Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych... - OpenLEX

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (EBC/2019/24).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.283.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 sierpnia 2019 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 25 lipca 2019 r.
udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

(EBC/2019/24)

(2019/C 283/01)

(Dz.U.UE C z dnia 21 sierpnia 2019 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)
Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.
(2)
Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, spółki PricewaterhouseCoopers, wygasł po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2018. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrachunkowego 2019.
(3)
Na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2019 do 2025 Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta wybrał spółkę KPMG,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się wyznaczenie spółki KPMG na zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta na lata obrachunkowe 2019-2025.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 lipca 2019 r.
Mario DRAGHI
Prezes EBC

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.