o 0,4 % PKB w 2018 r. i dalsze 0,4 % PKB w 2019 r. W związku z tym poprawa strukturalna w wysokości 0,8 % PKB w latach 2018 i 2019 oznacza konieczność uchwalenia środków przynoszących ogółem 1,2 % PKB w 2018 r. i dodatkowych środków przynoszących 1,2 % PKB w 2019 r., w porównaniu z obecnym scenariuszem podstawowym przedstawionym w prognozie Komisji z wiosny 2018 r.

(11) W prognozie Komisji z wiosny 2018 r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 3,4 % PKB w 2018 r. i 3,8 % PKB w 2019 r., czyli powyżej określonej w Traktacie wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB. Wydaje się, że wymagana korekta strukturalna jest również właściwa, aby zapewnić w latach 2018 i 2019 przestrzeganie przez Rumunię, z zachowaniem pewnego marginesu, określonej w Traktacie wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB.

(12) W świetle niepodjęcia działań w odpowiedzi na wcześniejsze zalecenia dotyczące skorygowania odnotowanego znaczącego odstępstwa oraz groźby przekroczenia wartości referencyjnej 3 % PKB określonej w Traktacie wymagane jest pilne podjęcie kroków w celu przywrócenia ostrożnego kursu polityki budżetowej w Rumunii.

(13) Niniejsze zalecenie powinno zostać podane do wiadomości publicznej.

(14) W celu osiągnięcia zalecanych celów budżetowych istotne jest, aby Rumunia przyjęła i rygorystycznie wdrażała niezbędne środki i ściśle monitorowała wydatki bieżące,

NINIEJSZYM ZALECA RUMUNII:

1)
wprowadzenie koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 3,3 % w 2018 r. i 5,1 % w 2019 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,8 % PKB w każdym roku, a tym samym sprowadzenie państwa członkowskiego na właściwą ścieżkę dostosowawczą prowadzącą do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego.
2)
przeznaczenia wszelkich nadzwyczajnych dochodów na obniżenie deficytu. Środki konsolidacji budżetowej powinny zapewnić trwałą poprawę salda sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi.
3)
złożenie Radzie do dnia 15 października 2018 r. sprawozdania o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie; sprawozdanie to powinno wskazywać odpowiednio szczegółowe i ogłoszone w wiarygodny sposób środki, w tym wpływ na budżet tych środków, a także zaktualizowane i szczegółowe prognozy budżetowe na lata 2018-2019.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do Rumunii.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 22 czerwca 2018 r.
W imieniu Rady
V. GORANOV
Przewodniczący
1 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.
2 Zalecenie Rady z dnia 16 czerwca 2017 r. mające na celu skorygowanie odnotowanego znaczącego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii (Dz.U. C 216 z 6.7.2017, s. 1).
3 Publiczne wydatki pierwotne netto to wydatki publiczne ogółem z wyłączeniem wydatków z tytułu odsetek, wydatków na programy unijne w pełni równoważonych dochodami z funduszy unijnych oraz niedyskrecjonalnych zmian w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych. Nakłady brutto na środki trwałe finansowane z zasobów krajowych rozkłada się na okres czterech lat. Uwzględnia się działania dyskrecjonalne po stronie dochodów lub prawnie przewidziany wzrost dochodów. Działania jednorazowe, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, są saldowane.
4 Zalecenie Rady z dnia 5 grudnia 2017 r. mające na celu skorygowanie znaczącego odnotowanego odchylenia od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii (Dz.U. C 439 z 20.12.2017, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.