Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 lipca 2021 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Espana (EBC/2021/29)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.299.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2021 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 16 lipca 2021 r.
udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Espana (EBC/2021/29)
(2021/C 299/02)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2) W 2018 r. Banco de Espana wybrał Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A. na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2018 - 2020 z możliwością przedłużenia mandatu na lata obrachunkowe 2021 i 2022, a Rada Prezesów EBC zaleciła zarówno ten wybór, jak i możliwość przedłużenia mandatu na lata obrachunkowe 2021 i 2022 1 .

(3) Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Espana, Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A., wygasł po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2020. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2021 i 2022.

(4) Banco de Espana zamierza przedłużyć mandat Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A. na lata obrachunkowe 2021 i 2022, zgodnie z zaleceniem EBC/2018/22 oraz motywami decyzji Rady (UE) 2018/1518 2 . Przedłużenie takie jest możliwe zgodnie z ustaleniami umownymi pomiędzy Banco de Espana a Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się wyznaczenie tymczasowego stowarzyszenia przedsiębiorstw Mazars Auditores, S.L.P. - Mazars, S.A. na zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Espana na lata obrachunkowe 2021 i 2022.
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 lipca 2021 r.
Prezes EBC
Christine LAGARDE
1 Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego EBC/2018/22 z dnia 6 września 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Espana (Dz.U. C 325 z 14.9.2018, s. 1).
2 Decyzja Rady (UE) 2018/1518 z dnia 9 października 2018 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Espana (Dz.U. L 256 z 12.10.2018, s. 63).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.