Dz.U.UE.C.2019.60.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ZALECENIE RADY
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(2019/C 60/01)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 283 ust. 2 i art. 139 ust. 2,

uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

NINIEJSZYM ZALECA RADZIE EUROPEJSKIEJ:

mianowanie Philipa R. LANE'A członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2019 r.
W imieniu Rady
E.O. TEODOROVICI
Przewodniczący