Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti... - OpenLEX

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.266.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2016 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 14 lipca 2016 r.
udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank
(EBC/2016/20)

(2016/C 266/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2016 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2) Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank, spółki AS Deloitte Audit Eesti, wygasł po przeprowadzeniu badania za rok obrotowy 2015. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrotowego 2016.

(3) Na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrotowe 2016-2020 Eesti Pank wybrał firmę KPMG Baltics OÜ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się wyznaczenie firmy KPMG Baltics OÜ na zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank na lata obrotowe od 2016 do 2020.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 14 lipca 2016 r.

Mario DRAGHI
Prezes EBC

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.