Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.20.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/99
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie zakończenia ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji w odniesieniu do przywozu rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii bez wprowadzania zmian w obowiązujących środkach

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1  ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 9 ust. 2 oraz art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) Obecnie obowiązującymi środkami jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/388 2  nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1369 3 .

(2) Produkt objęty postępowaniem podlega także ostatecznemu cłu wyrównawczemu nałożonemu rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/387 4 . Cło wyrównawcze nie jest jednak przedmiotem niniejszego ponownego dochodzenia.

1.2. Wniosek o wszczęcie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji

(3) Na podstawie art. 12 rozporządzenia podstawowego Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji dotyczącego obowiązujących środków antydumpingowych.

(4) Wniosek został złożony w dniu 16 marca 2018 r. przez Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España S.A. i Duktus (Production) GmbH ("wnioskodawca"), czterech producentów unijnych reprezentujących ponad 90 % łącznej unijnej produkcji rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego.

(5) Wnioskodawca przedstawił wystarczające dowody uzasadniające wznowienie dochodzenia antydumpingowego. Wnioskodawca twierdził, że ceny odsprzedaży na rzecz klientów niepowiązanych w Unii spadły po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem oraz po nałożeniu cła antydumpingowego i że ograniczyło to planowane skutki naprawcze obowiązujących środków. Dowody przedstawione we wniosku wskazywały, że spadek cen odsprzedaży nie może być wytłumaczony innymi czynnikami, takimi jak zmiany cen surowców.

1.3. Wznowienie dochodzenia antydumpingowego

(6) W dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja powiadomiła o wznowieniu dochodzenia antydumpingowego w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ("zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia") 5 .

(7) Ponowne dochodzenie dotyczyło obecnego cła antydumpingowego w wysokości 14,1 % nałożonego na Jindal Saw Limited ("Jindal") i na przedsiębiorstwa powiązane oraz na "wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa" określone w art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/388.

1.4. Zainteresowane strony

(8) W zawiadomieniu o wznowieniu dochodzenia Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w ponownym dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała wnioskodawcę, producentów eksportujących i importerów, o których wiadomo, że są zainteresowani, oraz władze państwa, którego dotyczy postępowanie, o wszczęciu ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(9) Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Przedsiębiorstwo Jindal zwróciło się do Komisji z wnioskiem o przesłuchanie i uzyskało taką możliwość.

1.5. Ponowne dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

(10) Komisja przesłała kwestionariusz Jindal i jego przedsiębiorstwom powiązanym oraz zwróciła się do innych producentów eksportujących o zgłoszenie się do Komisji w ciągu 15 dni od daty opublikowania zawiadomienia o ponownym otwarciu.

(11) Jeden indyjski producent eksportujący, Electrosteel Castings Limited, zgłosił się w terminie, ale nie został objęty ponownym dochodzeniem, ponieważ nie podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/388.

(12) Dwóch innych indyjskich producentów eksportujących, Electrotherm (India) Ltd i Tata Metaliks Limited, zgłosiło się po terminie. Przedsiębiorstwa te podlegają stawce mającej zastosowanie do "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw" przewidzianej w art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/388, która została ustalona na poziomie indywidualnej stawki cła antydumpingowego dla przedsiębiorstwa Jindal wynoszącej 14,1 % w pierwotnym dochodzeniu. Unijna sprzedaż obu przedsiębiorstw była nieznaczna w okresie objętym ponownym dochodzeniem w sprawie absorpcji. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa te zgłosiły się zbyt późno, Komisja nie przesłała im kwestionariusza.

1.6. Dobór próby importerów niepowiązanych

(13) Aby zdecydować, czy dobór próby jest konieczny, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała importerów niepowiązanych do podania informacji określonych w zawiadomieniu o wznowieniu dochodzenia. Żaden z nich się nie zgłosił.

1.7. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu

(14) Komisja wysłała kwestionariusz do przedsiębiorstwa Jindal, które udzieliło odpowiedzi.

1.8. Wizyty weryfikacyjne

(15) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów ponownego dochodzenia. Wizyty weryfikacyjne na podstawie art. 16 rozporządzenia podstawowego odbyły się na terenie następujących przedsiębiorstw: Jindal Saw Italia SpA, Triest, Włochy ("Jindal Włochy"). Jindal Włochy jest jedynym powiązanym przedsiębiorstwem Jindal w Unii (zob. sekcja 3.1).

1.9. Ujawnienie ustaleń

(16) W dniu 24 października 2018 r. Komisja przesłała wszystkim zainteresowanym stronom dokument zawierający ustalenia, który zawierał istotne fakty i ustalenia, na podstawie których Komisja zaproponowała zakończenie ponownego dochodzenia. Zainteresowane strony poinformowano o terminie, w którym mogą zgłaszać uwagi na temat ujawnienia ustaleń. Dwa podmioty - wnioskodawca i Jindal - odpowiedziały na to ujawnienie. Wnioskodawca zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przesłuchanie i uzyskał taką możliwość. Uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały rozpatrzone i, o ile były uzasadnione, zostały należycie uwzględnione.

1.10. Okresy objęte ponownym dochodzeniem w sprawie absorpcji

(17) Okres ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji ("OPDA") trwał od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Okres objęty postępowaniem trwał od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2018 r. Okres objęty pierwotnym dochodzeniem ("OPD") trwał od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r.

2. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(18) Produkty objęty postępowaniem definiuje się jako rury i przewody rurowe z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym), z wyłączeniem rur z żeliwa ciągliwego bez powłoki wewnętrznej lub zewnętrznej ("rury niepowleczone"), obecnie objęte kodami CN ex 7303 00 10 i ex 7303 00 90 (kody TARIC 7303 00 10 10, 7303 00 90 10), pochodzące z Indii ("produkt objęty postępowaniem").

3. USTALENIA

(19) Ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji wszczęte na podstawie art. 12 rozporządzenia podstawowego ma na celu ustalenie, czy ceny eksportowe obniżyły się, pozostały bez zmian, czy też nastąpiły niewystarczające zmiany cen odsprzedaży lub kolejnych cen sprzedaży produktu objętego postępowaniem w Unii od czasu wprowadzenia środków pierwotnych. Następnie, jeżeli zostanie stwierdzone, że środek powinien był prowadzić do zmian takich cen, wówczas, w celu usunięcia szkody poprzednio ustalonej zgodnie z art. 3 rozporządzenia podstawowego, ceny eksportowe zostaną ponownie ocenione zgodnie z art. 2 rozporządzenia podstawowego, a marginesy dumpingu zostaną ponownie obliczone w celu uwzględnienia ponownie ocenionych cen eksportowych.

3.1. Zmiany w modelu biznesowym oraz w sprzedaży unijnej przedsiębiorstwa Jindal

(20) W wyniku wprowadzenia środków sprzedaż Jindal do Unii spadła o około 90 % w porównaniu z OPD. Sprzedaż przedsiębiorstwa Jindal w Unii, wynosi [mniej niż 2 000 ton metrycznych] i stanowi obecnie [mniej niż 0,5 %] unijnej konsumpcji.

(21) Ponadto od OPD nastąpiły zmiany w strukturze sprzedaży Jindal. W OPD przedsiębiorstwo Jindal posiadało trzy powiązane przedsiębiorstwa handlowe, odpowiednio w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii i we Włoszech, podczas gdy w OPDA działalność kontynuuje jedynie włoskie przedsiębiorstwo powiązane. Przedsiębiorstwo Jindal Włochy odpowiada za znaczną większość sprzedaży Jindal do Unii, a wywóz bezpośredni jest ograniczony.

(22) Ponadto w OPDA przedsiębiorstwo Jindal sprzedawało mniejszej liczbie klientów ([mniej niż połowa w porównaniu z OPD]) w mniejszej liczbie państw członkowskich ([mniej niż połowa w porównaniu z OPD]) niż miało to miejsce w pierwotnym dochodzeniu. Przedsiębiorstwo Jindal sprzedawało również znacznie mniejszą liczbę rodzajów produktu (PCN): [mniej niż połowa w porównaniu z OPD].

3.2. Analiza zmian cen

(23) Przy ustalaniu, czy nastąpił spadek cen eksportowych, Komisja zazwyczaj określa dla każdego badanego producenta eksportującego jego ceny eksportowe w OPDA i porównuje te ceny z odpowiednimi cenami eksportowymi określonymi podczas OPD. Jednakże z uwagi na bardzo ograniczoną wielkość bezpośredniej sprzedaży eksportowej, jak zaznaczono w motywie (21), bezpośrednia cena eksportowa przedsiębiorstwa Jindal do Unii na rzecz niezależnych klientów nie mogła zostać porównana w sposób miarodajny. Ponieważ analiza cen powinna opierać się na cenie stosowanej wobec pierwszego niezależnego klienta oraz biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa powiązane z Jindal w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie już nie istnieją, Komisja oparła swoją analizę wyłącznie na cenach odsprzedaży przedsiębiorstwa Jindal Włochy pierwszemu niepowiązanemu klientowi.

(24) Z uwagi na bardzo ograniczone wielkości przywozu oraz zmiany w odniesieniu do rodzajów produktu, o których mowa w sekcji 3.1, jakiekolwiek porównanie na poziomie poszczególnych numerów kontrolnych produktu (PCN) było niereprezentatywne i w związku z tym nie mogło stanowić podstawy miarodajnej analizy.

(25) W celu przeprowadzenia orientacyjnej analizy Komisja przeprowadziła porównanie na podstawie całkowitej średniej ważonej ceny za kilogram dla wszystkich rodzajów produktu w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej przez Jindal Włochy pierwszemu niepowiązanemu klientowi. Stwierdzono, że średnia cena odsprzedaży przedsiębiorstwa Jindal wzrosła średnio o [ponad 10 %] pomiędzy OPDA i OPD, co odpowiada [ponad 80 %] nałożonego cła antydumpingowego w wysokości 14,1 %.

(26) Ponadto część sprzedaży Jindal w OPDA miała miejsce na podstawie cen ustalonych w ofertach przed wprowadzeniem środków. Nie można oczekiwać, że cena takiej sprzedaży mogłaby ulec zmianie, a zatem wszelkie porównanie ma ograniczone znaczenie.

(27) Po ujawnieniu ustaleń wnioskodawca przedłożył szereg wniosków. Po pierwsze, wnioskodawca twierdził, że Komisja powinna wziąć pod uwagę trzy czynniki zewnętrzne: cło wyrównawcze w wysokości 8,7 %, konwencyjną stawkę celną w wysokości 3,2 % oraz kurs wymiany między INR i EUR.

(28) Jeżeli chodzi o cło wyrównawcze, wnioskodawca twierdził, że wzrost ceny odsprzedaży należy przypisać w pierwszej kolejności cłu wyrównawczemu, do poziomu 8,7 %. Komisja zauważyła, że ponowne dochodzenie ogranicza się do domniemanej absorpcji cła antydumpingowego. Z ustaleń poczynionych w tym dochodzeniu wynika jednak, że przedsiębiorstwo Jindal Włochy podwyższyło swoje ceny powyżej poziomu cła wyrównawczego nałożonego w 2016 r. Argument ten został zatem odrzucony.

(29) W odniesieniu do konwencyjnej stawki celnej wnioskodawca zwrócił uwagę na fakt, że cła umowne na produkt objęty postępowaniem zwiększyły się z 0 % w OPD do 3,2 % w OPDA. Produkty objęte kategorią S-15a ogólnego systemu preferencji taryfowych, które obejmują produkty objęte rozdziałem 73, w tym produkt objęty postępowaniem, podlegają obecnie cłu konwencyjnemu w wysokości 3,2 %. Wnioskodawca twierdził, że zmiana ta powinna zostać uwzględniona w ocenie wzrostu ceny odsprzedaży. Komisja potwierdziła, że cło zostało już uwzględnione w analizie ujawnionej zainteresowanym stronom. Komisja zauważyła jednak, że gdyby wzrost poziomu cła konwencyjnego nie został uwzględniony, wzrost cen byłby wyższy. Ponieważ żadne z tych podejść nie prowadziłoby do zmiany ustaleń dotyczących wystarczającego wzrostu cen, Komisja pozostawiła otwartą kwestię, czy w tym przypadku wzrost stawki cła konwencyjnego powinien być uwzględniony w celu porównania cen.

(30) Jeżeli chodzi o kurs wymiany, wnioskodawca twierdził, że należy uwzględnić wahania kursu wymiany między EUR a INR. Twierdził on, że ze względu na wzrost wartości INR wobec EUR spadła konkurencyjność cenowa wywozu z Indii. Komisja uznała, że zmiana kursu wymiany walut może być czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w sytuacjach, w których fakturowanie jest dokonywane w walucie obcej. W tym przypadku porównania dokonano jednak na podstawie ceny odsprzedaży, która została zafakturowana w EUR zarówno w OPD, jak i w OPDA, w związku z czym do oszacowania kwoty podwyżki ceny wykorzystano tę samą walutę. W związku z tym jakiekolwiek korekty wynikające ze zmian kursu wymiany między INR a EUR nie były uzasadnione, a odnośny wniosek został odrzucony.

(31) Po drugie, wnioskodawca twierdził również, że sprzedaż dokonywana w ramach procedur przetargowych nie jest niereprezentatywna i powinna zostać uwzględniona. Komisja wyjaśniła, że sprzedaż ta nie została wykluczona w porównaniu cen (zob. motyw (26) powyżej).

(32) Po trzecie, wnioskodawca twierdził, że aby można było uznać, że zmiana cen odsprzedaży jest znacząca, powinna być ona co najmniej równoważna poziomowi nałożonego cła. Komisja zauważyła, że ocena jest prowadzona oddzielnie dla poszczególnych przypadków, a próg prawny w odniesieniu do ustalenia absorpcji środków nie zależy od tego, czy zmiana cen jest znaczna, lecz raczej od tego, czy nie miała miejsce niewystarczająca zmiana ceny odsprzedaży (lub jej brak), co skutkowałoby zniweczeniem wpływu cła antydumpingowego. W przedmiotowym przypadku Komisja stwierdziła, że podwyżki cen o ponad 10 % nie można uznać za niewystarczającą.

(33) Po czwarte, wnioskodawca zwrócił się do Komisji o zbadanie produktów przywożonych przez Jindal Włochy z zakładu Jindal w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub z dowolnego innego źródła w celu sprawdzenia, czy przywozy te nie pochodziły z Indii lub czy nie zostały błędnie sklasyfikowane w inny sposób. Komisja zauważyła, że stwierdzenie to odnosi się raczej do zarzutu obejścia środków, który nie jest przedmiotem ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji.

(34) Po piąte, wnioskodawca stwierdził, że Komisja powinna była porównać nie tylko cenę odsprzedaży przedsiębiorstwa Jindal Włochy w OPDA z jego ceną odsprzedaży w OPD, ale również cenę odsprzedaży byłych spółek zależnych przedsiębiorstwa Jindal w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie w OPD. Wnioskodawca twierdził, że takie podejście byłoby uzasadnione, ponieważ cło antydumpingowe odnosi się do całej sprzedaży Jindal.

(35) Komisja uznała, że takie porównanie nie byłoby właściwe i nie przyniosłoby znaczących rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności różny asortyment produktów, warunki dostawy i waluty odnośnych faktur. Utrzymuje się zatem, że porównanie cen w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej przez Jindal Włochy było jedynym odpowiednim poziomem odniesienia. Mimo to, w celu zapewnienia kompletności Komisja dokonała symulacji, w której porównała cenę odsprzedaży ze strony przedsiębiorstwa Jindal Włochy w OPDA z ceną odsprzedaży wszystkich spółek zależnych przedsiębiorstwa Jindal w OPD. Symulacja ta wykazała, że średnia cena odsprzedaży jeszcze by się zwiększyła (o [ponad 13 %]) między OPDA a OPD. W związku z tym taka analiza, pomimo jej ograniczonego znaczenia, umocniłaby jedynie wnioski, do których doszła Komisji w ramach tego ponownego dochodzenia.

(36) Wnioskodawca zapytał również o bezpośrednią sprzedaż przedsiębiorstwa Jindal do Unii. Komisja zauważyła, że wielkości tej sprzedaży nie można uznać za znaczną ([poniżej 300 ton]) i że sprzedaż ta była głównie dokonywana na innych warunkach dostawy, niż miało to miejsce w pierwotnym dochodzeniu. W związku z tym niemożliwe było dokonanie miarodajnego porównania. Sprzedaż ta została zatem wyłączona z porównania cen.

3.3. Wnioski

(37) Ze względu na ograniczone wielkości sprzedaży i brak porównywalności Komisja nie mogła przeprowadzić ostatecznej i szczegółowej analizy cen dla przedsiębiorstwa Jindal. Jak wspomniano w motywie (25) Komisja stwierdziła jednak, że ogólny poziom cen odsprzedaży przedsiębiorstwa Jindal Włochy wzrósł w porównaniu z OPD, a zatem środki doprowadziły do pozytywnej zmiany cen w podobnych proporcjach jak przedmiotowe cło. Ponadto, biorąc pod uwagę znaczny spadek wielkości sprzedaży, Komisja stwierdziła, że skutki środków nie zostały osłabione.

(38) Wobec braku współpracy i z uwagi na nieznaczne wielkości ([poniżej 0,1 %] konsumpcji w Unii) sprzedawane przez innych indyjskich producentów eksportujących objętych tym ponownym dochodzeniem, Komisja uznała, że powyższe ustalenia odnoszą się również do "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw". W tym względzie Komisja zauważyła, że dostępne dane statystyczne dla "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw" nie mogły zostać uznane za istotne ze względu na niewielkie ilości oraz brak informacji na temat kanałów sprzedaży przez innych indyjskich producentów eksportujących objętych tym ponownym dochodzeniem. Niemniej jednak Komisja zauważyła, że dane dotyczące cen w odniesieniu do tej nieznacznej wielkości sprzedaży, zebrane zgodnie z bazą danych statystycznych dotyczących przywozu, o której mowa w art. 14 ust. 6 rozporządzenia podstawowego, wykazały średnią cenę dla "wszystkich pozostałych przedsiębiorstw", zbliżoną do średniej ceny przedsiębiorstwa Jindal.

(39) W związku z tym Komisja uznała, że środki wywarły wpływ na przedsiębiorstwo Jindal oraz na "wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa", o których mowa w art. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/388.

(40) W świetle tych ustaleń Komisja nie uznała za konieczne dokonanie ponownego obliczenia cła.

4. UJAWNIENIE USTALEŃ I WNIOSKI

(41) Jak określono w sekcji 1.9. powyżej, Komisja poinformowała wszystkie zainteresowane strony o istotnych faktach i ustaleniach, w oparciu o które zamierzała zakończyć ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji. Uwagi zostały przeanalizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione.

(42) Z wyżej wymienionych powodów Komisja stwierdziła, że ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji powinno zostać zakończone bez zmiany obowiązujących środków.

(43) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji dotyczące przywozu rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii, przeprowadzone na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 2016/1036, zostaje niniejszym zakończone bez zmiany obowiązujących środków antydumpingowych.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/388 z dnia 17 marca 2016 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii (Dz.U. L 73 z 18.3.2016, s. 53).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1369 z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/388 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii (Dz.U. L 217 z 12.8.2016, s. 4).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/387 z dnia 17 marca 2016 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii (Dz.U. L 73 z 18.3.2016, s. 1).
5 Dz.U. C 151 z 30.4.2018, s. 57.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.