Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.

ZALECENIE RADY
z dnia 14 maja 2019 r.
oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO)

(2019/C 166/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 ust. 6,

uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich 1 ,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 4 ust. 2 lit. d) decyzji (WPZiB) 2017/2315 przewiduje, że Rada ma przyjmować decyzje i zalecenia oceniające wkłady wnoszone przez uczestniczące państwa członkowskie w celu wypełnienia uzgodnionych zobowiązań, zgodnie z mechanizmem określonym w art. 6 tej decyzji.
(2) Art. 6 ust. 3 decyzji (WPZiB) 2017/2315 przewiduje, że na podstawie rocznego sprawozdania na temat PESCO przedstawianego Radzie przez Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej "Wysokim Przedstawicielem"), Rada ma raz w roku dokonywać przeglądu tego, czy uczestniczące państwa członkowskie nadal wypełniają dalej idące zobowiązania, o których mowa w art. 3 tej decyzji.
(3) Pkt 15 zalecenia Rady z dnia 6 marca 2018 r. dotyczącego planu wdrażania PESCO 2  przewiduje, że Wysoki Przedstawiciel powinien przedstawić swoje pierwsze roczne sprawozdanie w kwietniu 2019 r. lub przynajmniej przed odpowiednim posiedzeniem Rady do Spraw Zagranicznych w pierwszym półroczu roku, tak aby można było uwzględnić zaktualizowane krajowe plany wdrożenia przedstawione przez uczestniczące państwa członkowskie najpóźniej w dniu 10 stycznia 2019 r. Pkt 16 tego zalecenia precyzuje, że Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) powinien udzielić Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (KPiB) doradztwa wojskowego i zaleceń, aby umożliwić mu przygotowanie przeglądu, podczas którego najpóźniej w maju każdego roku Rada zweryfikuje, czy uczestniczące państwa członkowskie nadal wypełniają dalej idące zobowiązania.
(4) Pkt 26 zalecenia Rady z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia kolejności wypełniania dalej idących zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz precyzującego bardziej szczegółowe cele 3  przewiduje, że Wysoki Przedstawiciel powinien uwzględnić to zalecenie w rocznym sprawozdaniu dotyczącym PESCO, co ułatwi ocenę wypełniania dalej idących zobowiązań przez poszczególne uczestniczące państwa członkowskie.
(5) W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1797 4  zmieniającą i aktualizującą decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO.
(6) W dniu 22 marca 2019 r. Wysoki Przedstawiciel przekazał Radzie swoje roczne sprawozdanie dotyczące stanu wdrażania PESCO, w tym wypełniania zobowiązań przez poszczególne uczestniczące państwa członkowskie, zgodnie z ich zaktualizowanymi i zweryfikowanymi krajowymi planami wdrożenia.
(7) Na tej podstawie Rada powinna zatem przyjąć zalecenie oceniające postępy uczestniczących państw członkowskich w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach PESCO,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I. Cel i zakres
1. Celem niniejszego zalecenia jest ocena wkładów wniesionych przez uczestniczące państwa członkowskie w celu wypełnienia dalej idących zobowiązań podjętych w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO), dokonana na podstawie rocznego sprawozdania dotyczącego stanu wdrażania PESCO przedstawionego przez Wysokiego Przedstawiciela w dniu 22 marca 2019 r. (zwanego dalej "sprawozdaniem rocznym"), z wykorzystaniem informacji przekazanych przez uczestniczące państwa członkowskie w ich krajowych planach wdrożenia.
2. Niniejsze zalecenie uwzględnia także sprawozdania uczestniczących państw członkowskich dla Rady dotyczące postępów poczynionych w realizacji projektów PESCO w 2018 r. oraz sprawozdanie na temat wstępnych wniosków wyciągniętych w ramach projektów PESCO przygotowane przez Sekretariat PESCO.
II. Wnioski i ocena
3. Pierwsze roczne sprawozdanie przedstawione przez Wysokiego Przedstawiciela przyjmuje się z zadowoleniem jako solidną podstawę dokonania przez Radę oceny stanu wdrażania PESCO, w tym wypełniania przez poszczególne uczestniczące państwa członkowskie ich zobowiązań.
4. Należy zapewnić spójność między PESCO, skoordynowanym rocznym przeglądem w zakresie obronności (CARD), Europejskim programem rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) i przyszłym Europejskim Funduszem Obronnym (EDF) oraz innymi unijnymi inicjatywami obronnymi, aby przyczynić się do osiągnięcia poziomu ambicji Unii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. W tym kontekście należy przypomnieć wezwanie Wysokiego Przedstawiciela/ Wiceprzewodniczącego/Szefa Europejskiej Agencji Obrony (EDA) do kontynuowania promowania kolejnych synergii i spójności między unijnymi inicjatywami obronnymi, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi.
5. Poprzez swoje obecne i przyszłe wysiłki uczestniczące państwa członkowskie wykazują swój wkład w wypełnianie 20 dalej idących zobowiązań uzgodnionych w ramach PESCO oraz podejmują kolejne kroki w kierunku osiągnięcia poziomu ambicji Unii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, zwiększając tym samym zarówno zdolność Unii do działania w roli podmiotu zapewniającego bezpieczeństwo, jak i jej strategiczną autonomię, a także wzmacniając jej zdolność do współpracy z partnerami i do ochrony swoich obywateli.
6. Ponieważ państwa członkowskie dysponują jedynie "jednolitym zasobem sił", który mogą wykorzystać w różnych ramach, rozwijanie zdolności państw członkowskich w ramach unijnych przyczyni się także do zwiększenia zdolności potencjalnie dostępnych dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO.
7. Z myślą o udzieleniu wskazówek co do dalszego wdrażania PESCO w tej pierwszej fazie Rada podkreśla, że, ogólnie rzecz biorąc, uczestniczące państwa członkowskie:
a) poczyniły postępy, jeżeli chodzi o zobowiązania dotyczące budżetów na obronność oraz wspólnych inwestycji w dziedzinie obronności. Należy to utrzymać, a w razie konieczności dodatkowo wzmocnić w najbliższych latach zgodnie z bardziej szczegółowymi celami;
b) w ramach krajowego planowania obronnego rozpoczęły stosowanie unijnych narzędzi, inicjatyw i instrumentów, takich jak zmieniony plan rozwoju zdolności (CDP), CARD i EDIDP, oraz rozpoczęły przygotowywania do EDF na lata 2021-2027. Zachęca się uczestniczące państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w celu kontynuowania realizacji dalej idących zobowiązań w odnośnych dziedzinach, w szczególności poprzez jak najlepsze wykorzystywanie unijnych narzędzi, inicjatyw i instrumentów w ich krajowych procesach planowania obronnego. W tym kontekście zapewnia się i nadal będzie się zapewniać spójność wyników między CARD i CDP, z jednej strony, a odpowiednimi procesami NATO, takimi jak proces planowania obrony NATO (NDPP), z drugiej strony, w przypadku gdy wymogi pokrywają się, przy jednoczesnym uwzględnieniu odmiennego charakteru obu organizacji oraz ich odpowiednich zadań;
c) są wezwane do poczynienia znaczących postępów w wypełnianiu dalej idących zobowiązań dotyczących zbliżania swoich odnośnych systemów obronnych, w szczególności w celu zintensyfikowania rozwoju zdolności w zakresie współpracy zgodnie z CDP i odnośnymi strategicznymi przypadkami kontekstowymi, które są obecnie opracowywane, uznając jednocześnie, że wymaga to stałego, długoterminowego wysiłku;
d) są zachęcane - zgodnie z dalej idącymi zobowiązaniami oraz zaleceniem Rady z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia kolejności wypełniania dalej idących zobowiązań oraz precyzującego bardziej szczegółowe cele - do: kontynuowania swoich pozytywnych wysiłków mających na celu zwiększenie interoperacyjności i elastyczności ich sił; podjęcia dalszych istotnych wysiłków w zakresie zobowiązań dotyczących zwiększenia dostępności i możliwości rozmieszczenia sił, w tym poprzez bardziej systematyczne wypełnianie harmonogramu grup bojowych UE, w szczególności w celu wyeliminowania istniejących luk, bazy danych szybkiego reagowania i zestawień wymaganych sił do celów misji i operacji w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); oraz dalszej optymalizacji struktur wielonarodowych i dążenia, aby przyjęto ambitne podejście względem wspólnego finansowania misji i operacji w dziedzinie WPBiO; oraz
e) muszą poczynić znaczące postępy w zajmowaniu się brakami w zdolnościach i priorytetami wskazanymi w ramach CDP, w tym w zakresie skutecznej realizacji celów zdolnościowych o dużym oddziaływaniu, oraz w analizowaniu - jako priorytetu w planowaniu krajowym - podejścia przewidującego współpracę, także z myślą o wypełnianiu zobowiązań dotyczących udziału, w stosownych przypadkach, w ważnych wspólnych lub europejskich programach dotyczących sprzętu, w ramach EDA, a także o wywieraniu pozytywnego wpływu na europejską bazę technologicznoprzemysłową sektora obronnego (EDTIB). W tym względzie uczestniczące państwa członkowskie są nadal zachęcane do dostarczania niezbędnych elementów umożliwiających dokonanie wnikliwej oceny wypełniania zobowiązań w tej dziedzinie, w tym oceny, w jaki sposób realizowane przez uczestniczące państwa członkowskie projekty w zakresie rozwoju zdolności wzmacniają EDTIB.
III. Krajowe plany wdrożenia
8. Aby ułatwić ocenę realizacji zobowiązań przedstawionych w krajowych planach wdrożenia oraz aby lepiej określić tendencje pojawiające się w poszczególnych dziedzinach, zachęca się uczestniczące państwa członkowskie do dalszej poprawy jakości i stopnia szczegółowości informacji przedstawianych w ich krajowych planach wdrożenia poprzez wykonanie zalecenia Rady z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia kolejności wypełniania dalej idących zobowiązań oraz precyzującego bardziej szczegółowe cele. Dotyczy to w szczególności przedstawienia w miarę możliwości planów długofalowych.
9. Zachęca się uczestniczące państwa członkowskie do kontynuowania dwustronnych dialogów z Sekretariatem PESCO dotyczących weryfikacji i aktualizacji ich przyszłych krajowych planów wdrożenia. Uczestniczące państwa członkowskie powinny, przy wsparciu Sekretariatu PESCO, nadal zapewniać przejrzystość względem siebie nawzajem oraz pogłębiać spójność i konsekwencję działań w odniesieniu do informacji wymaganych i przedstawianych w kontekście PESCO i innych inicjatyw związanych z obronnością, w tym CARD. Zachęca się Sekretariat PESCO do dalszego opracowywania sposobów udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym państwom członkowskim.
IV. Projekty PESCO
10. W świetle sprawozdań dla Rady na temat postępów poczynionych w celu realizacji projektów PESCO zachęca się uczestniczące państwa członkowskie do przyspieszenia prac oraz do skoncentrowania się na szybkiej i skutecznej realizacji projektów, w których uczestniczą, aby uzyskać konkretne rezultaty i wyniki, z myślą o wypełnieniu dalej idących zobowiązań.
11. Uwzględniając wyciągnięte wnioski, począwszy od kolejnej rundy zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów PESCO z myślą o aktualizacji decyzji (WPZiB) 2018/1797, wzywa się uczestniczące państwa członkowskie, aby przy wsparciu Sekretariatu PESCO, w szczególności:
a) podjęły działania dostosowane do pełnego zakresu priorytetów rozwoju zdolności UE wskazanych w ramach CDP, w tym w odniesieniu do celów zdolnościowych o dużym oddziaływaniu, strategicznych przypadków kontekstowych, gdy tylko zostaną uzgodnione przez państwa członkowskie uczestniczące w EDA, oraz uwzględniły wnioski z CARD;
b) opracowały projekty, które mają na celu wykorzystanie współpracy między istniejącymi zdolnościami wojskowymi, a także udostępniły te zdolności do celów misji i operacji;
c) wspólnie przedłożyły wnioski dotyczące projektów PESCO przygotowane przez co najmniej dwa uczestniczące państwa członkowskie, które to wnioski powinny zostać ocenione, między innymi, na podstawie kryteriów poziomu dojrzałości wniosku oraz wstępnego przeglądu jego zasobów finansowych i innych niezbędnych zasobów.

Wzywa się Sekretariat PESCO do przedstawienia dalszych doprecyzowanych kryteriów oceny projektów przed kolejną rundą zaproszeń do składania projektów.

12. Po 2019 r. kolejna runda zaproszeń do składania projektów PESCO miałaby miejsce - bez uszczerbku dla przyszłego procesu decyzyjnego - w 2021 r., z myślą o zapewnieniu większej spójności i lepszej synchronizacji unijnych inicjatyw obronnych oraz skoncentrowaniu się na lepiej uzasadnionych projektach. W oparciu o kolejne wyciągnięte wnioski uczestniczące państwa członkowskie rozważą wówczas możliwość przejścia do cyklu odbywającego się co dwa lata. Należy przypomnieć, że członkowie projektu mają możliwość - w stosownych przypadkach - zaangażowania Komisji w prace nad danym projektem, zgodnie z przepisami dotyczącymi zarządzania projektami PESCO.
V. Dalsze działania
13. Wzywa się uczestniczące państwa członkowskie do dokonania przeglądu ich krajowych planów wdrożenia w celu ich aktualizacji w stosownych przypadkach, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia kolejności wypełniania dalej idących zobowiązań oraz precyzującym bardziej szczegółowe cele, oraz uwzględnienia wniosków i zaleceń z rocznego sprawozdania, a także do przedstawienia tych planów do dnia 10 stycznia 2020 r.
14. Wzywa się Wysokiego Przedstawiciela, aby w uzupełnieniu do opisania stanu wdrażania PESCO, w tym wypełniania zobowiązań przez poszczególne uczestniczące państwa członkowskie zgodnie z ich krajowymi planami wdrożenia, przedstawił także w swoim rocznym sprawozdaniu w 2020 r. pierwsze propozycje z myślą o procesie przeglądu strategicznego planowanego na zakończenie pierwszej fazy PESCO (2018-2020), uwzględniając inne odnośne unijne inicjatywy przyczyniające się do osiągnięcia poziomu ambicji Unii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 57.
2 Dz.U. C 88 z 8.3.2018, s. 1.
3 Dz.U. C 374 z 16.10.2018, s. 1.
4 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1797 z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO (Dz.U. L 294 z 21.11.2018, s. 18).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.