Zalecenie mające na celu skorygowanie odnotowanego znaczącego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do... - OpenLEX

Zalecenie mające na celu skorygowanie odnotowanego znaczącego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.216.1

Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ZALECENIE RADY
z dnia 16 czerwca 2017 r.
mające na celu skorygowanie odnotowanego znaczącego odstępstwa od ścieżki dostosowawczej prowadzącej do średniookresowego celu budżetowego w Rumunii

(2017/C 216/01)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lipca 2017 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 121 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa członkowskie wspierają zdrowe finanse publiczne w perspektywie średniookresowej poprzez koordynację polityk gospodarczych oraz nadzór wielostronny w celu zapobieżenia powstaniu nadmiernego deficytu budżetowego.

(2) Pakt stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia dobrego stanu finansów państwa jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

(3) W dniu 12 lipca 2016 r. Rada zaleciła Rumunii ograniczenie odchylenia od średniookresowego celu budżetowego w 2016 r. i dokonanie rocznej korekty budżetowej wynoszącej 0,5 % PKB w 2017 r., chyba że średniookresowy cel budżetowy uda się osiągnąć przy mniejszej korekcie budżetowej 2 .

(4) Jak wynika z prognozy Komisji z wiosny 2017 r. i z potwierdzonych przez Eurostat danych dotyczących wyników budżetu w 2016 r. saldo strukturalne uległo pogorszeniu z -0,6 % PKB, tj. powyżej średniookresowego celu budżetowego wynoszącego -1 % PKB, do -2,6 % PKB, co świadczy o znaczącym odstępstwie od średniookresowego celu budżetowego (odstępstwo o 1,6 % PKB). Wzrost wydatków publicznych, bez uwzględnienia działań uznaniowych po stronie dochodów i środków jednorazowych, wyniósł znacznie powyżej wartości odniesienia dotyczącej wydatków, również wskazując na znaczne odstępstwo (odstępstwo o -2,0 % PKB). Różnica we wskaźnikach jest głownie wynikiem różnych rocznych stóp potencjalnego wzrostu nominalnego PKB wykorzystanych przy obliczeniach. Niezależnie od tej różnicy obydwa wskaźniki potwierdzają znaczne odstępstwo od wymogów funkcji zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu w 2016 r.

(5) W dniu 22 maja 2017 r., po dokonaniu ogólnej oceny Komisja uznała, że w Rumunii istnieje znaczące odnotowane odstępstwo od średniookresowego celu budżetowego, i skierowała ostrzeżenie do tego państwa członkowskiego zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu oraz art. 10 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1466/97/WE.

(6) Zgodnie z art. 10 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1466/97/WE w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia ostrzeżenia Rada powinna skierować do danego państwa członkowskiego zalecenie w sprawie niezbędnych środków z zakresu polityki. W rozporządzeniu nr 1466/97/WE przewidziano, że w zaleceniu zostanie wyznaczony termin usunięcia odstępstwa przez dane państwo członkowskie nie dłuższy niż pięć miesięcy. W świetle tego właściwe jest wyznaczenie dnia 15 października 2017 r. jako terminu usunięcia odstępstwa przez Rumunię. W tym terminie Rumunia powinna poinformować o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie.

(7) Szacuje się, że w 2016 r. saldo strukturalne Rumunii wyniosło 1,6 % PKB, co stanowi odstępstwo od średniookresowego celu budżetowego. Na podstawie prognozy Komisji z wiosny 2017 r. dotyczącej wielkości luki produktowej Rumunia w 2017 r. jest w okresie normalnej koniunktury. Wskaźnik zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w Rumunii znajduje się poniżej progu 60 % PKB. Minimalny wysiłek strukturalny wymagany przez rozporządzenie nr 1466/97/WE oraz macierz dostosowań, z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej i ewentualnych obaw dotyczących stabilności, wynoszą 0,5 % PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2017 r. przewiduje się dalsze pogorszenie salda strukturalnego o 1,3 % PKB w 2017 r. W związku z tym minimalna poprawa strukturalna w wysokości 0,5 % PKB w 2017 r. oznacza konieczność przyjęcia środków przynoszących ogółem 1,8 % PKB w porównaniu ze scenariuszem podstawowym w prognozie Komisji z wiosny 2017 r. Ze względu na znaczne rozmiary wymaganej konsolidacji strukturalnej, wynikającej z minimalnej korekty wymaganej w pakcie stabilności i wzrostu, nie należy wymagać dodatkowej wymaganej korekty w uzupełnieniu do minimalnych wymogów na poziomie 0,5 % PKB.

(8) Wymagana poprawa salda strukturalnego o 0,5 % PKB w 2017 r. jest spójna z wymogiem utrzymania stopy wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto na poziomie nieprzekraczającym 3,3 % w 2017 r. 3 .

(9) W prognozie Komisji z wiosny 2017 r. przewiduje się, że w 2017 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 3,5 % PKB, czyli powyżej określonej w Traktacie wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB. Wydaje się, że wymagana korekta strukturalna jest również właściwa, aby zapewnić nieprzekroczenie przez Rumunię wynoszącego 3 % PKB progu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r.

(10) Niniejsze zalecenie powinno zostać podane do wiadomości publicznej.

(11) W celu osiągnięcia zalecanych celów budżetowych istotne jest, aby Rumunia przyjęła i rygorystycznie wdrażała niezbędne środki i ściśle monitorowała wydatki bieżące,

NINIEJSZYM ZALECA:

RUMUNII

1)
podjęcie koniecznych środków w celu zapewnienia, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 3,3 % w 2017 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,5 % PKB, a tym samym sprowadzenie kraju na właściwą ścieżkę dostosowawczą prowadzącą do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego;
2)
przeznaczenie wszelkich nadzwyczajnych dochodów na obniżenie deficytu. Środki konsolidacji budżetowej powinny zapewnić trwałą poprawę salda sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób sprzyjający wzrostowi;
3)
poinformowanie Rady w terminie do dnia 15 października 2017 r. o działaniach podjętych w odpowiedzi na niniejsze zalecenie.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do Rumunii.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2017 r.

W imieniu Rady
E. SCICLUNA
Przewodniczący
1 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1.
2 Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie krajowego programu reform Rumunii na 2016 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Rumunię programu konwergencji na 2016 r. (Dz.U. C 299 z 18.8.2016, s. 73).
3 Wydatki publiczne netto to suma wydatków publicznych z wyłączeniem wydatków z tytułu odsetek, wydatków na programy unijne w pełni równoważonych dochodami z funduszy unijnych oraz niedyskrecjonalnych zmian w wydatkach na zasiłki dla bezrobotnych. Nakłady brutto na środki trwałe finansowane z zasobów krajowych rozkłada się na okres 4 lat. Uwzględnia się dyskrecjonalne środki po stronie dochodów lub prawnie przewidziany wzrost dochodów. Środki jednorazowe, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, są saldowane.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.