Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 kwietnia 2023 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (EBC/2023/12)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.156.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 maja 2023 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

(EBC/2023/12)

(2023/C 156/01)

(Dz.U.UE C z dnia 3 maja 2023 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2) Po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2022 mandat zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta, firmy KPMG, został zakończony na mocy dwustronnego porozumienia. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznego biegłego rewidenta na okres od roku obrachunkowego 2023.

(3) Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta wybrał na swojego zewnętrznego biegłego rewidenta na lata obrachunkowe 2023-2027 firmę Deloitte Audit Ltd,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się wyznaczenie firmy Deloitte Audit Ltd na zewnętrznego biegłego rewidenta Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta na lata obrachunkowe 2023-2027.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 24 kwietnia 2023 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.