Zalecenie 2013/711/UE w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszy i żywności - OpenLEX

Zalecenie 2013/711/UE w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszy i żywności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.323.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 września 2014 r.

ZALECENIE KOMISJI
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszy i żywności
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/711/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 grudnia 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przyjęto już szereg środków w ramach ogólnej strategii ograniczania obecności dioksyn, furanów i PCB w środowisku, paszy i żywności.

(2) Najwyższe dopuszczalne poziomy dioksyn oraz sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB ustalono w odniesieniu do paszy dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1 , a w odniesieniu do żywności - rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1881/2006 2 .

(3) Aby zachęcić do proaktywnego podejścia do zmniejszania obecności dioksyn i dioksynopodobnych PCB w żywności, zaleceniem Komisji 2011/516/UE 3 ustalono progi podejmowania działań w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB w żywności, a dyrektywą 2002/32/WE - w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB w paszy.

(4) Progi podejmowania działań są narzędziem, które ma służyć właściwym organom oraz podmiotom gospodarczym do wyodrębnienia przypadków wymagających zidentyfikowania źródła zanieczyszczeń i do podjęcia odpowiednich działań w celu ograniczenia lub usunięcia tych zanieczyszczeń.

(5) Ponieważ dioksyny i dioksynopodobne PCB mają różne źródła, należy ustalić odrębne progi podejmowania działań dla dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

(6) W związku z powyższym należy zalecić wzmocnienie nadzoru nad obecnością dioksyn, dioksynopodobnych PCB i niedioksynopodobnych PCB w jajach z chowu na wolnym wybiegu, jajach z produkcji ekologicznej, wątrobach jagnięcych i owczych, krabach wełnistoszczypcych, suszonych ziołach i glinkach stanowiących suplement diety.

(7) Należy ponadto określić, że progi podejmowania działań wyrażone na bazie produktu odnoszą się do wagi w stanie surowym.

(8) Zalecenie 2011/516/UE należy zatem zastąpić nowym zaleceniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.
Państwa członkowskie powinny, proporcjonalnie do swojej produkcji, wykorzystania i konsumpcji paszy i żywności, prowadzić wyrywkowe monitorowanie obecności dioksyn, dioksynopodobnych PCB oraz niedioksynopodobnych PCB.
2.
Poza monitorowaniem określonym w pkt 1 państwa członkowskie prowadzą specjalne monitorowanie obecności dioksyn, dioksynopodobnych PCB i niedioksynopodobnych PCB w następujących produktach:
a)
jaja z chowu na wolnym wybiegu i jaja z produkcji ekologicznej;
b)
wątroby owcze i jagnięce;
c)
kraby wełnistoszczypce w odniesieniu do:
(i)
tkanki mięśniowej z przydatków (odrębnie);
(ii)
brązowego mięsa (odrębnie);
(iii)
całego produktu (przy wyliczaniu biorąc pod uwagę poziomy stwierdzone w tkance mięśniowej z przydatków i w brązowym mięsie oraz ich względny udział);
d)
suszone zioła (żywność i pasza);
e)
glinki sprzedawane jako suplement diety.
3.
Jeśli stwierdzony zostanie brak zgodności z przepisami dyrektywy 2002/32/WE i rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 oraz jeśli wykryte zostaną poziomy dioksyn lub dioksynopodobnych PCB przekraczające progi podejmowania działań określone w załączniku do niniejszego zalecenia w odniesieniu do żywności oraz w załączniku II do dyrektywy 2002/32/WE w odniesieniu do paszy, to państwa członkowskie, we współpracy z podmiotami gospodarczymi:
a)
wszczynają dochodzenie w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia;
b)
wprowadzają środki w celu ograniczenia lub usunięcia źródła zanieczyszczenia.
4.
Państwa członkowskie powinny przekazywać Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wszelkie dane o występowaniu dioksyn, dioksynopodobnych PCB i niedioksynopodobnych PCB. Państwa członkowskie powinny informować Komisję i pozostałe państwa członkowskie o swoich ustaleniach, wynikach badań oraz środkach wprowadzonych w celu ograniczenia lub usunięcia źródła zakażenia.

Niniejsze zalecenie zastępuje zalecenie 2011/516/UE.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji
Tonio BORG
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 4

Do celów niniejszego załącznika stosuje się następujące definicje:

a)
"dioksyny + furany (WHO-TEQ)" oznaczają sumę polichlorowanych dibenzo-par-adioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzo-furanów (PCDF) w przeliczeniu - przy zastosowaniu współczynników równoważności toksycznej przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) (WHO-TEF) - na równoważnik toksyczności przyjęty przez WHO;
b)
"dioksynopodobne PCB (WHO-TEQ)" oznaczają sumę polichlorowanych bifenyli (PCB), w przeliczeniu - przy zastosowaniu WHO-TEF - na równoważnik toksyczności przyjęty przez WHO;
c)
"WHO-TEF" oznacza współczynniki równoważności toksycznej przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia do celów oceny ryzyka dla ludzi na podstawie konkluzji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - spotkania ekspertów Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego (IPCS), które odbyło się w Genewie w czerwcu 2005 r. (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds [Ponowna ocena współczynników równoważności toksycznej u ludzi i ssaków w odniesieniu do dioksyn i związków dioksynopodobnych]. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)).
ŻYWNOŚĆPRÓG PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ DLA

DIOKSYN + FURANÓW (WHO-TEQ)(1)

PRÓG PODEJMOWANIA

DZIAŁAŃ DLA

DIOKSYNOPODOBNYCH PCB

(WHO-TEQ)(1)

Mięso i produkty mięsne (z wyłączeniem jadalnych podrobów)(2) następujących zwierząt:
- bydło i owce1,75 pg/g tłuszczu (3)1,75 pg/g tłuszczu (3)
- drób1,25 pg/g tłuszczu (3)0,75 pg/g tłuszczu (3)
- trzoda chlewna0,75 pg/g tłuszczu (3)0,50 pg/g tłuszczu (3)
Tłuszcze mieszane1,00 pg/g tłuszczu (3)0,75 pg/g tłuszczu (3)
Tkanka mięśniowa ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim i produkty rybołówstwa1,50 pg/g mokrej masy2,50 pg/g mokrej masy
Mleko surowe(2) i produkty mleczne(2), w tym tłuszcz mleczny1,75 pg/g tłuszczu (3)2,00 pg/g tłuszczu (3)
Jaja kurze i produkty jajeczne(2)1,75 pg/g tłuszczu (3)1,75 pg/g tłuszczu (3)
Glinki stanowiące suplement diety0,50 pg/g mokrej masy0,50 pg/g mokrej masy
Zboża i nasiona roślin oleistych0,50 pg/g mokrej masy0,35 pg/g mokrej masy
Owoce i warzywa (w tym świeże zioła)(4)0,30 pg/g mokrej masy0,10 pg/g mokrej masy
(1) Górne granice stężeń: górne granice stężeń oblicza się przy założeniu, że wszystkie wartości różnych kongenerów będące poniżej granicy oznaczalności są równe granicy oznaczalności.

(2) Środki spożywcze wymienione w tej kategorii są określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne zasady higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(3) Wymienione progi podejmowania działań nie mają zastosowania do artykułów spożywczych zawierających < 2 % tłuszczu.

(4) W odniesieniu do suszonych owoców i warzyw (w tym suszonych ziół) zastosowanie ma art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1881/2006. W odniesieniu do suszonych ziół należy uwzględnić współczynnik stężenia w wyniku suszenia wynoszący 7.

1 Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10).
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
3 Zalecenie Komisji 2011/516/UE z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i bifenyli polichlorowanych (PCB) w paszy i żywności (Dz.U. L 218 z 24.8.2011, s. 23).
4 Załącznik zmieniony przez zalecenie nr 2014/663/UE z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.272.17) zmieniające nin. zalecenie z dniem 11 września 2014 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.